Статті

Шкіцька Ірина Юріївна

shkitska

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шкіцька, Ірина Юріївна Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові [Текст] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Шкіцька Ірина Юріївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2012. - 484 с.
 2. Шкіцька, Ірина Юріївна Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Шкіцька Ірина Юріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 2013. - 35 с.

Публікації:

Статі:

 1. Шкіцька, І. Ю. Аргументація компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву [Електронний ресурс] І. Ю. Шкіцька // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. – Х. : Вид‑во Харківського нац. ун−ту ім. В. Н. Каразіна, 2011. − № 963. – С. 84‑88.
 2. Шкіцька, І. Ю. Шляхи інтенсифікації тактики підвищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика. – 2011. – № 1 (22), ч. 2. – С. 191-199.
 3. Шкіцька, І. Прагматичний потенціал метафор у тактиці підвищення значимості співрозмовника [Електронний ресурс] / Ірина Шкіцька // Studia methodologica : наук. видання. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 71‑75..
 4. Шкицкая, И. Ю. Комплиментарное высказывание как основной жанровый тип манипулятивной стратегии позитива / И. Ю. Шкицкая // Человек. Язык. Культура : сб. науч. статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В. И. Карасика  : в 2‑х ч. – К. : Издательский дом Д. Бураго, 2013. – [изд. 2‑е, испр.]. – Ч. 2. – С. 210-217.
 5. Шкіцька, І. Безособово-інфінітивні речення в синтаксичних дослідженнях : проблемні питання / Ірина Шкіцька // Наук. вісник Чернівецького університету  : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 276‑277. – С. 447-452.
 6. Шкіцька, І. Власне ім’я як засіб підвищення значимості співрозмовника / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні студії  : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 23. – С. 237-241.
 7. Шкіцька, І. Згода як засіб гармонізації спілкування / Ірина Шкіцька // Наукові записки . Сер. Філологічні науки (мовознавство)  : у  2 ч. – Кіровоград  : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (1). – С. 372-376.
 8. Шкіцька, І. Категорії кількості та інтенсивності в тактиці підвищення значущості співрозмовника / Ірина Шкіцька // Філологічні науки : зб. наук. праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – Вип. 8. – С. 102-109.
 9. Шкіцька, І. Комунікативні функції безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – Вип. 2. – С. 216-221.
 10. Шкіцька, І. Лексичні маркери психологічного зближення комунікантів у діалозі / Ірина Шкіцька // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград  : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 213-217.
 11. Шкіцька, І. Маніпулятивний потенціал звертань-загальних назв / Ірина Шкіцька // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер.   Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2 (19). – С. 58-68.
 12. Шкіцька, І. Маніпулятивний потенціал компліментів-агрументем / Ірина Шкіцька // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун−ту ім. М. Коцюбинського / гол. ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця  : ВДПУ, 2011. – Вип. 13. – С. 156-160.
 13. Шкіцька, І. Місце прономінально-інфінітивних безособових речень у класифікаційній системі односкладних конструкцій сучасної української мови (з історії питання) / Ірина Шкіцька // Наукові записки : зб. наук. праць ТДПУ. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 206-209.
 14. Шкіцька, І. Мовний вияв позитивної оцінки інтелектуальних якостей адресата в ситуаціях маніпулювання / Ірина Шкіцька // Мандрівець. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – Вип. 3 (105). – С. 80-83.
 15. Шкіцька, І. Прийоми посилення впливової функції компліментарних висловлювань у межах реалізації маніпулятивної стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун‑т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 83-88.
 16. Шкіцька, І. Прономінально-інфінітивні конструкції як різновид безособових речень : проблеми викладання / Ірина  Шкіцька // Науковий вісник Чернівецького університету  : зб. наук. праць. – Чернівці  : Рута, 2001. – Вип. 106. − С. 223-229.
 17. Шкіцька, І. Реалізація суб’єктивно-модального значення у структурі безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Verba Magistri : Мовознавство. Літературознавство. Педагогіка. Методика  : зб. наук. праць, присв. ювілею д-ра філол. наук, проф. С. В. Ломакович / за заг. ред. В. М. Терещенка. П. Б. Ткач. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – С. 393-402.
 18. Шкіцька, І. Роль повтору в маніпулятивній стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун‑т им. В. И. Вернадского , 2011. – №  207. − С. 69-72.
 19. Шкіцька, І. Синтаксичне розмаїття та специфіка безособово-інфінітивних конструкцій у творах Г. Квітки-Основ’яненка / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : Видавець Прокопенко Г. Є., 2003. – Вип. 11, ч. ІІ. – С. 87-93.
 20. Шкіцька, І. Суб’єктивно-модальне значення як компонент семантики безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : СПД ФО Андреєв К. В., 2004. – Вип. 14. – С. 102-107.
 21. Шкіцька, І. Субтактика вираження позитивного ставлення до співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича  : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці  : Чернівецький нац. ун‑т, 2011. – Вип. 547-548  : Слов’янська філологія. – С. 224-229.
 22. Шкіцька, І. Структурно-семантичні особливості прономінально-інфінітивних безособових речень / Ірина  Шкіцька // Наукові записки  : зб. наук. праць ТДПУ. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. ІІ. – С. 258-262.
 23. Шкіцька, І. Характеристика компліментів-маніпулем на позначення зовнішності співрозмовника / Ірина Шкіцька // Поетика лірики : зб. наук. праць пам’яті д‑ра філол. наук, проф. Тетяни Волкової. − Studia methodologica / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 35. – С. 207-210.
 24. Шкіцька, І. Ю. Аргументеми в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Сер. Філологічні науки. − Луцьк : Вид‑во Волинського нац. ун−ту імені Лесі Українки, 2011. – № 2, ч. 1 : Мовознавство. – С. 74-77.
 25. Шкіцька, І. Ю. Аргументація як засіб посилення маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Вісник Запорізького нац. ун-ту  : зб. наук. статей. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун−т, 2011. − №  1. – С. 173-178.
 26. Шкіцька, І. Ю. Вираження заперечних модальних значень у структурі стверджувальних безособово-інфінітивних речень / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2006. – №  79. – С. 104-106.
 27. Шкіцька, І. Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу / І. Ю. Шкіцька // Мовознавство : наук.-теор. журнал. – 2012. − № 1. – С. 64-72.
 28. Шкіцька, І. Ю. Гендерні особливості маніпулятивного дискурсу (на матеріалі української мови) / І. Ю. Шкіцька // Przegląd Wschodnioeuropejski.  – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. – IV. – S. 559-568.
 29. Шкіцька, І. Ю. Епітети, порівняння, антитеза як засоби інтенсифікації маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – Вип. 32. – С. 249-255.
 30. Шкіцька, І. Ю. Жанрові особливості компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2009. – №  168, т. 2. – С. 372-374.
 31. Шкіцька, І. Ю. Займенники "ти"-"Ви" в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Актуальні проблеми слов’янської філології  : міжвуз. зб. наук. статей / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV, ч. 1. − С. 400-408.
 32. Шкіцька, І. Ю. Значення статусу та віку комунікантів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура . − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. − Вип. 15, т. ІІІ (157). – С. 54-61.
 33. Шкіцька, І. Ю. Комплімент, похвала, схвалення в маніпулятивній стратегії позитиву : до постановки питання / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К.  : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. − Вип. 11, т. V (117). – С. 49-56.
 34. Шкіцька, І. Ю. Компліментарні висловлювання із загальною оцінкою та оцінкою моральних якостей адресата в маніпулятивному дискурсі / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2013. – № 253. − С. 186-189.
 35. Шкіцька, І. Ю. Маніпулятивна стратегія позитиву : специфіка та місце серед інших комунікативних стратегій / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. − Вип. 12, т. ІІ (127). – С. 42-49.
 36. Шкіцька, І. Ю. Непрямі компліменти в маніпулятивному дискурсі / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. − Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – Вип. 33. − С. 170-177.
 37. Шкіцька, І. Ю. Організація диктумно-модусного змісту прономінально-інфінітивних безособових речень сучасної української мови / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХДПУ, 2000. – Вип. 3. – С. 176-182.
 38. Шкіцька, І. Ю. Особливості лексики газетного агітаційного мовлення як засіб комунікативного впливу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура  : наукове видання. − К.  : Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. − Вип. 10. − Т. І (101). – С. 204-209.
 39. Шкіцька, І. Ю. Особливості парадигми дієслівних безособово-інфінітивних речень у зв’язку з лексико-семантичним наповненням неінфінітивного компонента / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун‑т им. В. И. Вернадского, 2002. – № 32. – С. 240-242.
 40. Шкіцька, І. Ю. Оцінна лексика в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 7. – С. 382-387.
 41. Шкіцька, І. Ю. Питально-спонукальні безособово-інфінітивні речення сучасної української мови : деякі аспекти різнорівневого аналізу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура  : наук. видання. − К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2007. − Вип. 9, т. VI (94) : Національні мови і культури в їх специфікації та взаємодії. − С. 110-113.
 42. Шкіцька, І. Ю. Прагматична багатозначність компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Національного пед. ун−ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць / відп. ред. В. І. Гончаров, С. В. Шевчук  ; відп. за вип. І. В. Клименко. − К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 7. – С. 141-151.
 43. Шкіцька, І. Ю. Прагматична роль прийому "запевняння в щирості" в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Вісник Черкаського ун-ту : наук. видання. Сер. Філологічні науки. – Черкаси : Вид‑во Черкаського нац. ун−ту ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 213. – С. 140-146.
 44. Шкіцька, І. Ю. Прийоми посилення впливової функції звертань / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – Вип. 31. – С. 104-110.
 45. Шкіцька, І. Ю. Різновиди метафори в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика : наук. видання. – Луганськ  : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2011. – № 2 (23). − C. 211-218.
 46. Шкіцька, І. Ю. Розвиток оцінних значень у структурі безособово-інфінітивних речень / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження  : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2005. – Вип. 15. – С.  90-95.
 47. Шкіцька, І. Ю. Роль практичного складника в підвищенні грамотності студентів під час вивчення курсу «Лінгвістичні основи документознавства» / І. Ю. Шкіцька // Studia methodologica / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 36. − С. 14-18.
 48. Шкіцька, І. Ю. Cемантичні різновиди маніпулятивно спрямованих компліментарних висловлювань / І. Ю. Шкіцька // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XXVII. – Ч. 4. − С. 506-515.
 49. Шкіцька, І. Ю. Синтаксис тактики підвищення значимості співрозмовника / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. − К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8. – С. 212-217.
 50. Шкіцька, І. Ю. Спонукальна модальність у структурі безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / відп. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2006. – Вип. 19. – С. 117-124.
 51. Шкіцька, І. Ю. Субтактика позитивного оцінювання маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка : наук. журнал. – Житомир : Вид‑во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 56. – С. 192-195.
 52. Шкіцька, І. Ю. Тактика позитивної самопрезентації маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крымский респ. ин‑т последипломного пед. образования  ; науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1, т. 2. − С. 347-349.
 53. Шкіцька, І. Ю. Тактика солідаризації маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. − Вип. 13, т. VII (143). – С. 40-47.
 54. Шкіцька, І. Ю. Фігури накопичення в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. журнал. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. − Вип. 14, т. IV (150). – С. 37-44.
 55. Шкіцька, І. Ю. Характеристика комунікативних ситуацій маніпулювання позитивом / І. Ю. Шкіцька // Наукові записки  Кіровоградського державного пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 130. – С. 45-50.
 56. Шкіцька, І. Ю. Субтактика вираження позитивного ставлення до адресата в поетичній творчості Тараса Шевченка / І. Ю. Шкіцька // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 110-111.
 57. Шкіцька, І. Ю. Роль фразеологізмів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Х., 2013. – Вип. 36. – С. 231‑237.
 58. Шкіцька, І. Ю. Форми і методи перевірки знань і навичок аналітико-синтетичної переробки інформації студентів-документознавців [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун‑ту імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 2. – С. 68‑73.
 59. Шкіцька, І. Ю. Специфіка вербалізації позитивної оцінки вмінь, здібностей, можливостей та заслуг адресата в ситуаціях маніпулювання [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2013. − № 3 (30). – C. 161-168.
 60. Шкіцька, І. Ю. Інтенційний вимір маніпулятивного дискурсу позитиву [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. вид. − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. − Вип. 16, т. VI (168). – С. 5-11.
 61. Шкіцька, І. Категорія оцінки у прагмалінгвістичному висвітленні [Електронний ресурс] / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження: на пошану корифею. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – С. 278‑286.
 62. Шкіцька, І. Ю. Ефективність маніпулятивної тактики підвищення значимості співрозмовника [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 205-213.
 63. Шкіцька, І. Ю. Реалізація мовленнєвої субтактики вираження позитивного ставлення до адресата в поетичній творчості Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. вид. − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. − Вип. 17, т. II (170). – С. 223-229.
 64. Шкіцька, І. Ю. Вербальний вияв скромності в реакціях на позитивно оцінні маніпулеми [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження. - 2016. - Вип. 44. - С. 144-152.
 65. Шкіцька, І. Ю. Репрезентація спонукальних висловлювань у поезії Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура. - 2015. - Вип. 18, т. 2. - С. 69-76.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект [Текст] : монографія / І. Ю. Шкіцька ; за наук. ред. В. М. Бріцина. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 440 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Управлінське документознавство [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 252 с.
 2. Шкіцька, І. Ю. Управлінське документознавство : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ "Новий колір", 2009. – 252 с.
 3. Шкіцька, І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 312 с.
 4. Шкіцька, І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 312 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [вид. 2-ге, доп.]. − Тернопіль : ТОВ "Новий колір", 2009. – 152 с.
 2. Шкіцька, І. Ю. Основи академічної доброчесності. Практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 64 с.
 3. Шкіцька, І. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [вид. 2-ге, перероб. і доп.]. − Тернопіль : Воля, 2010. – 267 с.
 4. Шкіцька, І. Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тести, завдання, відповіді : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [2-ге вид., випр. і переробл.]. – Тернопіль : фірма "Синтез-Поліграф", 2005. – 120 с.
 5. Шкіцька, І. Ю. Аналітико-синтетична переробка інформації [Текст] : Навч.-метод. посібник / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Новий колір, 2007. – 144 с.
 6. Шкіцька, І. Ю. Лінгвістичні основи документознавства [Текст] : навч.- метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Воля, 2008. – 256 с.
 7. Шкіцька, І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тести, завдання, відповіді : навч. посіб. / Ірина Шкіцька. – Тернопіль : Видавець Стародубець, 2003. – 122 с.
 8. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 9. Ліщинська, Н. М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.