Статті

Хопчан Володимир Михайлович

hopchanv

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хопчан Володимир Михайлович Оцінка реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Володимир Михайлович Хопчан. – К. : НАНУ, 2008. – 189 с.
 2. Хопчан, Володимир Михайлович Оцінка реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Володимир Михайлович Хопчан. – К. : НАНУ, 2008. – 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Хопчан, В. Рівень економічного розвитку в оцінці інвестиційної привабливості регіону / Володимир Хопчан // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. - С. 223-226.
 2. Хопчан, В. Аспекти управління ризиками інвестиційних проектів та обґрунтування їх ефективності / В. Хопчан // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – № 7. – С. 18-22.
 3. Хопчан, В. М. Еволюція наукових поглядів на потреби у трудовій діяльності й мотивацію в економічній теорії / В. М. Хопчан // Економіка та держава. – 2009. – № 5. – С. 107-109.
 4. Хопчан, В. М. Методичні підходи до еколого-економічної оцінки інвестиційних проектів природоохоронного призначення / В. М. Хопчан // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 18. – С. 6-10.
 5. Хопчан, В. М. Стан реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в Тернопільській області / В. М. Хопчан // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 9. – С. 4-6.
 6. Хопчан, В. М. Характеристика фінансово-економічних відносин учасників інвестиційного процесу в сфері природокористування [Електронний ресурс] / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2010. - № 15. – С. 324-330.
 7. Хопчан, В. Наслідки реалізації інвестицій природоохоронного призначення [Електронний ресурс] / Володимир Хопчан // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 172-177.
 8. Хопчан, В. Удосконалення економічної оцінки екологічних збитків інвестиційних проектів в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / В. Хопчан // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2008. – № 13. – С. 122-129.
 9. Хопчан, М. Ефективність інвестиційних проектів природоохоронного призначення в Тернопільській області / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2-18. – С. 288-290.
 10. Хопчан, М. Оцінка ефективності застосування комплексних інвестицій природоохоронного призначення в регіоні / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 68-71.
 11. Хопчан, В. М. Оцінка методів обліку витрат в управлінні діяльністю підприємства / В. М. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 15. – С. 50-53.
 12. Спасів, Н. Я. Місцеві бюджети України: законодавчі колізії та правове поле функціонування / Н. Я. Спасів, В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 233-239.
 13. Хопчан, В. М. Аналіз сучасних тенденцій формування реальних інвестицій / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч.1. – С. 89-91.
 14. Хопчан, М. Інвестиційні рішення: критерії, показники, ефективність [Електронний ресурс] / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 122-124.
 15. Хопчан, В. Напрями управління інвестиційними ресурсами підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс / Володимир Хопчан // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип., № 5 : Актуальні проблеми теорії і практики управління. – С. 98-102.
 16. Спасів, Н. Я. Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2009. – № 4.
 17. Спасів, Н. Я. Кластер як імператив інвестиційної активності [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2010. – № 11.
 18. Хопчан, В. Методичні і практичні підходи до використання інвестиційного потенціалу / Володимир Хопчан // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 38-41.
 19. Хопчан, В. М. Організація вибору ефективних інвестиційних рішень в харчовій промисловості / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – C. 271-275.
 20. Хопчан, В. М. Сучасний стан та перспективи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні / В. М. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 11. – С. 20-23.
 21. Хопчан, В. М. Інвестиційний потенціал та аналіз його ефективного використання / В. М. Хопчан, Г. Кобернюк // Наукові записки : Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 123-127.
 22. Хопчан, В. М. Планування ефективності інвестиційного потенціалу підприємства / В. М. Хопчан // Наукові записки. – Тернопіль, 2003. – С. 80-87.
 23. Хопчан, В. М. Інвестиційна політика в Україні: реалії та пріоритети / В. М. Хопчан, М. О. Хопчан // Наукові студії : наук. журнал. – 2006. – С. 46-51.
 24. Хопчан, В. М. Підходи до здійснення економічної оцінки екологічних ефектів інвестиційних проектів з врахуванням фактору часу / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові студії : наук. журнал. – 2013. – № 15. – С. 120-127.
 25. Хопчан, В. М. Інвестиційна політика перешкоди і стимули / В, М. Хопчан // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – С. 121-125.
 26. Хопчан, В. М. Вибір методів і моделей обгрунтування інвестиційних рішень / В. М. Хопчан // Молоді вчені : наук. журн. ради молод. вчен. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 19-22.
 27. Хопчан, В. М. Методи фінансування інвестиційних проектів підприємств в ринковій економіці / В. М. Хопчан // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 170-174.
 28. Хопчан, В. М. Стратегічне планування ефективності використання інвестиційного потенціалу / В. М. Хопчан // Вісник Технологічного Університету Поділля : наук. журнал. Економічні науки. – Хмельницький, 1999. – № 5, ч. 1. – С. 131-133.
 29. Хопчан, В. М. До питань вибору системи показників оцінки економічної ефективності інвестицій / В. М. Хопчан // Вісник Тернопільського Державного Технічного університету. – Тернопіль, 1999. – Т. 2, ч. 2. – С. 180-182.
 30. Хопчан, В. М. Методичні підходи до комплексної оцінки ефективності інвестицій в харчову промисловість Тернопільської області / В. М. Хопчан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 141-144.
 31. Хопчан, В. М. Особливості формування регіональної стратегії інвестування / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Стратегія економічного розвитку України : наук. збірник. – Київ : КНЕУ, 2002. – № 2 (9). – С. 227-229.
 32. Хопчан, В. М. Аспекти управління інвестиційними ризиками і методика обґрунтування їх ефективності / В. М. Хопчан // Наука молода : зб. праць молод. науковців і аспірантів. – 2007. – С. 109-111.
 33. Хопчан, В. М. Удосконалення проектного циклу проходження інвестиційних проектів природоохоронного призначення / В. М. Хопчан // АгроСвіт. Аналіз, прогнози, коментарі : наук.-практ. журнал. – 2007. – № 18. – С. 17-22.
 34. Хопчан, В. М. Теоретичний зміст витрат і собівартості та їх відображення в управлінні підприємством / В. М. Хопчан // АгроСвіт : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 15. – С. 51-55.
 35. Хопчан, В. М. Організаційно-економічні методи формування та нарощення виробничого потенціалу економічних суб’єктів господарювання / В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2012. – № 5.
 36. Хопчан, В. М. Теоретичні засади оцінювання інвестиційної привабливості регіону / В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 37. Хопчан, В. М. Вплив кодування на формування митної вартості автотранспортних засобів / В. М. Хопчан // АгроСвіт : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 12. – С. 33-38.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст]: навч. посіб. /В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський [та ін.]; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011.– 497 с. – Із змісту : Хопчан, В. М. – С. 168–251.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Хопчан, М. І. Витрати виробництва [Текст] : Навчальний посібник / М. І. Хопчан, О. Я. Лотиш, В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 149с.
 4. Хопчан, М. І. Організація виробництва [Текст] : Навч. посібник для студентів економічних спец. / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 173с.
 5. Хопчан, М. І. Практикум з дисципліни "Планування діяльності підприємства" [Текст] / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 201 с.
 6. Хопчан, М. І. Управління ефективністю фірми [Текст] : навч. посіб. / М. І. Хопчан, Ю. В. Літковець, В. М. Хопчан ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 190 с.