Булавинець Вікторія Михайлівна

Опубліковано: 29 серпня 2011

Bulavynets Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Булавинець, Вікторія Михайлівна Видатки місцевих бюджетів соціального призначення [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Михайлівна Булавинець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 227 с.
 2. Булавинець, Вікторія Михайлівна Видатки місцевих бюджетів соціального призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Михайлівна Булавинець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Булавинець, В. Актуальні проблеми теорії і практики соціального захисту населення / Вікторія Булавинець // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 122-127.
 2. Булавинець, В. Місцеві бюджети як джерело фінансування людського розвитку / Вікторія Булавинець // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 166-174.
 3. Булавинець, В. Фінансова база органів місцевої влади в контексті адміністративної реформи: сучасний стан і перспективи / В. Булавинець // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 8. – С. 241-245.
 4. Булавинець, В. М. Теоретичні засади соціального розвитку та роль держави у його фінансовому забезпеченні [Електронний ресурс] / В. М. Булавинець // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 13. – С. 177-184.
 5. Булавинець, В. Міжбюджетні відносини на шляху реформування / В. Булавинець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 90-93.
 6. Булавинець, В. Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів / В. Булавинець // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 81-90.
 7. Булавинець, В. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень / В. Булавинець // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 46-55.
 8. Булавинець, В. Місцеве самоврядування: пошук шляхів фінансової незалежності / Вікторія Булавинець // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 281-283.
 9. Булавинець, В. Удосконалення методики планування та прогнозування видатків місцевих бюджетів соціального призначення / Вікторія Булавинець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 93-103.
 10. Булавинець, В. М. Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств / В. М. Булавинець // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 54-56.
 11. Булавинець, В. Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток / В. Булавинець // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 89-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 3. Кізима, Т. О. Фінансова політика у сфер регулювання доходів трудових мігрантів : основні тенденції та проблемні аспекти [Текст] / Т. О. Кізима, В. М. Булавинець // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 350-355.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Парижак, М. П. Шаварина, В. М. Булавинець, О. М. Майборода. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 192 с.
 2. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 

Біловус Леся Іванівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

bilovys

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Біловус, Л. І. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості І. Світличного та В. Стуса) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Л. І. Біловус ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка : наук. кер.: Р. Т. Гром'як . – Тернопіль, 2003. – 172 с.
 2. Біловус, Леся Іванівна. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості В.Стуса та І.Світличного) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Біловус Леся Іванівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2003. - 18 с.

Публікації:

Статті:

 1. Біловус, Л. Dura Necessitas: дистанційне навчання як інноваційна форма мовної підготовки в тернопільському національному економічному університеті [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Ольга Гавура, Наталія Ліщинська.
 2. Біловус, Л. Тарас Шевченко – духовний батько сучасного українського народу / Леся Біловус // Університетська думка. - 2011. - 31 берез. (№ 6) - С. 7.
 3. Біловус, Л. Гендерна репрезентація українського мовного простору [Електронний ресурс] / Леся Біловус // Мандрівець. – 2011. – № 2. – С. 83-85.
 4. Біловус, Л. Проблеми моделювання та аналізу внутрішнього лексикону людини [Електронний ресурс] / Леся Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2011. –  Вип. 31. – С. 46-49.
 5. Біловус, Л. І. Алюзії як компонент інтертекстуальності поетичних текстів І. Світличного / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. ХІІ. – С. 32-36.
 6. Біловус, Л. І. Гендерна лінгвістика: методологічні засади / Л. І Біловус // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : ТНУ им. В. Вернадского, 2010. –  № 194. – С. 148-150.
 7. Біловус, Л. І. Дослідження рецепції Фрідріха Гельдерліна в Україні / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2007. –  Вип. 22. – С. 343-346. – Рец. на кн. : Чуловський, Б. Фрідріх Гельдерлін: особливості рецепції в Україні. – Дрогобич, 2006. –186 с.
 8. Біловус, Л. І. «Друга стать» в історії формування філософської думки / Л. І. Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 251-253.
 9. Біловус, Л. І. Жінка як текст: гендерний аспект / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2007. – Вип. 21. – С. 19-23.
 10. Біловус, Л. І. Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке – Бажан – Стус (на епістолярному матеріалі) / Л. І. Біловус // Studia metodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 13. – С. 100-103.
 11. Біловус, Л. І. Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке – Бажан – Стус (на епістолярному матеріалі) / Л. І. Біловус // Вісник Львівського університету. Сер. Філологічна. – 2004. – Вип. 33. – С. 246-254.
 12. Біловус, Л. І. Концепція інтертекстуальності: питання функціонування та рецепції / Л. І. Біловус //  Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми : наук. семінар. – Тернопіль, 2006. – С. 200-205.
 13. Біловус, Л. І. Навчання мови і гендер / Л. І. Біловус // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 44-49.
 14. Біловус, Л. І. Посвяти як елемент інтертекстуальності поезії В. Стуса / Л. І. Біловус // Наукові записки. Сер. Літературознавство. –Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. ХІ. – С. 115-119.
 15. Біловус, Л. І. Практична підготовка студентів-документознавців в умовах вищої школи / Л. І. Біловус // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [ Київ, 21-22 берез. 2013 р.]. – К. : НАУ, 2013. – С. 6-8
 16. Біловус, Л. І. Ремінісценції як компонент інтертекстуальності тексту поезій В. Стуса / Л. І. Біловус // Studia metodologica. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 12. – С. 96-99.
 17. Біловус, Л. Мова як важливий чинник соціокультурної ідентичності нації та особистості / Леся Біловус // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Культурологія. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 5. – С. 164-169.
 18. Біловус, Л. Молодіжні уявлення соціокультурної моделі потенціалу жінки в українському суспільстві (за результатами опитування студентів) / Леся Біловус // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Культурологія. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 12. – С. 115-123.
 19. Біловус, Л. Рецепція творчої постаті Т. Шевченка в періодиці української діаспори США / Л. Біловус // Вісник  Книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 25-28.
 20. Біловус, Л. Творча особистість Т. Г. Шевченка в періодиці української діаспори США / Л. Біловус //       Zbiór raportów naukowych. «Współczesne tendencje w nauce i edukacji». – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 26-31.
 21. Біловус, Л. Фольклорна парадигма жіночої прози / Л. Біловус // Славістичні записки. – Тернопіль : ТЕІПО, 2008. – Вип. 3 (7). – С. 125-128.
 22. Біловус, Л. Формування соціокультурної компетентності майбутнього фахівця на заняттях з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / Л. Біловус // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. ІV Міжнар. конф. молод. вчених та студ. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – С. 224-225.
 23. Біловус, Л. І. Тарас Шевченко в україномовній періодиці США / Л. І. Біловус // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 11-12.
 24. Біловус, Л. І. Інформаційний простір: термінологічні пошуки та реалії сьогодення [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 7. – С. 75-80.
 25. Біловус, Л. І. Український інформаційний простір: сьогодення та перспективи [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Український інформаційний простір : наук. журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКІМ : у 2-х ч. – – К. : КНУКІМ, 2013. – Ч. 1. – С. 188-191.
 26. Біловус, Л. І. Образ Києво-Могилянської академії в україномовній періодиці США, або Роздуми про збереження ідентичності [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 12. – С. 27-31.
 27. Біловус, Л. І. Український католицький університет в україномовній періодиці США [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 33-37.
 28. Біловус, Л. І. Становище мовних та гендерних досліджень на початку нового тисячоліття [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Олена Конопліцька // Studia methodologica. – Тернопіль : Науково-редакційний відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 167-174.
 29. Біловус, Л. І. Мовна проблематика в інформаційному просторі українців США [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 45-48.
 30. Біловус, Л. І. Україномовна періодика США у контексті збереження рідної мови як основи національної ідентичності [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Молодий вчений. – 2015. – № 5 (20). – С. 74-77.
 31. Біловус, Л. І. Периодика украинской диаспоры США (1991-2013 гг.) как фактор сохранения национальной идентичности [Електронний ресурс ] / Л. І. Біловус // European Applied Sciences. – 2015. –  № 4. – P. 19-21.
 32. Біловус, Л. І. Роль україномовних періодичних видань США у формуванні та дотриманні родинних цінностей [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Canadian Journal of Education and Engineering. – Ottawa : Ottawa University Press, 2015. – № 2 (12), vol. III. – Р. 380-387.
 33. Біловус, Л. Інформаційний простір української діаспори США як транслятор діяльності шкіл українознавства щодо збереження національної ідентичності [Електронний ресурс] / Л. Біловус // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2016. - Вип. 17. - С. 42-51.
 34. Біловус, Л. Український католицький університет у контексті збереження і формування освітніх та духовних традицій українців (за матеріалами діаспорної преси США) [Електронний ресурс] / Л. Біловус // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 7. - С. 50-52.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Біловус, Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.) [Електронний ресурс] : монографія / Л. І. Біловус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 608 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Біловус, Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ (за фаховим спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Біловус. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 347 с.
 2. Українська мова [Текст] : практ. посіб. для абітурієнтів / Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 524 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Біловус, Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ (за фаховим спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Біловус. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 347 с.
 4. Ліщинська, Н. М. Українська література : практ. посіб. для студ. коледжу / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, О. Гавура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012.  – 192 с.
 5. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Біловус, Л. І. Організація та управління діяльністю інформаційних установ : навч.-метод. комплекс / Л. І. Біловус. – Тернопіль : GREG, 2009. – 32 с.
 2. Біловус, Л. І. Теорія інтертекстуальності як модус новаторства у творчих феноменах В. Стуса та І. Світличного / Л. І. Біловус. –  Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 126 с.
 3. Біловус, Л. І. Теорія інтертекстуальності: становлення понять, тлумачення термінів, систематика / Л. І. Біловус. – Тернопіль, 2003. – 36 с.
 4. Біловус, Л. І. Українська мова : метод. вказівки та завдання до виконання самостійних робіт (для студентів І та ІІ курсів коледжу) / Л. І. Біловус. –Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 73 с.
 5. Біловус, Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням : метод. рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання / Л. І. Біловус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 64 с.
 6. Біловус, Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. комплекс / Л. І. Біловус. – Тернопіль, 2009. – 51 с.
 7. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 8. Ліщинська, Н.  М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 

Бичок Алла Володимирівна

Опубліковано: 14 березня 2013

bichok-alla-volodimirvnaКафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бичок, Алла Володимирівна Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту : дис ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Алла Володимирівна Бичок; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.– Тернопіль : 2010. - 218 с.
 2. Бичок, Алла Володимирівна Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Алла Володимирівна Бичок; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.– Тернопіль : 2010. - 23 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бичок, А. В. Значення філологічної підготовки викладача іноземної мови при формуванні культури професійного спілкування студентів економічного профілю [Електронний ресурс] / А. В. Бичок // Наукові записки НДУ ім.. М. Гоголя. – 2011. – № 9. – С. 147-150.
 2. Бичок, А. Роль комп’ютеризації у процесі підготовки спеціалістів з міжнародної економіки [Електронний ресурс] / Алла Бичок.
 3. Бичок, А. Модель особистісно-професійного розвитку менеджера: теорія і практика [Електронний ресурс] / АллаБичок // Молодь і ринок. – 2007. – № 10 (33). – С. 101-105.
 4. Бичок, А. В. Інноваційні аспекти в професійній підготовці студентів-економістів[Електронний ресурс] / А. В. Бичок.
 5. Бичок, А. В. Стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в США [Електронний ресурс] / А. В. Бичок.
 6. Бичок, А. В. Полікультурність навчання як життєва установка студентів США [Електронний ресурс] / А. В. Бичок.
 7. Бичок, А. Особливості лінгвокраїнознавчої компетентності фахівця міжнародної економіки в ситуаціях міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / Алла Бичок.
 8. Бичок, А. В. Міжкультурна комунікація як засіб взаєморозуміння у сучасному мовному світі [Електронний ресурс] / А. В. Бичок.
 9. Бичок, А. В. Міжнаціональний діалог культур: особливості підготовки студентів економічного профілю [Електронний ресурс] / А. В. Бичок.
 10. Бычок, А. В. Проблема овладения коммуникативными умениями специалистом-менеджером [Электронный ресурс] / А. В. Бычок.
 11. Бичок, А. В. Полікультурне навчання США: спільність цілей у вивченні англійської та рідної мови [Електронний ресурс] / Алла Володимирівна Бичок.
 12. Бичок, А. В. Методика викладання мов у вузі та школі / А. В. Бичок // Іноземні мови та методика їх викладання: зб. наук. статей / Ред.: Н.В. Тучина, Л.М. Мінкін, І.А. Бикова, І. М. Каминін, В.В. Скачкова. – Харків : ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2001. – С. 155-160.
 13. Бичок, А. В. Використання традицій та звичаїв Німеччини та Австрії на заняттях іноземної мови у немовному вузі / А. В. Бичок // Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji jezykowej w Polsce I za granica ; pod redakcja J. Kidy, L. R. Wovk. – Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzezowskiego, 2002. – S. 249-253.
 14. Бичок, А. В. Роль естетики та гуманістики при викладанні іноземної мови у вузі / А. В. Бичок // Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w swietle programow i potrzeb oswiatowych ; pod redakcja J. Kidy. – Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzezowskiego, 2003. – S. 145-149.
 15. Бичок, А. В. Проблема еквівалентності в світі сучасної теорії перекладу (при підготовці студентів-економістів) / А. В. Бичок // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 12-13.
 16. Бичок, А. В. Проблема професійної підготовки спеціалістів-менеджерів у педагогічній теорії та практиці / А. В. Бичок // Педагог професійної школи : зб. наук. праць. – Київ, 2007. – Вип. VIII. – С. 56-61.
 17. Бичок, А. В. Система засобів формування комунікативних умінь спеціаліста-менеджера / А. В. Бичок // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Ч. 2. – С. 3-5.
 18. Бичок, А. В. Роль професійної компетентності викладачів при підготовці майбутніх менеджерів / А. В. Бичок // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – Глухів, 2008. – Вип. 11. – С. 112-115.
 19. Бичок, А. В. Критерії якості професійної підготовки майбутніх менеджерів / А. В. Бичок // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2008. – Вип. 392. – С. 3-6.
 20. Бичок, А. В. Професійно-комунікативна компетенція в контексті якості освіти менеджерів / А. В. Бичок // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2008. – Вип. V. – С. 165-168.
 21. Бичок, А. В. Лінгводидактична та методична значимість специфіки ділового спілкування для фахівців зовнішньоекономічної діяльності / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 495-498.
 22. Бичок, А. В. Міжкультурна комунікація як засіб взаєморозуміння у сучасному мовному світі / А. В. Бичок // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VI, ч. 3. – С. 120-130.
 23. Бичок, А. В. Міжкультурна комунікативна компетентність як інтегративна характеристика професійної компетентності фахівця зовнішньоекономічної діяльності / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 104(2). – С. 335-339.
 24. Бичок, А. В. Міжнаціональний діалог культур: особливості підготовки студентів економічного профілю / А. В. Бичок // Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХV, ч. 3. – С. 333-342.
 25. Бичок, А. В. Взаємозв’язок толерантності та мовної підготовки міжнародного менеджера і маркетолога в процесі професійного становлення / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 30.– С. 264-266.
 26. Бичок, А. В. Значення філологічної підготовки викладача іноземної мови при формуванні культури професійного спілкування студентів економічного профілю / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 9. – С. 147-150.
 27. Бичок, А. В. Ділове спілкування – важливий механізм формування комунікативної компетентності фахівця економічного профілю / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 119. – С. 245-250.
 28. Бичок, А. В. Значення інформаційно-комунікативних технологій у системі освіти США / А. В. Бичок // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2013. – № 29. – С. 24-26.
 29. Бичок, А. В. Полікультурність навчання як життєва установка студентів США / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 128. – С. 325-328.
 30. Бичок, А. В. Полікультурність навчання США: спільність цілей у вивченні англійської та рідної мови / А. В. Бичок // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2014. – № 30. – С. 23-25.
 31. Бичок, А. В. Говоріння як мета і засіб комунікативного навчання іноземній мові в процесі міжкультурного іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічних та технічних спеціальностей / А. В. Бичок // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2014. – № 32. – С. 22-24.
 32. Бичок, А. В. Особливості лінгвокраїнознавчої компетентності фахівця міжнародної економіки в ситуаціях міжкультурної комунікації / А. В. Бичок // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Філологічні науки. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. V. – С. 18-25.
 33. Bychok, A. W. Rola socjokulturowego elementu w przygotowaniu studentόw ekonomistόw na uczelni wyzszej / A. W. Bychok // Kultura, Literatura i Sztuka w edukacji językowej w świetle badan еmpirycznych ; pod redakcja prof. dr. hab. W. Bonusiaka. – Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzezowskiego, 2005. – S. 151-155.

Навчально-методичні матеріали:

 1. Вовк, Л. Р. Методичні вказівки та вправи до опрацювання газетних матеріалів (німецька мова) [Електронний ресурс] /Л. Р. Вовк, А. В. Бичок.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 57 с.
 2. Bytschok, Alla Terminologisches Synonym-Worterbuch [Електронний ресурс] : словник / Alla Bytschok. - Ternopil : TNEU, 2018. - 188 с.
 

Банах Сергій Володимирович

Опубліковано: 04 березня 2016

1444037278 banahКафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан юридичного факультету

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Банах, Сергій Володимирович Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Банах Сергій Володимирович ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 236 с.

СТАТТІ:

 1. Банах, C. В. Деякі особливості функцій омбудсманів у справах неповнолітніх [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 3. – С. 48-50.
 2. Банах, C. В. Генеза функцій інституту омбудсмана у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. вид. – 2014. – № 4. – С. 50-53.
 3. Банах, C. В. Контрольно-наглядові функції омбудсмана в країнах сталої демократії [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3, т. 1. – C. 102-106.
 4. Банах, C. В. Теоретичні проблеми визначення поняття функцій омбудсмана [Електронний ресурс] / C. В. Банах// Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 4 (37). – С. 35-41.
 5. Банах, C. В. Співвідношення функцій омбудсманів та функцій інших правозахисних інститутів [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – Вип. 65. – С. 65-73.
 6. Банах, C. В. Законотворчі функції омбудсмана у зарубіжних країнах: теорія та практика [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 90-93.
 7. Банах, C. В. Принципи реалізації функцій омбудсмана у зарубіжних країнах: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 7. – С. 61-67.
 8. Банах, C. Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини [Електронний ресурс] / C. Банах, С. Штогун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4 (32). – С. 61-66.
 9. Банах, C. В. Функції омбудсмана у системі функцій національних правозахисних установ [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Сер. Юридические науки. – 2014. – Т. 27 (66), № 3. – С. 26-31.
 10. Банах, C. В. Зміцнення інституту представництва в органах прокуратури як гаранта формування правової держави [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – Вип. 5. – С. 40-43.
 11. Банах, C. В. Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України [Електронний ресурс] / С. В. Банах, А. М. Сарахман // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 158-161.
 12. Банах, C. В. Проблемні питання, що виникають під час визначення підсудності земельних спорів [Електронний ресурс] / С. Банах, С. Клюха // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 89-93.
 13. Банах, C. В. Шахрайство, вчинене способом фінансової піраміди (українські реалії) [Електронний ресурс] / С. Банах, А. Немоскальов // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 74-77.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банах, С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі [Електронний ресурс] : монографія / С. В. Банах. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 197 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Олефір, О. Г. Колб, Н. З. Рогатинська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с.
 2. Кримінально-виконавче право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Колб, В. І. Олефір, В. Є. Ткачук [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба та В. І. Олефіра. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 260 с.
 3. Банах, С. В. Кримінальний процес [Текст] : підручник / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 264 с.
 

Білоус Любомир Йосипович

Опубліковано: 23 жовтня 2012

bilous

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Посада: старший викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Білоус, Л. Й. Зовнішньоекономічна орієнтованість продукції підприємств аграрного сектора і харчової промисловості в умовах формування інтеграційних процесів /Л. Й. Білоус //Інноваційна економіка.– 2012.– № 4.– С. 87-90.
 2. Білоус, Л. Й. Оплата праця персоналу підприємств харчової промисловості за організаційно-правовими формами господарювання [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Сер. Технічний прогрес та ефективність виробництва – 2012. – № 15. – С. 13-18.
 3. Білоус, Л. Й. Основні аспекти виробництва продукції підприємствами харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 74-76.
 4. Білоус, Л. Й. Аналіз попиту на вакантні посади економічно-активного населення у Карпатському регіоні та в Україні: порівняльний аспект / Л. Й. Білоус // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : зб. матеріалів наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2012. – С. 208-212.
 5. Білоус, Л. Й. Підготовка кадрів для підприємств харчової галузі: розвиток та перспективи / Л. Й. Білоус // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 166-172.
 6. Білоус, Л. Й. Кадрова політика підготовки фахівців робітничих професій, як стратегія розвитку національної харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Науковий огляд. – 2014. – № 1, т. 2. – С. 11-19.
 7. Білоус, Л. Й. Організаційно-правове забезпечення професійного навчання робітничих кадрів / Л. Й. Білоус // Innovative solutions in modern science. –2016. – № 8(8). – С. 4-21.
 8. Білоус, Л. Й. Економічний аспект формування ринку праці в харчовій промисловості України / Л. Й. Білоус // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 34-40.
 9. Білоус, Л. Й. Підготовка кадрів робітничих професій харчової галузі в професійно-технічних навчальних закладах та на виробництві [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Економіка харчової промисловості. – Одеса, 2013. – № 3 (19). – С. 33-37.
 10. Білоус, Л. Й. Видова структура виробництва та реалізації продукції підприємствами харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці,  2013. – № 3. – С. 140-145.
 11. Білоус, Л. Й. Система професійної підготовки робітничих кадрів на підприємствах України [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Науковий огляд : міжнар. наук. журнал. – 2015. – С. 5-24.
 12. Брич, В. Я. Місце робітничих кадрів у структурі людських ресурсів [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, Л. Й. Білоус // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2015. – № 3. – С. 11-17.
 

Березька Катерина Миколаївна

Опубліковано: 11 листопада 2011

berezka

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Березька, Катерина Миколаївна Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Березька Катерина Миколаївна ; НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 1999. - 209 с.
 2. Березька, Катерина Миколаївна Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Березька Катерина Миколаївна ; НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 2000. - 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Березька, К. М. Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень / К. М. Березька, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. –С. 227-235.
 2. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. Березький, К. Березька, Ю. Батько, Г. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 64-72.
 3. Березький, О. Комп'ютерна система аналізу фінансового стану підприємства / О. Березький, І. Закорчемний, К. Березька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 11. – С. 146-153.
 4. Березька, К. М. Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні / К. М. Березька, О. М. Березький, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 106-114.
 5. Березький, О. М. Статистичне оброблення цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, С. Ю. Попіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 5. – С. 161-164.
 6. Неміш, В. М. Кручення трансверсального ізотропного тіла з неканонічною порожниною [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, К. М. Березька // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 15-17 трав. 2014 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 227.
 7. Березький, О. Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів / О. Березький, К. Березька, В. Неміш // Геометричне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № 1. – С. 5-9.
 8. Березька К. М. Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій / К. М. Березька, В.В. Маслій // Матеріали IX-ої міжнародної конференції «Актуальні проблеми економіки 2015-2016», м. Київ, 19 лютого 2016 р. – К.: Національна академія управління, 2016. – С. 15 – 20.
 9. Березька К. М. Система мультикритеріального тестування веб-додатків [Електронний ресурс] / К. М. Березька, В.Р. Лабо // Матеріали VІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2016 «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», м. Тернопіль, 20-21 травня 2016 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. –С. 94 – 95.
 10. Березька, К. Аналіз результатів вступу студентів на ОКР «бакалавр» на основі методів просторової економетрики [Електронний ресурс] / Катерина Березька, Олег Березький.
 11. Березька, К. М. Мова опису складних зображень / К. М. Березька,  М. П. Карпінський // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 1997. – № 1. – С. 30-37.
 12. Карпінський, М. П. Генератор симетричних зображень / М. П. Карпінський, К. М. Березька, О. М. Березький // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 1998. – № 1. – С. 152-157.
 13. Березька, К. М. Опис, аналіз та синтез складних зображень / К. М. Березька // Інформаційні технології і системи. – 1998. – Т. 1, № 1/2. – С. 168-173.
 14. Березька, К. М. Автоматизоване генерування орнаментних зображень / К. М. Березька, О. М. Березький // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Прикладна математика. – 1998. – № 337. – С. 158-160.
 15. Березька, К. М. Структурний метод опису складних зображень  / К. М. Березька // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 1998. – № 351. – С. 172-177.
 16. Березький, О. М. Моделювання метрологічних характеристик інтелектуальних засобів вимірювання на стадії системотехнічного проектування / О. М. Березький, К. М. Березька // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1998. – Т. 3, ч. 3. – С. 135-140.
 17. Березька, К. М. Алгоритми побудови груп перетворень / К. М. Березька // Вісник Львівського  університету. Прикладна математика та інформатика. – 1999. – Вип.1. – С. 8-12.
 18. Грицик, В. В. Моделювання та синтез складних симетричних зображень / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький // Інформаційні технології і системи. – 1999. – Т. 2, № 1. – С. 84-99.
 19. Березька, К. М. Редактор синтезу та моделювання складних зображень симетричної структури / К. М. Березька, О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2001. – № 433. – С. 134-138.
 20. Березький, О. М. Використання методу опису та генерування зображень для стиснення симетричної графічної інформації / О. М. Березький, К. М. Березька // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 3. – С. 126-128.
 21. Грицик, В. В. Метод опису та синтезу зображень-орнаментів / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький // Доповіді Національної академії наук України. – 2002. – № 7. – С. 64-71.
 22. Березький, О. М. Алгоритми синтезу симетричних зображень / О. М. Березький, К. М. Березька // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – № 2, т. 2, ч. 1. – С. 13-16.
 23. Березький, О. М. Моделювання та синтез онкологічних зображень / О. М. Березький, К. М. Березька, Р. О. Цімерман // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – №2, т. 3, ч. 1. – С. 102-104.
 24. Березький, О. М. Аналіз контурів зображень у глобальних координатах / О. М. Березький, К. М. Березька // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2 (12). – С. 83-91.
 25. Березька, К. М. Математичні моделі конверсії кредиту / К. М. Березька // Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в науці, економіці і освіті : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КЕІ ДВНЗ „КНЕУ ім. В.Гетьмана”, 2007. – С. 16-18.
 26. Hrytsyk, V. V. Modeling and synthethis of complex symmetrical images / V. V.Hrytsyk, K. M. Berezska, О. М. Berezsky // International journal of pattern recognition and artificial intelligence. – 2004. – № 2, v. 18. – Р. 175-195.
 27. Березький, О. М. Нечітка база знань інтелектуальної системи діагностування видів раку молочної залози [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 6. – С. 284-292.
 28. Березький, О. М. Інтелектуальна система аналізу зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька, Т. В. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.11. – С. 323-330.
 29. Березский, О. Н. Количественная оценка качества сегментации изображений на основе метрик [Електронний ресурс] / О. Н. Березский, Е. Н. Березская // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 6. – С. 59-65.
 30. Berezska, K. The analysis of students admission results to the educational qualification level “bachelor’s degree” on the basis of methods of spatial econometrics [Електронний ресурс] / Kateryna Berezska, Oleh Berezsky // Quantitative methods in accounting and finance. – Ternopil,  2016. – P. 36-43.
 31. Березький, О. М. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.5. – С. 258-268.
 32. Неміш, В. М. Самостійна робота в контексті покращення якості знань студентів [Текст] / В. М. Неміш, К. М. Березька, С. В. Савчук // Освітній простір ХХІ століття : реалії, новації, перспективи : матеріали наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 12-14.
 33. Березька, К. М. Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування інвестицій / К. М. Березька, В. В. Маслій // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2015), м. Залізний Порт, 25–28 травня 2015 р. – Херсон: ХНТУ, 2015. – С. 28–32.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грицик, В. В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури [Текст] : Монографія / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький. – Львів : УАД-ДНДШ, 2005. – 140 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Неміш, В. М. Вища математика [Текст] : практикум : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 265 с.
 2. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : Навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Збруч, 2005. – 265 с.
 3. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 302 с.
 4. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – 3-тє вид, виправл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 304 с.
 5. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. / К. М. Березька, В. М. Неміш, С. В. Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 192 с.
 6. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] / К. М. Березька, В. М. Неміш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 195 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.