Береза Надія Вікторівна

Опубліковано: 01 березня 2013

bereza

Кафедра кримінального права та процесу

Посада: старший викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Береза, Н. В. Правові цінності та принципи як основоположні засади розвитку кримінального права України [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Філософські та методичні проблеми права : збірник КНУВС. – Київ, 2011. – № 1. – С. 106-114.
 2. Береза, Н. В. Ціннісно-гуманістичний зміст Конституції України: проблема реалізації [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Право і суспільство.– 2010. – № 6. – С. 81-85.
 3. Береза, Н. В. Основы осуществления и направления современной правовой политики Украины [Электронный ресурс] / Надежда Викторовна Береза  // Теория и практика общественного развития :научн. журнал. – Краснодар, 2013 – № 9. – С. 367-369. 
 4. Береза, Н. В. Правові основи діяльності інституту адвокатури України [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 5. – С. 14-17.
 5. Береза, Н. В. Аксіологічна характеристика прав людини[Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Соціологія права. – Київ, 2015. – № 1-2 (12-13). – С. 14-17.
 6. Береза, Н. Бюджетно-правова політика України [Електронний ресурс] / Надія Береза // Вісник прокуратури. – Київ, – 2013. – № 12. – С. 163-168.
 7. Береза, Н. В. Право як соціальна цінність [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Соціологія права. – Київ, 2015. – № 3-4 (14-15). – С. 15-19.
 8. Береза, Н. В. За здоровий спосіб життя: нікотин / Н. В. Береза // Академія. – Тернопіль, 2001. – № 6-7 (171-172). – С. 8.
 9. Береза, Н. В. Проблема ціннісно-гуманістичного виміру публічного права України / Н. В. Береза // Праводержавність : зб. наук. праць, щоріч. – Київ, 2010. – Вип. 1. – С. 23-28.
 10. Береза, Н. В. Кримінальна юстиція України: проблеми і перспективи / Н. В. Береза // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011 – Вип. 1. – С. 464-473.
 11. Береза, Н. В. Принципи права: їх роль і проблема реалізації в сучасній Україні / Н. В. Береза // Науковий вісник КНУВС. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 71-80.
 12. Береза, Н. В. Реалізація принципу верховенства права у кримінальному праві України / Н. В. Береза // Науковий вісник КНУВС. – Київ, 2009. – №6 (67). – С. 87-94.
 13. Береза, Н. В. Європейські стандарти прав людини як засада розвитку правової системи України / Н. В. Береза // ІІІ Наукові читання присвячені пам’яті В. М. Корецького : зб. матер. всеукр. наук. читань. – Київ, 2010. – С. 98-105.
 14. Береза, Н. В. Концепція кримінально-правової політики: ціннісно-гуманістичний вимір / Н. В. Береза // Науковий вісник КНУВС. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 35-44.
 15. Береза, Н. Правові основи призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні [Електронний ресурс] / Н. Береза // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 127-131.
 16. Береза, Н. Виконавче провадження по-новому: новели, переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Н. Береза // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 41-45.
 17. Береза, Н. В. Суть і значення судово-бухгалтерської експертизи в юридичній практиці [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного фак. ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 258-264.
 18. Береза, Н. В. Судова психологія як складова системи юридичної психології [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного фак. ТНЕУ. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 162-165.
 

Бурденюк Тарас Григорович

Опубліковано: 12 грудня 2011

burdenyuk

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бурденюк, Тарас Григорович Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Тарас Григорович Бурденюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 224 с.
 2. Бурденюк, Тарас Григорович Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Тарас Григорович Бурденюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 22 с.

СТАТТІ:

 1. Дупай, М. Інтернет-торгівля як форма електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні / Микола Дупай, Ірина Перевозова, Тарас Бурденюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 160-164.
 2. Дупай, М. Економічне обгрунтування шляхів подолання заборгованості з оплати праці на підприємствах сфери матеріального виробництва / М. Дупай, Т. Бурденюк // Вісник Тернопільської академії народного. господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 87-96.
 3. Бурденюк, Т. Г. Стратегічний аналіз факторів зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – Вип. 17, т. II . – С. 406-411.
 4. Бурденюк, Т. SPACE-аналіз як метод формування стратегічних альтернатив підприємства / Тарас Бурденюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 44-49.
 5. Бурденюк, Т. Теоретичні засади фінансового механізму / Тарас Бурденюк, Володимир Свірський // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 201-205.
 6. Бурденюк Т. Типологія конкурентних стратегій [Електронний ресурс] / Тарас Бурденюк, Володимир Свірський // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет.– Сер.Облік і фінанси. Луцьк, 2012. – Вип. 9 (33),ч. 1. С. 134-142.
 7. Бурденюк, Т. Г. Аналіз напрямків діяльності – запорука стійкої конкурентоспроможності птахівничого підприємства [Електронний ресурс] / Тарас Григорович Бурденюк // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 225. — С. 17-20.
 8. Бурденюк, Т. Г. Аналіз продуктового портфеля птахівничого підприємства за методом McKinsey/GE, Shell/DPM, ADL/LC [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк, Н. В. Гладчак // Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємствами в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Т.ХІІІ. – С.43-56.
 9. Бурденюк, Т. Г. Стратегічний аналіз критеріїв конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 1. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – С.39-50.
 10. Бурденюк, Т. Г. Теоретичні аспекти стратегічного аналізу [Електронний ресурс] / Тарас Григорович Бурденюк // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 102. — С. 60-64.
 11. Бурденюк, Т. Г. Співвідношення темпів росту заробітної плати, продуктивності праці та споживчих цін в умовах ринкової економіки / Т. Г. Бурденюк // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал. – 2003. – Вип. 8. – С. 27-36.
 12. Бурденюк, Т. Г. До питання про облік та контроль витрат виробництва / Т. Г. Бурденюк, М. М. Дупай // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – 2003. – Вип. 12. – С. 162-164.
 13. Бурденюк, Т. Г. Організація та облік оплати праці в ринкових умовах – зарубіжний досвід / Т. Г. Бурденюк, М. М. Дупай // Вісник Житомирського державного технічного університету. – 2003. – Вип. 3. – С. 71-75.
 14. Бурденюк, Т. Г. Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на гнучкий розвиток підприємства / Т. Г. Бурденюк, І. Д. Фаріон, А. І. Фаріон // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль. – 2006. – С. 247-258.
 15. Бурденюк, Т. Г. Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємств / Т. Г. Бурденюк, І. Д. Фаріон // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2008. – Вип. ІІІ. – С. 115-127.
 16. Бурденюк, Т. Г. Аналітичні методики оцінювання конкурентоспромож-ності підприємств / Т. Г. Бурденюк // Вісник НУВГП : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 4 (44). – С. 180-188.
 17. Бурденюк, Т. Г. Аналіз внутрішніх критеріїв конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк // Збірник наукових праць. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25). – С. 214-223.
 18. Бурденюк, Т. Г. Конкурентний аналіз ринку птахівництва України [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк,  В. С. Свірський // Вісник Запорізького національного університету : зб. наукових праць. – 2013. – Вип. 2. – С. 180-191.
 19. Бурденюк, Т. Г. До питання співвідношення держави і ринку в прискоренні темпів економічного зростання [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк,  В. С. Свірський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 3. – С. 35-38.
 20. Бурденюк, Т. Г. Концептуальні засади стратегічного аналізу як окремого напрямку аналітичних досліджень [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Cер. Економіка і менеджмент. – Одеса, № 12. – 2015. – C. 243-248.
 21. Бурденюк, Т. Г. Конкурентоспроможність як об’єкт стратегічного аналізу [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 14. – C. 138-142.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 2. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 3. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фаріон, І. Д. Облік у сфері послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Т. Г. Бурденюк ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 654 с.
 

Білан Оксана Степанівна

Опубліковано: 10 січня 2013

біланКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Білан, Оксана Степанівна Інвестиційне планування на промисловому підприємстві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Білан Оксана Степанівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2012. - 241 с.
 2. Білан, Оксана Степанівна Інвестиційне планування на промисловому підприємстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Білан Оксана Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2012. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Білан, О. С. Організаційно-економічні напрямки вдосконалення інвестиційного планування на кондитерських підприємствах / О. С. Білан // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 197-201.
 2. Білан, О. С. Актуальні аспекти створення системи інвестиційного планування на вітчизняних підприємствах / О. С. Білан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 99-102.
 3. Білан, О. С. Система інвестиційного планування на промисловому підприємстві / О. С. Білан // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 7. – С. 107-112.
 4. Білан, О. Джерела інвестиційних ресурсів промислового підприємства [Електронний ресурс] / Оксана Білан.
 5. Білан, О. С. Оцінювання стану інвестиційного планування на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / О. С. Білан.
 6. Білан, О. С. Принципи концептуального підходу до формування системи інвестиційного планування на підприємстві / О. С. Білан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 89-93.
 7. Білан, О. Аналітична оцінка стану кондитерської галузі України та її інвестиційних перспектив / Оксана Білан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 63-68.
 8. Білан, О. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку підприємств регіону / Оксана Білан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 40-46.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Боднар Ольга Богданівна

Опубліковано: 21 травня 2013

bodnarКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Боднар, Ольга Богданівна Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні паралелі, художня своєрідність [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Боднар Ольга Богданівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2010. – 199.
 2. Боднар, Ольга Богданівна Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні паралелі, художня своєрідність [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Боднар Ольга Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Боднар, О. Архетип дому як один із складників художнього світу Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Боднар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.  Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 32. –  С. 177-181.
 2. Боднар, О. Вільям Фолкнер і Валерій Шевчук: авторські концепти світобачення [Електронний ресурс] / О. Боднар // Studia methodologica. – Тернопіль: редакційно- видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – Вип. 31. – С. 97-102.
 3. Боднар, О. Жанрово-стилістичні особливості малої прози Вільяма Фолкнера [Електронний ресурс] / О. Боднар // Studia methodologica. –Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 23. – С.72-76.
 4. Боднар, О. Концепт неперервного часу у Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Боднар, О. Боднар // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 77-82.
 5. Боднар, О. Б. Переклад як естетична інтерференція художнього тексту / О. Б. Боднар, З. С. Сушко // Наукові записки Вінницького державного педаго-гічного університету імені Михайла Коцюбинського : збірник наукових праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 22. – С. 305-312.
 6. Боднар, О. Б. Композиційні прийоми організації художнього тексту [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Мандрівець. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – Вип. 4 (112). – С. 60-65.
 7. Боднар, О. Б. Художня справжність перекладної поезії / О. Б. Боднар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 17. – С. 252-256.
 8. Боднар, О. Б. Творча винахідливість перекладача у стилістичному аспекті [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 30. – С. 6-7.
 9. Боднар, О. Б. Фразеологічне багатство мови з погляду перекладацьких можливостей [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Наукові записки. Сер. Філологічні науки. – Ніжин : видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – Кн. 2. – С. 67-70.
 10. Боднар, О. Б. Особливості перекладу термінологічної лексики [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національ-ного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ОКТАН-ПРИНТ, 2012. – Вип. 8. – С. 15-23.
 11. Боднар, О. Б. Генрі Лонґфелло – популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета «Вірші різних місцевостей») [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар, О. Я. Боднар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. – Ужгород : видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 16. – С. 18-23.
 12. Боднар, О. Б. Екзистенційні мотиви у творчості Тараса Шевченка і Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 14. – С. 142-147.
 13. Боднар, О.Б. Символічний підтекст романів «Зійди, Мойсею» («Go Down, Moses») Вільяма Фолкнера та «Привид мертвого дому» Валерія Шевчука. Своєрідність ірраціональних зв’язків / О. Б. Боднар // Studia Germanica et Romanica: іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : наук. журн. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Т. 6, № 3 (18). – С. 140-151.
 14. Боднар, О. Б. Особливості побудови романів Вільяма Фолкнера «Зійди, Мойсею» та Валерія Шевчука «Привид мертвого дому» / О. Б. Боднар // Наукові записки. Сер. Літературознавство – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 28. – С. 301-311.
 15. Боднар, О. Б. До концепції світобачення і людини у Вільяма Фолкнера та Валерія Шевчука / О. Б. Боднар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – К. : Твім інтер, 2008. – Вип. 31, ч. 1. – С. 464-470.
 16. Боднар, О. Б. Жанрові модифікації роману (на матеріалі творів В. Фолкнера і Вал. Шевчука) [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національ-ного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ОКТАН-ПРИНТ, 2015. – Вип. 12. – С. 114-124.
 17. Боднар, О. Б. До питання автентичності перекладної поезії (на прикладі вибраних балад та віршів І. Драча) [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар, О. Я. Ничко // Одеський лінгвістичний вісник. - 2016. - Вип. 7. - С. 255-262.
 18. Боднар, О. Принцип творення художньої мікрогалактики літературного світу Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Боднар // Studia Methodologica : альманах / упоряд. І. В. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24 : Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. – С. 160-166.
 19. Боднар, О. Б. Типологічне зіставлення основних принципів образотворення у творах Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар, З. С. Сушко // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. - 2016. - Вип. 82. - С. 169-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Буряк Микола Васильович

Опубліковано: 23 жовтня 2012

buryak-mikola-vasilovich

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Буряк, Микола Васильович Обгрунтування параметрів низькодинамічних кулькових запобіжних муфт [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Буряк Микола Васильович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2004. - 171 с.
 2. Буряк, Микола Васильович Обгрунтування параметрів низькодинамічних кулькових запобіжних муфт [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Буряк Микола Васильович ; Хмельницький держ. ун-т. - Хмельницький, 2004. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Дзядикевич, Ю. В.Покращення фахової підготовки спеціалістів економічного напрямку /Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк //Інноваційна економіка.– 2008.– № 1.– С. 169-173.
 2. Гевко, Р Результати експериментальних досліджень низькодинамічних кулькових запобіжних муфт [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, М. В. Буряк.
 3. Дзядикевич, Ю. Основні напрями управління процесами використання відходів деревини / Юрій Дзядикевич, Руслан Розум, Микола Буряк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 274-278.
 4. Дзядикевич, Ю. В. Управління енергозабезпеченням шляхом використання вторинних енергоресурсів / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 44-50.
 5. Дзядикевич, Ю. В. Управління процесами ефективного енергозбереження / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 151-154.
 6. Дзядикевич, Ю. В. Економічна ефективність використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум, О. В. Чихира // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4. – С. 149-152.
 7. Дзядикевич, Ю. В. Методи оцінки ефективності інвестицій в енергозбереження[Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 119-122.
 8. Дзядикевич, Ю. В. Особливості процесу спалювання деревної біомаси та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2010. – № 10. – С. 41-45.
 9. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд) [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2010. – № 3-4. – С. 213-219.
 10. Дзядикевич, Ю. В. Шляхи підвищення ефективності використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2011. – № 4. – С. 22-27.
 11. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення жаропродуктивності деревних приливних гранул [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2012. – № 3. – С. 34-38.
 12. Розум, Р. І. Еколого-економічні системи: основні аспекти [Електронний ресурс] / Р. І. Розум ,М. В. Буряк, І. В. Любезна // Науковий огляд : наук. журнал. – Київ, 2015. – № 6 (16). – С. 33-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент [Текст] /Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2006.– 191 с.
 2. Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент [Текст] /Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– 295 с.
 3. Дзядикевич, Ю. В. Охорона праці в галузі [Текст] /Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк.– Тернопіль: [б. в.], 2005.– 160 с.
 4. Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с.
 

Буратинський Віталій Володимирович

Опубліковано: 13 грудня 2012

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу                                

buratynskyi vv

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Буратинський, В. До питання аналізу фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / Віталій Буратинський, Андрій Батиров // Наукові записки. – Чортків, 2001. – С. 52-56.
 2. Буратинський, В. Економіко-правова характеристика ринку цінних паперів як елемента ринкового господарства [Електронний ресурс] / Віталій Буратинський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – Вип. 9. – С. 177-179.
 3. Буратинський, В. Міжнародні стандарти та вітчизняна практика оцінки і обліку інвестицій / В. В. Буратинський // Наукові записки. – Чортків, 2001. – С. 17-19.
 4. Буратинський, В. Особливості проведення аналізу з метою забезпечення прибутковості інвестиційної діяльності / Віталій Буратинський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 9. – С. 158-160.
 5. Буратинський, В. Основні завдання обліку і аудиту експортно-імпортних операцій / Віталій Буратинський // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 89-91.
 6. Буратинський, В. В. Інвестиційні ризики - методи управління їх величиною / В. В. Буратинський // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 167-170.
 7. Буратинський, В. В. Класифікація фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку / В. В. Буратинський // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 192-197.
 8. Буратинський, В. В. Аналіз фінансового стану інвестиційних об’єктів / В. В. Буратинський // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавництво «Карт-бланш», 2001. – Вип. 8. – С. 32-38.
 9. Буратинський, В. В. Завдання і види аналізу фінансової звітності фірми / В. В. Буратинський // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств // Наукові записки. – Тернопіль, 1999. – Вип. 1. – С. 48-53.
 10. Буратинський, В. В. Інвестиційні ризики – методи управління їх величиною / В. В. Буратинський // Наукові записки : зб. наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 22-27.
 11. Буратинський, В. В. Вдосконалення методів оцінки фінансових інвестицій на основі міжнародних стандартів обліку / В. В. Буратинський // Бухгалтерський облік і аудит – 2001. – № 10 – С. 62-68.
 12. Буратинський, В. В. До питання складових елементів вторинного ринку цінних паперів / В. В. Буратинський // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 293-299.
 13. Буратинський, В. В. До питання податкових розрахунків операцій, пов’язаних з фінансовими інвестиціями / В. В. Буратинський // Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Вип. 12, т. 2. – С. 112-119.
 14. Буратинський, В. В. Методи оцінки фінансових вкладень у цінні папери / В. В. Буратинський // Вісник економіки. – Київ : видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – Вип. 54. – С. 100-104.
 15. Буратинський, В. В. Фінансова стійкість фірм як гарант прибутковості / В. В. Буратинський // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 1999. – Вип. 4. – C. 101-105.
 16. Буратинський, В. В. Види оцінки фінансових вкладень у цінні папери / В. В. Буратинський // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2001. – Вип. 8. – C. 56-63.
 17. Буратинський, В. В. Внутрішній аудит облікової політики підприємства як дієвий контроль її достовірності [Електронний ресурс] / В. В. Буратинський // Вісник Львівського національного університету. Сер. Економіка АПК. – 2014. – № 21– С. 112-119.