Вівчар Оксана Іванівна

vivcharoi

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вівчар, Оксана Іванівна Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами /Оксана Іванівна Вівчар.– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 20 с.
 2. Вівчар, Оксана Іванівна Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. І. Вівчар ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. — Т., 2011. — 225 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Зяйлик, М. Ф. Маркетинг інновацій - найважливіша задача підприємництва [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2009. – Вип. 1 (2). – С. 101-107.
 2. Зяйлик, М. Ф. Специфіка застосування інноваційно-логістичної системи ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик , О. І. Вівчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 175–177.
 3. Зяйлик, М. Ф. Особливості інноваційного маркетингу в Україні [Електронний ресурс] / М.Ф.Зяйлик , О. І. Вівчар// Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Вип. 5 (2). – С. 185-190.
 4. Вівчар, О. Конфлікт цілей в інноваційно-логістичній інтерпретації об’єктів дорожньо-капітального будівництва [Електронний ресурс]/ Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2010. – Вип. 1 (3). –С. 185-190.
 5. Вівчар, О. Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 24-30.
 6. Зяйлик, М. Ф. Процесний підхід до менеджменту якості [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 191-194.
 7. Зяйлик, М. Ефективність використання маркетингових стратегій [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2(31). – С. 166–173.
 8. Зяйлик, М. Ф. Парадигма і наукова база логістичного управління [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – Вип. 1(4). – 2011. – С. 166–173.
 9. Вівчар, О. І. Моделювання логістичних стратегій як визначальний фактор успішного розвитку ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, М. Ф. Зяйлик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 3(47). – С. 211–214.
 10. Вівчар, О. І. Теоретичні підходи до визначення ефективності логістичного управління промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник ДонНУЕТ. Сер. Економічні науки. – Донецьк, 2012. – № 3(55) – С. 84–89.
 11. Вівчар, О. І. Моделювання логістичних процесів в контексті ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, М. Ф. Зяйлик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Рівне, 2012. – Вип. 1(57). – С. 61–67.
 12. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості бізнесу при діагностиці його економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18. – С. 118-122.
 13. Мартинюк, В. П. Формування логістичної стратегії як чинник фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 19. – С. 176–180.   
 14. Мартинюк, В. П. Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – № 4, т. 24. – С. 53-58.
 15. Зяйлик, М. Ф. Основні напрямки вдосконалення дорожнього господарства України (на прикладі Тернопільського регіону) / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 47–55.
 16. Зяйлик, М. Ф. Інноваційний маркетинг як особливий вид цілеспрямованої творчої діяльності підприємств [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 1. – С. 311–314.
 17. Вівчар, О. І. Стратегія забезпечення банківської безпеки: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2013. – Вип. 2(50). – С. 44-47.
 18. Вівчар, О. І. Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 194–199.  
 19. Вівчар, О. І. Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті деструктивних економічних явищ [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2014. – Вип. 3(55). – С. 44–47.
 20. Вівчар, О. Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 2 (49). – С. 106–111.
 21. Вівчар, О. І. Інтеґраційні процеси логістики у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 1– 9.
 22. Вівчар, О. І. Логістика матеріальних потоків дорожнього господарства регіону [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 4, ч. 1. – С. 79–86.
 23. Зяйлик, М. Ф. Методика економічного обґрунтування витрат в логістичному управлінні дорожнього господарства регіону [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Вісник ХНТУСГ. Сер. Економічні науки. – 2007. – Вип. 64. – С. 132–137.
 24. Вівчар, О. Концептуалізація сучасних поглядів на поняття логістики [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 2(17). – С. 106–111.
 25. Вівчар, О. І. Відродження депресивних районів на основі розвитку туристичної галузі [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, Г. П. Солодка // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2008. – Вип. 1(1). – С. 38–41.
 26. Вівчар, О. І. Комперативний аналіз сутності логістичної стратегії в системі фінансово-економічної безпеки / О. І. Вівчар // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 31–34.
 27. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 118-122.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вівчар, О. І. Соціальна безпека [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вівчар, А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 148 с.
 

Вашків Олександр Павлович

ВашківКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вашків, Олександр Павлович Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трансформації суспільно-економічних відносин [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Олександр Павлович Вашків.– Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 214 с.
 2. Вашків, Олександр Павлович Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трансформації суспільно-економічних відносин [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Олександр Павлович Вашків.– Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 18 с.

СТАТТІ:

 1. Вашків, О. Інституційна основа як чинник формування стратегії підприємства / О. Вашків, І. Пащук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – № 13. – С. 112-113.
 2. Вашків, О. Методичні аспекти оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємства / Олександр Вашків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 88-95.
 3. Вашків, О. П. Використання модерації у сучасному навчальному процесі / О. П. Вашків, Л. П. Вашків // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 117-122.
 4. Вашків, О. П. Проблеми формування конкурентного середовища в Україні (інституційний аспект) [Електронний ресурс] / О. П. Вашків.
 5. Вашків, О. Підприємство як суб'єкт і об'єкт інституційної пастки / Олександр Вашків, Антоніна Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – C. 98-110.
 6. Вашків, О. Тіньова економіка в контексті економічної політики України [Елекронний ресурс] / Олександр Вашків.
 7. Вашків, О. Адміністрування процесів функціонування підприємств та інституційні пастки [Електронний ресурс] / Олександр Вашків, Людмила Куц
 8. Вашків, О. Аналіз впливу інфляції на величину прибутку підприємства / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 83-86.
 9. Вашків, О. Європейський лізинг як засіб реґіональної політики реформування та розвитку системи вантажних автоперевезень україни [Електронний ресурс] / Олександр Вашків
 10. Вашків, О. Квотування в Україні: реалії і перспективи [Електронний ресурс] / Олександр Вашків
 11. Вашків, О. Логістика як засіб ефективного управління в системі вантажних автоперевезень [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.  7/3. – С. 39-43.
 12. Вашків, О. Методичні аспекти викладання базових понять інституціоналізму у вищій школі [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 7. – С. 70-76.
 13. Вашків, О. Моделювання маркетингових рішень у сфері вантажних автоперевезень [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.  5. – С. 25-29.
 14. Вашків, О. Парадигми трансформації податкової політики в Україні: економіко-політичний аспект [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 9. – С. 65-69.
 15. Вашків, О. Стратегія українського підприємства у контексті інституційних змін [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Стратегія економічного розвитку України : наук. збірник. – К. : КНЕУ, 2004. – Вип. 15. – С. 114-118.
 16. Вашків, О. П. Логістичні підходи в системі засобів ефективного використання виробничого потенціалу вантажних автопідприємств / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 73-77.
 17. Вашків, О. Класифікація транзакційних витрат підприємства у системі їх оцінки та економічного аналізу / Олександр Вашків // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 83-86.
 18. Вашків, О. Державна економічна політика та тіньова економіка [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 37-40.
 19. Вашків, О. Євролізинг в системі вантажних автоперевезень України [Електронний ресурс] / Олександр Вашків.
 20. Вашків, О. П. Застосування інноваційних технологій у вивченні конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ, 2012. – № 1 (172), ч. 1. – С. 102-109.
 21. Вашків, О. П. Інституційні пастки в адмініструванні процесів функціонування підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Вашків, Л. Л. Куц // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ, 2011. – № 3 (157), ч. 2. – С. 45-49.
 22. Вашків, О. П. Шляхи та перешкоди виходу з інституційних пасток [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2014. –Ч. 2 – С.122-124.
 23. Вашків, О. Особливості та елементи інституційної структури підприємства [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Економічні студії : науково-практичний журнал. – 2014. –№ 1 (01). – ч. 1 – С.41-45.
 24. Вашків, О. П. Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу [Електронний ресурс] / Олександр Павлович Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2014. –№ 1 – С.192-196.
 25. Вашків, О. П. Специфіка змістового наповнення категорії «конкурентоспроможність підприємства» в сучасній економічній думці [Електронний ресурс] / О. П. Вашків //Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2014. – С.22-24.
 26. Vaskiv, O. P. Institutional traps in business: the subject-object approach / O. P. Vashkiv, O. O. Vashkiv // «Актуальні аспекти модернізації економіки та фінансової системи України» : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [Запоріжжя, 26 серп. 2016 р.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 8–10.
 27. Вашків, О. П. Галузева структура національної економіки України та постіндустріальна економіка [Текст] / О. П. Вашків // Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної конференції [Запоріжжя, 9-10 вер. 2016 р.] / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2016. – С. 14–17.
 28. Вашків, О. П. Рейдерство як інституційна пастка: механізм утворення та поширення [Текст] / О. П. Вашків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Випуск 19. – Ч. 1. – Херсон, 2016. – С. 9–11.
 29. Вашків, О. П. Вдосконалення амортизації як засіб активізації відтворення рухомого складу автогосподарств України / О. П. Вашків // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 206-211.
 30. Вашків, О. Собівартість продукції / О. Вашків, М. Павлишенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – Т. 3. – С. 409-411.
 31. Вашків, П. До питання про основний оціночний показник роботи автотранспорту / П. Вашків, О. Вашків // Економіка Радянської України. – 1989. – № 3. – C. 86-87.
 32. Вашків, П. Деякі резерви підвищення транспортного процесу / П. Вашків, Ю. Матенчук, О. Вашків // Економіка Радянської України. – 1991. – № 3. – C. 93.
 33. Вашків, П. Г. Статистика в умовах ринку / П. Г. Вашків, О. П. Вашків // Державне регулювання економіки при переході дo ринку: досвід, проблеми, механізми. – ВІНІТІ, 1993. – № 381-Ук 93.
 34. Вашків, О. П. Малий бізнес і проблеми його становлення / О. П. Вашків, В. З. Насінник // Проблеми розбудови державності України. – ВІНІТІ, 1993. – № 1989-Ук 93.
 35. Вашків, О. П. Динаміка та характер процесів оновлення і вибуття основних засобів вантажного автотранспорту / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1998. – С. 91-94.
 36. Куц, Л. Л. Іноземний капітал у інвестиційному процесі підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Л. Куц, О. П. Вашків // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 265 : в 9 т., т. ІІІ. – С. 652-664.
 37. Онишків, З. М. Використання інноваційних підходів у викладанні педагогічних дисциплін / З. М. Онишків, О. П. Вашків // Январские педагогические чтения: современное образование как процесс формирования человека, общества, государства. – Симферополь : КРП «Изд-во «Крымучпедгиз», 2010. – С. 49-52.
 38. Вашкив, А. П. Предприятие как субъект и объект институционной ловушки [Электронный ресурс] / А. П. Вашкив, А. К. Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 4. – С. 105-118.
 39. Вашкив, А. П. Методические аспекты оценки и анализа конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] / А. П. Вашкив // Вестник Тернопольского национального экономического университета. – 2010. – № 2. – С. 92-99.
 40. Вашків, О. П. Галузеві структурні трансформації в Україні у контексті постіндустріального економічного розвитку [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання. – Миколаїв : МНУ ім. В. Сухомлинського. – 2017. – № 16. – С. 127–132.
 41. Вашків, О. П. Реалізація принципів циклової економіки у підприємництві / О. П. Вашків, І. М. Бойчик // Стан та перспективи розвитку фінансово-економічного потенціалу сучасних підприємств : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 серпня 2018 року). – Дніпро : НО «Перспектива», 2018. – С. 14-17.
 42. Вашків, О. П. Інтернет-маркетинг – новий напрям маркетингової політики малих підприємств та фізичних осіб-підприємців / Вашків О.П., Гавриленко Ю.С. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : зб. наук. праць. – Випуск 37. Одеса, 2019. – С. 27-33.
 43. Vashkiv, O. P. Creation of firm’s competitive advantages in the influence of unstable environment / Vashkiv O. P., Vashkiv O. O. // Літні наукові дискусії – 2019 : збірник тез доповідей ХХXІI Міжнародної наук.-практ. iнтернет-конференції, м. Вінниця, 24 червня 2019 р. : у 4 ч. Ч. 1. Вінниця, 2019. С. 17-21.
 44. Вашків, О.П. Структурна складова постіндустріальних змін національної економіки України / О. П. Вашків // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки” (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – C. 77–78.
 45. Vashkiv, O. P. Social Responsibility of Business as a Sign of His Maturity / Vashkiv O. P. // Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 листопада 2018 року) : У 2-х ч. Ч. 2. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. С. 21-23.
 46.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Вашків, О. П. Основні виробничі фонди підприємств вантажного автотранспорту : проблеми ефективного використання [Текст] / О. П. Вашків. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 172 с.
 3. Вашків, О. П. Засадничі принципи інституційного проектування на підприємстві [Текст] / О. П. Вашків // Сучасні тенденції розвитку економічних систем : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 213–222. – ISBN 978-966-654-385-4.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шеремета, М. Й. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, І. В. Спільник, О. П. Вашків, Й. М. Шеремета. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 86 с.
 2. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 142 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Харів, П. С. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів, О. М. Собко, О. П. Вашків ; за ред. П. С. Харіва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 256 с.
 5. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : зб. задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1999. – 123 с.
 6. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : зб. задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1995. – 123 с.
 7. Харів, П. С. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств [Текст] / П. С. Харів, О. П. Вашків, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 324 с.
 8. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. Збірник задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 122 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Вашків, О. П. Методичні вказівки до вивчення курсу “ Конкурентоспроможність фірми” [Електронний ресурс] / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 29 с.
 2. Вашків, О. П. Методичні рекомендації до вивчення курсу “ Підприємство в системі інституціональних змін” [Електронний ресурс] / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 24 с.
 3. Вашків, О. П. Конкурентоспроможність фірми [Електронний ресурс] : консп. лекцій / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 93 с.
 4. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність підприємства" [Електронний ресурс] / уклад. О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.
 5. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Конкурентоспроможність  підприємства»  знань  –  0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050401  –  «Економіка підприємства» магістерської програми “Економіка і управління підприємством”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.
 6. Вашків О.П.,  Костецька Н.І.  Методичні вказівки до  проходження тренінгу  з фаху  студентами IV курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  напряму підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»,  фахового спрямування: «Економіка промислового підприємства».  –Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 48 с.
 7. Методичні  вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Підприємство в системі інституціональних змін» для  студентів  галузі  знань: 0305 “Економіка і підприємництво”,  напряму  підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства”,  професійної орієнтації: “Економіка промислового підприємства”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 28 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Підприємство в системі інституціональних змін» для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 20 с.
 

Вірковська Анастасія Андріівна

1485868446 virkovskaКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вірковська, Анастасія Андріївна  Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Анастасія Андріївна Вірковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 308 с.
 2. Вірковська, Анастасія Андріївна  Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анастасія Андріївна Вірковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Вірковська, Анастасія  Економічні загрози та переваги створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС [Текст] / Анастасія Вірковська // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 91-94.
 2. Вірковська, А. А. Поняття та типологія національних інтересів в сучасній міжнародній економіці [Електронний ресурс] / А. А. Вірковська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. IV (44) : Економічні науки. – С. 80-86.
 3. Вірковська, А. А. Міжнародне співробітництво як основа зовнішньоторговельної діяльності країни [Електронний ресурс] / А. А. Вірковська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2011. – № 3 (32). – С. 41-45.
 4. Virkovska, A. A. Trade relationship between Ukraine and European Union [Електронний ресурс] / А. А. Virkovska // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2012. – № 7 (33). – С. 196-198.
 5. Вірковська, А. А. Зовнішньоторгові пріоритети України у співробітництві з країнами Європи [Електронний ресурс] / А. А. Вірковська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18. – С. 31-34.
 6. Virkovska, A. A. Partnership between Ukraine and EFTA [Електронний ресурс] / А. А. Virkovska // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – № 7, vol. 2. – P. 104-106.
 7. Вірковська, А. А. Оцінка асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Електронний ресурс] / А. А. Вірковська // Схід : аналіт-інформ. журнал. – Маріуполь, 2015. – № 1 (133). – С. 11-16.
 8. Вірковська, А. А. Ідентифікація асиметрій зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Електронний ресурс] / А. А. Вірковська, І. О. Іващук // Схід : аналіт-інформ. журнал. – Маріуполь, 2015. – № 5 (137). – С. 37-45.
 9. Virkovska, A. A. Strategic partnership of Ukraine with European Union [Електронний ресурс] / А. А. Virkovska // Кримський економічний вісник. – Сімферополь, 2012. – № 1 (01), ч. 1. – С. 86-88.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Іващук, І. О. Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи [Електронний ресурс] : монографія / І. О. Іващук, К. З. Возьний, А. А. Вірковська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.
 

Вітровий Андрій Орестович

vtroviy-andry-orestovich

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вітровий, Андрій Орестович Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / Вітровий Андрій Орестович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 1999. - 173 с.
 2. Вітровий, Андрій Орестович Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / Вітровий Андрій Орестович ; Луцький держ. технічний ун-т. - Луцьк, 1999. - 19 с.

Публікаці

СТАТТІ:

 1. Гевко, Р Вдосконалення конструкції та обгрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, М. Р. Гевко [та ін.] // Вісник інженерної академії України. – 2009. - № 1. – С. 205-209.
 2. Результати експериментальних досліджень з визначення енергосилових параметрів шарнірних робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів / М.Р. Гевко, А.О. Вітровий // Вісник інженерної академії України. – 2016. - № 1. – С. 148-154.
 3. Вітровий, А. О. Визначення конструктивно-силових параметрів гнучких гвинтових конвейєрiв / А. О. Вітровий // Сучаснi проблеми сільськогосподарського машинобудування : зб. наук. праць Національного аграрного ун-ту. – Київ : Видавництво НАУ, 1997. – Т. 1. – С. 57-59.
 4. Вітровий, А. О. Силовий аналіз робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра / А. О. Вітровий, Р. Б. Гевко // Сiльськогосподарські машини : зб. наук. статей Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк : В-во ЛДТУ, 1998. – Вип. 4. – С. 34-36.
 5. Вітровий, А. О. Результати досліджень пошкодження зерна гнучким гвинтовим конвеєром / А. О. Вітровий // Механізація сільськогосподарського виробництва : зб. наук. праць Національного аграрного ун-ту. – К. : В-во НАУ, 1999. – Т. 6. – С. 34-36.
 6. Вітровий, А. О. Силовий розрахунок робочого органу модульного гвинтового агрегата / А. О. Вітровий, С. В. Мельник, А. К. Семенюк // Сiльськогосподарські машини : зб. наук. статей Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк : В-во ЛДТУ, 1999. – Вип. 5. – С. 15-22.
 7. Гевко, Р. Б. Визначення функціональних та експлуатаційних параметрів гнучкого гвинтового конвеєра / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, С. М. Мельник, І. З. Вовк // Механізація сільськогосподарського виробництва : зб. наук. праць Нацiонального аграрного ун-ту. – Київ : Видавництво НАУ, 1999. – Т. 5. – С. 19-23.
 8. Пилипець, М. І. Розрахунок параметрів спіралей шнеків гнучких гвинтових конвеєрів / М. І. Пилипець, А. О. Вітровий // Механізація сiльськогосподарського виробництва : зб. наук. праць Нацiонального аграрного ун-ту. – Київ : Видавництво НАУ, 1998. – Т. 4. – С. 245-247.
 9. Пилипець, М. І. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів / М. І. Пилипець, А. О. Вітровий // Машинознавство. – Львів, 2000. – № 8. – С. 37-39.
 10. Пилипець, М. І. Динамічна модель процесу функціонування робочого органа з секційних елементів для гнучких гвинтових конвеєрів / М. І. Пилипець, Ю. Б. Гладьо, А. О. Вітровий // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів : Львівська політехніка, 2000. – Вип. 35. – С. 90-95.
 11. Гевко, І. Б. Основи проектування гвинтових елементів транспортно-технологічних систем / І. Б. Гевко, А. О. Вітровий, Р. В. Комар // Машинознавство. – Львів, 2001. – № 12. – С. 51-55.
 12. Гевко, Б. М. Гвинтові механізми – основа створення засобів автоматизації і механізації транспортно-технологічних систем / Б. М. Гевко, А. О. Вітровий, Р. Я. Лещук // Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк : В-во ЛДТУ, 2001. – Вип. 8. – С. 60-65.
 13. Гевко, І. Б. Динамічна модель процесу транспортування сипких матеріалів гвинтовим конвеєром / І. Б. Гевко, А. О. Вітровий, О. Я. Гурик // Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей Луцького держ. техн. ун-ту. –Луцьк : В-во ЛДТУ, 2001. – Вип. 8. – С. 72-82.
 14. Рогатинський, Р. М. Розрахунок гвинтової лопаті на міцність / Р. М. Рогатинський, М. І. Пилипець, Д. В. Дмитрів, А. О. Вітровий // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ ім. І. Пулюя, 2002. – Т. 7, № 4. – С. 25-32.
 15. Павлова, І. О. Силовий розрахунок шарнірних елементів гнучкого валу гвинтового робочого органу / І. О. Павлова, А. О. Вітровий // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ ім. І. Пулюя, 2003. – Т. 8, № 4. – С. 44-49.
 16. Павлова, І. О., Гевко Р. Б., Вітровий А. О. Розрахунок динамічних навантажень при роботі конвеєра з шарнірним гвинтовим робочим органом / І. О. Павлова, Р. Б. Гевко, А. О. Вітроваий // Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. – Луцьк : В-во ЛДТУ, 2005. – Вип. 13. – С. 137-147.
 17. Гевко, Р. Б. Визначення експлуатаційних показників перевантажувального патрубка гвинтового конвеєра / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, М. Б. Клендій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. –Харків : Механізація сільськогосподарського виробництва, 2006. – Т. 2, вип. 44. – С. 117-122.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гевко, Р. Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів [Текст]: монографія / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, А. І. Пік.– Тернопіль: Астон, 2012.– 204 с.
 2. Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки грунтів Тернопільської області [Текст] : монографія / І. С. Брощак, Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 160 с.
 3. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах [Електронний ресурс] : монографія / Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 180 с.
 4. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Грунтознавство [Текст] : метод. рек. / уклад. А. О. Вітровий. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 34 с.
 

Возьний Казимир Зіновійович

1452855454 k.zКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Возьний, Казимир Зіновійович Шляхи підвищення економічної ефективності рослинництва в умовах переходу до ринку: дис. ... канд. екон. наук: 08.07.02 / УААН. - К., 1997. - 228 с.

СТАТТІ:

 1. Возьний, К. З. Вплив авраамічних релігій на сучасну концепцію економічної побудови суспільства / К. З. Возьний, О. К. Возьна // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 22-23 груд. 2011 р.]. – Дніпропетровськ, 2011. – У 8 т., т. 1 : Виклики глобалізації та зміни парадигми економічного розвитку. – С. 9-16.
 2. Возьний, К. З. Економіка та юдаїзм: аналіз зв’язків та залежностей / К. З. Возьний // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ -Лондон, 21-28 квіт. 2011 р.]. – Одеса : In Press, 2011. – С. 183-185.
 3. Возьний, К. З. Пасіонарність і заповзятливість: економічний вимір гіпотези зв’язку / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7 (120). – С. 8-16.
 4. Возьний, К. З. Діловий цикл і активність сонця: класичні проблеми – нові рішення / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 47-53.
 5. Возьний, К. З. Іслам і сучасна економіка: порівняння і взаємозв’язки / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2010. – № 4. – С. 5-14.
 6. Возьний, К. З. Війна: від економічних мотивів до наслідків / К. З. Возьний // Економічний часопис - XXI. – 2010. – № 9-10. – С. 12-18.
 7. Возьний, К. З. Економічні вчення буддизму / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 125-132.
 8. Возьний, К. З. Економічні ідеї християнства: витоки, розвиток, проблеми / К. З. Возьний // Економічна теорія.– 2010. – № 2. – С. 31-38.
 9. Возьний, К. З. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності / К. З. Возьний // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 35-46.
 10. Возьний, К. З. Новітня світова економічна криза і глобалізація: європейський урок / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 5. – С. 118-127.
 11. Возьний, К. З. Філософія ринку: між правдою та ілюзіями / К. З. Возьний // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. / наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., 2010. – Вип. 2(105). – С. 44-49.
 12. Возьний, К. З. Аристотель та його місце в розвитку сучасної економічної думки / К. З. Возьний, А. Петриків // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств : наукові записки. – Тернопіль, 1999. – Вип. 1. – С.174-175.
 13. Возьний, К. З. Гендерні аспекти зайнятості: українські реалії і світовий досвід / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 1. – С. 69-80.
 14. Возьний, К. З. Дві основні моделі економічних систем перехідного періоду / К. З. Возьний, В. Д. Забчук, М. Р. Ібрагімов // Проблеми обліку, контролю і аналізу підприємств аграрного сектора економіки України : зб. наук. ст. – Тернопіль: СМП «Інтермед-Віта», 1994. – С. 36-38.
 15. Возьний, К. З. Деякі проблеми інформаційного забезпечення в системі управління підприємством / К. З. Возьний, В. Д. Забчук, М. С. Палюх // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності : зб. наук. ст. – Тернопіль : ТАНГ, 1992. – С. 76-77.
 16. Возьний, К. З. До проблеми економічної ефективності / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 33-39.
 17. Возьний, К. З. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 3-15.
 18. Возьний, К. З. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та соціально-економічна доктрина католицької церкви / К. З. Возьний // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Вип. 2(15). – С. 365-373. – (Економічні науки).
 19. Возьний, К. З. Економічні ідеї ісламу: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] / К. З. Возьний // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 275-282.
 20. Возьний, К. З. Методичні основи формування і функціонування елементів інфраструктури ринку засобів виробництва / К. З. Возьний, М. Пархомець, А. М. Стельмащук // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 41-44.
 21. Возьний, К. З. Облік заробітної плати з використанням засобів обчислювальної техніки / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. ст. – Тернопіль : ТАНГ, 1992. – С. 76.
 22. Возьний, К. З. Приватизация та шляхи її проведення / К. З. Возьний, О. Г. Драгус // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук ст. – Тернопіль: ІАБ, 1995. – Вип. 3. – С. 63-64.
 23. Возьний, К. З. Проблеми та перспективи автоматизації обліку / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль: МП «Меркурій», 1993. – Вип. ІІ. – С. 62-63.
 24. Возьний, К. З. Проблеми та перспективи розвитку фермерства / К. З. Возьний, А. М. Стельмащук, М. Р. Ібрагімов // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 21-29.
 25. Возьний, К. З. Розвиток альтернативних форм господарювання на селі (на прикладі селянських (фермерських) господарств Тернопільської області) / К. З. Возьний, А. М. Стельмащук // Економіка АПК. – 1996. – № 8. – С. 17-23.
 26. Возьний, К. З. Розвиток видавничої справи в Україні за часів Центральної Ради / К. З. Возьний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 10. – С. 77-79.
 27. Возьний, К. З. Спеціалізація та кооперація як фактори генерації аграрного підприємництва в Україні / К. З. Возьний, Ю. Бас // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні : наук. записки по матеріалах Всеукр. наук.-практ. конф. – Чортків, 2001. – С. 110-114. –(До 5-річчя заснування Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТАНГ).
 28. Возьний, К. З. Фермерство в Україні. Які його перспективи? / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Проблеми економіки України : зб. наук. ст. –Тернопіль : АФ Меркурий, 1995. – Вип. 4. – С. 61-64.
 29. Возьний, К. Індуїзм і сучасна економіка [Текст] / К. Возьний // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 59-69.
 30. Возьний, К. З. Підприємливість як фактор економічного розвитку країни [Текст] / К. З. Возьний, О. К. Возьна // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : у 5-ти т. : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учен. та студ. [17-18 лют. 2012 р.]. –Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т. 5 : Управління конкурентоспроможністю та стратегіями країн (галузей, компаній). - С. 30-34.
 31. Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 29-32.
 32. Возьний, К. Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв'язки / Казимир Возьний, Тетяна Возьна // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 23-26.
 33. Возьний, К. З. Конфуціанство і сучасна економіка: зв'язки, паралелі, суперечності / К. З. Возьний // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 7-19.
 34. Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. - 2012. – № 5. – С. 24-27. – (Закінчення, поч. № 4, 2012).
 35. Возьний, К. З. Юдаїзм і сучасні економічні доктрини / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2012. – № 2. – С. 29-42.
 36. Возьний, К. Згадаємо нашу юність...: [Спогади про навчання випускника 1991 р., кандидата економічних наук, директора бібліотеки К. Возьного / К. Возьний // Університетська думка. – 2006. – № 6. – С. 8.
 37. Возьний, Казимир З книгою подружишся - розуму наберешся! / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2012. – 1 верес. (№ 7). – С. 10.
 38. Возьний, Казимир Переступаючи поріг нового дому КНИГИ! / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2011. – берез. (№5). – С. 1.
 39. Возьний, Казимир Де ж ти, моя Бібліотеко, або Роздуми про Книгу / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2011. – берез. (№5). – С. 3-4.
 40. Voznyi, К. Z. Keynesian investment multiplier : from theory to practice / К. Z. Voznyi, T. K. Vozna // Экономические перспективы развития страны : примеры и возможности [Текст]: материалы VІ Междунар. науч.-практ. конф. для студ., аспир. и молод. учен. [г. Санкт-Петербург, 26 января 2013 г.]. – Санкт-Петербург : Центр экономических исследований, 2013. – С. 28-30.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Іващук, І. О. Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи [Електронний ресурс] : монографія / І. О. Іващук, К. З. Возьний, А. А. Вірковська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Возьний, К. З. Організація і планування виробництва в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб / К. З. Возьний, В. П. Вихрущ, Є. В. Ковба, В. М. Олійник [та ін.]. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 404 с.
 2. Возьний, К. З. Економіка підприємств АПК : навч. посіб. / К. З. Возьний, С. Л. Дусановський, Б. Б. Гладич [та ін.]. – Тернопіль: ОП ВПК «Збруч», 1997. – 287 с.
 3. Возьний, К. З. Основи менеджменту: навч. посіб. / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, ред.-видав. центр „МІФ”, 1999. – 80 с.
 4. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль, «Астон», 2003. – 100 с.
 5. Возьний, К. З. Практикум з менеджменту : посіб. / К. З. Возьний, Т. М. Герцик. – Бучач : БІМА, 2005. – 85 с.
 6. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль : «Астон», 2005. – 100 с.
 7. Возьний, К. З. Менеджмент: рольові ігри і тести : посіб. / К. З. Возьний, Т. М. Герцик. – Бучач : БІМА, 2006. – 120 с.
 8. Возьний, К. З. Макроекономіка : посіб. / К. З. Возьний, М. М. Вербінський, В. М. Ковальчук [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2007. – 122 с.
 9. Політична економія: опорний конспект лекцій : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Р. М. Березюк, Т. І. Вергелес, М. М. Вербінський, К. З. Возьний [та ін.] ; упоряд. В. М. Ковальчук. – Тернопіль, 2008. – 252 с.
 10. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль : «Астон», 2008. – 96 с.
 11. Возьний, К. З. Макроекономіка: курс лекцій / К. З. Возьний, В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 292 с.
 12. Возьний, К. З. Макроекономіка : посіб. / К. З. Возьний, В. В. Кириленко, Р. М. Березок Р.М. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 62 с.
 13. Возьний, К. З. Економічна теорія: політична економія : підруч. / К. З. Возьний, С. І. Юрій, І. В. Буян [та ін.]. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.
 14. Возьний, К. З. Історія економіки та економічної думки : посіб. / К. З. Возьний, В. В. Козюк , Л. А. Родіонова [та ін.]. – Тернопіль : ТзОВ «Тернограф», 2009. – 624 с.
 15. Возьний, К. З. Економічна теорія: політекономія. Навчальні форми контролю та презентації : посіб. / К. З. Возьний, С. І. Юрій, В. В. Козюк [та ін.]. – К. : Кондор, 2010. – 266 с.
 16. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Текст] : станом на 04 трав. 2018 року / С. В. Банах, Є. Ю. Бараш, Ю. О. Буглак [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Мацюка. – К. : Професіонал, 2018. – 306 с.
 17. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України [Текст] : станом на 20 січ. 2018 р. / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, К. З. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2018. – 400 с.
 18. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 7 верес. 2018 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2018. – 496 с.
 19. Науково-практичний коментар Житлового кодексу України [Текст] : станом на 4 трав. 2018 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за звг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2018. – 306 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050.201 «Менеджмент у виробничій сфері» / К. З. Возьний, І. Ф. Максимович, О. Д. Вітвицька. – Бучач, БІМА, 1999. – 38 с.
 2. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт та їх орієнтовна тематика для студентів спеціальності 7.050.201 "Менеджмент організацій" / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2001. – 35 с.
 3. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення практики з «Вступу до спеціальності» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050.200 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2001. – 15 с.
 4. Возьний, К. З. Методичні вказівки та програма підготовки до складання комплексного державного іспиту для студентів спеціальності 6.050.200 «Менеджмент організацій»: теоретична і практична частина / К. З. Возьний, В. С. Сухарський, О. Д. Вітвіцька [та ін.]. – Бучач : БІМА, 2002. – С. 3-68.
 5. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення переддипломної практики для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” / К. З. Возьний . – Бучач : БІМА, 2003. – 31 с.
 6. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо проведення ділових ігор з курсу «Основи менеджменту для студентів спеціальності «Менеджмент підприємницької діяльності та «Інформаційні системи в менеджменті» / К. З. Возьний . – Бучач : БІМА, 2003. – 27 с.
 7. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення комплексної практики для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2004. – 23 с.
 8. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки для підготовки до складання комплексного державного іспиту для студентів фахового спрямування 6,050200 «Менеджмент організацій», («Менеджмент підприємницької діяльності»), («Інформаційні системи в менеджменті») : теоретична і практична частина / К. З. Возьний, О. П. Вітвицька, П. І. Дунай [та ін.]. – Бучач : БІМА, 2004. – 155 с.
 9. Возьний, К. З. Методичні вказівки для написання контрольних робіт з курсу «Стратегічний менеджмент» для студентів фахового спрямування 6.050200 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2004. – 18 с.
 10. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо організації використання електронних ресурсів бібліотеки ТАНГ «УФД/Бібліотека» / К. З. Возьний, А. В. Панчук, Б. М. Процик, М. Б. Дубінський. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 40 с.
 11. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ:

 1. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, Б. Л. Луців [та ін.]. – Тернопіль : Тернограф, 2006. – 170 с.
 2. Від минулого до сьогодення (З історії бібліотеки Тернопільськогонаціонального економічного університету 1966-2016 рр.) [Електронний ресурс]  : іст. нарис / Терноп. нац. екон. ун-т, б-ка; упоряд. К. З. Возьний; вступ. слово К. З. Возьний; редкол.: А. В. Панчук [та ін.]. – 2016. – 154 с.
 3. Каталог видань ТНЕУ за 2011 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, С. В. Івасєв, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний ; вступ. ст. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 28 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 4. Крисоватий Андрій Ігорович (до 50-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. В. Гриськів, Г. А. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний; вступ. ст. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного. – К. : Видаництво «Центр учбової літератури», 2015. – 60 с., [22 с. іл.]. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету).
 5. Покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки ТНЕУ за 1994–2015 рр. (до 50-річчя університету ТНЕУ) : наук.-допоміж. анотов. покажч. / уклад. : В. Гриськів, А. Панчук, Г. Філіповська ; вступ. сл. проректора з наук. роботи д. е. н., проф. З.-М. Задорожного, дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 168 с.
 6. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Тернограф, 2007. – 170 с.
 7. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 320 с.
 8. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 156 с.
 9. Возьний, К. З. Довідник для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» / К. З. Возьний, С. І. Юрій, О. П. Адамів [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 292 с.
 10. Возьний, К. З. Юрій Сергій Ілліч: біобібліографічний покажчик / К. З. Возьний, Л. А. Струтинська. – К. : Знання, 2010. – 103 с.
 11. Возьний, К. З. Наукові праці викладачів факультету банківського бізнесу : бібліографічний покажчик / К. З. Возьний, Л. А. Струтинська, В. В. Гриськів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с.
 12. Возьний, К. З. Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ТАНГ (1990-1997) / К. З. Возьний, О. М. Фецьо. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 3-4.
 13. Возьний, К. З. Доля моя з Україною злита. Володимир Вихрущ : бібліогр. покажч. літ. / ред.- упоряд. О. Фецьо; відп. за вип. К. Возьний. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 4-5. – (Видатні науковці ТАНГ).
 14. Каталог видань ТНЕУ за 2012 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 26 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 15. Каталог видань ТНЕУ за 2013 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 16. Каталог видань ТНЕУ за 2014 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 17. Каталог видань ТНЕУ за 2015 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 40 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 18. Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2016 рік : бібліограф. посіб. / уклад. : В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 80 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 19. Наукові праці викладачів кафедри економіки підприємств і корпорацій : бібліогр. покажч. /уклад. В. Гриськів, Г. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к. е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 145 с.
 20. Наукові праці викладачів кафедри податків та фіскальної політики : бібліогр. покажч. /уклад. В. Гриськів, Л. Олійник, А. Панчук, Н. Пісоцька, Г. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 75 с. – (До 10-річчя з часу заснування).
 21. Наукові праці викладачів кафедридокументознавства, інформаційної діяльності та українознавства : бібліогр. покажчик / уклад. В. Гриськів, Н. Пісоцька, Л. Олійник, Л. Смакоус, Г. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к. .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 122 с.
 22. Роман Михайлович Матейко : біобібліогр. покаж. / уклад. Л. Ващишин ; авт. вступ ст. М. Лазарович ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 60 с. – (Сер.: "Вчені ТНЕУ").
 23. Савельєв Євген Васильович (до 75-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. В. Гриськів, Г. А. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний ; вступ. ст. декана фак-ту міжнар. бізнесу та менеджменту А. М. Тибіня. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 40 с. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету).
 24. Тут наша історія, наша честь і слава : бібліогр. покажч. літ. (До 55-річчя з дня народження Романа Михайловича Матейка – історика, вченого, краєзнавця) / уклад. О. Фецьо ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 32 с.