Боїла Леся Ігорівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

Кафедра аудиту, ревізії і контролінгу

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Боїла, Леся Ігорівна Облік і контроль витрат на здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Леся Ігорівна Боїла. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 230 с.
 2. Боїла, Леся Ігорівна Облік і контроль витрат на здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Леся Ігорівна Боїла. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Боїла, Л. Перспективи розвитку судово-бухгалтерської експертизи та шляхи її вдосконалення / Леся Боїла, Ярослав Мех // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 113-115.
 2. Боїла, Л. Напрямки удосконалення контролю витрат на залізничному транспорті / Л. Боїла, М. Боїла // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 12. – С. 213-214.
 3. Боїла, Л. Удосконалення розподілу витрат за видами перевезень на залізничному транспорті / Л. Боїла // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 329-332.
 4. Боїла, Л. Напрямки економії матеріальних ресурсів на залізничному транспорті [Електронний ресурс] / Л. Боїла.
 5. Боїла, Л. Проблеми обліку продукції власного споживання на підприємствах залізничного транспорту, шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Л. Боїла // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 28-30.
 6. Боїла, Л. Шляхи удосконалення обліку витрат підсобно-допоміжної діяльності залізничного транспорту / Леся Боїла // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 395-399.
 7. Боїла, Л. І. Переваги та недоліки використання електронного цифрового підпису в фінансовому обліку / Л. І. Боїла // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 5-10.
 8. Боїла, Л. І. Сутність та склад витрат підсобно-допоміжної діяльності залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Л. І. Боїла // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 1(51).
 9. Боїла, Л. Експлуатаційні витрати залізничного транспорту: суть та порядок формування / Леся Боїла // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 50-56.
 10. Боїла, Л. І. Служба внутрішнього аудиту як невід'ємна складова організаційної структури підприємства / Л. І. Боїла // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 79-82.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Серединська, В. М. Тренінг зі спеціальності "Облік і аудит" [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібн. / В. М. Серединська, Л. І. Боїла, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 82 с.