Бабій Петро Степанович

Опубліковано: 28 листопада 2011

babiy-p-s

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бабій, Петро Степанович Формування системи оцінювання інтелектуальної власності в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бабій Петро Степанович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 228 с.
 2. Бабій, Петро Степанович Формування системи оцінювання інтелектуальної власності в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бабій Петро Степанович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2011. - 19 с.

Публікації

Статті:

  1. Бабій, П. Ефективність впровадження стратегічного управління інтелектуальною власністю на вітчизняних підприємствах / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– № 13.– С. 129-134.
  2. Бабій, П. Людський ресурс - інтелектуальний капітал підприємства / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль, 2007. – № 12. – С. 124-126.
  3. Бабій, П. Оцінка ризиків у процесі інвестування в інтелектуальну власність підприємства / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С.155-157.
  4. Бабій, П. Інноваційні принципи оцінювання об'єктів інтелектуальної власності при приватизації суб'єктів господарювання / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 241-244.
  5. Бабій, П. С. Фінансовий механізм управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Інтердисциплінарні дослідження в галузях інформаційних технологій, економіки, математики і техніки.– Тернопіль : Тайп, 2012. – С. 17-20.
  6. Бабій, П. Стратегічне управління бізнес-процесами для створення та розвитку інтелектуальних суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Петро Бабій.
  7. Бабій, П. С. Оподаткування інтелектуальної власності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до прак­тичної реалізації. – Тернопіль : Тайп, 2011. – С. 23-25.
  8. Бабій, П. С. Вплив інтелектуального капіталу на вихід підприємств із кризи [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Сучасна наука: проблеми, потреби, перспективи. – Тернопіль: Тайп, 2012. – С. 13-16.
  9. Бабій, П. Соціальна необхідність інтелектуалізації робочих місць у діяльності компаній України / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.137-140.
  10. Бабій, П. С. Оцінка та управління вартістю інтелектуальних активів суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / П. С. Бабій // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3(20). – С.314-318.
  11. Бабій, П. Оцінка ринкової вартості суб'єктів господарювання на основі концепцій управління інтелектуальними активами / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 59-63.
  12. Бабій, П. С. Ризики при оцінці вартості об’єктів інтелектуальної власності машинобудівного підприємства у процесі бюджетування. Управління ризиками / П. С. Бабій та ін. // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. нау­к. праць. – Дніпро­пет­ровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 254, т. IV. – С. 1001-1008.
  13. Бабій, П. С. Особливості створення інтелектуальних продуктів [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, С. В. Бабій // Кримський економічний вісник. – Сімферополь : Гельветика, 2014. – № 1(08), ч. 1. – С. 25-27. 
  14. Бабій, П. Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 67-71.
  15. Бабій, П. Підходи до оцінки інтелектуальної власності підприємства / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 132-134.
  16. Бабій, П. Алгоритми управління, оцінка та моделювання інтелектуального потенціалу в системі виробничо-господарської діяльності соціально-економічних суб'єктів / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 109-113.
  17. Бабій, П. Створення, розвиток та функціонування ендаумент-фондів як джерело фінансування інтелектуальної діяльності суб’єктів господарювання / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 149-152.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Бакуліна Наталя Миколаївна

Опубліковано: 01 грудня 2011

bakulina

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бакуліна, Наталія Миколаївна Управління розвитком компетенцій персоналу вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталія Миколаївна Бакуліна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 491 с.
 2. Бакуліна, Наталія Миколаївна Управління розвитком компетенцій персоналу вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Миколаївна Бакуліна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Бакуліна, Н. Актуальні питання маркетингу персоналу в організації / Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 86-89.
 2. Дяків, О. Атестація як один із методів оцінки персоналу в державних установах / О. Дяків, Н. Бакуліна, А. Страдомський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 97-104.
 3. Коцелко, С. Аналіз чинників та принципів, які впливають на оплату праці на хлібопекарських підприємствах Тернопільської області / С. Коцелко, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 83-85.
 4. Качан, Є. Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 49-55.
 5. Качан, Є. П. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як основа формування конкурентоспроможності персоналу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 170-174.
 6. Бакуліна, Н. М. Компетентність — інтегральна оцінка персоналу [Електронний ресурс] / Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. у 3 томах: Соціально-трудові відносини: теорія та практика – 2010. – Т. 3. – С.37-43.
 7. Качан, Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Євген Качан, Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 88-96.
 8. Бакуліна, Н. Формування та використання мотиваційного механізму розвитку компетенцій персоналу вищих навчальних закладів / Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 114-119.
 9. Бакуліна, Н. М. Основні засади формування конкурентоспроможності персоналу на ринку праці / Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики, т. 1, ч. ІІІ. – С. 167-172.
 10. Бакуліна, Н. М. Проблеми розвитку конкурентоспроможності трудового потенціалу / Н. М. Бакуліна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал. – 2009. – № 10 (140), ч. 2. – С. 9-12.
 11. Бакуліна, Н. Інноваційні технології в управлінні брендом роботодавця в освіті / Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 103-106.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бакуліна, Н. М. Основні напрями модернізації системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки [Текст] / Н. М. Бакуліна // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 330-337.
 

Брик Михайло Мирославович

Опубліковано: 05 липня 2018

brikКафедра фінансів НННІЕМ

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Брик, М. Оцінка біологічних активів та особливості визначення фінансового результату аграрних підприємств регіону / Михайло Брик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 56-60.
 2. Брик, Михайло Біологічні активи в бухгалтерському обліку : етимологія значення [Текст] / Михайло Брик // Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 30 берез. 2017 р.] / редкол. : Р. Ф. Бруханський, І. М. Белова, А. Гасьор [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2017. - С. 16-18.
 3. Брик, Михайло Проблеми та особливості обліку довгострокових біологічних активів [Текст] / Михайло Брик // Прикладна економіка - від теорії до практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 27 жовт. 2017 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Б. О. Язлюк, Р. Ф. Бруханський [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. - Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. - С. 141-143.
 4. Брик, Михайло Проблемні питання обліку довгострокових біологічних активів та їх відображення у звітності [Текст] / Михайло Брик // Розвиток аграрного бізнесу в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. за участю іноз. студ. [м. Тернопіль, 15-17 квіт. 2016 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський [та ін.] , відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. - Тернопіль : Астон, 2016. - С. 38-39.
 

Берницька Дарія Іванівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

bernytska

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Берницька, Дарія Іванівна Державне регулювання розвитку малого бізнесу в регіоні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Берницька Дарія Іванівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2002. - 222 с.
 2. Берницька, Дарія Іванівна Державне регулювання розвитку малого бізнесу в регіоні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Берницька Дарія Іванівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Берницька, Д. Оцінка розвитку малого бізнесу в регіоні / Д. Берницька, М. Хопчан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщенням продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 88-90.
 2. Берницька, Д. Розв'язання проблеми розвитку малого бізнесу в контексті зайнятості / Д. Берницька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2007. – № 21. – С. 37-39.
 3. Куц, Л. Структура фінансування інвестиційного процесу підприємств харчової промисловості / Л. Куц, Д. Берницька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 233-234.
 4. Хархут, Н. Аналіз фінансових ризиків та основні шляхи їх нейтралізації / Наталія Хархут, Дарія Берницька // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 113-117.
 5. Берницька, Д. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства методом PEST/ STEP аналізу / Дарія Берницька // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 41-45.
 6. Берницька, Д. І. Аналіз зовнішнього мікросередовища підприємств пивоварної промисловості / Д. І. Берницька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 66-71.
 7. Берницька, Д. І. Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Д. І. Берницька, Н. О. Кравчук // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 41-45.
 8. Хопчан, М. Забезпечення рівних прав малого бізнесу у користуванні фінансовими ресурсами регіону [Електронний ресурс] / Марія Хопчан, Дарія Берницька // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 160-164.
 9. Берницька, Д. Проблеми вдосконалення системи показників ефективності фінансово-економічної діяльності малих підприємств / Дарія Берницька // Вісник Тернопільської академії народного. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 101-105.
 10. Берницька, Д. Диверсифікація як елемент стратегії розвитку пивоварної галузі / Дарія Берницька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 35-42.
 11. Берницька, Д. Тенденції становлення і розвитку підприємництва на регіональному рівні / Д. Берницька // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 33-42.
 12. Берницька, Д. І. Проблеми розвитку підприємств в умовах фінансової та економічної нестабільності / Д. І. Берницька // Економічний форум. - 2016. - № 3. - С. 170-177.
 13. Берницька, Д. Оцінка інноваційного потенціалу: регіональний аспект / Д. Берницька, Ю. Гайда, О. Собко // Галицький економічний вісник. – 2007. - № 3(14). – С. 20-27.
 14. Берницька, Д. Питання розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних реаліях / Д. Берницька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2015. - Вип. 20. - С. 21–26.
 15. Берницька, Д. Дослідження процесів розвитку та підтримки малого бізнесу в Україні та Польщі / Дарія Берницька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 47-51.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Берницька, Д. І. Стратегія підприємства [Текст] : курс лекцій / Д. І. Берницька, В. І. Гринчуцький, М. Б. Олексіїв. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127 с.
 2. Берницька, Д. І. Мікроекономіка. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Берницька. – Тернопіль : Вектор, 2006. – 132 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Берницька, Д. І. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств [Текст] : курс лекцій / Д. І. Берницька. – Тернопіль : [б. в.], 2010. – 153 с.
 5. Берницька, Д. І. Стратегія підприємства [Текст]: навч. посіб. / Д. І. Берницька.– Тернопіль: Крок, 2012. - 213 с.
 

Булавинець Вікторія Михайлівна

Опубліковано: 29 серпня 2011

Bulavynets Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Булавинець, Вікторія Михайлівна Видатки місцевих бюджетів соціального призначення [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Михайлівна Булавинець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 227 с.
 2. Булавинець, Вікторія Михайлівна Видатки місцевих бюджетів соціального призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Михайлівна Булавинець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Булавинець, В. Актуальні проблеми теорії і практики соціального захисту населення / Вікторія Булавинець // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 122-127.
 2. Булавинець, В. Місцеві бюджети як джерело фінансування людського розвитку / Вікторія Булавинець // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 166-174.
 3. Булавинець, В. Фінансова база органів місцевої влади в контексті адміністративної реформи: сучасний стан і перспективи / В. Булавинець // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 8. – С. 241-245.
 4. Булавинець, В. М. Теоретичні засади соціального розвитку та роль держави у його фінансовому забезпеченні [Електронний ресурс] / В. М. Булавинець // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 13. – С. 177-184.
 5. Булавинець, В. Міжбюджетні відносини на шляху реформування / В. Булавинець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 90-93.
 6. Булавинець, В. Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів / В. Булавинець // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 81-90.
 7. Булавинець, В. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень / В. Булавинець // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 46-55.
 8. Булавинець, В. Місцеве самоврядування: пошук шляхів фінансової незалежності / Вікторія Булавинець // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 281-283.
 9. Булавинець, В. Удосконалення методики планування та прогнозування видатків місцевих бюджетів соціального призначення / Вікторія Булавинець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 93-103.
 10. Булавинець, В. М. Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств / В. М. Булавинець // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 54-56.
 11. Булавинець, В. Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток / В. Булавинець // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 89-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 3. Кізима, Т. О. Фінансова політика у сфер регулювання доходів трудових мігрантів : основні тенденції та проблемні аспекти [Текст] / Т. О. Кізима, В. М. Булавинець // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 350-355.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Парижак, М. П. Шаварина, В. М. Булавинець, О. М. Майборода. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 192 с.
 2. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 

Біловус Леся Іванівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

bilovys

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Біловус, Л. І. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості І. Світличного та В. Стуса) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Л. І. Біловус ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка : наук. кер.: Р. Т. Гром'як . – Тернопіль, 2003. – 172 с.
 2. Біловус, Леся Іванівна. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості В.Стуса та І.Світличного) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Біловус Леся Іванівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2003. - 18 с.

Публікації:

Статті:

 1. Біловус, Л. Dura Necessitas: дистанційне навчання як інноваційна форма мовної підготовки в тернопільському національному економічному університеті [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Ольга Гавура, Наталія Ліщинська.
 2. Біловус, Л. Тарас Шевченко – духовний батько сучасного українського народу / Леся Біловус // Університетська думка. - 2011. - 31 берез. (№ 6) - С. 7.
 3. Біловус, Л. Гендерна репрезентація українського мовного простору [Електронний ресурс] / Леся Біловус // Мандрівець. – 2011. – № 2. – С. 83-85.
 4. Біловус, Л. Проблеми моделювання та аналізу внутрішнього лексикону людини [Електронний ресурс] / Леся Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2011. –  Вип. 31. – С. 46-49.
 5. Біловус, Л. І. Алюзії як компонент інтертекстуальності поетичних текстів І. Світличного / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. ХІІ. – С. 32-36.
 6. Біловус, Л. І. Гендерна лінгвістика: методологічні засади / Л. І Біловус // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : ТНУ им. В. Вернадского, 2010. –  № 194. – С. 148-150.
 7. Біловус, Л. І. Дослідження рецепції Фрідріха Гельдерліна в Україні / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2007. –  Вип. 22. – С. 343-346. – Рец. на кн. : Чуловський, Б. Фрідріх Гельдерлін: особливості рецепції в Україні. – Дрогобич, 2006. –186 с.
 8. Біловус, Л. І. «Друга стать» в історії формування філософської думки / Л. І. Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 251-253.
 9. Біловус, Л. І. Жінка як текст: гендерний аспект / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2007. – Вип. 21. – С. 19-23.
 10. Біловус, Л. І. Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке – Бажан – Стус (на епістолярному матеріалі) / Л. І. Біловус // Studia metodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 13. – С. 100-103.
 11. Біловус, Л. І. Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке – Бажан – Стус (на епістолярному матеріалі) / Л. І. Біловус // Вісник Львівського університету. Сер. Філологічна. – 2004. – Вип. 33. – С. 246-254.
 12. Біловус, Л. І. Концепція інтертекстуальності: питання функціонування та рецепції / Л. І. Біловус //  Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми : наук. семінар. – Тернопіль, 2006. – С. 200-205.
 13. Біловус, Л. І. Навчання мови і гендер / Л. І. Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 44-49.
 14. Біловус, Л. І. Посвяти як елемент інтертекстуальності поезії В. Стуса / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. –Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. ХІ. – С. 115-119.
 15. Біловус, Л. І. Практична підготовка студентів-документознавців в умовах вищої школи / Л. І. Біловус // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [ Київ, 21-22 берез. 2013 р.]. – К. : НАУ, 2013. – С. 6-8
 16. Біловус, Л. І. Ремінісценції як компонент інтертекстуальності тексту поезій В. Стуса / Л. І. Біловус // Studia metodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 12. – С. 96-99.
 17. Біловус, Л. Мова як важливий чинник соціокультурної ідентичності нації та особистості / Леся Біловус // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Культурологія. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 5. – С. 164-169.
 18. Біловус, Л. Молодіжні уявлення соціокультурної моделі потенціалу жінки в українському суспільстві (за результатами опитування студентів) / Леся Біловус // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Культурологія. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 12. – С. 115-123.
 19. Біловус, Л. Рецепція творчої постаті Т. Шевченка в періодиці української діаспори США / Л. Біловус // Вісник  Книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 25-28.
 20. Біловус, Л. Творча особистість Т. Г. Шевченка в періодиці української діаспори США / Л. Біловус //       Zbiór raportów naukowych. «Współczesne tendencje w nauce i edukacji». – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 26-31.
 21. Біловус, Л. Фольклорна парадигма жіночої прози / Л. Біловус // Славістичні записки. – Тернопіль : ТЕІПО, 2008. – Вип. 3 (7). – С. 125-128.
 22. Біловус, Л. Формування соціокультурної компетентності майбутнього фахівця на заняттях з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / Л. Біловус // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. ІV Міжнар. конф. молод. вчених та студ. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – С. 224-225.
 23. Біловус, Л. І. Тарас Шевченко в україномовній періодиці США / Л. І. Біловус // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 11-12.
 24. Біловус, Л. І. Інформаційний простір: термінологічні пошуки та реалії сьогодення [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 7. – С. 75-80.
 25. Біловус, Л. І. Український інформаційний простір: сьогодення та перспективи [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Український інформаційний простір : наук. журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКІМ : у 2-х ч. – – К. : КНУКІМ, 2013. – Ч. 1. – С. 188-191.
 26. Біловус, Л. І. Образ Києво-Могилянської академії в україномовній періодиці США, або Роздуми про збереження ідентичності [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 12. – С. 27-31.
 27. Біловус, Л. І. Український католицький університет в україномовній періодиці США [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 33-37.
 28. Біловус, Л. І. Становище мовних та гендерних досліджень на початку нового тисячоліття [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Олена Конопліцька // Studia methodologica. – Тернопіль : Науково-редакційний відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 167-174.
 29. Біловус, Л. І. Мовна проблематика в інформаційному просторі українців США [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 45-48.
 30. Біловус, Л. І. Україномовна періодика США у контексті збереження рідної мови як основи національної ідентичності [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Молодий вчений. – 2015. – № 5 (20). – С. 74-77.
 31. Біловус, Л. І. Периодика украинской диаспоры США (1991-2013 гг.) как фактор сохранения национальной идентичности [Електронний ресурс ] / Л. І. Біловус // European Applied Sciences. – 2015. –  № 4. – P. 19-21.
 32. Біловус, Л. І. Роль україномовних періодичних видань США у формуванні та дотриманні родинних цінностей [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Canadian Journal of Education and Engineering. – Ottawa : Ottawa University Press, 2015. – № 2 (12), vol. III. – Р. 380-387.
 33. Біловус, Л. Інформаційний простір української діаспори США як транслятор діяльності шкіл українознавства щодо збереження національної ідентичності [Електронний ресурс] / Л. Біловус // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2016. - Вип. 17. - С. 42-51.
 34. Біловус, Л. Український католицький університет у контексті збереження і формування освітніх та духовних традицій українців (за матеріалами діаспорної преси США) [Електронний ресурс] / Л. Біловус // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 7. - С. 50-52.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Біловус, Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.) [Електронний ресурс] : монографія / Л. І. Біловус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 608 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Біловус, Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ (за фаховим спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Біловус. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 347 с.
 2. Українська мова [Текст] : практ. посіб. для абітурієнтів / Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 524 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Біловус, Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ (за фаховим спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Біловус. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 347 с.
 4. Ліщинська, Н. М. Українська література : практ. посіб. для студ. коледжу / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, О. Гавура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012.  – 192 с.
 5. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Біловус, Л. І. Організація та управління діяльністю інформаційних установ : навч.-метод. комплекс / Л. І. Біловус. – Тернопіль : GREG, 2009. – 32 с.
 2. Біловус, Л. І. Теорія інтертекстуальності як модус новаторства у творчих феноменах В. Стуса та І. Світличного / Л. І. Біловус. –  Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 126 с.
 3. Біловус, Л. І. Теорія інтертекстуальності: становлення понять, тлумачення термінів, систематика / Л. І. Біловус. – Тернопіль, 2003. – 36 с.
 4. Біловус, Л. І. Українська мова : метод. вказівки та завдання до виконання самостійних робіт (для студентів І та ІІ курсів коледжу) / Л. І. Біловус. –Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 73 с.
 5. Біловус, Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням : метод. рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання / Л. І. Біловус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 64 с.
 6. Біловус, Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. комплекс / Л. І. Біловус. – Тернопіль, 2009. – 51 с.
 7. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 8. Ліщинська, Н.  М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.