Островерхов Віктор Михайлович

Категорія: О

ostroverchov

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан факультету економіки та управління

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Островерхов, Віктор Михайлович. Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Островерхов Віктор Михайлович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2002. - 224 с.
 2. Островерхов, Віктор Михайлович. Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Островерхов Віктор Михайлович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2003. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Дмитрів, Т. Заробітна плата як джерело підвищення рівня добробуту громадян / Т. Дмитрів, О. Дяків, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 10. – С. 171-173.
 2. Дяків, О. Заходи щодо реабілітації та активізації життєдіяльності інвалідів в регіоні / О. Дяків, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 79-83.
 3. Качан, Є. Державне регулювання сільського ринку праці / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 90-95.
 4. Качан, Є. Основні напрямки проведення моніторингу соціально-трудової сфери / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – Вип. 11. – С. 97-100.
 5. Коцур, А. Концептуальні підходи щодо запровадження обов'язкового державного медичного страхування з метою збереження трудового потенціалу / А. Коцур, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 98-104.
 6. Островерхов, В. Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення концепції зайнятості України в умовах кризи / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – Вип. 14. – С. 62-65.
 7. Островерхов, В. Демографічна ситуація в контексті формування сільського ринку праці регіону / В. Островерхов, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 131-137.
 8. Островерхов, В. Особливості становлення соціального партнерства в Україні / В. Островерхов, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – Вип. 13. – С. 94-97.
 9. Островерхов, В. Теоретико-методологічне підгрунтя розвитку сільського ринку праці України / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – Вип. 9. – С. 126-129.
 10. Островерхов, В. Теоритичні підходи до вивчення сегментації сільського ринку праці / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – Вип. 8. – С. 162-168.
 11. Островерхов, В. Формування ринку праці в сільському господарстві України під впливом трансформаційних процесів / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 205-209.
 12. Дяків, О. П. Особливості формуванням корпоративної культури та її вплив на розвиток трудового потенціалу підприємства / О .П. Дяків, В. М. Островерхов, М.В. Іванюк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 14, ч.І.
 13. Островерхов, В. Теоретичні аспекти регулюваня ринку праці та оптимізації зайнятості на регіональному рівні : [на прикладі Тернопільської області] / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 71-78.
 14. Качан, Є. Зайнятість населення як складова ринку праці [Електронний ресурс] / Євген Качан, Віктор Островерхов // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 12-16.
 15. Островерхов, В. М. Кластерна модель інноваційного розвитку економіки Прикарпаття / В. М. Островерхов, І. М. Білецька // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2011.
 16. Коцур, А. С. Пріоритетні напрямки реформування системи соціальних пільг в Україні / А. С. Коцур, В. М. Островерхов // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – К : КНЕУ, 2012. – Т. 1. – С. 585-595.
 17. Островерхов, В. М. Перспективи в’їзного туризму в Україні / В. М. Островерхов, М. Я. Семчій // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 350-351.
 18. Баб'як, Г. П. Зайнятість - головна умова використання трудового потенціалу / Г. П. Баб'як, В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 20-27.
 19. Островерхов, В. Підвищення конкурентоспроможності персоналу як напрям інноваційної діяльності підприємства / Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 100-110.
 20. Островерхов, В. М. Регулювання зайнятості населення та функціонування ринку праці України: соціальні аспекти [Електронний ресурс] / В. М. Островерхов, Г. П. Баб’як // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – 2010. – Спец. вип., т. 3. – С.256-262.
 21. Баб'як, Г. П. Проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні: економічний та правовий аспекти [Електронний ресурс] / Г. П. Баб'як, А. Б. Кошіль, В. М. Островерхов // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. – 2001. – Спец. вип. – С.288-296.
 22. Островерхов, В. Еволюція наукових поглядів дослідження людського капіталу / Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 63-66.
 23. Островерхов, В. М. Актуальні питання прогнозування розвитку водного господарства / В. М. Островерхов, В. В. Файфура // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 1998. – № 6, ч. ІІ. – С. 48-51.
 24. Островерхов, В. М. Еволюція моделей ринку праці зарубіжних країн та його сучасний стан в Україні / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 2. – С. 241-247.
 25. Островерхов, В. М. Таксономія густоти сільського населення і кліматичного фактора в Україні / В. М. Островерхов, М. О. Ковтонюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 2. – С. 77-82.
 26. Островерхов, В. М. Аналіз і оцінка регіонального ринку праці / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Вип. 3. – С. 188-193.
 27. Островерхов, В. М. Трудові відносини і проблеми формування системи соціального партнерства в Україні / В. М. Островерхов, С. Ю. Трубич, О. Синицький [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Спец. вип. : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії, ч. 2. – С. 132-136.
 28. Островерхов, В. М. Шляхи підвищення ефективності функціонування регіонального ринку праці / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – Вип. 5. – С. 182-186.
 29. Островерхов, В. М. Особливості формування і функціонування ринку праці в сільській місцевості / В. М. Островерхов, Є. П. Качан // Зайнятість та ринок праці : міжвід. наук. збірник. – Київ : РВПС України НАН України, 2002. – Вип. 17. – С. 87-97.
 30. Островерхов, В. М. Економічні та інституційні чинники аграрної реформи та їх вплив на розвиток сільського ринку праці / В. М. Островерхов, В. В. Файфура // Соціально-економічні аспекти промислової політики. Ринок праці та зайнятість : зб. наук. праці. – Донецьк, 2003. – С. 88-93.
 31. Островерхов, В. М. Теоретичні підходи до вивчення сегментації сільського ринку праці / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – Вип. 8. – С. 162-168.
 32. Островерхов, В. М. Соціальна політика і її рівні: концепції, моделі та інтереси України / В. М. Островерхов, О. П. Дяків, Т. Дмитрів // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – Вип. 10. – С. 166-171.
 33. Островерхов, В. М. Шляхи покращення роботи служби зайнятості / В. М. Островерхов, О. П. Дяків, Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики, т. 1, ч. ІІІ. – С. 28-33.
 34. Островерхов, В. М. Етапи становлення соціального партнерства в Україні / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – Вип. 13. – С. 97-100.
 35. Островерхов, В. М. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця / В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 20. – С. 91-95.
 36. Цісецький, О. Формування системи управління конфліктами в організації / Орест Цісецький, Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 77-81.
 37. Прохоровська, С. Винагорода за працю в мотивації персоналу / Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов, Лариса Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 92-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Островерхов, В. М. Розвиток персоналу підприємства в умовах кризи [Текст] / В. М. Островерхов // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 356-370.
 2. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, В. М. Островерхов [та ін.] ; за ред. Т. М.Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 340 с.
 3. Островерхов, В. М. Підвищення конкурентоспроможності персоналу в інноваційному маркетингу підприємства [Текст] / В. М. Островерхов // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 321-335.
 4. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.
 5. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 6. Островерхов, В. М. Ринок праці аграрно-промислового регіону та механізм його регулювання в умовах кризової економіки [Текст] / В. М. Островерхов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 115-135.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дяків, О. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. – Тернопіль, 2011. – 314 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 391 с.
 4. Островерхов, В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / В. М. Островерхов, О. П. Дяків. – Тернопіль, 2012. – 242 с.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 316 с.
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 212 с.
 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 8. Островерхов, В. М. Форми та системи заробітної плати [Текст] / В. М. Островерхов // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 162-187.
 9. Островерхов, В. М. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин [Текст] / В. М. Островерхов // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 214-223.
 10. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

  1. Дяків, О. П. Управління персоналом [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов ; 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 288 с.