Білецька Ірина Мирославівна

Опубліковано: 29 лютого 2012

biletska

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Білецька, І. Менеджмент туристичної фірми: місія і стратегія розвитку / Ірина Білецька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 5-2. – С. 266-271.
 2. Куриляк В. Перспективи розвитку замкового туризму на Тернопільщині [Електронний ресурс] / Віталіна Куриляк, Ірина Білецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2010. – № 2. – С. 23-31.
 3. Білецька, І. М. Особливості стратегічного управління при виборі конкурентної позиції туристичного підприємства / І. М. Білецька // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2008. – № 12. – С. 13-19.
 4. Білецька, І. М. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств / І. М. Білецька // Науковий вісник. – Одеса, 2011. – № 18. – С. 145-154.
 5. Островерхов, В. М. Кластерна модель інноваційного розвитку економіки Прикарпаття / В. М. Островерхов, І. М. Білецька // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації : зб. матеріалів Між нар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2011.
 6. Білецька, І. Діловий туризм у контексті розвитку міжнародного туризму / Ірина Білецька // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 2, т. 10. – С. 178-187.
 7. Білецька, І. М. Роль і значення туризму для розвитку економічної системи країни [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, А. В. Тарсенова // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы IX научн.-практ. конф. молод. ученых, аспирантов и студ. с международным участием [Симферополь, 11-12 апреля 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 22-23.
 8. Крохмалюк, Л. М. Маркетингові стратегії на ринку туристичних послуг Прикарпаття [Електронний ресурс] / Л. М. Крохмалю, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 181-183.
 9. Білецька, І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. прць. – Київ : НАУ, 2011. – Вип.31. – С. 104-112.
 10. Білецька, І. М. Кластеризація як чинник підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Экономика Крыма. – Симферополь, 2011. – № 1. – С. 471-475.
 11. Жилюк, О. М. Тенденції розвитку виставкової діяльності в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Жилюк, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 172-174.
 12. Несторенко, В. О. Розробка системи організації розважальних заходів на Євро-2012 [Електронний ресурс] / В. О. Несторенко, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 195-197.
 13. Семенів, Л. Я. Інвестиційна привабливість туристичного ринку Прикарпаття [Електронний ресурс] / Л. Я. Семенів, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 199-200.
 14. Чепелюк, Р. В. Управління розвитком персоналу зовнішньоторговельної організації як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємств Прикарпаття [Електронний ресурс] / Р. В. Чепелюк, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 208-210.
 15. Яблунь, В. Д. Кейтерінг як форма розширення міжнародних зв’язків [Електронний ресурс] / В. Д. Яблунь, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 219-221.
 16. Білецька, І. Контролювання якості послуг підприємствами туристсько-рекреаційного комплексу [Електронний ресурс] / Ірина Білецька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 13. – С.11-14.
 17. Білецька, І. Місце та роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки туристичного підприємства / Ірина Білецька, Віра Орлова // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 15-16. – С. 29-33.
 18. Білецька, І. М. Маркетинг у туризмі / І. М. Білецька // Карпатський край : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай. – 2012. – № 2. – С. 112-118.
 19. Білецька, І. М. Антикризове управління туристичним підприємством: інструменти та механізм реалізації / І. М. Білецька // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай. – 2012. – № 8. – С. 130-138.
 20. Білецька, І. М. Особливості маркетингу туристичних послуг в сучасних умовах глобалізації світового туристичного ринку / І. М. Білецька // Экономика Крыма. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 228–239.
 21. Білецька, І. М. Особливості регулювання туристичної індустрії в контексті стратегії сталого розвитку туризму / І. М. Білецька // Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. – Львів,2012. – № 3 – С. 88-101.
 22. Агопшук, Д. Перспективи розвитку малого бізнесу / Д. Агопшук, І. М. Білецька, // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студентів [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 58-60.
 23. Білецька, І. М. Лікувально-оздоровчий туризм у системі міжнародного туризму / І. М. Білецька, М. В. Сабат // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Х Всеукр. науч. конф. молод. ученых, аспирантов и студентов с международным участием [3-4 апреля 2012 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – С. 373-375.
 24. Білецька, І. М. Особливості регулювання туристичної індустрії в контексті стратегії сталого розвитку туризму / І. М. Білецька // Географія та туризм: Національний та міжнародний досвід : зб. матеріалів доповідей IV Міжнар. наук. конф. [Львів, 5-7 жовт. 2012 р.]. – Львів, 2012. – С. 124-127.
 25. Білецька, І. М. Інноваційна складова конкурентоспроможності туристичної діяльності / І. М. Білецька // Методологія та практика менеджменту в XXI ст.: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали VI Між нар. наук.-практ. конф. [Полтава, 26-27 квіт. 2012 р.]. – Полтава, 2012. – С. 308-310.
 26. Білецька, І. М. Особливості маркетингу туристичних послуг / І. М. Білецька // Управление развитием предпринимательства в современных условиях : материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. [Симферополь, 3-6 октября 2012 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – С. 99-101.
 27. Білецька, І. М. Розвиток гірськолижного туризму в Україні / І. М. Білецька, І. С. Дробко // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конференции молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 312-313.
 28. Білецька, І. М. Шляхи підвищення рівня комплексності туристичного продукту / І. М. Білецька, С. І. Здерко // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 317-318.
 29. Білецька, І. М. Релігійний та паломницький туризм в умовах глобальних релігійних конфліктів / І. М. Білецька, Л. М. Кузьмінська // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 333-334.
 30. Білецька, І. М. Туризм як спосіб та пропаганди історико-культурної спадщини країни / І. М. Білецька, О. Є. Майстерко // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 336-338.
 31. Білецька, І. М. Аналіз та управління ризиками в туристичній діяльності з використанням інструментів фінансового інжинірингу / І. М. Білецька, Р. В. Чепелюк // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 362-364.
 32. Боднарук,Л. Перспективи розвитку туристичної діяльності на Прикарпаттіі [Електронний ресурс] / Л. Б.Боднарук, І. М. Білецька.
 33. Білецька, І. М. Формування економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством [Електронний ресурс] / І. М.   Білецька // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2009. – Спецвип. 28, ч. 2. – С. 25-31.
 34. Іващук, І. О. Світовий досвід та вітчизняна практика класифікації та стандартизації готельних послуг [Електронний ресурс] / І. О. Іващук, І. М. Білецька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 174-180.
 35. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Перспективи розвитку курортно-рекреаційної сфери України / І. М. Білецька, Т. М. Воронич. – С. 246-248.
 36. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Залучення іноземного капіталу до розвитку економіки регіонів України / І. М. Білецька, М. Д. Герасимович. – С. 248-249.
 37. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Сезонність у туризмі та шляхи зниження її впливу на діяльність туристичного підприємства / І. М. Білецька, Н. М. Гоголь. – С. 250-251.
 38. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Управління ризиками в діяльності підприємств туристичної індустрії / І. М. Білецька, О. Р. Кривко. – С. 251-253.
 39. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Гірський туризм: світовий досвід та українська практика / І. М. Білецька, Х. І. Кубірка. – С. 253-255.
 40. Білецька, І. М. Маркетингове забезпечення діяльності туристичних підприємств [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, О. В. Гаттський // Менеджмент предпринимательский деятельности : материалы двеннадцатой науч.-практ. конф. ст., аспірант. и докторант. [Симферополь, 10-11 апреля 2014 г.]. – Симферополь : ДИАПИ, 2014. – С. 11-12.
 41. Білецька, І. М. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств у сфері туризму [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, I. I. Куцик // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы пятой Всеукр. науч. дуеЬ-конф. молод. ученых [3 марта 2014 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2014. – С. 186-188.
 42. Білецька, І. М. Управління іміджем підприємства з міжнародного туризму [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы пятой Всеукр. науч. дуеЬ-конф. молод. ученых [3 марта 2014 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2014. – С. 184-186.
 43. Biletska, I. The research of market concentration of ferroalloys production branch [Електронний ресурс] / I. Biletska // Journal of European economy. Publication of Ternopil Academy of National Economy. – Ternopil : Economichna Dumka, 2005. – Vol. 4, № 1. – P. 99-114.
 44. Білецька, І. М. Модель стратегічного управління туристичного підприємства / І. М. Білецька // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – № 1 (5). – С. 130-138.
 45. Білецька, І. М. Роль та значення туризму в економіці країни та регіону / І. М. Білецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 574-589.
 46. Білецька, І. М. Управління стратегічними змінами в туризмі / І. М. Білецька // Экономика Крыма. – Симферополь : СUBE, 2010. – № 4 (33). – С. 157-162.
 47. Білецька, І. М. Кластеризація як форма інноваційного розвитку економіки Прикарпаття / І. М. Білецька, В. М. Островерхов // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації : зб. наук. праць : у 3 т. – Донецьк, 2011. – Т. 3. – С. 173-182.
 48. Білецька, І. М. Особливості побудови системи економічної безпеки підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, Л. В. Козин // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2011. – № 2 (35). – С. 222­-225.
 49. Білецька, І. М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2013. – № 1 (42). – С. 229-238.
 50. Білецька, І. М. Управління ризиками в міжнародному туризмі / І. М. Білецька, Р. В. Чепелюк // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2013. – № 3 (44). – С. 251-264.
 51. Білецька, І. М. Оптимізація бізнес-процесів торговельних підприємств / І. М. Білецька // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2013. – № 4 (45). – С. 141-149.
 52. Білецька, І. М. Управління відходами як складова еколого-орієнтованого управління підприємством [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2014. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3063
 53. Білецька, І. М. Реалізація еколого-економічної діяльності на промислових підприємствах / І. М. Білецька // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. праць. – Мелітополь : Вид-во КПУ, 2014. – Вип. 6 (2). – С. 62-70.
 54. Білецька, І. М. Економічний механізм екологічного регулювання, як передумова стійкого розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2014. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3063
 55. Білецька, І. М. Економічні основи діяльності підприємств готельного господарства [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 17. – С. 41-52.
 56. Білецька, І. М. Національні особливості організації готельної справи у світовій індустрії гостинності [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3745
 57. Biletska, I. Heutiger Zustand und Entwicklungsperspektiven des Schloss -Tourismus in der Ukraine / I. Biletska // World Economy “Problems and Processes”. – Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e. V.,Waltersdorfer Str. 51, 12526 Berlin, 2010. – 279-288.
 58. Biletska, I. Innovationstätigkeit im tourismus / I. Biletska. – Platzbestimmung Osteuropas in der sozioökonomischen Globalisierung // Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik. – Berlin : Europäische Integration- Grundfragen der Theorie und Politik, 2013. – № 32. – S. 207-2016.
 59. Biletska, I. Cluster model as a form of innovative development / I. Biletska // Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2013. – С. 323-327.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Білецька, І. М. Економічний зміст та регіональні особливості нових послуг у туристичній сфері України в умовах виходу з кризи [Текст] / І. М. Білецька // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 222-254.
 2. Білецька, І. М. Маркетингові технології інноваційного розвитку підприємств сфери туризму [Текст] / І. М. Білецька // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 416-430.
 3. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 416 с.