Бутов Андрій Миколайович

Опубліковано: 24 травня 2012

butov

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бутов, Андрій Миколайович. Організація інноваційної діяльності регіону [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Бутов Андрій Миколайович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Л., 2011. - 177 с.
 2. Бутов, Андрій Миколайович. Організація інноваційної діяльності регіону [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Бутов Андрій Миколайович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2011. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бутов, А. Сучасні тенденції розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства / Андрій Бутов // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 77-80.
 2. Бутов, А. М. Оцінка фінансового стану підприємства / А. М. Бутов // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 117-118.
 3. Костецький, В. В. Концептуальні засади фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / В. В. Костецький, А. М. Бутов // Наука й економіка. – 2011. – Вип. 4. – С. 20-26.
 4. Язлюк, Б. Використання інноваційних технологій безперервного підвищення професійної компетентності персоналу в процесі реалізації завдань державного органу / Борис Язлюк, Андрій Бутов // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 166-170.
 5. Бутов, А. М. Передумови та перспективи використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / А. М. Бутов // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 103-106.
 6. Бутов, А. Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах [Електронний ресурс] / Андрій Бутов // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 161-166.
 7. Бутов, А. М. Дослідження ефективності інноваційних структур регіону [Електронний ресурс] / А. М. Бутов // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – Вип. 33. – С. 33-38.
 8. Бутов, А. М. Методичні основи оцінки інвестиційної привабливості підприємства [Електронний ресурс] / А. М. Бутов // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 6. – С. 77-81.
 9. Бутов, А. М. Перспективи використання логістичних стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Андрій Миколайович Бутов// Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 14, ч. 2. – С. 124-131.
 10. Язлюк, Б. Теоретичні основи сутності та змісту інновацій та інноваційної діяльності / Б. Язлюк, А. Бутов, В. Костецький // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 6 (39) – С. 52-65.
 11. Бутов, А. М. Економетричне моделювання впливу інноваційних процесів на продуктивність праці регіону [Електронний ресурс] / А. М. Бутов // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. - Вип. 20.1. - С. 274-280.
 12. Окрепкий, Р Б. Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства / Ростислав Богданович Окрепкий, Андрій Миколайович Бутов // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 188-194.
 13. Костецький, В. В. Особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства в сучасних економічних умовах [Електронний ресурс] / В. В. Костецький, А. М. Бутов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 15,ч. 1. – С. 137-140.
 14. Бутов, А. М. Формування ефективної системи управління логістикою на підприємстві / А. М. Бутов // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 211-216.
 15. Костецький, В. Фінансовий супермаркет як складова моделі системи підвищення якості надання фінансових послуг / Володимир Костецький, Андрій Бутов // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 60-72.
 16. Костецький, В. В. Управління фінансовими потоками підприємств з позиції фінансової логістики / В. В. Костецький, А. М. Бутов // Інноваційна економіка. – 2018. – № 3-4. – C. 139-145.


 17. МОНОГРАФІЇ:
 18. Вовчак, О. Д. Організація інноваційної діяльності в економічному регіоні : монографія / О. Д. Вовчак, Г. І. Башнянин, Т. І. Городиський та ін. - Львів, Ліга-Прес, 2013. - 146 с.
 19. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 20. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 21. Бутов, А. М. Аналіз системи захисту бізнесу від поглинання [Текст] / А. М. Бутов, О. В. Ярощук // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 315-342.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Стельмах, М. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : курс лекц. / М. В. Стельмах, А. М. Бутов. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 124 с.
 2. Стельмах, М. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : курс лекц. / М. В. Стельмах, А. М. Бутов. – Тернопіль : ТАНГ, 2006. – 124 с.
 3. Стельмах, М. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : курс лекц. / М. В. Стельмах, А. М. Бутов. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 124 с.