Зразки бібліографічних описів

 До уваги науковців!

 В Україні прийнято новий стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання і розміщення у документах. Стандарт розроблено фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова, його дія поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006).

ОСНОВНI ВИМОГИ

1. Після прізвища ставиться кома та пробіл, а також пробіл між складовими ініціалів : Мельник, В. М.
2. Усі елементи в описі пишуться з малої літери крім перших слів кожної області та заголовків у всіх описах.
3. Після заголовку вид матеріалу пишуть у квадратних дужках без пропусків і без скорочення: [Текст] або [Тext], [Електронний ресурс].
4. У квадратних дужках пишуть усе, що запозичено з інших джерел, або за даними аналізу матеріалу.
5. Прізвище першого автора при опису одного автора повторюють в області відповідальності (за косою рискою), а при опису двох і трьох авторів прізвище першого автора пишуть перед заголовком, та після косої риски пишуть усіх авторів.
6. При наявності більше трьох авторів в області відповідальності (за косою рискою) пишуть лише першого автора (писати трьох авторів) та ін.: [та ін.].
7. У дисертації та авторефераті в області відповідальності пишуть повністю прізвище, ім'я та по-батькові.
8. У патентних документах в області відповідальності на відміну від інших документів пишуть спочатку прізвище, а потім ініціали.
9. Знаки ; та : розділяють пробілами з обох боків.
10. Реєстраційний номер книги (ISBN) пишуть, якщо він є.
11. Відсутні пробіли в нумерації сторінок : 8-10.
12. У кінці опису ставиться крапка.

ПРИКЛАДИ:
Монографії, навчальні посібники, підручники, навчально-методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси:

1. Заячук, М. Д. Геопросторова організація фермерського укладу України [Текст] : монографія / М. Д. Заячук. – Чернівці : Букрек, 2015. – 520 с.
2. Фещенко, Ю. І. Менеджмент у фтизіатрії [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, А. В. Лірник. – К. : Здоров'я, 2007. – 680 с. –ISBN 978-966-463-001-3.
3. Основи методології та організації наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / А. Є. Конверський, В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко [та ін.] ; за ред. А. Є. Конверського. - К. : ЦУЛ, 2010. - 352 с
4. Пархоменко, В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності [Текст] / В. Д. Пархоменко, О. В. Пархоменко. – К. : УкрІНТЕІ, 2006. – 224 с.
5. Актуальні питання методології та практики науково-технічної політики [Текст] / під ред. Б. А. Малицького. – К. : [б. в.], 2001. – 291 с.
6. Іщук, С. І. Соціальна та економічна географія : теорія і методологія [Текст] : навч. посіб. / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К. : Знання, 2015. – 336 с. – (Університетський підручник).
7. Лукашевич, М. П. Соціологія туризму [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2015. – 304 с. – (Вища освіта XXI століття).
8. Довгань, Ж. М. Стратегічне та корпоративне управління в банківських установах [Текст] : навч.-метод. рек. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 128 с.
9. Дудкіна, О. П. Управління ресурсами [Текст] : навч.-метод. комплекс / О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2015. – 76 с.
10. Людський розвиток [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. В. Файфура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 34 с.
11. Технологія .NET [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. Т. М. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 55 с.
Журнальні статті:
1. Луняк, І. В. Заробітна плата як найважливіший фактор реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку [Текст] / І. В. Луняк // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 21-24.
2. Резнікова, Н. В. Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в Північно-Східній Азії: аспекти незалежності в контексті нового регіоналізму [Текст] / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 29-34.
3. Майорова, Т. В. Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах [Текст] / Т. В. Майорова, В. В. Крук, Я. В. Шевчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 12-16.
4. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій [Текст] / А. Р. Стояновський, Т. І. Міркунова, С. В. Князь [та ін.] // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 215-225.
5. Сучасні питання хірургічного лікування хворих із вперше виявленим деструктивним туберкульозом легень [Електронний ресурс] / Б. В. Радіонов, В. М. Іванов, А. С. Петров [та ін.]. – Режим доступу : http://www.ifp.kiev.ua/ftp1/original/2008/kalabuha2008.pdf
Тези доповідей, статті зі щорічників, збірників:
1. Кравчук, В. М. Правовий простір у призмі концепції правового порядку Г. Кельзена [Текст] / Валентина Миколаївна Кравчук // Проблеми взаємодії суспільства та держави у сучасному правовому просторі : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. інтернет-конф. ; тези наук. доп. [Київ, 27 лют. 2014 р.] www.LegalActivity.com.ua. – К. : МЮНПІК Актуальна юриспруденція, 2014. – С. 15-18.
2. Малахова, О. Організація проектного фінансування в Україні: проблеми теорії і практики [Текст] / О. Малахова // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє : щорічник : у 2-х ч. / за ред. М. В. Лазаровича ; редкол. : С. В. Адамович, В. Я. Брич, О. Є. Гомотюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – C. 73-85.
3. Желюк, Т. Перспективи економічного програмування в умовах побудови ринкової економіки [Текст] / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. зб. / гол. ред. З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 53-57.
4. Кравчук, Н. Організація страхового бізнесу в Україні [Текст] / Н. Кравчук // Актуальні проблеми розвитку економіки України на макро-, мезо- та мікрорівнях : матеріали Всеукр. студ. наук. конф. [Тернопіль, 4-5 груд. 2008 р.] / редкол. : В. І. Гринчуцький, В. В. Козюк, О. В. Длугопольський [та ін.] ; відп. за вип. Є. П. Качан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – С. 129-133.
Звіти про НДР:
Вивчити діагностичні можливості шаттл-тесту і лазерної агрего-метрії у хворих із хронічним легеневим серцем [Текст] : звіт про НДР (закл.) І.05.03 / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України ; керівн. В. М. Петренко ; викон. : В. К. Гаврисюк [та ін.]. – К., 2005. –51 с. – Інв. № 0205U006924.
Інформаційні листи:
Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії [Текст] : інформаційній лист / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. – Київ, 2008. – 4 с.
Дисертації:
Гайда, Т. Ю. Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.04 / Тарас Юрійович Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с.
Автореферати дисертацій:
Кухарик, В. В. Механізми управління транскордонними природними ресурсами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Вікторія Василівна Кухарик. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.
Стандарти:
ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1: 2003, IDT) [Текст]. –Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81., ГОСТ 7.40-82 ; введ. 2007-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 48 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Патенти:
Пат. 76915 UA, МПК А61К 31/198 (2006.01) А61Р 11/06 (2006.01) Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму із застосуванням ацетилцистеїну [Текст] / Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Ільїнська І. Ф., Матвієнко Ю. О., Москаленко С. М., Сідун Г. В. ; заявник Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України. – № а 200503501 ; заявл. 14.04.2005 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р.