Збожна Ольга Михайлівна

zbozhna

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Збожна О. Всеукраїнські молодіжні товариства «Громади» : віхи, програми, мрії / О. Збожна // Науковий світ. – 2011. – № 3. – С. 14-15.
 2. Збожна О. Пішла мода на слова, шануймо рідну мову / О. Збожна // Науковий світ. – 2010. – № 7. – С. 17-18.
 3. Збожна О. Технологічні терміни в металургії та економіці, або Міркування щодо використання технологічних термінів у цих галузях знань [Електронний ресурс] / Ольга Збожна.
 4. Збожна, Ольга Цвинтар забутих книжок : [про стан справ у незавершеному будівництві Тернопільської обласної бібліотеки] / Ольга Збожна // Свобода. – 2010. – 19 берез. (№ 23). – С. 5.
 5. Збожна, Ольга Книжка. Книгозбірня. Бібліотека / Ольга Збожна // Університетська думка. – 2011. – берез. (№ 5). – С. 4.
 6. Збожна, Ольга "Де ж ви, борці народні?" : [170 років від дня народження украінського поета Василя Мови] [Текст] / Ольга Збожна // День. – 2012. – 28-29 квіт. (№ 75-76). – С. 13.
 7. Збожна, О. Українська наукова термінологія, або чому так важливо, щоб кожна наука мала свою термінологію? / О. Збожна // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 104-112.

КНИГИ:

 1. Збожна, О. М. Іван Пулюй (1845-1918). Листи [Текст] / О. М. Збожна ; Збір, упоряд., поясн. та "Слово до читача" О. Збожної. – Тернопіль : Воля, 2007. – 543 с.
 2. Збожна, О. М. Основи технології [Текст] : навч. посіб. / О. М. Збожна. – 4-е вид., змін. і доповн. – К. : Кондор, 2011. – 498 с.
 3. Збожна, О. М. Основи технології [Текст] : навч. посіб . / О. М. Збожна. – 3-тє вид. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2006. – 486 с.
 4. Збожна, О. М. Основи технології [Текст] / О. М. Збожна. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2002. – 486 с.
 5. Збожна, О. М. Технологія [Текст] / О. М. Збожна. – К. : ІСДО, 1993. – 472 с.
 6. Збожна, О. Учнівські та студентські " Громади" - школа виховання української національної еліти [Текст] / О. Збожна. – Тернопіль : Горлиця, 2003. – 188 с.
 7. Збожна, О. М. Основи технології [Текст] : навч. посіб. / О. М. Збожна. – 4-те вид., змін. і доповн. – К. : Кондор, 2011. – 498 с.
 

Зварич Ірина Ярославівна

zvaruch

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зварич, Ірина Ярославівна Формування міжнародних виробничих мереж в Європі [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Ярославівна Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 185 с.
 2. Зварич, Ірина Ярославівна Формування міжнародних виробничих мереж в Європі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Ярославівна Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Зварич, І. Я. Ідентифікація потенційних країн-партнерів при формуванні міжнародних виробничих мереж в Європі [Електронний ресурс] / І. Зварич // Економічний простір : зб. наук. праць. – 2009. – № 28. – С. 7–17.
 2. Зварич, І. Напрямки формування національної стратегії входження вітчизняних підприємств у міжнародні виробничі мережі Європи / І. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. - С. 442-454.
 3. Зварич, І. Потенційні можливості України при залученні у міжнародні виробничі мережі / І. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. - Вип. 3. – С. 142-148.
 4. Тхір, І. Векторний розвиток просторової моделі міжнародної фрагментації виробництва Європи / Ірина Тхір // Віник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, – 2008. – № 4. – С.20-26.
 5. Тхір, І. Вплив транснаціоналізації на формування міжнародних виробничих мереж / Ірина Тхір // Журнал європейської економіки. – Тернопіль, 2008. – Т. 7. – № 1. – С.30-42.
 6. Тхір, І. Міжнародні виробничі мережі Європи та особливості їх розширення [Електронний ресурс] / І. Тхір // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2007. – Вип. 12. – С. 304–313.
 7. Зварич, І. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки / Ірина Зварич, Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4.– С. 433-457.
 8. Зварич, І. Енергетичне майбутнє Індії / Ірина Зварич // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 3. – С. 239-251.
 9. Tkhir, I. International fragmentation of production in France, Greece, Portugal, and Poland [Electronic resource] / Iryna Tkhir // Östliches Europa und Visionenpaneuropäisher Entwicklung Konferenzbeiträge der Internationalen Wissenschaftskonfernz der Nationalen Wirtschaftsuniversität Ternopil (Ukraine) in Antalia (Türkei). – Ternopil, 2007. – V. 15. – P. 36-46.
 10. Zvarych, I. International production chains in Europe: position of Ukraine [Electronic resource] / I. Zvarych.
 11. Тхір, І. Я. Демографічна нерівномірність Європи та міжнародна трудова мобільність / І. Я. Тхір // Галицький економічний вісник. – 2007. –№ 1(12). – С. 12-19.
 12. Тхір, І. Я. Міжнародна фрагментація виробництва Франції [Електронний ресурс] / І. Я. Тхір // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 24. – С. 209-213.
 13. Зварич, І. Я. Напрями позиціонування України на міжнародному продовольчому ринку [Електронний ресурс] / І. Я. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2011. – Т. 2. – С. 360-365.
 14. Зварич, І. Я. Тенденції торгівлі Китаю на світовому ринку [Електронний ресурс] / І. Я. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2012. – Т. 1. – С. 163-168.
 15. Зварич, І. Особливості локальної виробничої системи чаю в Індії [Електронний ресурс] / Ірина Зварич, Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 5. – С. 113–119.
 16. Зварич, Р. Є. Парадигма економічних інтересів України [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич, І. Я. Зварич.
 17. Зварич, І. Сучасні глобальні екологічні ризики / Ірина Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 4. – С. 95-101.
 18. Зварич, І. Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами / Ірина Зварич // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 41-57.
 19. Зварич, І. Глобальна циркулярна економіка як засіб побудови нового екологічно стійкого суспільства / Ірина Зварич // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 148-155.
 20. Alterglobalization via the inclusive circular economy paradigm / Andriy Krysovatyy, Anatoly Mokiy, Roman Zvarych, Iryna Zvarych // Economic annals - XXI (економічнийчасопис - ХХІ). – 2018. – № 11-12. – С. 4-9.
 21. Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція / А. Крисоватий, Є. Савельєв, І. Зварич [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 219-236.
 22. Зварич, Р. Інтеграція ресурсів та регенерація біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки / Роман Зварич, Ірина Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 3. – С. 74-86.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гладій І.Й., Зварич І. Я. Міжнародні виробничі мережі в Європі. – Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 292 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Зварич, І. Я. Міжнародні виробничі мережі в сучасній глобальній економіці [Текст] / І. Я. Зварич // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 143-157.
 5. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 6. Зварич, І. Я.   Глобальна циркулярна економіка : "Економіка ковбоїв" VS "Економіка космічного корабля" [Текст] : монографія / І. Я. Зварич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 337 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв, І. Я. Зварич. - 4-те вид., переробл. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 424 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Регулювання міграційних процесів в країнах ЄС та Україні [Текст] : метод. рек. / уклад. А. П. Гайдуцький, І. Я. Зварич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 32 с.
 

Зварич Роман Євгенович

 zvarych-500x600Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зварич, Роман Євгенович Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 237 с.
 2. Зварич, Роман Євгенович Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Зварич, Р. Антикризове управління у соціальній сфері в країнах Європейського Союзу: уроки для України / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 311-317.
 2. Зварич, Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 2. – С. 162-184.
 3. Зварич, Р. Ефекти від підвищення кваліфікації викладачів в Німеччині [Електронний ресурс] / Роман Зварич.
 4. Зварич, Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3(15), т. 1. – С. 230-236.
 5. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Зварич, Р. Релігійні конфлікти та їх вплив на міжнародний туризм / Р. Зварич, Х. Кульчак. – С. 265-267.
 6. Зварич, І. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки / Ірина Зварич, Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4.– С. 433-457.
 7. Зварич, Р. Є. Транзитивний потенціал України як елемент національної безпеки / Р. Є. Зварич // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 26-35.
 8. Зварич, Роман Новий банк розвитку БРІКС : технологія становлення / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 377-386.
 9. Зварич, І. Особливості локальної виробничої системи чаю в Індії [Електронний ресурс] / Ірина Зварич, Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 5. – С. 113–119.
 10. Зварич, Р. Теоретико-методологічні основи процесів альтерглобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 422-437.
 11. Зварич, Р. Китай на міжнародній економічній арені: подолання загроз [Електронний ресурс] / Роман Зварич //  Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-2. – С. 334-351.
 12. Zvarych, R. Popularity islands Greece among Ukrainian tourists [Electronic resource] / Roman Zvarych // Wissenschaftliche Beiträge der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Ökonomische weltkonjunktur und die internationale mobilität der productionsfaktoren». – Ternopil – Dresden, 2011. – S. 178-185.
 13. Зварич, Р. Є. Проблеми залучення іноземних інвестицій в туристично-привабливі регіони України [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2011. – Ч. 2. – С. 365-371.
 14. Зварич, Р. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі [Електронний ресурс] / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5-2. – С. 102-113.
 15. Zvarych, R. Y. Security of the global economic development in the environment of international financial centers [Electronic resource] / Roman Y. Zvarych // Local Production Systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic Development /ed. by A.S. Novoselov and V.E. Seliverstov. – Novosibirsk, Sofia, Lodz, Banska Bystrica, Ternopil, 2015. – 362 p.
 16. Зварич, Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування [Електронний ресурс] / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 5-1. – С. 77-91.
 17. Зварич, Р. Є. Парадигма економічних інтересів України [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич, І. Я. Зварич.
 18. Зварич, Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 77-91.
 19. Зварич, Р. Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 407-423.
 20. Зварич, Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72-84.
 21. Зварич, Р. Конкретизація та верифікація розуміння альтерглобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 3-16.
 22. Зварич, Р. Альтерглобальні передумови розвитку світової торгівліті / Роман Зварич // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 168-179.
 23. Зварич, Р. Концептуальна модель предметної області дослідження альтерглобалізації / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 73-84.
 24. Alterglobalization via the inclusive circular economy paradigm / Andriy Krysovatyy, Anatoly Mokiy, Roman Zvarych, Iryna Zvarych // Economic annals - XXI (економічнийчасопис - ХХІ). – 2018. – № 11-12. – С. 4-9.
 25. Зварич, Р. Інтеграція ресурсів та регенерація біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки / Роман Зварич, Ірина Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 3. – С. 74-86.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адамик В. В., Зварич Р. Є. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. – Монографія. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 300 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Зварич, Р. Є. Геоекономічні детермінанти альтерглобалізації [Електронний ресурс] : монографія / Р. Є. Зварич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 376 с.

ПІДРУЧНИКИ і ПОСІБНИКИ:

 1. Зварич, Р. Є. Економікс [Текст]: навч. посіб. / Р. Є. Зварич. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 297 с.

Європейського Союзу

 

Здреник Василь Степанович

Степанович

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

Статті:

 1. Здреник, В. Фінансові інструменти: досвід Польщі та можливості його реалізації в Україні / Василь Здреник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип.7. – С. 176-178.
 2. Микитюк, П. П. Сутність та зміст аналізу інноваційної діяльності підприємств: науково-теоретичний аспект / П. П. Микитюк, В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 165-169.
 3. Здреник, В. Аналіз термінологічного апарату та проблеми формування системи показників інвестиційної привабливості інноваційних проектів / Василь Здреник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 112-114.
 4. Язлюк, Б. Методика аналізу інвестиційних і інноваційних проектів та вплив на фінансову ефективність підприємства [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – Вип. 1 (19). – С. 437-448.
 5. Здреник, В. С. Адаптація продукту до національних потреб, як інструмент міжнародного маркетингу [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 1. – С. 203-204.
 6. Здреник, В. С. Особливості організації внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями на підприємстві / В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 292-298.
 7. Здреник, В. С. Особливості розвитку теорії та практики інвестицій і інвестування / В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 238-241.
 8. Здреник, В. Формування інформації про операції з фінансовими інвестиціями у звітності підприємства / Василь Здреник // Економічний аналіз : зб. наук. прць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 13. – С. 422-428.
 9. Здреник, В. С. Фінансові вкладення та фінансові інвестиції: проблеми категорійного визначення сутності понять / В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 260-266.
 10. Здреник, В. Сутність фінансових інвестицій як об’єкта обліку: проблеми та шляхи їх розв’язання / В. Здреник // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.51-59.
 11. Здреник, В. С. Проблеми здійснення класифікації фінансових інвестицій підприємств в Україні [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Бізнес Інформ. – 2013. – №10. – С. 60-65.
 12. Здреник, В. С. Облік фінансових інвестицій за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, Н. О. Рафальська // Вісник ЖДТУ. – 2012. – №4(62). – С. 96-99.
 13. Здреник, В. С. Економіко-прaвовa cутність поняття “фінaнcові вклaдення” тa “фінaнcові інвеcтиції” [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2013. – №1(63). – С. 70-74.
 14. Здреник, В. С. Організація системи внутрішнього контролю операцій з похідними фінансовими інструментами [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №2(60). – С. 38-39.
 15. Здреник, В. С. Облік операцій з фінансовими інвестиціями: питання облікової політики [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, Н. О. Рафальська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – № 3(24). – С. 182-189.
 16. Смиричинський, В. В. Логістична концепція управління державними закупівлями [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, В. С. Здреник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 1(19). – С.339-345.
 17. Язлюк, Б. О. Теорія і практика оцінки економічної ефективності інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 1 (55). – С. 199-202.
 18. Здреник, В. С. Порядок оцінки та переоцінки похідних фінансових інструментів [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №4(50). – С.240-244.
 19. Здреник, В. С. Критичний аналіз альтернативних методик бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №3(49). – С.234-237.
 20. Здреник, В. С. Шляхи вдосконалення чинної законодавчої бази щодо бухгалтерського обліку деривативів [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №3(45). – С.109-119.
 21. Здреник, В. С. Класифікація похідних фінансових інструментів для потреб бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №2(445). – С.54-60.
 22. Здреник, В. С. Сутність похідних фінансових інструментів та їх законодавче визначення [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, А. І. Слобчинська // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №1(43). – С.257-262.
 23. Здреник, В. С. Складові похідних фінансових інструментів та їх класифікація для потреб бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – №2(11). – С.109-123.
 24. Здреник, В. С. Аудит операцій з похідними фінансовими інструментами [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Ефективна економіка. – 2010. – № 1.
 25. Здреник, В. С. Внутрішній контроль операцій з фінансовими інвестиціями: методика здійснення [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4 (21). – С. 367-374.
 26. Здреник, В. С. Система документування операцій з фінансовими інвестиціями: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, Д. М. Чирка // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 198-205.
 27. Здреник, В. С. Облікове відображення та оцінка операцій з фінансовими інвестиціями підприємства [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – № 76 – С. 219-229.
 28. Здреник, В. С. Класифікація фінансових інвестицій для цілей обліку і контролю: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – № 77. – С. 132-142.
 29. Здреник, В. С. Облік фінансових інвестицій в системі рахунків: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – № 80. – С. 101-114.
 30. Zdrenyk, V. S. On the issue of organization of internal control of financial contribution at the enterprise [Електронний ресурс] / V. S. Zdrenyk // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Montreal : Publishing house «BREEZE», 2015. – P. 228-231.
 31. Здреник, В. С. Сутність і необхідність інвестиційного планування на підприємстві [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2015. - № 2. - С. 58-63.
 32. Біляченко, О. Л. Особливості контролю доходів кредитних спілок в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Біляченко, В. С. Здреник // Фінансовий простір. - 2015. - № 2. - С. 152-158.
 33. Здреник, В. С. Інвестиційний потенціал: сутність поняття та проблеми оцінки [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1(1). - С. 363-367.
 34. Здреник, В. С. Класифікація фінансових інвестицій підприємства: аналіз наукових підходів [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2014. - № 1. - С. 58-66.
 35. Здреник, В. С. Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2015. – Вип. 12 (45), ч. 2. – С. 83-90.
 36. Здреник, В. С. Принципи та елементи внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 14, ч. 2. – С. 142-144.
 37. Здреник, В. С. Зарубіжний досвід нормативно-правового регулювання питань здійснення та обліку фінансових інвестицій [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць. – Тернопіль : Крок, 2014. – Вип. 3. – С. 296-299.
 38. Здреник, В. С. Сутність поняття: фінансові інвестиції, їх класифікація / В. С. Здреник // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць Національної академії статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 2 (11). – С. 113-119.
 39. Zdrenyk, V. S. Bibliographic Analysis of the Literature Reference Sources on Accounting and Control of Financial Investments / V. S. Zdrenyk // Бізнес Інформ. – Харків : ІНЖЕК, 2014. – № 8. – C. 56-60.
 40. Здреник, В. С. Організаційні засади внутрішнього контролю за фінансовими вкладами / В. С. Здреник // Регіональна бізнес-економіка та управління : наук., виробн.-практ. журнал. – Вінниця, 2014. – № 4 (44). – С. 122-130.
 41. Здреник, В. С. Контролінг інвестиційної діяльності на підприємстві: концептуальні засади та особливості / В. С. Здреник // Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. – Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2014. – Vol. 2. – S. 166-170.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Здреник, В. С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика: монографія / В. С. Здреник, О. В. Ярощук . – Тернопіль: Крок, 2011. – 272 с.
 3. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 4. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 

Зигрій Ольга Володимирівна

Зигрій

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зигрій, Ольга Володимирівна Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ольга Володимирівна Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 218 с.
 2. Зигрій, Ольга Володимирівна Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ольга Володимирівна Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Зигрій, О. В. Модернізація економічних відносин у бурякоцукровому виробництві [Електронний ресурс] / О. В. Зигрій // Українська наука: реалії та перспективи : матеріали І Всеукр. Інтернет-конф. [Тернопіль, 22-23 лют. 2011 р.]. – Тернопіль : Тайп, 2011. – С. 27–28.
 2. Зигрій, О. Ефективність використання Інтернет при зборі маркетингової інформації / Ольга Зигрій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип.8. ч.2. – С. 158-161.
 3. Зигрій, О. Формування маркетингової стратегії росту інтегрованого бурякоцукрового виробництва [Електронний ресурс] / Ольга Зигрій // Приднепровский научный весник : научный журнал. – Днепропетровск, 2011. – № 2 (112). – С. 36-43.
 4. Зигрій, О. Організаційні основи розвитку аграрного маркетингу з використанням міжнародного досвіду / Ольга Зигрій // Журнал Європейської економіки. – Тернопіль, 2011. – № 2. – С. 196-203.
 5. Заставнюк, Л. І. Проблеми сталого розвитку сільського господарства України у контексті аграрних трансформацій [Електронний ресурс] / Л. І. Заставнюк, О. В. Зигрій // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журн. – Хмельницький, 2011. – № 7. – С. 35-38.
 6. Зигрій, О. В. Фінансування підприємств АПК: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення / О. В. Зигрій // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акд. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 135-138.
 7. Зигрій, О. До питання ефективності виробництва цукрових буряків в інтегрованому бурякоцукровому виробництві / Ольга Зигрій // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Економічні науки. – 2008. – № 10. – С. 11-14.
 8. Зигрій, О. В. Аналіз використання можливостей експорту цукру українськими виробниками / О. Зигрій // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 2. – С. 153-160.
 9. Зигрій, О. Організаційно-економічні засади формування інтегрованого бурякоцукрового виробництва на інноваційній основі / О. Зигрій // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Економічні науки. – 2007. – № 7. – С. 14-17.
 10. Дудар, Т. Методологія дослідження бурякоцукрового підкомплексу АПК / Т. Дудар, О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 203-209.
 11. Зигрій, О. Теоретичні основи формування економічних відносин в умовах ринку / О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С.18-22.
 12. Зигрій, О. Регіональні проблеми розвитку буряківництва / О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 16. – С. 214-217.
 13. Зигрій, О. Проблеми формування економічних взаємовідносин сільськогосподарських підприємств на зовнішньому ринку / О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – №13. – С. 117-118.
 14. Зигрій, О. В. Визначення пропорцій розподілу грошової виручки від реалізації цукру / О. В. Зигрій // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 162-165.
 15. Зигрій, О. В. Основні підходи до вирішення проблем раціональних економічних відносин між учасниками інтеграційного процесу [Електронний ресурс] / О. В. Зигрій // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених. Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 13. – С. 227-229.
 16. Зигрій, О. В. Перспективи розвитку інтеграційних процесів в бурякоцукровому виробництві в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / О. В. Зигрій // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 15-18.
 17. Зигрій, О. Удосконалення методики аналізу показників бухгалтерської фінансової звітності підприємств / Ольга Зигрій // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 208-210.
 18. Зигрій, О. В. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: розрахунковий підхід / О. В. Зигрій // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 243-249.
 19. Заставнюк, Л. І. Організаційно-економічні засади формування системи раціонального використання і охорони земельних ресурсів у агроформуваннях ринкового типу / Л. І. Заставнюк, О. В. Зигрій // Інноваційна економіка.– 2015. – № 2. – C. 128-133.
 20. Зигрій, О. Розвиток бурякоцукрового підкомплексу на інноваційній основі / О. Зигрій, Т. Дудар // Інноваційна економіка АПК. – Тернопіль : Добрі справи, 2007. –  № 1 (3). – С. 129-135.
 21. Зигрій, О. Особливості формування та функціонування регіонального ринку цукру [Електронний ресурс] / О. Зигрій // Агросвіт : наук.-практ. журнал. – Київ, 2013. – № 11. – С. 19-23.
 22. Зыгрий, О. В. Организация самостоятельной работы студентов как условие личностно-ориентированного обучения / Л. И. Заставнюк, О. В. Зыгрий // Экономика и социум : электронн. научн.-практ. период. издание. – Саратов (Россия), 2014. – № 1 (10). – С. 50-64. 
 23. Зигрій, О. Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення [Текст] / Ольга Зигрій // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 64-68.
 24. Зигрій, О. Організаційно-правовий аспект використання та охорони земель [Текст] / Ольга Зигрій // Актуальні проблеми правознавства. - 2017. - Вип. 1. - С. 70-74.
 25. Зигрій, О. В. Вплив ризиків та загроз на стан фінансово-економічної безпеки підприємств / О. В. Зигрій // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 1. - С. 105-108.
 26. Зигрій, О. В. Деякі питання щодо впливу мораторію на становлення та розвиток ринку землі в Україні / О. В. Зигрій // Економіка та суспільство. - 2017. - №8. - С. 250-254.
 27. Зигрій, О. В. Механізм збуту в системі збутового маркетингу / О. В. Зигрій // Зб. доповідей наук.-практ. конф. ЧІПБ ТНЕУ „Актуальні проблеми функціонування і розвитку підприємств”, (Чортків, 26.05.2010 р.). - Чортків : Поліграфіст, 2010. – С. 15-22.
 28. Зигрій, О. В. Модернізація економічних відносин у бурякоцукровому виробництві / О. В. Зигрій // Матеріали Першої Всеукр. Інтернет-конф. „Українська наука: реалії та перспективи”, (м. Тернопіль, 22-23 лютого 2011 р.). – Тернопіль : Тайп, 2011. – С. 27–28.
 29. Зигрій, О. В. Особливості розвитку вищої освіти в Україні / О. В. Зигрій // Сб. научн. трудов по материалам Междун. научн.-практ. конф. „Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’ 2009”, (Одесса, 21-28 декабря 2009 г.) / За ред., д.т.н., проф. Шибаева А.Г. – Одесса : Черноморье. – 2010. – С. 23 –26. – (Том 21 : Педагогика, психология и социология).
 30. Зигрій, О. В. Правові аспекти мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення [Текст] / О. В. Зигрій // Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез І Міжнародної науково-практичної інтернет-конферкенції, (Кременчук, 16-18 листопада 2016 року). – Кременчук, КрНУ, 2016. – С. 271 – 273.
 31. Зигрій, О. В. Проблеми конкурентоспроможності підприємств / О. В. Зигрій // Зб. доповідей наук.-практ. конф. ЧІПБ ТНЕУ „Актуальні проблеми функціонування і розвитку підприємств”, (Чортків, 26.05.2010 р.). - Чортків : Поліграфіст, 2010. – С. 10-15.
 32. Дудар, Т. Г. Розвиток бурякоцукрового підкомплексу на інноваційній основі / Т. Г. Дудар, О. В. Зигрій // Інноваційна економіка АПК. Тернопіль : Добрі справи, 2007. – №1(3). – С. 129–135.
 33. Зигрій, О. В. Стратегічні напрями розвитку продовольчого ринку України в контексті продовольчої безпеки / О. В. Зигрій // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2016. - № 9. – С. 115-119.
 34. Зигрій, О. В. Формування інтеграційних процесів в бурякоцукровому виробництві / О. В. Зигрій // Сб. научн. трудов по материалам Междун. научн.-практ. конф. „Современные пробле мы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образо вании’ 2009”, (Одесса, 21-28 декабря 2009 г.) / За ред., д.т.н., проф. Шибаева А.Г. – Одесса : Черноморье, 2009. – С. 38-42. (Том 5 : Экономика).
 35. Зигрій, О. В. Європейський підхід до модернізації державної служби України / О. В. Зигрій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід», 8-9 квітня 2016 р. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – С. 329-331.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Зигрій, О. В. Правові проблеми використання земель сільськогосподарського призначення [Текст] / О. В. Зигрій // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 149-160.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 

Зорій Надія Мирославівна

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

1380892340 zory-n.m

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Зорій, Н. До питання організації аудиту ефективності формування дохідної частини місцевих бюджетів / Н. Зорій, Н. Хорунжак, С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 99-103.
 2. Зорій, Н. Перспективи і напрямки реформування державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / Н. Зорій, С. Сисюк // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009. – № 4. – С. 193-196.
 3. Сисюк, С. Визначення вартості платних медичних послуг та їх облікове забезпечення [Електронний ресурс] / С. Сисюк , Н. Зорій // Вісник Запорізького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 2. – С. 181-186.
 4. Данилюк, І. Оцінка інвестиційних проектів та її вплив на якість прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / І. Данилюк, Н. Зорій // Інноваційна економіка. ­– 2010. – № 1. – С. 143-148.
 5. Заячківська, Н. Сучасні підходи до системи контролю в медичних закладах [Електронний ресурс] /О. Заячківська, Н. Зорій // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 164-168.
 6. Зорій, Н. М. Деякі аспекти організації фінансового контролю в Україні, проблеми та шляхи їх вирішення / Н. М. Зорій, І. В. Любезна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 104-107.
 7. Зорій, Н. М. Аналіз особливостей та проблем сучасної податкової політики в системі світогосподарських зв'язків / Н. М. Зорій, О. М. Ляшенко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 104-105.
 8. Зорій, Н. Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах інфляції / Н. Зорій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 188-190.
 9. Зорій, Н. М. Особливості факторного аналізу формування собівартості реалізації газу / Н. М. Зорій, І. М. Павловська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 74-76.
 10. Ляшенко, О. М. Інтегрований підхід до моделювання оптимального управління запасами підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Ляшенко, Н. М. Зорій.
 11. Мельник, Н. Г. Еволюція підходів до визначенняефективності [Електронний ресурс] / Н. Г. Мельник, Н. М. Зорій // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4. – С. 182-184.
 12. Зорій, Н. М. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 72-79.
 13. Мельник, Н. Г. Організаційні аспекти створення та реєстрації бюджетних установ / Н. Г. Мельник, Н. М. Зорій // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць – 2014. – Вип. 16. – С. 217-221.
 14. Зорій, Н. М. До питання вдосконалення інструментарію бюджетного контролю [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 161-164.
 15. Зорій, Н. М. Теоретико-організаційні аспекти внутрішнього контролю витрат виробництва готової продукції на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 3-4(4-5). – С. 94-100.
 16. Данилюк, І. Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ [Електронний ресурс] / Ірина Данилюк, Надія Зорій // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. –  № 1. – С. 125-131.
 17. Данилюк, І. Оцінка обліку та системи внутрішнього контролю як інструмент безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / Ірина Данилюк, Надія Зорій.
 18. Зорій, Н. М. Аналіз сучасного стану нормативно-правового підґрунтя модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Фінансовий простір. – 2015. – Вип. 1 (17). – С. 151-157.
 19. Зорій, Н. М. Заходи та механізми гармонізації законодавства  України з питань бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграційних  процесів [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк, Г. І. Спяк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 6. – С. 130-137.
 20. Сисюк, С. В. Облік грошових коштів у сільських радах в умовах казначейського виконання місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, Н. М. Зорій // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – С. 115-120.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Економічний аналіз [Текст] /М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 111 с.
 2. Зорій, Н. М. Контроль в бюджетній сфері [Текст]: навч. посіб. /Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник.– Тернопіль: Економічна думка, 2007.– 160 с.
 3. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с.
 

Зятковський Ігор Володимирович

Кафедра фінансів суб'єктів господаоювання і страхування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зятковський, Ігор Володимирович Фінанси суб'єктів господарювання : основні засади та практика організації [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ігор Володимирович Зятковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 491 с.
 2. Зятковський, Ігор Володимирович Фінанси суб'єктів господарювання : основні засади та практика організації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ігор Володимирович Зятковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 40 с.

СТАТТІ:

 1. Зятковський, І. Вплив управлінських послуг на фінансову діяльність суб"єктів господарювання / І. Зятковський // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 107-112.
 2. Зятковський, І. Гносеологічні витоки підприємництва як суб"єкта фінансових стосунків / І. Зятковський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 44-47.
 3. Зятковський, І. Бюджетування як основа впровадження контролінгу на підприємстві / І. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 4. – С. 48-52.
 4. Зятковський, І. В. Вплив економічної влади на розвиток і становлення сучасних бізнес-структур / І. В. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – С. 41-47.
 5. Зятковський, І. В. Фінансове забезпечення бюджетних установ в умовах реорганізації сфери виробництва суспільних благ / І. В. Зятковський // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 13-23.
 6. Зятковський, І. Фінансова мотивація виникнення суспільно-економічних організацій / І. Зятковський // Світ фінансів. – 2005. – Вип. 2. – С. 122-133.
 7. Зятковський, І. В. Вплив держави на економічні процеси і розбудову ринкової інфраструктури в Україні / І. В. Зятковський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1. – С. 19-25.
 8. Зятковський, І. Інтегровані корпоративні структури в умовах транзитивної економіки: відповідність нормам світової господарської та правової практики [Текст] / І. Зятковський // Журнал європейської економіки. – 2005. – № 4. – С. 481-496.
 9. Зятковський, І. В. Оцінка ефективності власності в умовах трансформаційної економіки / І. В. Зятковський // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 129-142.
 10. Зятковський, І. Вдосконалення фінансового забезпечення об'єднань громадян в умовах утвердження ринкової економіки України / І. Зятковський // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 2. – С. 7-16.
 11. Зятковський, І. В. Державна підтримка нових форм інноваційної діяльності промислових підприємств: організаційні та фінансові аспекти / І. В. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 73-82.
 12. Зятковський, І. Проблеми самофінансування суб'єкта підприємницької діяльності [Текст] / І. Зятковський // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 2. – С. 135-140.
 13. Зятковський, І. В. Оцінка ефективності діяльності некомерційних організацій / І. В. Зятковський // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 142-148.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Зятковський, І. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств [Текст] : монографія / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 228 с.


ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Зятковський, І. В. Фінанси підприємств [Текст] / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 248 с.
 2. Зятковський, І. В. Фінанси підприємства в розрахунках [Текст] / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 151 с.
 3. Зятковський, І. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 356 с.
 4. Зятковський, І. В. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : Додаток до книги на CD / І. В. Зятковський. – К. : Кондор, 2003.
 5. Зятковський, І. В. Організація і фінанси спільних підприємств, розміщених на території СРСР і Польщі [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський, М. Часковський. – К. : НМК ВО, 1990. – 102 с.
 6. Зятковський, І. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 274 с.
 7. Зятковський, І. В. Фінанси суб'єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень [Текст] : монографія / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 388 с.
 8. Зятковський, І. В. Фінанси промислових підприємств [Текст] / І. В. Зятковський. – 2-ге вид. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 176 с.
 9. Зятковський, І. В. Фінансове оздоровлення підприємств : теорія і практика [Текст] : монографія / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 344 с.
 10. Зятковський, І. В. Фінанси підприємств [Текст] / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 399 с.
 11. Зятковський, І. В. Фінанси підприємств [Текст] / І. В. Зятковський. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2003. – 364 с.
 12. Зятковский, И. Финансово-правовые аспекти управления государственным имуществом [Текст] / И. Зятковский // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 61-68.
 

Сторінка 2 із 2