Статті

Лучка Андрій Васильович

luchka

Кафедра фінансів

Науковий ступіль: кандидат економічних наук

Посада: начальник відділу прогнозування і маркетингу

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лучка, Андрій Васильович Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Васильович Лучка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 275 с.
 2. Лучка, Андрій Васильович Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Васильович Лучка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Кириленко, О. Зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування в Болгарії та Польщі: досвід реформ та висновки для України / О. Кириленко, А. Лучка // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 16-31.
 2. Кириленко, О. Історичний досвід, стан і перспективи розвитку місцевих запозичень в Україні / О. Кириленко, А. Лучка, Б. Малиняк // Журнал європейської економіки. – 2005. –№ 1. – С. 82-104.
 3. Лучка, А. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетів місцевого самоврядування як засіб поглиблення демократизації суспільного життя / Андрій Лучка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 37-45.
 4. Лучка, А. Значення, межі та шляхи зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування / А. Лучка // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2006. – С. 78-83.
 5. Лучка, А. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: теоретичні основи та вітчизняна практика / А. Лучка // Світ фінансів. – 2006. – № 1. – С. 19-31.
 6. Лучка, А. Теоретичні основи класифікації бюджетних доходів за їхньою роллю у забезпеченні фінансової незалежності місцевого самоврядування / А. Лучка // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац.. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 95-100.
 7. Стоян, В. І. Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу та організація взаємодії з ними органів державного казначейства / В. І. Стоян, А. В. Лучка // Фінанси України. – 2005. – № 12. – С. 42-51.
 8. Лучка, А. Теоретико-методологічні основи оцінювання фінансової та бюджетної/ Андрій Лучка // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 375-381.
 9. Лучка, А. Оптимальні межі фінансової незалежності місцевого самоврядування: в пошуках компромісу / А. Лучка // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 38-44.
 10. Кириленко, О. Проблемні аспекти розвитку корпоративних відносин у комунальному секторі економіки / О. Кириленко, А. Лучка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 1. – С. 44-56.
 11. Лучка, А. Концептуальні засади організації міжбюджетних відносин у демократичній державі / А. Лучка, О. Греняк // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №5. – С. 73-76.
 12. Клапків, Любов Місцеві фінанси та система територіальної організації влади: діалектика взаємного розвитку / Любов Клапків, Андрій Лучка // Наука молода. Збірник наукових праць ради молодих вчених Тернопільської академіії народного господарства. Економічні науки. – 2008. – Вип. 9. – С. 91-96.
 13. Лучка, А. Управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка: досвід Франції / А. Лучка // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 175-180.
 14. Лучка, А. Управління бюджетною ліквідністю у ФРН: особливості організації та уроки для України / Андрій Лучка // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 198-201.
 15. Лучка, А. В. Критерії фінансової незалежності місцевого самоврядування / А. В. Лучка // Наука й економіка. – 2006. - № 4. – С. 54-56.
 16. Вдосконалення ресурсного забезпечення та виконання місцевих бюджетів / Ольга Кириленко, Богдан Малиняк, Андрій Лучка, Віктор Русін // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 36-46.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : монографія / І. О. Луніна, О. П. Кириленко, А. В. Лучка [та ін.] ; за ред. І. О. Луніної. – К. : НАН України; Ін-т екон. та прогнозув, 2010. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Лучка, А. В. Бюджетний процес на місцевому рівні [Текст] : навч.- метод. комплекс для студентів вищих економічних навчальних закладів / А. В. Лучка, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 164 с.
 2. Лучка, А. В.  Бюджетний процес на місцевому рівні [Текст] / А. В. Лучка, В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 191-208.
 3. Лучка, А. В.  Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження і функції [Текст] / А. В. Лучка, В. М. Русін // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 313-322.
 4. Світовий досвід організації місцевих фінансів [Текст] / О. П. Кириленко, А. В. Лучка, Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 367-395.
 5. Лучка, А. В.  Система казначейського обслуговування місцевих бюджетів [Текст] / А. В. Лучка, В. М. Русін // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 329-351.