Башуцька Оксана Степанівна

Опубліковано: 11 листопада 2011

1443694889 vikladach-bashucka-oКафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Башуцька, Оксана Степанівна Моделювання системи бюджетно-податкового регулювання / Оксана Степанівна Башуцька; Тернопільський національний економічний університет.– Тернопіль : 2015.– 187 с.
 2. Башуцька, Оксана Степанівна Моделювання системи бюджетно-податкового регулювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Башуцька Оксана Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Башуцька, О.С. Податкове планування та прогнозування в системі податковобюджетного регулювання [Електронний ресурс] / О. С. Башуцька // Наука й економіка. – 2010. – № 1. – С. 7-10.
 2. Башуцька, О. С. Теоретичні передумови і принципи побудови моделі впливу податкового навантаження на економічний розвиток суб'єктів оподаткування / О. С. Башуцька // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 252-255.
 3. Башуцька, О. С. Проблеми і напрями оптимізації витрат бюджетного закладу в умовах становлення системи тендерних відносин / О. С. Башуцька, Н. І. Карпишин // Вісник Хмельницького національного університету. Серія. : Економічні науки. – 2006. – Т 2. – 34. – С. 79-83.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Неміш, В. М. Елементарна математика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, О. С. Башуцька ; за ред. Шинкарика М. І. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 304 с.
 2. Іващук, О. Т. Математика [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук, С. А. Пласконь, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 214 с.– (До 50-річчя ТНЕУ).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 

Баглей Ростислав Романович

Опубліковано: 15 листопада 2011

baglei

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Баглей, Ростислав Романович Організаційно-економічне обгрунтування підвищення ефективності використання виробничих ресурсів цукрової промисловості в умовах ринкових відносин (на прикладі підприємств асоціації "Тернопільцукор") [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Ростислав Романович Баглей.– Тернопіль: ТАНГ, 1999.– 163 с.
 2. Баглей, Ростислав Романович. Організаційно-економічне обгрунтування підвищення ефективності використання виробничих ресурсів цукрової промисловості в умовах ринкових відносин (на прикладі підприємств асоціації "Тернопільцукор") [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Ростислав Романович Баглей. - Тернопіль : ТАНГ, 1999. - 17 с.

Статті:

 1. Баглей, Р. Теоретичні основи розвитку ринку продовольчої продукції АПК / Р. Р. Баглей // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3. – С. 31-36.
 2. Баглей, Р. Аналіз споживання м'яса і м'ясопродуктів у західному регіоні України / Ростислав Баглей, Микола Горлачук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 94-95.
 3. Дусановський, С. Організаційно-економічні основи відродження цукробурякового підкомплексу регіону / С. Дусановський, Р. Баглей // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 16. – С. 16-19.
 4. Горлачук, М. Явище середньострокового циклічного коливання пропозиції та ціни на ринку м’яса свинини України / М. Горлачук, Р. Баглей // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 7. – С. 28-30.
 5. Баглей, Р. Р. Головні принципи корпоративного управління як запорука інвестиційної привабливості підприємств / Р. Р. Баглей // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 265-266.
 6. Пушкар, М. Особливості формування «аграрної» експортної стратегії України [Електронний ресурс] / М. Пушкар, Р. Баглей, М. Пушкар // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 199-205.
 7. Баглей, Ростислав Порушення кругообігу капіталу - основа економічної кризи /Ростислав Баглей //Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] /редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.].– Тернопіль: Астон, 2011.– С. 17-19.
 8. Баглей, Р. Р. Теоретичні аспекти розвитку корпорацій / Р. Р. Баглей // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 39-41.
 9. Баглей, Р. Р. Формування вітчизняної моделі корпоративного управління [Електронний ресурс] / Р. Р. Баглей // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 199-206.
 10. Баглей, Р. Р. Особливості розвитку і формування корпорацій / Р. Р. Баглей // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2 (57). – С. 181-186.
 11. Баглей, Р. Р. Імперативи управління корпорацією [Електронний ресурс] / Р. Р. Баглей // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.вироб. журнал. – 2015. – № 3 (28). – С. 325-240.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс]: навч. посіб. /С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.]; за ред. С. Л. Дусановського.– Тернопіль: Горлиця, 2008.– 262 с.
 2. Баглей, Р. Р. Мікроекономіка [Текст] : курс лекцій та вправ / Р. Р. Баглей. – Тернопіль : Рада, 2004. – 114 с.
 3. Пушкар, М. Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Г. Пушкар, Р. Р. Баглей, Б. Т. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 200 с.
 4. Економіка і організація підприємств та об'єднань переробних галузей [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського, М. К. Порхомця.
 5. Економіка підприємств АПК [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, Р. Р. Баглей, М. А. Горлачук [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського, М. А. Горлачука. – Тернопіль : Горлиця, 2012. – 258 с.
 

Белова Ірина Михайлівна

Опубліковано: 14 листопада 2011

lukava

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Белова, Ірина Михайлівна Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Белова Ірина Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2011. - 259 с.
 2. Белова, Ірина Михайлівна Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва [Текст] : автореферат... канд. екон. наук, спец.: 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльності) / І. М. Белова. — К. : НААН Укр. Нац. науковий центр "Ін-т аграр. екон.", 2012. — 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Лукава, І. Підвищення організаційного та методологічного рівня обліку витрат та виходу продукції рослинництва / Ірина Лукава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2005.– № 19.– С. 225-227.
 2. Лукава, І. Особливості діючої системи управлінського обліку в рослинництві / Ірина Лукава, Тетяна Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2004.– № 16.– С. 200-203.
 3. Лукава, І. Нормативний метод обліку як засіб управління виробництвом [Електронний ресурс] / І. М. Лукава // Інноваційна економіка АПК. – Тернопіль, 2010. – № 5. – С. 126-125.
 4. Лукава, І. Організація оперативного аналізу для прийняття управлінських рішень в галузі рослинництва [Електронний ресурс] / І. М. Лукава // Інноваційна економіка АПК. – Тернопіль, 2010. – № 1. – С. 110-114.
 5. Белова, І. М. Сутність управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством / І. М. Белова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 169-171.
 6. Белова, І. М. Управлінський облік в умовах сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 1. – С. 234-236.
 7. Белова, І. М. Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 2 (57). – С. 240-245.
 8. Белова, І. М. Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством / І. М. Белова // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – C. 240-245.
 9. Белова, І. М. Нормативний метод обліку один із способів оперативного управління виробництвом / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2006. – № 2. – С. 105-114.
 10. Белова, І. М. Принципи розподілу накладних витрат між видами продукції / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2006. – № 1. – С. 134 - 143.
 11. Белова, І. М. Особливості організації управлінського обліку виробництва продукції рослинництва  / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2006. – № 3. – С. 113-119.
 12. Белова, І. М. Зростання ролі управлінського обліку з прийняттям П(С)БО «Біологічні активи» / І. М. Белова // Облік і фінанси АПК : наук.-вироб. журнал. – 2007. – № 11-12 (32-33). – С. 98-101.
 13. Белова, І. М. Місце внутрігосподарського (управлінського) обліку в системі управління сільськогосподарським підприємством / І. М. Белова // Агроінком. – Київ, 2008. – № 3-4. – С. 94-98.
 14. Белова, І. М. Рівень обліково-аналітичного забезпечення управління сільськогосподарським виробництвом / І. М. Белова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 27, ч. 2. − С. 190-193.
 15. Белова, І. М. Організація обліку в рослинництві відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК. – Тернопіль, 2011. – № 4 − С. 110-114.
 16. Белова, І. М. Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управліньського обліку [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Молодий вчений : наук. журнал. – Херсон, 2015. – № 1 (16). – С. 52-55.
 17. Белова, І. М. Особливості розвитку управлінського обліку в системі управління / І. М. Белова // Молодий вчений : наук. журнал. – Херсон, 2015. – № 2 (17). – С. 937-940.
 18. Белова, І. М. Теоретичні основи організації управліньського обліку в рослинництві / І. М. Белова // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – Вип. 1 (5), ч. 1. – С. 13-18.
 19. Белова, І. М. Побудова управлінського обліку в рослинництві в світлі вимог МСФЗ, П(С)БО 30 «Біологічні активи» та галузевого управління [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Бізнес Інформ : наук. журнал. – Харків, 2015. – № 3. – С. 184-191. 
 20. Белова, І. М. Теоретичні основи облікової політики / І. М. Белова // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 2, т. 1 (222). – С. 84-90. 
 21. Белова, І. М. Тенденції гармонізації та стандартизації обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. видання. – Миколаїв,  2015. – Вип. 3. – С. 821-826.
 22. Белова, І. М. Теоретико-методологічні розробки з управлінського обліку в галузі рослинництва [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 246-252.
 23. Белова, І. М. Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками [Електронний ресурс] / І. М. Белова, Т. В. Дідоренко // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 217-220.
 24. Дідоренко, Т. В. Трансформація підприємств сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2014. - № 12(1). - С. 126-129.
 25. Дідоренко, Т. В. Особливості економічного розвитку та експортних можливостей агропромислових підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 410-414.
 26. Белова, І. М. Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях [Електронний ресурс] / І. М. Белова, І. В. Спільни // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 14(1). - С. 22-26.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Белова, І. М. Організація стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємсвта [Текст] / І. М. Белова // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 274-293.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Белова, І. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / І. М. Белова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 125 с.
 2. Дерій, В. А. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / В. А. Дерій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 225 с.
 3. Лукава, І. М. Історія розвитку бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / І. М. Лукава. – Тернопіль : ТАЙП, 2003. – 208 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Завитій, О. П. Організація і методика аудиту [Текст] : Опорний конспект лекцій / О. П. Завитій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2006. – 251 с.
 2. Завитій, О. П. Ревізійна справа [Текст] : курс лекцій / О. П. Завитій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2006. – 165 с.
 

Брощак Іван Станіславович

Опубліковано: 15 листопада 2011

broschak

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Брощак, І. Динаміка білково-жирового складу сої залежно від агрокліматичних зон вирощування на прикладі тернопільської області [Електронний ресурс] / І. С Брощак, В. М Федоренко, Г. П Дутка та ін.
 2. Брощак, І. Вплив регулятора росту і мікродобрив на врожайність та якість цукрових буряків при позакореневому живленні [Електронний ресурс] / І. С Брощак // Цукрові буряки. – 2009. - № 6. – С. 8-10.
 3. Брощак, І. С. Прогнозування забур’яненості грунтів [Електронний ресурс] / І. С. Брощак, Л. В. Дацько, Ю. Т. Федорчак // Агроекологічний журнал. – 2010. – № 1. – С. 38-41.
 4. Аграрна модель ХХІ століття: стратегічні виклики України й Тернопільщини [Текст] / Сергій Юрій, Роман Гевко, Микола Горлачук, Іван Брощак // Вільне життя. – 2011. – 9 берез. (№ 18). – С. 1, 3. – (Думка науковців).

МОНОГРАФІЇ:

 1. Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки грунтів Тернопільської області [Текст] : монографія / І. С. Брощак, Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 160 с.
 2. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 3. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сивак, Є. М. Системи технологій агропромислового виробництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. М. Сивак, І. С. Брощак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 132 с.
 

Бондаренко Євген Петрович

Опубліковано: 12 грудня 2011

Бондаренко

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бондаренко, Є. П. Механізм регулювання ринку фінансових послуг України : дис. … канд. економ. наук : 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит : захист 05.05.2011 / Є. П. Бондаренко. - Суми: - 2011. - 236 с.
 2. Бондаренко, Є. П. Механізм регулювання ринку фінансових послуг України: автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит : захист 05.05.2011/ Є. П. Бондаренко; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми: - 2011. - 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бондаренко, Є. Автоматизована система бухгалтерського обліку в бюджетних установах / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 2 – С. 67-74.
 2. Бондаренко, Є. Глобалізаційні аспекти виникнення фінансової економіки / Є. Бондаренко, М. В. Корнєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 30 – С. 152–156.
 3. Бондаренко, Є. Конкурентна стратегія підприємства / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7 – С. 186-190.
 4. Бондаренко, Є. Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / Є. Бондаренко, Д. М. Дмитренко // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 2 (29). – С. 38-42.
 5. Бондаренко, Є. Нематеріальні активи у бюджетних установах / Є. Бондаренко // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 222-225.
 6. Бондаренко, Є. Облік основних засобів у бюджетних установах / Є. Бондаренко // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 5. – С. 148-152.
 7. Бондаренко, Є. Організація системи “директ-костинг” в умовах інтегрованого управлінського обліку / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 155-161.
 8. Бондаренко, Є. Особливості діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / Є. Бондаренко, І. І. Рекуненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 29. – С. 391-395.
 9. Бондаренко, Є. Оцінка впливу державного регулювання на розвиток ринку фінансових послуг України / Є. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Вип. 31. – С. 6-15.
 10. Бондаренко, Є. Перспективи розвитку туризму в Україні: регіональний аспект / Є. Бондаренко // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : зб. наук. праць. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – С. 46-51.
 11. Бондаренко, Є. Суть митного контролю та митного оформлення товарів та предметів / Є. Бондаренко, Н. М. Шостаківська // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 102-107.
 12. Бондаренко, Є. Сучасний стан та механізми регулювання ринку послуг в Україні / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 82-86.
 13. Бондаренко, Є. Управлінський облік і аналіз витрат у системі прийняття рішень / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13 – С. 3-6.
 14. Бондаренко, Є. Формування системи управління підприємством сфери послуг / Є. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2005. – Т. 1. – С. 167-170. – (Економічні науки).
 15. Бондаренко, Є. Цілі та завданя, умови впровадження управлінського обліку / Є. Бондаренко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14.– С. 123-124.
 16. Бондаренко, Є. П. Оцінка інструментів митного регулювання та їх вплив на стан лібералізації зовнішньої торгівлі / Є. П. Бондаренко // Інноваційна економіка. - 2014. - № 5. - С. 230-235.
 17. Бондаренко, Є. П. Вдосконалення регулювання діяльності митних посередників в Україні / Є. П. Бондаренко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 4 (44). – С. 10-17.
 18. Бондаренко, Є. П. Аналіз фінансового забезпечення діяльності митних органів України / Є. П. Бондаренко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 1 (45). – С. 60-67.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бондаренко, Є. П.  Оцінювання фіскальної складової механізму адміністрування митних платежів [Текст] / Є. П. Бондаренко, О. Б. Дем'янюк // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 317-329.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 6. Бондаренко, Є. П. Фінансові пріоритети діяльності митних органів України [Текст] / Є. П. Бондаренко // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 225-240.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бондаренко, Є. Митна справа : навч. посіб. / Є. Бондаренко, І. Д. Фаріон ; за ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ПП «Принтер-Інформ». – 2006. – 165 с.
 2. Бондаренко, Є. Реструктуризація підприємств (курс лекцій) : навч. посіб. / Є. Бондаренко, І. Д. Фаріон ; за ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ПП «Принтер-Інформ», 2004. – 125 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Бондаренко, Є. П. Вплив країни походження товару на заходи митно-тарифного регулювання [Текст] / Є. П. Бондаренко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 119-136.
 

Блашків Ольга Володимирівна

Опубліковано: 23 травня 2013

блашків ольга володимирівна

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Блашків, О. В. Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / О. В. Блашків ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Н. З. Кучма . – Тернопіль, 2009. – 211 с.
 2. Блашків, О.В. Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ольга Володимирівна Блашків ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Блашків, О. Ліризм як визначальна ознака авторського світобачення ( на матеріалі драм Олександра Олеся та В. Б. Єйтса) [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Волинь філологічна : текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : зб. наук. праць. – Луцьк  : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Л. Українки, 2008. – Вип. 6  : у 2-х ч. – Ч. ІІ. / упоряд. Л.  К. Оляндер. – С. 23-33.
 2. Блашків, О. Міфи та фольклорні символи як маркери лірично-апелятивної структури драматичних творів О. Олеся та В. Б. Єйтса [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Антропологія літератури : комунікація, мова, тілесність / уклад. І. В. Папуша // Studia  methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 25. – С. 213-217.
 3. Блашків, О. Реалізація інваріантних архетипних уявлень Олександра Олеся та В.Б.Єйтса в символістській драматургії [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. д-ра філол. наук М. П. Ткачука. – Тернопіль  : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 219-223.
 4. Блашків, О. В. Джерела і характер символістського світогляду та поетики В. Б. Єйтса / О. В. Блашків // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця  : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. [22-23 берез. 2007 р.]  : в 2 т. – К. : НАУ, 2007. –  Т. 2 / за заг. ред. А. Ґ. Гудманяна, О. В. Петренка. – С. 42-43.
 5. Блашків, О. В. Символістські ознаки творчої спадщини Вільяма Батлера Єйтса / О. В. Блашків // Наукові записки. Сер.  : Літературознавство / за ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль :  ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 224-232
 6. Блашків, О. В. Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську / О. В. Блашків, Л. О. Ковальчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-212.
 7.  Блашків, О. В. Трактування морської теми у драматичних творах О. Олеся та В. Б. Єйтса як відображення внутрішньої психічно-ментальної структури автора / О. В. Блашків // Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XXIV, ч. 3. – С. 8-15.
 8. Блашків, О. В. Формування комунікативної компетенції як лінгвометодична проблема поєднання соціолінгвістичних, соціокультурних, стратегічних та дискурсивних знань / О. В. Блашків, Л. О. Ковальчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 17. – С. 304-310.
 9. Блашків, О.  В. Ліризм прозових драм О. Олеся та В. Б. Єйтса з погляду символістської поетики / О.  В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип.  28. – С. 105-110.
 10. Блашків, О.  В. Особливості словесного інструментування драматичних творів О. Олеся та В.  Б.  Єйтса / О.  В. Блашків  // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 26. – С. 106-111.
 11. Блашків, О.  В. Романтично-символістська концепція людської особистості і проблема драматичного характеру в ліричній драмі О.  Олеся / О.  В. Блашків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки. – 2011. – № 13. – С. 5-10
 12. Блашків, О. В. Компетентнісно-орієнтований підхід при вивченні офіційно-ділового стилю студентами-іноземцями / О.  В.  Блашків  // Прагматичні та лексико-семантичні аспекти сучасної термінологічної номінації [Тернопіль, 16 трав. 2013  р.] : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 76-79.
 13. Блашків, О. В. Семантико-когнітивний підхід в лінгвокогнітивних дослідженнях / О. В. Блашків // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 15-16 трав. 2014  р.]. – Тернопіль, 2014. – С. 192-194.
 14. Блашків, О. В. Структурно-стилістичний аналіз наукового тексту як засіб логічно-змістової орієнтації у науковій статті / О. В. Блашків // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов : матеріали 5 Всеукр. наук. конф. [Тернопіль, 19-20 трав. 2011 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 86-87.
 15. Блашків, О. В. Подвійна ідентичність письменника у контексті проблеми структурування моделі авторської свідомості / О. В. Блашків // Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. праць / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль  : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 34. – С. 63-67.
 16. Блашків, О.  В. Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу у драматичних творах О.  Олеся та В. Б. Єйтса / О.  В. Блашків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки / гол. ред. проф. М. В. Моклиця. – Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2009. – № 12. – С. 25-30.
 17. Блашків, О. В. Ліризм драматичних поем О. Олеся та В. Б. Єйтса (жанрово-стильові особливості) / О. В. Блашків // Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологія / гол. ред. проф. О. Г. Ткаченко. – Суми : СДУ, 2008. – №  2. – С. 5-11.
 18. Блашків, О. В. Ліризм прозових драм О. Олеся та В. Б. Єйтса з погляду символістської поетики / О. В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 28. – С. 105-110.
 19. Блашків, О. В. Особливості словесного інструментування драматичних творів О. Олеся та В. Б. Єйтса / О. В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 26. – С. 106-111.
 20. Ярощук, І. Д. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування / І. Д. Ярощук, О. В. Блашків // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – Вип. 19. – С. 223-230.
 21. Блашків О. Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську [Електронний ресурс] / О. Блашків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця  : ВДПУ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-212.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Блашків, О. В. Тенденція до ліризації драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : монографія / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 168 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Українська мова [Текст]: практ. посіб. для абітурієнтів /Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська.– Тернопіль: Економічна думка, 2011.– 524 с.– До 50-річчя ТНЕУ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Блашків, О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. комплекс / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. –87 с.
 2. Блашків, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 140  с.