Островська Галина Йосипівна

Категорія: О

ostrovskaКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІї:

 1. Островська, Галина Йосипівна Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Йосипівна Островська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 249 с.
 2. Островська, Галина Йосипівна Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Йосипівна Островська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Островська, Г. Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / Галина Островська, Олександр Квасовський // Галицький економічний вісник. - 2011. - № 2. - С. 99-111.
 2. Островська, Г. Моделі управління вартістю в системі стратегічних пріоритетів підприємства / Галина Островська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 64-79.
 3. Островська, Г. Огляд теоретичних концепцій стратегічного управління на основі зростання вартості [Електронний ресурс] / Галина Островська, Ірина Серединська // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 1. - С. 10-18.
 4. Островська, Г. Оцінювання вартості підприємства як основа ефективного управління [Електронний ресурс] / Галина Островська // Галицький економічний вісник. - 2011. - № 1. - С. 107-115.
 5. Островська, Г. Планування на основі збалансованої системи показників [Електронний ресурс] / Галина Островська // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 3. - С. 61-68.
 6. Островська, Г. Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки корпоративної ефективності / Галина Островська // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 106-117.
 7. Сохацька, О. М. Інтеграція BALANSED SCORECARD в системі управління вартістю організації [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Г. Й. Островська // Комунальне господарство міст. Сер. Економічні науки. - 2008. - Вип. 85. - С. 120-131.
 8. Островська, Г. Нова парадигма ризик-менеджменту в контексті зростання вартості корпорації [Електронний ресурс] / Г. Островська // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 3. - С. 118-129.
 9. Островська, Г. Й. Інтегрування збалансованої системи стратегічних показників та системи бюджетування як управлінська інновація [Електронний ресурс] / Г. Й. Островська, Х. Я. Соловій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 286-294.
 10. Островська, Г. Проблеми і перспективи розвитку економіки, заснованої на знаннях / Галина Островська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 4. – С. 102-115.
 11. Островська, Г. Й. Механізм формування прибутку підприємства в процесі фінансової діяльності / Г. Й. Островська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2001. – № 5. – С. 251-256.
 12. Островська, Г. Й. Контролінг як сучасна концепція управління фінансовим станом підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7. – С. 55-58.
 13. Островська, Г. Й. Сучасний стан та шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення оперативного аналізу фінансової діяльності підприємства / Г. Й. Островська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С. 66-70.
 14. Островська, Г. Й. Прийняття управлінських рішень на основі даних аналізу фінансового стану підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 3. – С. 208-211.
 15. Островська, Г. Й. Критичний огляд методик аналізу фінансового стану підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 7. – С. 256-260.
 16. Островська, Г. Й. Управління фінансовою стійкістю підприємств в контексті збільшення вартості підприємства / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2005. – № 1. – С. 119-126.
 17. Островська, Г. Й. Нові концептуальні засади управління корпораціями / Г. Й. Островська, О. М. Сохацька // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів, 2005. – № 18. – С. 83-88.
 18. Островська, Г. Й. Методика оцінки перспектив зростання вартості корпорації / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2006. – № 3. – С. 78-84.      
 19. Островська, Г. Й. Запровадження системи вартісно-орієнтованого управління вертикально-інтегрованих підприємств / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник . – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 38-51.
 20. Островська, Г. Й. Категорія «вартість підприємства»: методологічні підходи  / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 3-12.
 21. Островська, Г. Й. Становлення методологічних підходів управління вартістю організації / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 3-11.
 22. Островська, Г. Й. Використання сучасних вартісно-орієнтованих методик в управлінні підприємствами / Г. Й. Островська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2009. – № 3 – С. 46-54.
 23. Островська, Г. Й. Деякі проблеми аналізу фінансових результатів в умовах діяльності закордонних фірм / Г. Й. Островська // Наукові записки. – Тернопіль, 1993. – С. 62-66.
 24. Островська, Г. Й. Фактори, які впливають на дохід від продажу / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – № 2. – С. 60-62.
 25. Островська, Г. Й. Прийняття управлінських рішень на основі даних оперативного аналізу  / Г. Й. Островська // Наукові записки. – Тернопіль, 1994. – С. 73-76.
 26. Островская, Г. Й. Анализ денежного потока на предприятии  / Г. Й. Островская // Научные записки. – Тернополь, 1995. – С. 42-47.
 27. Островська, Г. Й. Методика аналізу прибутків підприємства / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – № 3. – С. 43-45.
 28. Островська, Г. Й. Інвестиційна діяльність банків / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – № 5. – С. 13-15.
 29. Островська, Г. Й. Основні концепції сучасного фінансового менеджменту / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук праць. – Тернопіль, 1996. – № 5. – С. 22-23.
 30. Островська, Г. Й. Види дивідендної політики / Г. Й. Островська // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – № 5. – С. 24-25.
 31. Островська, Г. Й. Аналіз і удосконалення управління діяльністю фірми / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1997. – № 2. – С. 76-82.
 32. Островська, Г. Й. Організація оперативного аналізу фінансової діяльності підприємства / Г. Й. Островська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – № 5. – С. 85-89.
 33. Островська, Г. Й. Роль та місце фінансових інженерів в управлінні фінансовою діяльністю / Г. Й. Островська // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні : зб. наук. праць НАН України. – Львів, 2004. – С. 368-373.
 34. Островська, Г. Й. Формування стратегії управління вартістю підприємства / Г. Й. Островська // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – С. 56-62.
 35. Островська, Г. Й. Управління вартістю організації як основа сучасного фінансового менеджменту / Г. Й. Островська // Збірник наукових праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – С. 105-110.
 36. Островська, Г. Й. Інтегрована система управління вартістю у стратегічному розвитку організації / Г. Й. Островська // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. наук. статей. – Тернопіль, 2013. – С. 90-97.
 37. Островська, Галина Інтелектуальне підприємництво в умовах нової парадигми господарювання / Галина Островська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 83-97.
 38. Островська, Г. Нові підходи до оцінювання ринкової вартості компанії, заснованої на знаннях / Галина Островська // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 29-41.
 39. Островська, Г. Управління вартістю компанії у процесі злиття і поглинання: синергетичний підхід / Галина Островська, Володимир Титор // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 106-120.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Островська, Г. Й. Інтегрування збалансованої системи стратегічних показників та бюджетування як управлінська інновація [Текст] / Г. Й. Островська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 186-192.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 6. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 7. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 8. Островська, Г. Й. Інституціональна система інтелектуального підприємництва [Текст] / Г. Й. Островська // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 170-183.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Островська, Г. Й. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч.-методич. посіб. / Г. Й. Островська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 360 с.
 2. Островська, Г. Й. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Й. Островська. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2008. – 576 с.
 3. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.