Бичок Алла Володимирівна

Опубліковано: 14 березня 2013

bichok-alla-volodimirvnaКафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бичок, Алла Володимирівна Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту : дис ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Алла Володимирівна Бичок; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.– Тернопіль : 2010. - 218 с.
 2. Бичок, Алла Володимирівна Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Алла Володимирівна Бичок; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.– Тернопіль : 2010. - 23 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бичок, А. В. Значення філологічної підготовки викладача іноземної мови при формуванні культури професійного спілкування студентів економічного профілю [Електронний ресурс] / А. В. Бичок // Наукові записки НДУ ім.. М. Гоголя. – 2011. – № 9. – С. 147-150.
 2. Бичок, А. Роль комп’ютеризації у процесі підготовки спеціалістів з міжнародної економіки [Електронний ресурс] / Алла Бичок.
 3. Бичок, А. Модель особистісно-професійного розвитку менеджера: теорія і практика [Електронний ресурс] / АллаБичок // Молодь і ринок. – 2007. – № 10 (33). – С. 101-105.
 4. Бичок, А. В. Інноваційні аспекти в професійній підготовці студентів-економістів[Електронний ресурс] / А. В. Бичок.
 5. Бичок, А. В. Стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в США [Електронний ресурс] / А. В. Бичок.
 6. Бичок, А. В. Полікультурність навчання як життєва установка студентів США [Електронний ресурс] / А. В. Бичок.
 7. Бичок, А. Особливості лінгвокраїнознавчої компетентності фахівця міжнародної економіки в ситуаціях міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / Алла Бичок.
 8. Бичок, А. В. Міжкультурна комунікація як засіб взаєморозуміння у сучасному мовному світі [Електронний ресурс] / А. В. Бичок.
 9. Бичок, А. В. Міжнаціональний діалог культур: особливості підготовки студентів економічного профілю [Електронний ресурс] / А. В. Бичок.
 10. Бычок, А. В. Проблема овладения коммуникативными умениями специалистом-менеджером [Электронный ресурс] / А. В. Бычок.
 11. Бичок, А. В. Полікультурне навчання США: спільність цілей у вивченні англійської та рідної мови [Електронний ресурс] / Алла Володимирівна Бичок.
 12. Бичок, А. В. Методика викладання мов у вузі та школі / А. В. Бичок // Іноземні мови та методика їх викладання: зб. наук. статей / Ред.: Н.В. Тучина, Л.М. Мінкін, І.А. Бикова, І. М. Каминін, В.В. Скачкова. – Харків : ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2001. – С. 155-160.
 13. Бичок, А. В. Використання традицій та звичаїв Німеччини та Австрії на заняттях іноземної мови у немовному вузі / А. В. Бичок // Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji jezykowej w Polsce I za granica ; pod redakcja J. Kidy, L. R. Wovk. – Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzezowskiego, 2002. – S. 249-253.
 14. Бичок, А. В. Роль естетики та гуманістики при викладанні іноземної мови у вузі / А. В. Бичок // Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w swietle programow i potrzeb oswiatowych ; pod redakcja J. Kidy. – Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzezowskiego, 2003. – S. 145-149.
 15. Бичок, А. В. Проблема еквівалентності в світі сучасної теорії перекладу (при підготовці студентів-економістів) / А. В. Бичок // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 12-13.
 16. Бичок, А. В. Проблема професійної підготовки спеціалістів-менеджерів у педагогічній теорії та практиці / А. В. Бичок // Педагог професійної школи : зб. наук. праць. – Київ, 2007. – Вип. VIII. – С. 56-61.
 17. Бичок, А. В. Система засобів формування комунікативних умінь спеціаліста-менеджера / А. В. Бичок // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Ч. 2. – С. 3-5.
 18. Бичок, А. В. Роль професійної компетентності викладачів при підготовці майбутніх менеджерів / А. В. Бичок // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – Глухів, 2008. – Вип. 11. – С. 112-115.
 19. Бичок, А. В. Критерії якості професійної підготовки майбутніх менеджерів / А. В. Бичок // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2008. – Вип. 392. – С. 3-6.
 20. Бичок, А. В. Професійно-комунікативна компетенція в контексті якості освіти менеджерів / А. В. Бичок // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2008. – Вип. V. – С. 165-168.
 21. Бичок, А. В. Лінгводидактична та методична значимість специфіки ділового спілкування для фахівців зовнішньоекономічної діяльності / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 495-498.
 22. Бичок, А. В. Міжкультурна комунікація як засіб взаєморозуміння у сучасному мовному світі / А. В. Бичок // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VI, ч. 3. – С. 120-130.
 23. Бичок, А. В. Міжкультурна комунікативна компетентність як інтегративна характеристика професійної компетентності фахівця зовнішньоекономічної діяльності / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 104(2). – С. 335-339.
 24. Бичок, А. В. Міжнаціональний діалог культур: особливості підготовки студентів економічного профілю / А. В. Бичок // Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХV, ч. 3. – С. 333-342.
 25. Бичок, А. В. Взаємозв’язок толерантності та мовної підготовки міжнародного менеджера і маркетолога в процесі професійного становлення / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 30.– С. 264-266.
 26. Бичок, А. В. Значення філологічної підготовки викладача іноземної мови при формуванні культури професійного спілкування студентів економічного профілю / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 9. – С. 147-150.
 27. Бичок, А. В. Ділове спілкування – важливий механізм формування комунікативної компетентності фахівця економічного профілю / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 119. – С. 245-250.
 28. Бичок, А. В. Значення інформаційно-комунікативних технологій у системі освіти США / А. В. Бичок // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2013. – № 29. – С. 24-26.
 29. Бичок, А. В. Полікультурність навчання як життєва установка студентів США / А. В. Бичок // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 128. – С. 325-328.
 30. Бичок, А. В. Полікультурність навчання США: спільність цілей у вивченні англійської та рідної мови / А. В. Бичок // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2014. – № 30. – С. 23-25.
 31. Бичок, А. В. Говоріння як мета і засіб комунікативного навчання іноземній мові в процесі міжкультурного іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічних та технічних спеціальностей / А. В. Бичок // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2014. – № 32. – С. 22-24.
 32. Бичок, А. В. Особливості лінгвокраїнознавчої компетентності фахівця міжнародної економіки в ситуаціях міжкультурної комунікації / А. В. Бичок // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Філологічні науки. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. V. – С. 18-25.
 33. Bychok, A. W. Rola socjokulturowego elementu w przygotowaniu studentόw ekonomistόw na uczelni wyzszej / A. W. Bychok // Kultura, Literatura i Sztuka w edukacji językowej w świetle badan еmpirycznych ; pod redakcja prof. dr. hab. W. Bonusiaka. – Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzezowskiego, 2005. – S. 151-155.

Навчально-методичні матеріали:

 1. Вовк, Л. Р. Методичні вказівки та вправи до опрацювання газетних матеріалів (німецька мова) [Електронний ресурс] /Л. Р. Вовк, А. В. Бичок.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 57 с.
 2. Bytschok, Alla Terminologisches Synonym-Worterbuch [Електронний ресурс] : словник / Alla Bytschok. - Ternopil : TNEU, 2018. - 188 с.
 

Білоус Любомир Йосипович

Опубліковано: 23 жовтня 2012

bilous

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Посада: старший викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Білоус, Л. Й. Зовнішньоекономічна орієнтованість продукції підприємств аграрного сектора і харчової промисловості в умовах формування інтеграційних процесів /Л. Й. Білоус //Інноваційна економіка.– 2012.– № 4.– С. 87-90.
 2. Білоус, Л. Й. Оплата праця персоналу підприємств харчової промисловості за організаційно-правовими формами господарювання [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Сер. Технічний прогрес та ефективність виробництва – 2012. – № 15. – С. 13-18.
 3. Білоус, Л. Й. Основні аспекти виробництва продукції підприємствами харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 74-76.
 4. Білоус, Л. Й. Аналіз попиту на вакантні посади економічно-активного населення у Карпатському регіоні та в Україні: порівняльний аспект / Л. Й. Білоус // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : зб. матеріалів наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2012. – С. 208-212.
 5. Білоус, Л. Й. Підготовка кадрів для підприємств харчової галузі: розвиток та перспективи / Л. Й. Білоус // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 166-172.
 6. Білоус, Л. Й. Кадрова політика підготовки фахівців робітничих професій, як стратегія розвитку національної харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Науковий огляд. – 2014. – № 1, т. 2. – С. 11-19.
 7. Білоус, Л. Й. Організаційно-правове забезпечення професійного навчання робітничих кадрів / Л. Й. Білоус // Innovative solutions in modern science. –2016. – № 8(8). – С. 4-21.
 8. Білоус, Л. Й. Економічний аспект формування ринку праці в харчовій промисловості України / Л. Й. Білоус // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 34-40.
 9. Білоус, Л. Й. Підготовка кадрів робітничих професій харчової галузі в професійно-технічних навчальних закладах та на виробництві [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Економіка харчової промисловості. – Одеса, 2013. – № 3 (19). – С. 33-37.
 10. Білоус, Л. Й. Видова структура виробництва та реалізації продукції підприємствами харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці,  2013. – № 3. – С. 140-145.
 11. Білоус, Л. Й. Система професійної підготовки робітничих кадрів на підприємствах України [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Науковий огляд : міжнар. наук. журнал. – 2015. – С. 5-24.
 12. Брич, В. Я. Місце робітничих кадрів у структурі людських ресурсів [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, Л. Й. Білоус // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2015. – № 3. – С. 11-17.
 

Башуцька Оксана Степанівна

Опубліковано: 11 листопада 2011

1443694889 vikladach-bashucka-oКафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Башуцька, Оксана Степанівна Моделювання системи бюджетно-податкового регулювання / Оксана Степанівна Башуцька; Тернопільський національний економічний університет.– Тернопіль : 2015.– 187 с.
 2. Башуцька, Оксана Степанівна Моделювання системи бюджетно-податкового регулювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Башуцька Оксана Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Башуцька, О.С. Податкове планування та прогнозування в системі податковобюджетного регулювання [Електронний ресурс] / О. С. Башуцька // Наука й економіка. – 2010. – № 1. – С. 7-10.
 2. Башуцька, О. С. Теоретичні передумови і принципи побудови моделі впливу податкового навантаження на економічний розвиток суб'єктів оподаткування / О. С. Башуцька // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 252-255.
 3. Башуцька, О. С. Проблеми і напрями оптимізації витрат бюджетного закладу в умовах становлення системи тендерних відносин / О. С. Башуцька, Н. І. Карпишин // Вісник Хмельницького національного університету. Серія. : Економічні науки. – 2006. – Т 2. – 34. – С. 79-83.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Неміш, В. М. Елементарна математика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, О. С. Башуцька ; за ред. Шинкарика М. І. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 304 с.
 2. Іващук, О. Т. Математика [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук, С. А. Пласконь, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 214 с.– (До 50-річчя ТНЕУ).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 

Баглей Ростислав Романович

Опубліковано: 15 листопада 2011

baglei

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Баглей, Ростислав Романович Організаційно-економічне обгрунтування підвищення ефективності використання виробничих ресурсів цукрової промисловості в умовах ринкових відносин (на прикладі підприємств асоціації "Тернопільцукор") [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Ростислав Романович Баглей.– Тернопіль: ТАНГ, 1999.– 163 с.
 2. Баглей, Ростислав Романович. Організаційно-економічне обгрунтування підвищення ефективності використання виробничих ресурсів цукрової промисловості в умовах ринкових відносин (на прикладі підприємств асоціації "Тернопільцукор") [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Ростислав Романович Баглей. - Тернопіль : ТАНГ, 1999. - 17 с.

Статті:

 1. Баглей, Р. Теоретичні основи розвитку ринку продовольчої продукції АПК / Р. Р. Баглей // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3. – С. 31-36.
 2. Баглей, Р. Аналіз споживання м'яса і м'ясопродуктів у західному регіоні України / Ростислав Баглей, Микола Горлачук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 94-95.
 3. Дусановський, С. Організаційно-економічні основи відродження цукробурякового підкомплексу регіону / С. Дусановський, Р. Баглей // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 16. – С. 16-19.
 4. Горлачук, М. Явище середньострокового циклічного коливання пропозиції та ціни на ринку м’яса свинини України / М. Горлачук, Р. Баглей // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 7. – С. 28-30.
 5. Баглей, Р. Р. Головні принципи корпоративного управління як запорука інвестиційної привабливості підприємств / Р. Р. Баглей // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 265-266.
 6. Пушкар, М. Особливості формування «аграрної» експортної стратегії України [Електронний ресурс] / М. Пушкар, Р. Баглей, М. Пушкар // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 199-205.
 7. Баглей, Ростислав Порушення кругообігу капіталу - основа економічної кризи /Ростислав Баглей //Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] /редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.].– Тернопіль: Астон, 2011.– С. 17-19.
 8. Баглей, Р. Р. Теоретичні аспекти розвитку корпорацій / Р. Р. Баглей // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 39-41.
 9. Баглей, Р. Р. Формування вітчизняної моделі корпоративного управління [Електронний ресурс] / Р. Р. Баглей // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 199-206.
 10. Баглей, Р. Р. Особливості розвитку і формування корпорацій / Р. Р. Баглей // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2 (57). – С. 181-186.
 11. Баглей, Р. Р. Імперативи управління корпорацією [Електронний ресурс] / Р. Р. Баглей // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.вироб. журнал. – 2015. – № 3 (28). – С. 325-240.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс]: навч. посіб. /С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.]; за ред. С. Л. Дусановського.– Тернопіль: Горлиця, 2008.– 262 с.
 2. Баглей, Р. Р. Мікроекономіка [Текст] : курс лекцій та вправ / Р. Р. Баглей. – Тернопіль : Рада, 2004. – 114 с.
 3. Пушкар, М. Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Г. Пушкар, Р. Р. Баглей, Б. Т. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 200 с.
 4. Економіка і організація підприємств та об'єднань переробних галузей [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського, М. К. Порхомця.
 5. Економіка підприємств АПК [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, Р. Р. Баглей, М. А. Горлачук [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського, М. А. Горлачука. – Тернопіль : Горлиця, 2012. – 258 с.
 

Белова Ірина Михайлівна

Опубліковано: 14 листопада 2011

lukava

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Белова, Ірина Михайлівна Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Белова Ірина Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2011. - 259 с.
 2. Белова, Ірина Михайлівна Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва [Текст] : автореферат... канд. екон. наук, спец.: 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльності) / І. М. Белова. — К. : НААН Укр. Нац. науковий центр "Ін-т аграр. екон.", 2012. — 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Лукава, І. Підвищення організаційного та методологічного рівня обліку витрат та виходу продукції рослинництва / Ірина Лукава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2005.– № 19.– С. 225-227.
 2. Лукава, І. Особливості діючої системи управлінського обліку в рослинництві / Ірина Лукава, Тетяна Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2004.– № 16.– С. 200-203.
 3. Лукава, І. Нормативний метод обліку як засіб управління виробництвом [Електронний ресурс] / І. М. Лукава // Інноваційна економіка АПК. – Тернопіль, 2010. – № 5. – С. 126-125.
 4. Лукава, І. Організація оперативного аналізу для прийняття управлінських рішень в галузі рослинництва [Електронний ресурс] / І. М. Лукава // Інноваційна економіка АПК. – Тернопіль, 2010. – № 1. – С. 110-114.
 5. Белова, І. М. Сутність управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством / І. М. Белова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 169-171.
 6. Белова, І. М. Управлінський облік в умовах сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 1. – С. 234-236.
 7. Белова, І. М. Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 2 (57). – С. 240-245.
 8. Белова, І. М. Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством / І. М. Белова // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – C. 240-245.
 9. Белова, І. М. Нормативний метод обліку один із способів оперативного управління виробництвом / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2006. – № 2. – С. 105-114.
 10. Белова, І. М. Принципи розподілу накладних витрат між видами продукції / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2006. – № 1. – С. 134 - 143.
 11. Белова, І. М. Особливості організації управлінського обліку виробництва продукції рослинництва  / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2006. – № 3. – С. 113-119.
 12. Белова, І. М. Зростання ролі управлінського обліку з прийняттям П(С)БО «Біологічні активи» / І. М. Белова // Облік і фінанси АПК : наук.-вироб. журнал. – 2007. – № 11-12 (32-33). – С. 98-101.
 13. Белова, І. М. Місце внутрігосподарського (управлінського) обліку в системі управління сільськогосподарським підприємством / І. М. Белова // Агроінком. – Київ, 2008. – № 3-4. – С. 94-98.
 14. Белова, І. М. Рівень обліково-аналітичного забезпечення управління сільськогосподарським виробництвом / І. М. Белова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 27, ч. 2. − С. 190-193.
 15. Белова, І. М. Організація обліку в рослинництві відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» / І. М. Белова // Іноваційна економіка АПК. – Тернопіль, 2011. – № 4 − С. 110-114.
 16. Белова, І. М. Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управліньського обліку [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Молодий вчений : наук. журнал. – Херсон, 2015. – № 1 (16). – С. 52-55.
 17. Белова, І. М. Особливості розвитку управлінського обліку в системі управління / І. М. Белова // Молодий вчений : наук. журнал. – Херсон, 2015. – № 2 (17). – С. 937-940.
 18. Белова, І. М. Теоретичні основи організації управліньського обліку в рослинництві / І. М. Белова // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – Вип. 1 (5), ч. 1. – С. 13-18.
 19. Белова, І. М. Побудова управлінського обліку в рослинництві в світлі вимог МСФЗ, П(С)БО 30 «Біологічні активи» та галузевого управління [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Бізнес Інформ : наук. журнал. – Харків, 2015. – № 3. – С. 184-191. 
 20. Белова, І. М. Теоретичні основи облікової політики / І. М. Белова // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 2, т. 1 (222). – С. 84-90. 
 21. Белова, І. М. Тенденції гармонізації та стандартизації обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. видання. – Миколаїв,  2015. – Вип. 3. – С. 821-826.
 22. Белова, І. М. Теоретико-методологічні розробки з управлінського обліку в галузі рослинництва [Електронний ресурс] / І. М. Белова // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 246-252.
 23. Белова, І. М. Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками [Електронний ресурс] / І. М. Белова, Т. В. Дідоренко // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 217-220.
 24. Дідоренко, Т. В. Трансформація підприємств сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2014. - № 12(1). - С. 126-129.
 25. Дідоренко, Т. В. Особливості економічного розвитку та експортних можливостей агропромислових підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 410-414.
 26. Белова, І. М. Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях [Електронний ресурс] / І. М. Белова, І. В. Спільни // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 14(1). - С. 22-26.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Белова, І. М. Організація стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємсвта [Текст] / І. М. Белова // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 274-293.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Белова, І. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / І. М. Белова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 125 с.
 2. Дерій, В. А. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / В. А. Дерій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 225 с.
 3. Лукава, І. М. Історія розвитку бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / І. М. Лукава. – Тернопіль : ТАЙП, 2003. – 208 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Завитій, О. П. Організація і методика аудиту [Текст] : Опорний конспект лекцій / О. П. Завитій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2006. – 251 с.
 2. Завитій, О. П. Ревізійна справа [Текст] : курс лекцій / О. П. Завитій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2006. – 165 с.
 

Брощак Іван Станіславович

Опубліковано: 15 листопада 2011

broschak

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Брощак, І. Динаміка білково-жирового складу сої залежно від агрокліматичних зон вирощування на прикладі тернопільської області [Електронний ресурс] / І. С Брощак, В. М Федоренко, Г. П Дутка та ін.
 2. Брощак, І. Вплив регулятора росту і мікродобрив на врожайність та якість цукрових буряків при позакореневому живленні [Електронний ресурс] / І. С Брощак // Цукрові буряки. – 2009. - № 6. – С. 8-10.
 3. Брощак, І. С. Прогнозування забур’яненості грунтів [Електронний ресурс] / І. С. Брощак, Л. В. Дацько, Ю. Т. Федорчак // Агроекологічний журнал. – 2010. – № 1. – С. 38-41.
 4. Аграрна модель ХХІ століття: стратегічні виклики України й Тернопільщини [Текст] / Сергій Юрій, Роман Гевко, Микола Горлачук, Іван Брощак // Вільне життя. – 2011. – 9 берез. (№ 18). – С. 1, 3. – (Думка науковців).

МОНОГРАФІЇ:

 1. Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки грунтів Тернопільської області [Текст] : монографія / І. С. Брощак, Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 160 с.
 2. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 3. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сивак, Є. М. Системи технологій агропромислового виробництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. М. Сивак, І. С. Брощак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 132 с.