Зарішняк Інна Миколаївна

zarishnyak inna mykolayivna

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гапійчук, Інна Миколаївна Педагогічні умови емоційної взаємодії "викладач-студент" у процесі навчання у класичному університеті [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Гапійчук Інна Миколаївна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2003. - 254 с.
 2. Гапійчук, Інна Миколаївна Педагогічні умови емоційної взаємодії "викладач-студент" у процесі навчання у класичному університеті [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Гапійчук Інна Миколаївна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. - О., 2003. - 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Зарішняк, І. М. Емоційно-поведінковий критерій дидактичної емоційної взаємодії „викладач – студент” [Електронний ресурс] / І. М. Зарішняк // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 136. – С. 94-97.
 2. Зарішняк, І. М. Контрольно-оцінювальний компонент кредитно-модульної технології навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / І. М. Зарішняк // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – 2009. – Вип. 147. – С. 121-126.
 3. Гапійчук, І. М. Дидактична емоційна взаємодія як умова розвитку пізнавальних здібностей дітей / І. М. Гапійчук // Професійна творчість: проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – Київ-Запоріжжя, 1999. – Вип. 16, ч. 1. – С. 43-48.
 4. Зарішняк, І. М. Критерії оцінювання навчальних компетенцій студентів за кредитно-модульної системи / І. М. Зарішняк // Славянская педагогическая культура : науч.-теорет. журнал МСАО им. Я. А. Коменского. – 2010. – № 9. – С. 124-130.
 5. Заришняк, И. Н. Влияние ИКТ и WEB-технологий на адаптацию студентов первого курса высших экономических учебных заведений [Електронний ресурс] / И. Н. Заришняк, Н. Ю. Ищук // Technika a vzdelбvanie. – Banska Bystrica, 2014. – R. 3, № 1. – С. 9-13.
 6. Гапійчук, І. М. Дидактична емоційна взаємодія як психолого-педагогічна проблема / І. М. Гапійчук // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1999. – Вип. 3. –  С. 30-35.
 7. Гапійчук, І. М. Педагогічні умови підготовки майбутнього викладача до емоційної дидактичної взаємодії / І. М. Гапійчук // Наукові записки : зб. наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ, 1999. – Ч. 34. – С. 37-44.
 8. Гапійчук, І. М. Використання case study як забезпечення суб?єкт-суб?єктної взаємодії „викладач-студент” / І. М. Гапійчук / Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. – 2000. – № 1. – С. 55-60.
 9. Гапійчук, І. М. Впровадження модульного навчання як умова емоційної взаємодії між викладачем та студентами: методологія та  теорія / І. М. Гапійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ-Вінниця  : ДОВ Вінниця, 2000. – С. 324-327.
 10. Гапійчук, І. М. Дидактичні технології емоційної взаємодії у підготовці майбутніх викладачів / І. М. Гапійчук // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2000. – Вип. 3. – С. 73-77.
 11. Зарішняк, І. М. Діагностика дидактичної емоційної взаємодії “викладач-студент” у сучасному класичному університеті / І. М. Зарішняк // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса, 2002. – Вип. 11-12. – С. 162-167.
 12. Зарішняк, І. М. Шляхи створення „ситуацій успіху” студентів через особистісно орієнтоване навчання // І. М. Зарішняк // Наука і освіта.  – 2002. – № 5. – С. 81-84.
 13. Зарішняк, І. М. Зміст дидактичної емоційної взаємодії „викладач-студент”, основні характеристики і функціональні можливості / І. М. Зарішняк // Наука і освіта. – 2002. – № 6. – С. 55-59.
 14. Зарішняк, І. М. Модель дидактичної емоційної взаємодії „викладач-студент” / І. М. Зарішняк // Наука і освіта. – 2004. – № 1. – С. 90-93.
 15. Зарішняк, І. М. Компонентно-структурний аналіз поняття дидактична емоційна взаємодія в системі „викладач-студент” / І. М. Зарішняк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2004. – Вип. 10. – С. 17-21.
 16. Зарішняк, І. М. Аналіз ефективності експериментальної моделі дидактичної емоційної взаємодії в підсистемі „викладач-студент” / І. М. Зарішняк // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : Сумський ДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2005. – С. 213-219.
 17. Зарішняк, І. М. Сутність дидактичної емоційної взаємодії «викладач-студент» / І. М. Зарішняк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – Вип. 23. – С. 52-55.
 18. Зарішняк, І. М. Переваги й труднощі використання мультилекції в сучасному ВНЗ / І. М. Зарішняк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця : Планер, 2008. – Вип. 25. – С. 170-173.
 19. Зарішняк, І. М. Роль і місце тестового контролю навчальних досягнень студентів у системі педагогічного контролю / І. М. Зарішняк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2013. – Дод. 1 до вип. 31, т. VІІ (49) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 483-490.
 20. Зарішняк, І. М. Тьюторське заняття як альтернативний вид навчального заняття у ВНЗ України / І. М. Зарішняк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К.-Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 39. – С. 224-229.
 21. Зарішняк, І. М. Аналіз підходів щодо визначення поняття «самовдосконалення особистості» / І. М. Зарішняк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  – К. : Гнозис, 2015. – Дод. 1 до вип. 35, т. VIII (59) : Тематичний випуск «Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 92-100.
 22. Зарішняк, І. М. Формування навичок іншомовного письма в науковій роботі студентів [Електронний ресурс] // І. М. Зарішняк, Л. Г. Мовчан // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 131. – С. 88-92.
 23. Зарішняк, І. М. Особливості самовдосконалення особистості студента-економіста [Електронний ресурс] / І. М. Зарішняк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2016. - Вип. 46. - С. 182-187.
 24. Зарішняк, І. Самовдосконалення особистості як проблема [Електронний ресурс] / І. Зарішняк, Л. Мовчан // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Психологія. - 2015. - Вип. 37. - С. 76-86.
 25. Зарішняк, І. Теоретична модель самовдосконалення особистості студента-економіста [Електронний ресурс] / І. Зарішняк // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 147. - С. 69-73.