Статті

Стец Ірина Іванівна

stets

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стец, Ірина Іванівна Мотивація інженерно-технічного персоналу промислового підприємства в умовах ринкових відноси [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ірина Іванівна Стец. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 220 с.
 2. Стец, Ірина Іванівна Мотивація інженерно-технічного персоналу промислового підприємства в умовах ринкових відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ірина Іванівна Стец. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Стец, І. Відтворення трудового потенціалу в економіці [Електронний ресурс] / І. Стец // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С. 118-122.
 2. Стец, І. І. Інвестиції в персонал як фактор підвищення ефективності виробництва / І. І. Стец // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 168-170.
 3. Стец, І. Методологічні підходи та їх прикладне застосування в управлінні персоналом / Ірина Стец // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 2. – С. 211-215.
 4. Стец, І. Перебудова системи мотивації персоналу в контексті реструктуризації підприємства / І. Стец // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 240-246.
 5. Стец, І. І. Основні тенденції відтворення трудового потенціалу в економіці / І. І. Стец // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 169-172.
 6. Стец, І. І. Проблеми управління діловою репутацією підприємства / І. І. Стец // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 54-58.
 7. Стец, І. Методологічні аспекти оцінки персоналу [Електронний ресурс] / Ірина Стец // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. № 5. – С. 41-44.
 8. Стец, І. І. Проблеми управління персоналом в умовах кризи [Електронний ресурс] / І. І. Стец, І. В. Стец // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14-15. – С. 269-277.
 9. Стец, І. І. Сучасні особливості формування ефективної організаційної культури промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 60-63.
 10. Стец, І. І. Трудовий потенціал: проблеми відтворення [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 258-262.
 11. Стец, І. І. Відтворення інтелектуальної складової трудового потенціалу підприємства / І. І. Стец // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 183-187.
 12. Стец, І. Методичні підходи до формування системи оцінки персоналу / Ірина Стец // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 170-176.
 13. Стец, І. Проблеми формування та оцінювання трудового потенціалу підприємства / Ірина Стец // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 240-243.
 14. Стец, І. І. Форми нестандартної зайнятості і можливості їхнього використання українськими підприємствами у сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. –  Вип. 6. – С. 499-504.
 15. Стец, І. І. Адаптивне управління підприємством [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 18. – С. 300-305.
 16. Стец, І. І. Інтелектуальний складник трудового потенціалу підприємства: управління розвитком і відтворенням [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 9(2). - С. 63-67.
 17. Стец, І. І. Інтегральні методи оцінювання економічної ефективності функціонування підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Інфраструктура ринку. – 2017. – Вип. 7. – С. 249-255.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Стец, В. А. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик. – Тернопіль : Лілея, 1996. – 180 с.
 2. Стец, В. А. Основи ораторського мистецтва [Текст] : навч. посіб. / В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 60 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Стец, І. І. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. І. Стец. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 673 с. – (До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету).