Запухляк Віталій Зіновійович

zapyhljak v z

Кафедра міжнародної економіки Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

  1. Запухляк, Віталій Зіновійович Асиметрії інвестиційного розвитку країн в умовах глобальних трансформацій [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 /Віталій Зіновійович Запухляк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 307 с.
  2. Запухляк, Віталій Зіновійович Асиметрії інвестиційного розвитку країн в умовах глобальних трансформацій [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Віталій Зіновійович Запухляк  – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

  1. Запухляк, В. З. Проблеми та тенденції інвестиційної діяльності ТНК в ХХІ столітті / В. З. Запухляк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 243-246.
  2. Запухляк, В. З. Інвестиційна складова економічного розвитку країн в умовах глобалізації / В. З. Запухляк // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 19. – С. 13-15.
  3. Запухляк, В. З. Інвестиційний розвиток України в контексті впливу світової фінансової кризи на національні економіки [Електронний ресурс] / В. З. Запухляк // Схід. – 2012. – № 4. – С. 26-30.
  4. Запухляк, В. З. Теоретико-концептуальні основи економічного розвитку країн (інвестиційний аспект) / В. З. Запухляк // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2012. – № 6 (16). – С. 157-164.
  5. Запухляк, В. З. Інвестиційна складова економічного розвитку України / В. З. Запухляк // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : зб. тез доп. ХІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.. – Тернопіль, 2012. – С. 18-20.
  6. Запухляк, В. З. Теоретичні основи економічного розвитку країн (інвестиційний аспект) в умовах цивілізаційної кризи [Електронний ресурс] / В. З. Запухляк // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Cер.Економіка. – 2013.– № 21. – С.20-23.
  7. Іващук, І. Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук, В. Запухляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер.  Економічні науки. – Луцьк, 2013. – Вип. 10. – С. 114-122.