Биковий Павло Євгенович

Опубліковано: 26 вересня 2011

bikoviy-p.-ye.-

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Биковий, Павло ЄвгеновичМетоди і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп'ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Павло Євгенович Биковий.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 187 с.
 2. Биковий, Павло Євгенович Методи і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп'ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Павло Євгенович Биковий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Биковий, П. Є. Оцінювання імовірнісних характеристик сповіщувачів тривожної сигналізації з врахуванням невизначеного впливу завад [Електронний ресурс] / П. Є. Биковий, Ю. Р. Піговський, А. О. Саченко, А. Ф. Карачка, І. М. Чирка, Г. В. Сапожник, В. В. Кочан // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – Вип. 2. – С. 128-133.
 2. Биковий, П. Є. Порівняльний аналіз алгоритмів виявлення оптимальних рішень у системах безпеки [Електронний ресурс] / П. Є. Биковий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2008. – № 630. – С. 17-23.
 3. Биковий, П. Є. Система нечіткого виводу для оцінки ризиків вразливості систем безпеки периметру території [Електронний ресурс] / П. Є. Биковий // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 2. – С. 174-180.
 4. Підхід до оптимізації дистибутивних сенсорних систем безпеки / В. Турченко, В. Кочан, П. Биковий [та ін.] // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 111-117.
 5. Саченко, А. О. Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів [Електронний ресурс] / А. О. Саченко, В. В. Кочан, В. С. Харченко, В. В. Яцків, М. А. Чернишов, П. Є. Биковий, О. Ю. Рощупкін, В. С. Коваль // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - № 5. - С. 207–214.
 

Баб'як Галина Петрівна

Опубліковано: 01 грудня 2011

citations (1)Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Баб'як, Галина Петрівна Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. географ. наук: 11.00.02 / Баб'як Галина Петрівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1996. - 227 с.
 2. Баб'як, Галина Петрівна Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Тернопільської географії) [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Баб'як Галина Петрівна ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1997. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Баб'як, Г. Відтворення населення: погляд крізь призму демографії / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 71-76.
 2. Баб'як, Г. Демографічні параметри формування трудового потенціалу України / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – № 15. – С. 28-34.
 3. Баб'як, Г. Кадровий менеджмент в управлінні організацією / Г. Баб'як, А. Войтюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 112-115.
 4. Баб'як, Г. Міграційна політика як важливий інструмент розв'язання соціально-економічних проблем в регіонах України / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – № 10.– С. 52-56.
 5. Баб'як, Г. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан та проблеми / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 88-93.
 6. Баб'як, Г. Оцінка сучасного стану соціального захисту економічно активного населення / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 150-153.
 7. Баб'як, Г. Природний та механічний рух населення як фактори формування трудового потенціалу регіону / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 62-68.
 8. Баб'як, Г. Пріоритетні напрямки розвитку політики зайнятості на ринку праці України з урахуванням світового досвіду / Г. Баб'як, С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 172-176.
 9. Баб'як, Г. Територіальні особливості відтворення населення України / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 366-371.
 10. Баб'як, Г. Формування трудового потенціалу Тернопільської області: демографічні аспекти / Г. Баб'як, О. Сабатюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 43-49.
 11. Качан, Є. Причинно-наслідковий характер сучасних міграційних процесів населення України / Є. Качан, Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С.136-142.
 12. Баб'як, Г. Управління демографічним розвитком: погляд крізь призму використання зарубіжного досвіду / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 60-63.
 13. Баб'як, Г. П. Трудовий потенціал Тернопільської області: проблеми і перспективи / Г. П. Баб'як // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 16-20.
 14. Баб'як, Г. П. Зайнятість - головна умова використання трудового потенціалу / Г. П. Баб'як, В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 20-27.
 15. Баб'як, Г. Зарубіжний досвід організації навчання персоналу (банківська система) / Галина Баб'як, Юлія Бенцал // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.130-133.
 16. Баб'як, Г. Відтворення населення регіону : погляд крізь призму демографії / Галина Баб'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.114-118.
 17. Баб'як, Г. П. До питання про показники оцінки особливостей стану ринку праці регіону / Г. П. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 236-241.
 18. Баб'як, Г. П. Методика дослідження формування та використання трудового потенціалу / Г. П. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 183-193.
 19. Баб'як, Г. Територіальні диспропорції формування і використання економічно активного населення Хмельницької області [Електронний ресурс] / Галина Баб'як // Історія української географії: Всеукраїнський науковий часопис. – 2012. – Вип. 25. – С.94-98.
 20. Островерхов, В. М. Регулювання зайнятості населення та функціонування ринку праці України: соціальні аспекти [Електронний ресурс] / В. М. Островерхов, Г. П. Баб’як // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – 2010. – Спец. вип., т. 3. – С.256-262.
 21. Баб'як, Г. П. Проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні: економічний та правовий аспекти [Електронний ресурс] / Г. П. Баб'як, А. Б. Кошіль, В. М. Островерхов // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. – 2001. – Спец. вип. – С.288-296.
 22. Баб'як, Г. П. Демографічні чинники та їх вплив на відтворення трудового потенціалу України [Електронний ресурс] / Г. П. Баб'як // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. – 2014. –№ 1(7). – С.362-367.
 23. Баб'як, Г. Демографічна складова соціально-економічного розвитку Тернопільської області / Галина Баб'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 102-110.
 24. Баб'як, Г. Шляхи підвищення ефективності забезпечення організації формування персоналу / Галина Баб'як, Ольга Грицина // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 137-140.
 25. Баб'як, Г. До питання про можливості застосування зарубіжного досвіду організації формування персоналу в Україні / Баб'як Галина // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 92-96.
 26. Баб'як, Г. Особливості формування та використання економічно активного населення регіону / Галина Баб'як, Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 24-27.
 27. Баб’як Г. П. Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки / Г. П. Баб’як // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журнал Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – Вип. 1. – С. 93-98.
 28. Шушпанов, Д. Г. Роз­ви­ток швей­ної про­ми­с­ло­во­с­ті Укра­ї­ни – од­на з пе­ре­ду­мов по­лі­п­шен­ня со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го рі­в­ня жит­тя на­се­лен­ня / Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як // Про­б­ле­ми пра­ці, еко­но­мі­ки та мо­де­лю­ван­ня : зб. наук. праць. – Хме­ль­ни­ць­кий : Вид-­во Тех­но­ло­гі­ч­но­го ун-­ту По­діл­ля, 1998. – Ч. 1. – С. 238-239.
 29. Баб’як, Г. П. Про­б­ле­ма ре­гу­лю­ван­ня рин­ку пра­ці в Укра­ї­ні: по­гляд крізь при­зму за­ру­бі­ж­но­го до­сві­ду / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов // Про­б­ле­ми пра­ці, еко­но­мі­ки та мо­де­лю­ван­ня : зб. наук. праць. – Хме­ль­ни­ць­кий : Вид-­во Тех­но­ло­гі­ч­но­го ун-­ту По­діл­ля, 1998. – Ч. 1. – С. 5-7.
 30. Баб’як, Г. П. Місце трудового потенціалу регіону в структурі суспільно-територіального комплексу / Г. П. Баб’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – 1999. – № 1. – С. 67-72.
 31. Баб’як, Г. П. Зовнішні трудові міграції населення України: тенденції, причини, можливі наслідки / Г. П. Баб’як //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 212-215.
 32. Качан, Є. П. Демогеографічні особливості формування трудового потенціалу регіонів / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, А. Б. Кошіль // Україна та глобальні процеси: географічний вимір : зб. наук. праць. – Київ – Луцьк : Ред.-вид. відд. «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2000. – Т. 1. – С. 82-86.
 33. Шушпанов. Д. Г. Демографічні передумови формування ринку праці аграрного сектору Чортківського району Тернопільської області / Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4), спец. вип. : Краєзнавство. – С. 85.
 34. Файфура, В. В. Еколого-географічні аспекти розвитку водогосподарського комплексу Поділля / В. В. Файфура, Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4), спец. вип. : Краєзнавство. – С. 94-95.
 35. Баб’як, Г. П. Демографічний розвиток рідного краю (на прикладі Тернопільської області) / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4), спец. вип. : Краєзнавство. – С. 107-108.
 36. Баб’як, Г. П. Чехія / Г. П. Баб’як, А. Б. Кошіль // Європа-2000: щорічний огляд : зб. статей. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Ч. II : Економіка країн-претендентів на вступ до Європейського Союзу. – С. 118-124.
 37. Баб’як, Г. П. До проблеми оцінки ефективності використання трудового потенціалу / Г. П. Баб’як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. –   С. 166-169.
 38. Баб’як, Г. П. До історії географічного та соціально-економічного вивчення поняття «трудовий потенціал» / Г. П. Баб’як, В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов // Історія української   географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – Вип. 5. – С. 44-47.
 39. Баб’як,Г. П. До питання про концепцію української моделі зайнятості населення та впливу світового досвіду на її формування / Г. П. Баб’як, З. М. Пушкар // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Рынок труда и занятость : Сб. науч. тр. – Донецк, 2003. – Т. 3. – С. 45-52.
 40. Кузишин, А. В. Соціально-політична позиційність західного геополітичного регіону України (географічний аспект) / А. В. Кузишин, В. П. Кузишин, Г. П. Баб’як // Україна: географічні проблеми сталого розвитку : зб. наук. праць. – К. : ВКЛ «Обрії», 2004. – Т. 2. – С. 249-252.
 41. Баб’як, Г. П. Природний і механічний рух населення як фактори формування трудового потенціалу регіону / Г. П. Баб’як //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. УТР і РПС ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 62-68.
 42. Баб’як, Г. П. Кадровий менеджменм в управлінні організацією / Г. П. Баб’як, А. Ф. Войтюк //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 112-115.
 43. Баб’як, Г. П. Методичні підходи до оцінки трудового потенціалу як основи економічного потенціалу держави / Г. П. Баб’як // Історія української географії : всеукр. наук. часопис. – Тернопіль, 2011. – Вип. 22. – С. 101-104.
 44. Баб’як, Г. П. Відбір персоналу як елемент системи технологій управління персоналом / Г. П. Баб’як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 114-120.
 45. Babyak, H. Demographic composition of regional population repair: problems and prospects / Halyna Babyak, Tetiana Mesaksudi // РегіональніаспектирозвиткупродуктивнихсилУкраїни. - 2017. – Вип. 22. - С. 52-55.
 46. Баб’як, Г. Шляхи вдосконалення технологій відбору персоналу / Галина Баб’як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 98-102.
 47. Баб’як, Г. Стратегії соціально-демографічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / Г. Баб’як, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – C. 26-32.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Баб'як, Г. П. Сучасний стан та головні тенденції демографічного розвитку регіону [Текст] / Г. П. Баб'як // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 99-114.
 3. Баб'як, Г. П. Стратегічні орієнтири соціально-демографічного розвитку Тернопільщини [Текст] / Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 367-373.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с. 
 3. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 4. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 310 с.
 5. Демографія [Текст] : навч. посіб. / уклад. Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов ; відп. за вип. Є. П. Качан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 169 с.
 6. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Бутов Андрій Миколайович

Опубліковано: 24 травня 2012

butov

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бутов, Андрій Миколайович. Організація інноваційної діяльності регіону [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Бутов Андрій Миколайович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Л., 2011. - 177 с.
 2. Бутов, Андрій Миколайович. Організація інноваційної діяльності регіону [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Бутов Андрій Миколайович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2011. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бутов, А. Сучасні тенденції розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства / Андрій Бутов // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 77-80.
 2. Бутов, А. М. Оцінка фінансового стану підприємства / А. М. Бутов // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 117-118.
 3. Костецький, В. В. Концептуальні засади фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / В. В. Костецький, А. М. Бутов // Наука й економіка. – 2011. – Вип. 4. – С. 20-26.
 4. Язлюк, Б. Використання інноваційних технологій безперервного підвищення професійної компетентності персоналу в процесі реалізації завдань державного органу / Борис Язлюк, Андрій Бутов // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 166-170.
 5. Бутов, А. М. Передумови та перспективи використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / А. М. Бутов // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 103-106.
 6. Бутов, А. Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах [Електронний ресурс] / Андрій Бутов // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 161-166.
 7. Бутов, А. М. Дослідження ефективності інноваційних структур регіону [Електронний ресурс] / А. М. Бутов // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – Вип. 33. – С. 33-38.
 8. Бутов, А. М. Методичні основи оцінки інвестиційної привабливості підприємства [Електронний ресурс] / А. М. Бутов // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 6. – С. 77-81.
 9. Бутов, А. М. Перспективи використання логістичних стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Андрій Миколайович Бутов// Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 14, ч. 2. – С. 124-131.
 10. Язлюк, Б. Теоретичні основи сутності та змісту інновацій та інноваційної діяльності / Б. Язлюк, А. Бутов, В. Костецький // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 6 (39) – С. 52-65.
 11. Бутов, А. М. Економетричне моделювання впливу інноваційних процесів на продуктивність праці регіону [Електронний ресурс] / А. М. Бутов // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. - Вип. 20.1. - С. 274-280.
 12. Окрепкий, Р Б. Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства / Ростислав Богданович Окрепкий, Андрій Миколайович Бутов // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 188-194.
 13. Костецький, В. В. Особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства в сучасних економічних умовах [Електронний ресурс] / В. В. Костецький, А. М. Бутов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 15,ч. 1. – С. 137-140.
 14. Бутов, А. М. Формування ефективної системи управління логістикою на підприємстві / А. М. Бутов // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 211-216.
 15. Костецький, В. Фінансовий супермаркет як складова моделі системи підвищення якості надання фінансових послуг / Володимир Костецький, Андрій Бутов // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 60-72.


 16. МОНОГРАФІЇ:
 17. Вовчак, О. Д. Організація інноваційної діяльності в економічному регіоні : монографія / О. Д. Вовчак, Г. І. Башнянин, Т. І. Городиський та ін. - Львів, Ліга-Прес, 2013. - 146 с.
 18. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 19. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 20. Бутов, А. М. Аналіз системи захисту бізнесу від поглинання [Текст] / А. М. Бутов, О. В. Ярощук // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 315-342.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Стельмах, М. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : курс лекц. / М. В. Стельмах, А. М. Бутов. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 124 с.
 2. Стельмах, М. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : курс лекц. / М. В. Стельмах, А. М. Бутов. – Тернопіль : ТАНГ, 2006. – 124 с.
 3. Стельмах, М. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : курс лекц. / М. В. Стельмах, А. М. Бутов. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 124 с.
 

Боднар Дмитро Ількович

Опубліковано: 16 вересня 2011

боднар

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Публікації:

Статті:

 1. Боднар, Д. І. Аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів: історія, основні результати, нерозв'язані проблеми / Д. І. Боднар // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2007. – № 3. – С. 21-29.
 2. Боднар, Д. І. Багатовимірні узагальнення g-дробів / Д. І. Боднар, Х. Й. Кучмінська // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2008. – № 2. – С. 34-41.
 3. Боднар, Д. І. Узагальнення неперервних дробів.І / Д. І. Боднар, Р. А. Заторський // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2011. – № 1. – С. 57-64.
 4. Комар, М. П. Інтелектуалізована інформаційна технологія виявлення комп’ютерних атак [Електронний ресурс] / М. П. Комар, Д. І. Боднар, А. О. Саченко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 133-137.
 5. Яцків, В. В. Завадозахищений метод передавання даних у безпровідних сенсорних мережах [Електронний ресурс] / В. В. Яцків, Н. Г. Яцків, Д. І. Боднар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – Вип. 446. – С. 117-120.
 6. Боднар, Д. Про деякі ознаки збіжності гіллясних ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними [Електронний ресурс] / Дмитро Боднар, Роман Дмитришин // Вісник Львівського університету. – 2008. – Вип. 68. – С. 22-30.
 7. Боднар, Д. Про стійкість до збурень гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами [Електронний ресурс] / Д. І. Боднар, В. Р. Гладун // Математичні студії. – 2006. - № 2. – С. 207-212.
 8. Боднар, Д. І. Узагальнення неперервних дробів. ІІ / Д. І. Боднар, Р. А. Заторський // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2011. – №2. – С. 43-50.
 9. Боднар, Д. Основа національної стратегії: Студенти Тернопільської академії народного господарства взяли участь у міжнародній студенській конференції / Д. Боднар // Вільне життя. – 2003. – 26 квіт. (№ 43). – С. 5.
 10. Боднар, Д. І. Оцінка швидкості поточкової та рівномірної збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду / Д. І. Боднар, М. М. Бубняк // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2013. – № 4. – С. 24-32.
 11. Боднар, Д. И. Признаки сходимости типа Приигсгейма для ветвящихся цепных дробей [Электронный ресурс] / Д. И. Боднар // Украинский математический журнал. – 1989. – Т. 41. – № 11. – С. 1553-1557.
 12. Боднар, Д. И. Достаточный признак сходимости ветвящейся цепной дроби с положительными членами [Электронный ресурс] / Д. И. Боднар, И. Я. Олексив // Математические методы и физико-механические поля. – 1975. – Вып. 2. – С. 160-161.
 13. Боднар, Д. И. Необходимый и достаточный признак сходимости ветвящихся цепных дробей с положительными членами [Электронный ресурс] / Д. И. Боднар // Математические методы и физико-механические поля. – 1981. – Вып. 13. – С. 12-15.
 14. Боднар, Д. И. О сходимости разложения функции двух переменных в соответствующую ветвящуюся цепную дробь [Электронный ресурс] / Д. И. Боднар, Х. И. Кучминская // Математические методы и физико-механические поля. – 1980. – Вып. 11. – С. 3-6.
 15. Bodnar, D. I. On the convergence of a multidimensional g-fraction [Електронний ресурс] / D. I. Bodnar, R. I. Dmytryshyn // Математичні студії. – 2001. – Т. 15. – № 2. – С. 115-126.
 16. Боднар, Д.І. Ознака збіжності гіллястого ланцюгового дробу з додатними елементами [Електронний ресурс] / Д.І. Боднар, О.Г. Возняк, Р.І. Михальчук // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2015. – Том 58. – №1. – С. 57–64.
 17. Bodnar, D. I. On convergence (2,1,…,1)-periodic branched continued fraction of the special for [Electronic resource] / D. I. Bodnar, М. М. Bubniak  // Карпатські математичні публікації.  –  2015. – Т. 7, № 2. –  С. 148-154. 
 18. Бубняк, М. М. Про збіжність 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду [Електронний ресурс] / М. М. Бубняк, Д. І. Боднар // Математичний вісник наукового товариства ім. Шевченка. – 2011. – Т. 8. – С. 5-16.
 19. Бубняк, М. М. Деякі параболічні області збіжності 1-періодичного гіллястого ланцю-гового дробу спеціального вигляду [Електронний ресурс] / М. М. Бубняк, Д. І. Боднар // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – № 9. – С. 4-8.
 20. Боднар, Д. И. Некоторые применения ветвящихся цепных дробей в вычислительной математике / Д. И. Боднар // Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе. Вычислительные методы в алгебре, прикладной математике, в системах обработки данных и АСУ. – Киев, 1974. – С. 94-103.
 21. Боднар, Д. І. Оцінка похибки обчислення гіллястих ланцюгових дробів / Д. І. Боднар // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1975. – № 12. – С. 1059-1062.
 22. Боднар, Д. И. Аналог признака сходимости Ворпитского для ветвящихся цепных дробей / Д. И. Боднар // Математический сборник. – К. : Наук. думка, 1976. – С. 40-43.
 23. Боднар, Д. И. Необходимый и достаточный признак сходимости одного класса ветвящихся цепных дробей / Д. И. Боднар // Цепные дроби и их применения. – К. : Ин-т математики АН УССР, 1976. – С. 15-16.
 24. Боднар, Д. И. О сходимости ветвящихся цепных дробей с неотрицательными членами / Д. И. Боднар, И. Я. Олексив // Український математичний журнал. – 1976. – Т. 28, № 3. – С. 373-377.
 25. Боднар, Д. И. Исследование сходимости одного класса ветвящихся цепных дробей / Д. И. Боднар // Цепные дроби и их применения. – К. : Ин-т математики АН УССР, 1976. – С. 41-44.
 26. Боднар, Д. И. Об одном обобщении признака сходимости Зейделя для ветвящихся цепных дробей / Д. И. Боднар // Математический сборник. – К. : Наук. думка, 1976. – С. 44-47.
 27. Боднар, Д. И. Некоторые достаточные признаки сходимости ветвящихся цепных дробей с неотрицательными членами / Д. И. Боднар // Цепные дроби и их применения. – К. : Ин-т математики АН УССР, 1976. – С. 45-46.
 28. Боднар, Д. І. Про збіжність формального розкладу в гіллястий ланцюго–вий дріб / Д. І. Боднар // Теоретичні і прикладні питання алгебри і диференціальних рівнянь. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 3-12.
 29. Боднар, Д. И. Вычислительная устойчивость разложения функций многих переменных в ветвящиеся цепные дроби / Д. И. Боднар. Х. Й. Кучминская // Однородные цифровые вычислительные и интегрирующие структуры. – Таганрог, 1977. – Вып. 8. – С. 145-151.
 30. Боднар, Д. І. Застосування гіллястих ланцюгових дробів для визначення термопружного стану площини з двома круговими отворами / Д. І. Боднар, Г. С. Макар // Теоретичні і прикладні питання алгебри і диференціальних рівнянь. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 77-79.
 31. Боднар, Д. І. Аналог ознаки збіжності Ворпіцького для гіллястих ланцюгових дробів / Д. І. Боднар // Питання якісної теорії диференціальних рівнянь та їх застосування. – К. : Ін-т матем. АН УРСР, 1978. – С. 7-8.
 32. Боднар, Д. И. Необходимый признак сходимости ветвящихся цепных дробей с положительными компонентами / Д. И. Боднар // Математические методы и физико-механические поля. – 1979. – Вып. 10. – С. 15-19.
 33. Боднар, Д. И. Аналог теоремы Ворпитского для двумерных соответствующих ветвящихся цепных дробей / Д. И. Боднар, С. П. Шевчук // Вестник Львовского политехнического института. – 1982. – № 169. – С. 7-9.
 34. Боднар, Д. И. Признаки сходимости ветвящихся цепных дробей с частными звеньями вида / Д. И. Боднар // Математические методы и физико-механические поля. – 1982. – Вып. 15. – С. 30-35.
 35. Боднар, Д. И. Абсолютная сходимость чётной и нечётной части двумерной соответствующей цепной дроби / Д. И. Боднар, Х. Й. Кучминская // Математические методы и физико-механические поля. – 1983. – Вып. 18. – С. 30-34.
 36. Боднар, Д. І. Ознаки збіжності гіллястих ланцюгових дробів / Д. І. Боднар // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1983. – № 8. – С. 3-7.
 37. Боднар, Д. И. Многомерные положительно определённые дроби / Д. И. Боднар // Математические методы и физико-механические поля. – 1985. – Вып. 22. – С. 25-29.
 38. Боднар, Д. И. Положительно определённые ветвящиеся цепные дроби / Д. И. Боднар // Теория функций и приближени : труды 2-й Саратовской зимней школы : в 3 ч. – Саратов, 1986. – Ч. 2. – С. 45-49.
 39. Боднар, Д. И. Признаки сходимости ветвящихся цепных дробей / Д. И. Боднар // Труды МИ АН СССР им. В. А. Стеклова. – 1987. – Т. 180. – С. 52-53.
 40. Боднар, Д. И. Признаки сходимости некоторых типов ветвящихся цепных дробей / Д. И. Боднар // Теория приближенных функций. – М. : Наука, 1987. – С. 63-65.
 41. Боднар, Д. И. Области сходимости и области устойчивости для ветвящихся цепных дробей / Д. И. Боднар // Теория функций и приближений : труды 3-й Саратовской зимней школы : в 3 ч. – Саратов, 1987. – Ч. 2. – С. 6-8.
 42. Боднар, Д. І. Аналоги ознак збіжності Прінгсгейма для гіллястих ланцюгових дробів / Д. І. Боднар // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1988. – № 10. – С. 37-40.
 43. Боднар, Д. И. Признаки сходимости многомерных аналогов g-дробей / Д. И. Боднар // Методы исследования дифференциальных и интегральных операторов. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 22-27.
 44. Боднар, Д. І. Двовимірні відповідні гіллясті ланцюгові дроби з лінійними відносно змінних частинними чисельниками / Д. І. Боднар // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1990. – № 10. – С. 3-6.
 45. Боднар, Д. И. Разложение отношения гипергеометрических функций двух переменных в ветвящиеся цепные дроби / Д. И. Боднар // Математические методы и физико-механические поля. – 1990. – Вып. 32. – С. 40-44.
 46. Розвиток науки в західних областях Української РСР за роки Радянської влади 1939–1989. – К. : Наук. думка, 1990. – Із змісту : Боднар, Д. І. Математика і механіка / Д. І. Боднар, Я. Й. Бурак, П. Р. Шевчук. – С. 17-37.
 47. Боднар, Д. И. Соответствующие ветвящиеся цепные дроби с линейными частными числителями для двойного степенного ряда / Д. И. Боднар // Український математичний журнал. – 1991. – Т. 43, № 4. – С. 474-482.
 48. Боднар, Д. І. Про ознаку збіжності Коха для гіллястих ланцюгових дробів / Д. І. Боднар // Математические методы и физико-механические поля. – 1992. – Вып. 36. – С. 10-13.
 49. Боднар, Д. И. Признаки сходимости ветвящихся цепных дробей / Д. И. Боднар // Теория функций и приближений : труды 5-й Саратовской зимней школы : в 3 ч. – Саратов, 1992. – Ч. 2. – С. 3-5.
 50. Bodnar, D. Expansion of a ratio hypergeometric functions of two variables in branched continued fractions / D. Bodnar // Journal of Soviet mathematics. – 1993. – V. 69, № 5. – P. 1155-1158.
 51. Bodnar, D. A survey of analytic theory of branched continued fractions / D. Bodnar, X. Kuchminsʹka, O. Sus // Communications in the Analytic Theory of Continued Fractions. – 1993. – V. 2. – P. 4-23.
 52. Боднар, Д. І. Про стійкість гіллястих ланцюгових дробів / Д. І. Боднар, Х. Воделанд, Х. Й. Кучмінська та ін. // Математические методы и физико-механические поля. – 1994. – Вып. 37. – С. 3-7.
 53. Bodnar, D. Sur la convergence des fractions continues branshées avec des termts positifs / D. Bodnar // Det Kongelige Norske Videnkabers Selskab. – Skrifter (Trondheim). – 1994. – № 1. – 21 p.
 54. Bodnar, D. Parabolic convergence region for two-dimensional continued fraction / D. Bodnar, X. Kuchminsʹka // Communications in the Analytic Theory of Continued Fractions: Research Notes. – 1994. – V.3. – P. 3-10.
 55. Боднар, Д. І. Параболічна область збіжності для двовимірних неперервних дробів / Д. І. Боднар, Х. Й. Кучмінська // Математичні студії. – 1995. – Т. 4. – С. 29-36.
 56. Боднар, Д. І. Розвинення відношень функцій Аппеля в гіллясті ланцюгові дроби / Д. І. Боднар, О. С. Дубиняк // Волинський математичний вісник. – 1995. – Вип. 2. – С. 15-17.
 57. Боднар, Д. І. Багатовимірні C-дроби / Д. І. Боднар // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 1996. – Т. 39, № 2. – С. 39-46.
 58. Боднар, Д. И. Признаки сходимости ветвящихся цепных дробей / Д. И. Боднар // Теория функций и приближений : труды 5-й Саратовской зимней школы : в 3 ч. – Саратов, 1996. – Ч. 2. – С. 3-5.           
 59. Боднар, Д. І. Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів з невід’ємними елементами / Д. І. Боднар // Волинський математичний вісник. – 1996. – Вип. 3. – С. 19-24.
 60. Боднар, Д. І. Гіллясті ланцюгові дроби (до 30-річчя виходу першої публікації) / Д. І. Боднар, Х. Й. Кучмінська // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 1996. – Т. 39, № 2. – С. 9-19.           
 61. Bodnar, D. On stability of branched continued fractions / D. Bodnar, X. Wodeled, X. Kuchminsʹka [and other] // Journal of mathematical sciences. – 1996. – V.79, № 6. – P. 1373-1377.
 62. Боднар, Д. І. Ознаки збіжності гілллястих ланцюгових дробів з невід’ємними компонентами / Д. І. Боднар // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 1997. – Т. 40, № 2. – С. 7-13. 
 63. Боднар, Д. І. Про багатовимірне узагальнення g-дробів / Д. І. Боднар, Р. І. Дмитришин // Доп. НАН України. – 1997. – № 12. – С. 11-17.
 64. Боднар, Д. І. Про збіжність парної частини розвинення у гіллястий ланцюговий дріб відношення гіпергеометричних функцій Лаурічелли / Д. І. Боднар, Н. П. Гоєнко // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 1997. – Т. 40, № 4. – С. 7-9.
 65. Bodnar, D. Convergence criteria for branched continued fraction with nonnega–tive components / D. Bodnar // Journal of mathematical sciences. – 1998. – V. 90, № 2. – P. 1907-1912.
 66. Боднар, Д. І. Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів / Д. І. Боднар // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 1998. – Т. 41, № 1. – С. 117-126.
 67. Bodnar, D. Multidimensional C-fractions / D. Bodnar // Journal of mathematical sciences. – 1998. – V. 90, № 5. – P. 2352-2359.
 68. Боднар, Д. І. Дослідження збіжності розвинення відношення гіпергеометричних функцій Аппеля у гіллястий ланцюговий дріб / Д. І. Боднар, О. С. Манзій // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 1998. – Т. 41, № 4. – С. 12-16.  
 69. Боднар, Д. І. Оцінки похибок апроксимацій багатовимірних g-дробів / Д. І. Боднар, Р. І. Дмитришин // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Сер. При–кладна математика. – 1998. – № 341. – С. 36-40.
 70. Боднар, Д. І. Порівняння збіжності гіллястих ланцюгових дробів з додатними елементами / Д. І. Боднар, М. Панків // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Сер. Прикладна математика. – 1998. – № 337, т. 1. – С. 13-16.
 71. Боднар, Д. І. Алгоритм розвинення кратного степеневого ряду у багатовимірний C-дріб / Д. І. Боднар // Волинський математичний вісник. – 1999. – Вип. 6. – С. 23-26.
 72. Боднар, Д. І. Аналог теореми Ван Флека для двовимірних непевних дробів / Д. І. Боднар, Х. Й. Кучмінська // Математитчні методи та фізико-механічні поля. – 1999. – Т. 42, № 4. – С. 21-25.
 73. Bodnar, D. On the convergence of branched continued fraction / D. Bodnar // Journal of mathematical sciences. – 1999. – V. 97, № 1. – P. 3862-3871.
 74. Боднар, Д. І. Дослідження збіжності двовимірних неперервних дробів / Д. І. Боднар, Х. Й. Кучмінська // Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. Хімія. – 1999. – Вип. 1. – С. 65-74.
 75. Боднар, Д. І. Розвинення кратного степеневого ряду у багатовимірний C-дріб з нерівнозначними змінними / Д. І. Боднар, О. Є. Баран // Волинський математичний вісник. – 1999. – Вип. 6. – С. 15-20.
 76. Боднар, Д. І. Параболічні області обчислювальної стійкості гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами / Д. І. Боднар, В. Р. Гладун // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Сер. Прикладна математика. – 2000. – № 411. – С. 44-48.
 77. Боднар, Д. І. Області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду / Д. І. Боднар, Т. М. Антонова // Теорія наближених функцій та їх застосування : праці ІМ НАН України. – К, 2000. – Вип. 31 – С. 19-32.
 78. Bodnar, D. Expansion of the ratio of Appell hypergeometric functions   into a bran–ching continued fraction and its limit behavior / D. Bodnar, O. Manziy // Journal of mathematical sciences. – 2001. – V. 107, № 1. – P. 3550-3554.
 79. Боднар, Д. І. Достатні умови стійкості гіллястих ланцюгових дробів з до–датними елементами / Д. І. Боднар, В. Р. Гладун // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2002. – Т. 45, № 1. – С. 22-27.
 80. Боднар, Д. І. Наближення гіпергеометричних функцій Лаурічелли багато–вимірними узагальненнями неперервних дробів типу Norlund’а / Д. І. Боднар, Н. П. Гоєнко // Теорія наближень та гармонічний аналіз : праці Українського матем. конгресу 2001. – К. : Ін-т математики НАН України, 2002. – С. 34-44.
 81. Боднар, Д. І. Багатовимірні узагальнення неперервних дробів / Д. І. Боднар // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2003. – Т. 46, № 3. – С. 32-39.
 82. Боднар, Д. І. Наближення відно–шення функцій Лаурі–челли   гіллястим ланцюговим дробом / Д. І. Боднар, Н. П. Гоєнко // Математичні студії. – 2003. – Т. 20, № 2. – С. 210-214.
 83. Bodnar, D. Truncation error bounds for multidimensional g-fractions / D. Bodnar, R. Dmitrichin // Communications in the Analytic Theory of Continued Fractions: Research Notes. – 2004. – № XII. – P. 69-75.
 84. Боднар, Д. І. Двовимірне узагальнення g-алгоритму Бауера / Д. І. Боднар, Р. І. Дмитришин // Доп. НАН України. – 2006. – № 2. – С. 13-18.
 85. Боднар, Д. І. Деякі області стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами / Д. І. Боднар, В. Р. Гладун // Вісник Чернівецького університету. Сер. Математика. – 2006. – Вип. 288. – С. 18-27.
 86. Боднар, Д. І. Ознака збіжності розгалужених ланцюгових дробів з комп–лексними компонентами / Д. І. Боднар, Л. А Романюк // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2006. – Вип. 102. – С. 185-190.
 87. Bodnar, D. Multidimensional generalization of g-fractions / D. Bodnar // Journal of Mathematical Scienses. – 2009. – V. 162, No 1, P. 34-43.
 88. Боднар, Д. І. Багатовимірні узагальнення неперервних дробів / Д. І. Боднар, Х. Й. Кучмінська // Наука західного регіону України (1990-2010). – Львів, 2011. – С. 70-72.
 89. Боднар, Д. І. Оцінка швидкості збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду / Д. І. Боднар, М. М. Бубняк // Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – № 9. – С. 4-9.
 90. Bodnar, D. The convergence of 1-periodic branched continued fraction of the special form in parabolic regions / D. Bodnar, M. Bubnyak // Journal of Mathematics and System Science. – 2014. – Vol. 4 , No 4. – P. 269-274.
 91. Боднар, Д. І. Багатовимірне узагальнення овальної теореми для періоди-ного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду / Д. І. Боднар, М. М. Бубняк // Збірник праць Інституту математики НАН України. – 2014. – Т. 11, № 4. – С. 54-67.
 92. Bodnar, D. Branched continued fractions (30-th anniversary of the first publications) / D. Bodnar, X. Kuchminsʹka // Journal of mathematical sciences. – 1998. – V. 90, № 5. – P. 2323-2333.
 93. Боднар, Д. І. Інтегральні ланцюгові дроби та деякі з задач, що приводять до цього поняття / Д. І. Боднар, Р. І. Михальчук / Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – № 9. – С. 9-12.
 94. Bodnar, D. On Convergence and Truncation Error Bounds of 1-periodic Branched Continued Fraction of the Special Form / D. Bodnar, M. Bubnyak // Communications in the Analytic Theory of Continued Fractions. – 2014. – Vol. 20. – P. 1-13.
 95. Боднар, Д. І. Деякі нерівності для середніх гармонічних, їх континуальні аналоги та застосування в системах автоматичного регулювання / Д. І. Боднар, Б. І. Дутчак, Р. І. Михальчук // Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2014. – № 16-17. – С. 66-70.
 96. Bodnar, D. Estimates of the rate of pointwise and uniform convergence for one-periodic branched continued fractions of special form / D. Bodnar, M. Bubnyak // Journal of Mathematical Sciences. – 2015. – Vol. 208, No. 3, July. – P. 289-300.
 97. Bodnar, D. Generalization of continued fractions. І / D. Bodnar, R. Zatorsʹkyy // Journal of Mathematical Sciences. – 2012. – Vol. 183, No. 1, May. – P. 54-64.
 98. Bodnar, D. Generalization of continued fractions. ІI / D. Bodnar, R. Zatorsʹkyy // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 183, No. 1, July, 2012.–P.46-55.
 99. Стрельбіцька, Н. Є. Інтеґрований ризик-менеджмент – сучасний підхід до управління ризиками [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька, Д. І. Боднар // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2011. - № 4. - С. 111-118.
 100. Боднар, Д. І. Розвиток теорії гіллястих ланцюгових дробів у 1996-2016 роках [Електронний ресурс] / Д. І. Боднар, Х. Й. Кучмінська // Математичні методи та фізико-механічні поля. - 2016. - Т. 59, № 2. - С. 7-18.
 101. Боднар, Д. I. Багатовимiрне узагальнення овальної теореми для перiодичного гiллястого ланцюгового дробу спецiального вигляду [Електронний ресурс] / Д. I. Боднар, М. М. Бубняк // Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України. - 2014. - Т. 11, № 4. - С. 54-67.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Боднар, Д. Інформаційні системи для фінансових установ [Текст] : підручник / Д. Боднар, І. Вовна, І. Коваль. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 214 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Боднар, Д. И. Ветвящиеся цепные дроби [Текст]: монография / Д. И. Боднар.– К.: Наукова думка, 1986.– 174 с.
 

Бабій Петро Степанович

Опубліковано: 28 листопада 2011

babiy-p-s

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бабій, Петро Степанович Формування системи оцінювання інтелектуальної власності в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бабій Петро Степанович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 228 с.
 2. Бабій, Петро Степанович Формування системи оцінювання інтелектуальної власності в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бабій Петро Степанович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2011. - 19 с.

Публікації

Статті:

  1. Бабій, П. Ефективність впровадження стратегічного управління інтелектуальною власністю на вітчизняних підприємствах / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– № 13.– С. 129-134.
  2. Бабій, П. Людський ресурс - інтелектуальний капітал підприємства / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль, 2007. – № 12. – С. 124-126.
  3. Бабій, П. Оцінка ризиків у процесі інвестування в інтелектуальну власність підприємства / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С.155-157.
  4. Бабій, П. Інноваційні принципи оцінювання об'єктів інтелектуальної власності при приватизації суб'єктів господарювання / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 241-244.
  5. Бабій, П. С. Фінансовий механізм управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Інтердисциплінарні дослідження в галузях інформаційних технологій, економіки, математики і техніки.– Тернопіль : Тайп, 2012. – С. 17-20.
  6. Бабій, П. Стратегічне управління бізнес-процесами для створення та розвитку інтелектуальних суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Петро Бабій.
  7. Бабій, П. С. Оподаткування інтелектуальної власності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до прак­тичної реалізації. – Тернопіль : Тайп, 2011. – С. 23-25.
  8. Бабій, П. С. Вплив інтелектуального капіталу на вихід підприємств із кризи [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Сучасна наука: проблеми, потреби, перспективи. – Тернопіль: Тайп, 2012. – С. 13-16.
  9. Бабій, П. Соціальна необхідність інтелектуалізації робочих місць у діяльності компаній України / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.137-140.
  10. Бабій, П. С. Оцінка та управління вартістю інтелектуальних активів суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / П. С. Бабій // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3(20). – С.314-318.
  11. Бабій, П. Оцінка ринкової вартості суб'єктів господарювання на основі концепцій управління інтелектуальними активами / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 59-63.
  12. Бабій, П. С. Ризики при оцінці вартості об’єктів інтелектуальної власності машинобудівного підприємства у процесі бюджетування. Управління ризиками / П. С. Бабій та ін. // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. нау­к. праць. – Дніпро­пет­ровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 254, т. IV. – С. 1001-1008.
  13. Бабій, П. С. Особливості створення інтелектуальних продуктів [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, С. В. Бабій // Кримський економічний вісник. – Сімферополь : Гельветика, 2014. – № 1(08), ч. 1. – С. 25-27. 
  14. Бабій, П. Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 67-71.
  15. Бабій, П. Підходи до оцінки інтелектуальної власності підприємства / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 132-134.
  16. Бабій, П. Алгоритми управління, оцінка та моделювання інтелектуального потенціалу в системі виробничо-господарської діяльності соціально-економічних суб'єктів / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 109-113.
  17. Бабій, П. Створення, розвиток та функціонування ендаумент-фондів як джерело фінансування інтелектуальної діяльності суб’єктів господарювання / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 149-152.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Бакуліна Наталя Миколаївна

Опубліковано: 01 грудня 2011

bakulina

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бакуліна, Наталія Миколаївна Управління розвитком компетенцій персоналу вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталія Миколаївна Бакуліна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 491 с.
 2. Бакуліна, Наталія Миколаївна Управління розвитком компетенцій персоналу вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Миколаївна Бакуліна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Бакуліна, Н. Актуальні питання маркетингу персоналу в організації / Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 86-89.
 2. Дяків, О. Атестація як один із методів оцінки персоналу в державних установах / О. Дяків, Н. Бакуліна, А. Страдомський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 97-104.
 3. Коцелко, С. Аналіз чинників та принципів, які впливають на оплату праці на хлібопекарських підприємствах Тернопільської області / С. Коцелко, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 83-85.
 4. Качан, Є. Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 49-55.
 5. Качан, Є. П. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як основа формування конкурентоспроможності персоналу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 170-174.
 6. Бакуліна, Н. М. Компетентність — інтегральна оцінка персоналу [Електронний ресурс] / Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. у 3 томах: Соціально-трудові відносини: теорія та практика – 2010. – Т. 3. – С.37-43.
 7. Качан, Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Євген Качан, Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 88-96.
 8. Бакуліна, Н. Формування та використання мотиваційного механізму розвитку компетенцій персоналу вищих навчальних закладів / Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 114-119.
 9. Бакуліна, Н. М. Основні засади формування конкурентоспроможності персоналу на ринку праці / Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики, т. 1, ч. ІІІ. – С. 167-172.
 10. Бакуліна, Н. М. Проблеми розвитку конкурентоспроможності трудового потенціалу / Н. М. Бакуліна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал. – 2009. – № 10 (140), ч. 2. – С. 9-12.
 11. Бакуліна, Н. Інноваційні технології в управлінні брендом роботодавця в освіті / Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 103-106.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бакуліна, Н. М. Основні напрями модернізації системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки [Текст] / Н. М. Бакуліна // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 330-337.