Бакуліна Наталя Миколаївна

Опубліковано: 01 грудня 2011

bakulina

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бакуліна, Наталія Миколаївна Управління розвитком компетенцій персоналу вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталія Миколаївна Бакуліна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 491 с.
 2. Бакуліна, Наталія Миколаївна Управління розвитком компетенцій персоналу вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Миколаївна Бакуліна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Бакуліна, Н. Актуальні питання маркетингу персоналу в організації / Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 86-89.
 2. Дяків, О. Атестація як один із методів оцінки персоналу в державних установах / О. Дяків, Н. Бакуліна, А. Страдомський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 97-104.
 3. Коцелко, С. Аналіз чинників та принципів, які впливають на оплату праці на хлібопекарських підприємствах Тернопільської області / С. Коцелко, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 83-85.
 4. Качан, Є. Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 49-55.
 5. Качан, Є. П. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як основа формування конкурентоспроможності персоналу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 170-174.
 6. Бакуліна, Н. М. Компетентність — інтегральна оцінка персоналу [Електронний ресурс] / Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. у 3 томах: Соціально-трудові відносини: теорія та практика – 2010. – Т. 3. – С.37-43.
 7. Качан, Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Євген Качан, Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 88-96.
 8. Бакуліна, Н. Формування та використання мотиваційного механізму розвитку компетенцій персоналу вищих навчальних закладів / Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 114-119.
 9. Бакуліна, Н. М. Основні засади формування конкурентоспроможності персоналу на ринку праці / Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики, т. 1, ч. ІІІ. – С. 167-172.
 10. Бакуліна, Н. М. Проблеми розвитку конкурентоспроможності трудового потенціалу / Н. М. Бакуліна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал. – 2009. – № 10 (140), ч. 2. – С. 9-12.
 11. Бакуліна, Н. Інноваційні технології в управлінні брендом роботодавця в освіті / Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 103-106.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бакуліна, Н. М. Основні напрями модернізації системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки [Текст] / Н. М. Бакуліна // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 330-337.