Загородня Людмила Зеонідівна

zagorodnya l z

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

  1. Загородня, Л. Анафорична функція англійського означеного артикля як проблема перекладу українською мовою [Електронний ресурс]/ Л. Загородня // Теоретична і дидактична філологія. – 2010. – Вип. 8. – С. 144 - 154.
  2. Загородня, Л. Вказівний займенник як засіб передачі анафоричного значення англійського означеного артикля українською мовою [Електронний ресурс]/ Л. Загородня // Мова і культура. – 2010. – Вип. 13. – Т. I (137). – С. 367 - 373.
  3. Загородня, Л. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі (на прикладі числових форм іменника) [Електронний ресурс]/ Л. Загородня // Мандрівець. – 2006. – № 4. – С. 71-77.
  4. Загородня, Л. Морфологічні засоби вираження категорії генералізації в англійській мові та прийоми перекладу їх українською (на прикладі перекладу прозових художніх творів) [Електронний ресурс]/ Л. Загородня // Мандрівець. – 2011. – № 2. – С. 86-90.
  5. Загородня, Л. Український неозначений займенник як перекладацький відповідник англійського неозначеного артикля [Електронний ресурс]/ Л. Загородня // Мандрівець. – 2010. – № 5. – С. 61-65.
  6. Загородня, Л. З. Передача числівникового значення англійського неозначеного артикля в українському перекладі /Л. З. Загородня //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 353-355.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.