Борисяк Олена Володимирівна

1538749415 fotografja-borisjak-o vНауково-дослідна частина

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

ПУБЛІКАЦІЇ:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Борисяк, Олена Володимирівна Оптимізаційні технології формування персоналу підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Борисяк Олена Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2018. - 188 с.
 2. Борисяк, Олена Володимирівна Оптимізаційні технології формування персоналу підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Борисяк Олена Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2018. - 20 с.

СТАТТІ:

 1. Брич, В. Я. Вплив депресивних ринків праці на управління персоналом підприємств [Текст] / В. Я. Брич, О. В. Борисяк // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016. – № 21 (10) – С. 60-65.
 2. Брич, В. Я. Інноваційні технології формування персоналу підприємств в умовах оптимізаційного розвитку [Текст] / В. Я. Брич, О. В. Борисяк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. – 2017. – Вип. 2 (50). – С. 172-179.
 3. Борисяк, О. В. Оптимізаційний інструментарій відбору технологій формування персоналу підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія : “Економіка”. – 2017. – № 4 (77). – С. 169-177.
 4. Борисяк, О. В. Оптимізаційні виклики у системі управління персоналом підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – Вип. 1 (13). – С. 78-82.
 5. Борисяк, О. В. Оцінка оптимізаційного ефекту технологій формування персоналу підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 12. – С. 193-197.
 6. Борисяк, О. В. Функціонування підрозділів сприяння працевлаштуванню у вищих навчальних закладах [Текст] / Олена Володимирівна Борисяк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. - 2015. - № 23. - С. 5-13.
 7. Borysiak, O. (2017). Innovative trends and optimization of the role of personnel in the strategic development at agricultural enterprises. International Journal of Economics and Society. (Memphis, USA). 2017. Vol. 2. Issue 9. P. 33-38.
 8. Borysiak, O. V. (2017). Optimization approach to technologies of personnel formation of enterprises. Modern economic research : cooperation, banking, public administration in a decentralized environment. Proceedings of International Scientific Conference, September 26th, 2017, Kielce, Poland, p. 24-26.
 9. Борисяк, О. В. Діджиталізація у системі управління персоналом підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. П’ятнадцятої Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 29-30 берез. 2018 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, О. В. Борисяк, М. М. Брик [та ін.] ; відп. за вип. В. О. Онищук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 76-78.
 10. Борисяк, Олена Оптимізаційні процеси сільськогосподарських підприємств України : міжнародний аспект [Текст] / Олена Борисяк // Міжнародний бізнес та замковий туризм в Україні : сучасний стан і перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль-Збараж, 28-29 квіт. 2017 р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 25-26.
 11. Борисяк, Олена Підрозділи сприяння працевлаштуванню вищих навчальних закладів у системі управління персоналом підприємств [Текст] / Олена Борисяк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - С. 87-88.
 12. Борисяк О. Теоретичні аспекти використання інноваційних технологій у системі управління персоналом підприємств [Текст] / О. Борисяк // Сфера гостинності як компонента міжнародного туризму : сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль-Збараж, 10-11 травня 2018 р.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 152-154.
 13. Борисяк, О. В. Формування персоналу в умовах оптимізації процесів підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економіка, фінанси та управління : оцінка та перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнародної науково-практичної конференції [м. Полтава, 8 вересня 2017 р.]. Полтава : ЦФЕНД, 2017. - С. 27-29.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.
 

Борисова Тетяна Михайлівна

 DSC0024Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри маркетингу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Борисова, Тетяна Михайлівна Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 332 с.
 2. Борисова, Тетяна Михайлівна Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 22 с.
 3. Борисова, Тетяна Михайлівна Маркетинг некомерційних суб'єктів : теорія, методологія, практика [Текст] : дис. ... д-ра. екон. наук : 08.00.04 / Тетяна Михайлівна Борисова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 567 с.
 4. Борисова, Тетяна Михайлівна Маркетинг некомерційних суб'єктів : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Борисова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 36 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Борисова, Т. М. Аналіз маркетингових комунікаційних заходів із запобігання торгівлі людьми (текст на англ. мові) [Електронний ресурс] / Т. М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 299-308.
 2. Борисова, Тетяна Маркетинг некомерційних суб'єктів сфери освіти України : концептуальні особливості та вектори розвитку [Електронний ресурс] / Тетяна Борисова // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 415-429.
 3. Борисова, Т. Маркетинговий потенціал забезпечення системи антиризикових заходів: суть, структура, методи оцінювання / Т. Борисова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2005. – №19. – С. 189-191.
 4. Борисова, Тетяна Прогнозування зміни величини соціального ефекту некомерційних суб'єктів залежно від чинників маркетингу / Тетяна Борисова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 51-53.
 5. Борисова, Т. М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємтві / Т. М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №7. – С.116-121.
 6. Борисова, Т. М. Теоретичні імплікації маркетингових практик некомерційних суб'єктів / Т. М. Борисова // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – № 21. – С. 6-12.
 7. Borysova, T. Market Orientation of Ukrainian Non-profit Health Care Organizations [Electronic resource] / Tetiana Borysova // Regional Innovations. – 2014. – № 2. – Р. 40-44.
 8. Borysova, T. Monitoring of Public Service Advertising in Current TV and Radiospace of Ukraine [Electronic resource] / Tetiana Borysova // Regional Innovations. – 2015. – № 1. – Р. 39-43.
 9. Борисова, Т. М. Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових суб’єктів [Електронний ресурс] / Тетяна Михайлівна Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 59-67.
 10. Борисова, Т. М. Інструменти Інтернет-маркетингу некомерційних організацій України [Електронний ресурс] // Маркетинг і цифрові технології. – 2017. –№ 2, т. 1. С. 53-75.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Борисова, Т. М. Маркетингове забезпечення антикризових заходів промислових підприємств [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Богдан, 2009. – 188 с.
 3. Борисова, Т. М. Маркетинг некомерційних суб'єктів : теоретично-методологічні аспекти [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 476 с.
 4. Борисова, Т. М. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності : теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Астон, 2015. – 284 с.
 5. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб'єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с.
 6. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Борисова, Т. М. Міжнародна конкуренція [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Борисова, Г. В. Ціх. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 164 с.
 2. Стан виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми [Текст] : аналіт. звіт / за ред. М. М. Пасєчник [М. М. Пасєчник, Т. М. Борисова, Г. О. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 200 с. 
 

Березька Катерина Миколаївна

berezka

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Березька, Катерина Миколаївна Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Березька Катерина Миколаївна ; НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 1999. - 209 с.
 2. Березька, Катерина Миколаївна Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Березька Катерина Миколаївна ; НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 2000. - 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Березька, К. М. Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень / К. М. Березька, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. –С. 227-235.
 2. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. Березький, К. Березька, Ю. Батько, Г. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 64-72.
 3. Березький, О. Комп'ютерна система аналізу фінансового стану підприємства / О. Березький, І. Закорчемний, К. Березька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 11. – С. 146-153.
 4. Березька, К. М. Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні / К. М. Березька, О. М. Березький, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 106-114.
 5. Березький, О. М. Статистичне оброблення цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, С. Ю. Попіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 5. – С. 161-164.
 6. Неміш, В. М. Кручення трансверсального ізотропного тіла з неканонічною порожниною [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, К. М. Березька // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 15-17 трав. 2014 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 227.
 7. Березький, О. Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів / О. Березький, К. Березька, В. Неміш // Геометричне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № 1. – С. 5-9.
 8. Березька К. М. Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій / К. М. Березька, В.В. Маслій // Матеріали IX-ої міжнародної конференції «Актуальні проблеми економіки 2015-2016», м. Київ, 19 лютого 2016 р. – К.: Національна академія управління, 2016. – С. 15 – 20.
 9. Березька К. М. Система мультикритеріального тестування веб-додатків [Електронний ресурс] / К. М. Березька, В.Р. Лабо // Матеріали VІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2016 «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», м. Тернопіль, 20-21 травня 2016 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. –С. 94 – 95.
 10. Березька, К. Аналіз результатів вступу студентів на ОКР «бакалавр» на основі методів просторової економетрики [Електронний ресурс] / Катерина Березька, Олег Березький.
 11. Березька, К. М. Мова опису складних зображень / К. М. Березька,  М. П. Карпінський // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 1997. – № 1. – С. 30-37.
 12. Карпінський, М. П. Генератор симетричних зображень / М. П. Карпінський, К. М. Березька, О. М. Березький // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 1998. – № 1. – С. 152-157.
 13. Березька, К. М. Опис, аналіз та синтез складних зображень / К. М. Березька // Інформаційні технології і системи. – 1998. – Т. 1, № 1/2. – С. 168-173.
 14. Березька, К. М. Автоматизоване генерування орнаментних зображень / К. М. Березька, О. М. Березький // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Прикладна математика. – 1998. – № 337. – С. 158-160.
 15. Березька, К. М. Структурний метод опису складних зображень  / К. М. Березька // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 1998. – № 351. – С. 172-177.
 16. Березький, О. М. Моделювання метрологічних характеристик інтелектуальних засобів вимірювання на стадії системотехнічного проектування / О. М. Березький, К. М. Березька // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1998. – Т. 3, ч. 3. – С. 135-140.
 17. Березька, К. М. Алгоритми побудови груп перетворень / К. М. Березька // Вісник Львівського  університету. Прикладна математика та інформатика. – 1999. – Вип.1. – С. 8-12.
 18. Грицик, В. В. Моделювання та синтез складних симетричних зображень / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький // Інформаційні технології і системи. – 1999. – Т. 2, № 1. – С. 84-99.
 19. Березька, К. М. Редактор синтезу та моделювання складних зображень симетричної структури / К. М. Березька, О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2001. – № 433. – С. 134-138.
 20. Березький, О. М. Використання методу опису та генерування зображень для стиснення симетричної графічної інформації / О. М. Березький, К. М. Березька // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 3. – С. 126-128.
 21. Грицик, В. В. Метод опису та синтезу зображень-орнаментів / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький // Доповіді Національної академії наук України. – 2002. – № 7. – С. 64-71.
 22. Березький, О. М. Алгоритми синтезу симетричних зображень / О. М. Березький, К. М. Березька // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – № 2, т. 2, ч. 1. – С. 13-16.
 23. Березький, О. М. Моделювання та синтез онкологічних зображень / О. М. Березький, К. М. Березька, Р. О. Цімерман // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – №2, т. 3, ч. 1. – С. 102-104.
 24. Березький, О. М. Аналіз контурів зображень у глобальних координатах / О. М. Березький, К. М. Березька // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2 (12). – С. 83-91.
 25. Березька, К. М. Математичні моделі конверсії кредиту / К. М. Березька // Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в науці, економіці і освіті : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КЕІ ДВНЗ „КНЕУ ім. В.Гетьмана”, 2007. – С. 16-18.
 26. Hrytsyk, V. V. Modeling and synthethis of complex symmetrical images / V. V.Hrytsyk, K. M. Berezska, О. М. Berezsky // International journal of pattern recognition and artificial intelligence. – 2004. – № 2, v. 18. – Р. 175-195.
 27. Березький, О. М. Нечітка база знань інтелектуальної системи діагностування видів раку молочної залози [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 6. – С. 284-292.
 28. Березький, О. М. Інтелектуальна система аналізу зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька, Т. В. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.11. – С. 323-330.
 29. Березский, О. Н. Количественная оценка качества сегментации изображений на основе метрик [Електронний ресурс] / О. Н. Березский, Е. Н. Березская // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 6. – С. 59-65.
 30. Berezska, K. The analysis of students admission results to the educational qualification level “bachelor’s degree” on the basis of methods of spatial econometrics [Електронний ресурс] / Kateryna Berezska, Oleh Berezsky // Quantitative methods in accounting and finance. – Ternopil,  2016. – P. 36-43.
 31. Березький, О. М. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.5. – С. 258-268.
 32. Неміш, В. М. Самостійна робота в контексті покращення якості знань студентів [Текст] / В. М. Неміш, К. М. Березька, С. В. Савчук // Освітній простір ХХІ століття : реалії, новації, перспективи : матеріали наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 12-14.
 33. Березька, К. М. Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування інвестицій / К. М. Березька, В. В. Маслій // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2015), м. Залізний Порт, 25–28 травня 2015 р. – Херсон: ХНТУ, 2015. – С. 28–32.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грицик, В. В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури [Текст] : Монографія / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький. – Львів : УАД-ДНДШ, 2005. – 140 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Неміш, В. М. Вища математика [Текст] : практикум : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 265 с.
 2. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : Навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Збруч, 2005. – 265 с.
 3. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 302 с.
 4. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – 3-тє вид, виправл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 304 с.
 5. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. / К. М. Березька, В. М. Неміш, С. В. Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 192 с.
 6. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] / К. М. Березька, В. М. Неміш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 195 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 2. Методичні вказівки до вивчення розділу "Математична статистика" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 118 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення розділу "Теорія ймовірностей" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 147 с.
 4. Комплексні практичні індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 62 с.
 5. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 28 с.
 6. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 72 с.
 

Болквадзе Наталія Іванівна

1448627885 polinkevich-nКафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Сохацька, О. Деривативи на електроенергію: особливості специфікації контрактів європейських енергетичних бірж [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Наталія Полікевич // Світ фінансів. – 2015. – № 3. – С. 49-61.
 2. Шліхтер, Б. Р. Сорсинг ресурсів інформаційних систем на ринках, що розвиваються: приклад України / Бьярне Реруп Шліхтер, Наталія Болквадзе // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 141-153.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 655 с.
 2. Полікевич, Н. І. Біржовий товар [Текст] / Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 77-106.
 3. Полікевич, Н. І. Державне регулювання біржової торгівлі [Текст] / Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С.389-418.
 4. Вінницький, С. І. Еволюція біржової торгівлі [Текст] / С. І. Вінницький, Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 37-76.
 5. Полікевич, Н. І. Концепція ціноутворення на ф'ючерсних ринках [Текст] / Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С.172-188.
 6. Полікевич, Н. І. Суть біржі та її економічна природа [Текст] / Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 12-36.
 

Буяк Леся Михайлівна

буяк

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Буяк, Леся Михайлівна. Економіко-математичне моделювання оптимальних виробничих технологій [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Буяк Леся Михайлівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. - 187 c.
 2. Буяк, Леся Михайлівна. Економіко-математичне моделювання оптимальних виробничих технологій : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Леся Михайлівна Буяк; В.о. НАН України. Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем.– К. : Б.в., 2004.– 21 с.

Публікації:

Статті:

 1. Буяк, Л. Вексельне кредитування у низькоефективній економіці [Електронний ресурс] / Л. Буяк, О. Гетьман // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 40-47.
 2. Буяк, Л. Економіко-математичне моделювання впливу державного регулювання на стан перехідної економіки / Леся Буяк, Володимир Паучок // Економіст. – 2009. – № 11. – С. 46-50.
 3. Буяк, Л. Дві моделі впливу курсу валют на валове виробництво в Україні [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, Я.М. Матвійчук, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 336-346.
 4. Буяк-Басараба, Л. Динамічна модель структурування сільського господарства за величиною капіталу, фондів й угідь [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк-Басараба, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.13. – С. 286-297.
 5. Буяк, Л. Економіко-математичне моделювання днржавного регулювання економіки в період соціальних перетворень [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 456. - С. 121-129.
 6. Буяк, Л. Математична модель інвестування в низькопродуктивну економіку [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 346-358.
 7. Буяк, Л. Математична модель планового впливу на ціну споживчого товару в ринковій економіці [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, Н.В. Кулина, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 326-331.
 8. Буяк, Л. Моделювання тіньової економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, І. С. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 456. - С. 130-138.
 9. Буяк, Л. Модель впливу ціни газу на започаткування підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, М.О. Козаченко, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.71. – С. 182-187.
 10. Буяк, Л. Модель кооперативної взаємодії двох підприємств [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, І.І. Гандзюк, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 145-157.
 11. Буяк, Л. Модельне розкриття мультистабільності економіки в полі капіталу, фондів, вексельних пасивів й активів як можливого тла для східчастого піднесення її продуктивності [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, Л.В. Данилюк, О.І. Соколовська, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.7. – С. 278-283.
 12. Буяк, Л. Модель оптимізації податкового навантаження та аналіз впливу фіскальної політики держави на динаміку економічного зростання України / Леся Буяк // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 77-88.
 13. Ляшенко, О. Математична модель взаємодії легального та нелегального секторів ринкової економіки / Оксана Ляшенко, Леся Буяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 17-32.
 14. Паучок, В. К. Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля : [на прикладі Тернопільської області] / В. К. Паучок, Л. М. Буяк, М. В. Григорків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 329-334.
 15. Буяк, Л. М. Динамічна макромодель економіки з урахуванням ринку землі / Л. М. Буяк, С. В. Іщенко // Фінансова система України : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 16. – 592-599.
 16. Буяк, Л. М. Моделювання впливу курсу валют на валове виробництво в Україні / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.11. – С. 336-346.
 17. Буяк, Л. М. Динамічна модель ринку землі з урахуванням виробничих фондів сільськогосподарських підприємств / Л. М. Буяк, С. В. Іщенко // Інноваційна економіка : всеук. наук.-вироб. журнал. – Тернопіль, 2012. – № 11. – С. 203-210.
 18. Буяк, Л. М. Математична модель впливу загальнодержавних виборів на лібералізовану економіку [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.10. – С. 363-371.
 19. Буяк, Л. М. Порівняння можливих наслідків інтегрування господарства України в економіку Євросоюзу або Росії [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 347-361.
 20. Буяк, Л. М. «Субсидійна» пастка і реформи: дві базові математичні моделі можливих та реальних економічних процесів в Україні за умов війни [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 255-262.
 21. Буяк, Л. М. Динамічна модель економіки з урахуванням економічної структури суспільства та екологізації виробництва [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, М. В. Григорків // Збірник наук. праць. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 494. – С. 139-143.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Буяк, Л. М. Україна між Сходом і Заходом : математичні моделі сучасної економіки [Текст]: монографія / Л. М. Буяк, В. К. Паучок.– Тернопіль: Грегіт, 2012.– 108 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Буяк, Л. М. Інформатика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна, О. В. Вовкодав. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 307 с.
 2. Добротвор, І. Г. Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 170 с.
 3. Буяк, Л. М.   Працюємо з базами даних в середовищі Microsoft Office : теоретичні аспекти та приклади розв’язування задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Буяк, А. Я. Мушак, Н. Г. Хома. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 81 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Моделювання економіки [Електронний ресурс] : метод. вказівки / упоряд. Л. М. Буяк, Л. В. Дума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 42 с.
 2. Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : метод. вказівки / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 73 с.
 3. Програма виробничої та переддипломної практики (стажування) і вимоги до написання звіту [Електронний ресурс] : для студ. всіх форм навчання / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 24 с.