Бондаренко Євген Петрович

Опубліковано: 12 грудня 2011

Бондаренко

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бондаренко, Є. П. Механізм регулювання ринку фінансових послуг України : дис. … канд. економ. наук : 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит : захист 05.05.2011 / Є. П. Бондаренко. - Суми: - 2011. - 236 с.
 2. Бондаренко, Є. П. Механізм регулювання ринку фінансових послуг України: автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит : захист 05.05.2011/ Є. П. Бондаренко; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми: - 2011. - 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бондаренко, Є. Автоматизована система бухгалтерського обліку в бюджетних установах / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 2 – С. 67-74.
 2. Бондаренко, Є. Глобалізаційні аспекти виникнення фінансової економіки / Є. Бондаренко, М. В. Корнєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 30 – С. 152–156.
 3. Бондаренко, Є. Конкурентна стратегія підприємства / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7 – С. 186-190.
 4. Бондаренко, Є. Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / Є. Бондаренко, Д. М. Дмитренко // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 2 (29). – С. 38-42.
 5. Бондаренко, Є. Нематеріальні активи у бюджетних установах / Є. Бондаренко // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 222-225.
 6. Бондаренко, Є. Облік основних засобів у бюджетних установах / Є. Бондаренко // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 5. – С. 148-152.
 7. Бондаренко, Є. Організація системи “директ-костинг” в умовах інтегрованого управлінського обліку / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 155-161.
 8. Бондаренко, Є. Особливості діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / Є. Бондаренко, І. І. Рекуненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 29. – С. 391-395.
 9. Бондаренко, Є. Оцінка впливу державного регулювання на розвиток ринку фінансових послуг України / Є. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Вип. 31. – С. 6-15.
 10. Бондаренко, Є. Перспективи розвитку туризму в Україні: регіональний аспект / Є. Бондаренко // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : зб. наук. праць. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – С. 46-51.
 11. Бондаренко, Є. Суть митного контролю та митного оформлення товарів та предметів / Є. Бондаренко, Н. М. Шостаківська // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 102-107.
 12. Бондаренко, Є. Сучасний стан та механізми регулювання ринку послуг в Україні / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 82-86.
 13. Бондаренко, Є. Управлінський облік і аналіз витрат у системі прийняття рішень / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13 – С. 3-6.
 14. Бондаренко, Є. Формування системи управління підприємством сфери послуг / Є. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2005. – Т. 1. – С. 167-170. – (Економічні науки).
 15. Бондаренко, Є. Цілі та завданя, умови впровадження управлінського обліку / Є. Бондаренко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14.– С. 123-124.
 16. Бондаренко, Є. П. Оцінка інструментів митного регулювання та їх вплив на стан лібералізації зовнішньої торгівлі / Є. П. Бондаренко // Інноваційна економіка. - 2014. - № 5. - С. 230-235.
 17. Бондаренко, Є. П. Вдосконалення регулювання діяльності митних посередників в Україні / Є. П. Бондаренко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 4 (44). – С. 10-17.
 18. Бондаренко, Є. П. Аналіз фінансового забезпечення діяльності митних органів України / Є. П. Бондаренко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 1 (45). – С. 60-67.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бондаренко, Є. П.  Оцінювання фіскальної складової механізму адміністрування митних платежів [Текст] / Є. П. Бондаренко, О. Б. Дем'янюк // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 317-329.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 6. Бондаренко, Є. П. Фінансові пріоритети діяльності митних органів України [Текст] / Є. П. Бондаренко // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 225-240.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бондаренко, Є. Митна справа : навч. посіб. / Є. Бондаренко, І. Д. Фаріон ; за ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ПП «Принтер-Інформ». – 2006. – 165 с.
 2. Бондаренко, Є. Реструктуризація підприємств (курс лекцій) : навч. посіб. / Є. Бондаренко, І. Д. Фаріон ; за ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ПП «Принтер-Інформ», 2004. – 125 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Бондаренко, Є. П. Вплив країни походження товару на заходи митно-тарифного регулювання [Текст] / Є. П. Бондаренко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 119-136.
 

Блашків Ольга Володимирівна

Опубліковано: 23 травня 2013

блашків ольга володимирівна

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Блашків, О. В. Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / О. В. Блашків ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Н. З. Кучма . – Тернопіль, 2009. – 211 с.
 2. Блашків, О.В. Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ольга Володимирівна Блашків ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Блашків, О. Ліризм як визначальна ознака авторського світобачення ( на матеріалі драм Олександра Олеся та В. Б. Єйтса) [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Волинь філологічна : текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : зб. наук. праць. – Луцьк  : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Л. Українки, 2008. – Вип. 6  : у 2-х ч. – Ч. ІІ. / упоряд. Л.  К. Оляндер. – С. 23-33.
 2. Блашків, О. Міфи та фольклорні символи як маркери лірично-апелятивної структури драматичних творів О. Олеся та В. Б. Єйтса [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Антропологія літератури : комунікація, мова, тілесність / уклад. І. В. Папуша // Studia  methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 25. – С. 213-217.
 3. Блашків, О. Реалізація інваріантних архетипних уявлень Олександра Олеся та В.Б.Єйтса в символістській драматургії [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. д-ра філол. наук М. П. Ткачука. – Тернопіль  : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 219-223.
 4. Блашків, О. В. Джерела і характер символістського світогляду та поетики В. Б. Єйтса / О. В. Блашків // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця  : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. [22-23 берез. 2007 р.]  : в 2 т. – К. : НАУ, 2007. –  Т. 2 / за заг. ред. А. Ґ. Гудманяна, О. В. Петренка. – С. 42-43.
 5. Блашків, О. В. Символістські ознаки творчої спадщини Вільяма Батлера Єйтса / О. В. Блашків // Наукові записки. Сер.  : Літературознавство / за ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль :  ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 224-232
 6. Блашків, О. В. Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську / О. В. Блашків, Л. О. Ковальчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-212.
 7.  Блашків, О. В. Трактування морської теми у драматичних творах О. Олеся та В. Б. Єйтса як відображення внутрішньої психічно-ментальної структури автора / О. В. Блашків // Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XXIV, ч. 3. – С. 8-15.
 8. Блашків, О. В. Формування комунікативної компетенції як лінгвометодична проблема поєднання соціолінгвістичних, соціокультурних, стратегічних та дискурсивних знань / О. В. Блашків, Л. О. Ковальчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 17. – С. 304-310.
 9. Блашків, О.  В. Ліризм прозових драм О. Олеся та В. Б. Єйтса з погляду символістської поетики / О.  В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип.  28. – С. 105-110.
 10. Блашків, О.  В. Особливості словесного інструментування драматичних творів О. Олеся та В.  Б.  Єйтса / О.  В. Блашків  // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 26. – С. 106-111.
 11. Блашків, О.  В. Романтично-символістська концепція людської особистості і проблема драматичного характеру в ліричній драмі О.  Олеся / О.  В. Блашків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки. – 2011. – № 13. – С. 5-10
 12. Блашків, О. В. Компетентнісно-орієнтований підхід при вивченні офіційно-ділового стилю студентами-іноземцями / О.  В.  Блашків  // Прагматичні та лексико-семантичні аспекти сучасної термінологічної номінації [Тернопіль, 16 трав. 2013  р.] : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 76-79.
 13. Блашків, О. В. Семантико-когнітивний підхід в лінгвокогнітивних дослідженнях / О. В. Блашків // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 15-16 трав. 2014  р.]. – Тернопіль, 2014. – С. 192-194.
 14. Блашків, О. В. Структурно-стилістичний аналіз наукового тексту як засіб логічно-змістової орієнтації у науковій статті / О. В. Блашків // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов : матеріали 5 Всеукр. наук. конф. [Тернопіль, 19-20 трав. 2011 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 86-87.
 15. Блашків, О. В. Подвійна ідентичність письменника у контексті проблеми структурування моделі авторської свідомості / О. В. Блашків // Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. праць / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль  : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 34. – С. 63-67.
 16. Блашків, О.  В. Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу у драматичних творах О.  Олеся та В. Б. Єйтса / О.  В. Блашків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки / гол. ред. проф. М. В. Моклиця. – Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2009. – № 12. – С. 25-30.
 17. Блашків, О. В. Ліризм драматичних поем О. Олеся та В. Б. Єйтса (жанрово-стильові особливості) / О. В. Блашків // Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологія / гол. ред. проф. О. Г. Ткаченко. – Суми : СДУ, 2008. – №  2. – С. 5-11.
 18. Блашків, О. В. Ліризм прозових драм О. Олеся та В. Б. Єйтса з погляду символістської поетики / О. В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 28. – С. 105-110.
 19. Блашків, О. В. Особливості словесного інструментування драматичних творів О. Олеся та В. Б. Єйтса / О. В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 26. – С. 106-111.
 20. Ярощук, І. Д. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування / І. Д. Ярощук, О. В. Блашків // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – Вип. 19. – С. 223-230.
 21. Блашків О. Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську [Електронний ресурс] / О. Блашків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця  : ВДПУ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-212.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Блашків, О. В. Тенденція до ліризації драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : монографія / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 168 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Українська мова [Текст]: практ. посіб. для абітурієнтів /Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська.– Тернопіль: Економічна думка, 2011.– 524 с.– До 50-річчя ТНЕУ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Блашків, О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. комплекс / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. –87 с.
 2. Блашків, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 140  с.
 

Бурденюк Тарас Григорович

Опубліковано: 12 грудня 2011

burdenyuk

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бурденюк, Тарас Григорович Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Тарас Григорович Бурденюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 224 с.
 2. Бурденюк, Тарас Григорович Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Тарас Григорович Бурденюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 22 с.

СТАТТІ:

 1. Дупай, М. Інтернет-торгівля як форма електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні / Микола Дупай, Ірина Перевозова, Тарас Бурденюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 160-164.
 2. Дупай, М. Економічне обгрунтування шляхів подолання заборгованості з оплати праці на підприємствах сфери матеріального виробництва / М. Дупай, Т. Бурденюк // Вісник Тернопільської академії народного. господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 87-96.
 3. Бурденюк, Т. Г. Стратегічний аналіз факторів зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – Вип. 17, т. II . – С. 406-411.
 4. Бурденюк, Т. SPACE-аналіз як метод формування стратегічних альтернатив підприємства / Тарас Бурденюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 44-49.
 5. Бурденюк, Т. Теоретичні засади фінансового механізму / Тарас Бурденюк, Володимир Свірський // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 201-205.
 6. Бурденюк Т. Типологія конкурентних стратегій [Електронний ресурс] / Тарас Бурденюк, Володимир Свірський // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет.– Сер.Облік і фінанси. Луцьк, 2012. – Вип. 9 (33),ч. 1. С. 134-142.
 7. Бурденюк, Т. Г. Аналіз напрямків діяльності – запорука стійкої конкурентоспроможності птахівничого підприємства [Електронний ресурс] / Тарас Григорович Бурденюк // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 225. — С. 17-20.
 8. Бурденюк, Т. Г. Аналіз продуктового портфеля птахівничого підприємства за методом McKinsey/GE, Shell/DPM, ADL/LC [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк, Н. В. Гладчак // Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємствами в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Т.ХІІІ. – С.43-56.
 9. Бурденюк, Т. Г. Стратегічний аналіз критеріїв конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 1. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – С.39-50.
 10. Бурденюк, Т. Г. Теоретичні аспекти стратегічного аналізу [Електронний ресурс] / Тарас Григорович Бурденюк // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 102. — С. 60-64.
 11. Бурденюк, Т. Г. Співвідношення темпів росту заробітної плати, продуктивності праці та споживчих цін в умовах ринкової економіки / Т. Г. Бурденюк // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал. – 2003. – Вип. 8. – С. 27-36.
 12. Бурденюк, Т. Г. До питання про облік та контроль витрат виробництва / Т. Г. Бурденюк, М. М. Дупай // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – 2003. – Вип. 12. – С. 162-164.
 13. Бурденюк, Т. Г. Організація та облік оплати праці в ринкових умовах – зарубіжний досвід / Т. Г. Бурденюк, М. М. Дупай // Вісник Житомирського державного технічного університету. – 2003. – Вип. 3. – С. 71-75.
 14. Бурденюк, Т. Г. Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на гнучкий розвиток підприємства / Т. Г. Бурденюк, І. Д. Фаріон, А. І. Фаріон // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль. – 2006. – С. 247-258.
 15. Бурденюк, Т. Г. Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємств / Т. Г. Бурденюк, І. Д. Фаріон // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2008. – Вип. ІІІ. – С. 115-127.
 16. Бурденюк, Т. Г. Аналітичні методики оцінювання конкурентоспромож-ності підприємств / Т. Г. Бурденюк // Вісник НУВГП : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 4 (44). – С. 180-188.
 17. Бурденюк, Т. Г. Аналіз внутрішніх критеріїв конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк // Збірник наукових праць. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25). – С. 214-223.
 18. Бурденюк, Т. Г. Конкурентний аналіз ринку птахівництва України [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк,  В. С. Свірський // Вісник Запорізького національного університету : зб. наукових праць. – 2013. – Вип. 2. – С. 180-191.
 19. Бурденюк, Т. Г. До питання співвідношення держави і ринку в прискоренні темпів економічного зростання [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк,  В. С. Свірський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 3. – С. 35-38.
 20. Бурденюк, Т. Г. Концептуальні засади стратегічного аналізу як окремого напрямку аналітичних досліджень [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Cер. Економіка і менеджмент. – Одеса, № 12. – 2015. – C. 243-248.
 21. Бурденюк, Т. Г. Конкурентоспроможність як об’єкт стратегічного аналізу [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 14. – C. 138-142.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 2. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 3. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фаріон, І. Д. Облік у сфері послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Т. Г. Бурденюк ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 654 с.
 

Білан Оксана Степанівна

Опубліковано: 10 січня 2013

біланКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Білан, Оксана Степанівна Інвестиційне планування на промисловому підприємстві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Білан Оксана Степанівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2012. - 241 с.
 2. Білан, Оксана Степанівна Інвестиційне планування на промисловому підприємстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Білан Оксана Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2012. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Білан, О. С. Організаційно-економічні напрямки вдосконалення інвестиційного планування на кондитерських підприємствах / О. С. Білан // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 197-201.
 2. Білан, О. С. Актуальні аспекти створення системи інвестиційного планування на вітчизняних підприємствах / О. С. Білан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 99-102.
 3. Білан, О. С. Система інвестиційного планування на промисловому підприємстві / О. С. Білан // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 7. – С. 107-112.
 4. Білан, О. Джерела інвестиційних ресурсів промислового підприємства [Електронний ресурс] / Оксана Білан.
 5. Білан, О. С. Оцінювання стану інвестиційного планування на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / О. С. Білан.
 6. Білан, О. С. Принципи концептуального підходу до формування системи інвестиційного планування на підприємстві / О. С. Білан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 89-93.
 7. Білан, О. Аналітична оцінка стану кондитерської галузі України та її інвестиційних перспектив / Оксана Білан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 63-68.
 8. Білан, О. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку підприємств регіону / Оксана Білан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 40-46.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Боднар Ольга Богданівна

Опубліковано: 21 травня 2013

bodnarКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Боднар, Ольга Богданівна Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні паралелі, художня своєрідність [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Боднар Ольга Богданівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2010. – 199.
 2. Боднар, Ольга Богданівна Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні паралелі, художня своєрідність [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Боднар Ольга Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Боднар, О. Архетип дому як один із складників художнього світу Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Боднар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.  Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 32. –  С. 177-181.
 2. Боднар, О. Вільям Фолкнер і Валерій Шевчук: авторські концепти світобачення [Електронний ресурс] / О. Боднар // Studia methodologica. – Тернопіль: редакційно- видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – Вип. 31. – С. 97-102.
 3. Боднар, О. Жанрово-стилістичні особливості малої прози Вільяма Фолкнера [Електронний ресурс] / О. Боднар // Studia methodologica. –Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 23. – С.72-76.
 4. Боднар, О. Концепт неперервного часу у Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Боднар, О. Боднар // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 77-82.
 5. Боднар, О. Б. Переклад як естетична інтерференція художнього тексту / О. Б. Боднар, З. С. Сушко // Наукові записки Вінницького державного педаго-гічного університету імені Михайла Коцюбинського : збірник наукових праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 22. – С. 305-312.
 6. Боднар, О. Б. Композиційні прийоми організації художнього тексту [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Мандрівець. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – Вип. 4 (112). – С. 60-65.
 7. Боднар, О. Б. Художня справжність перекладної поезії / О. Б. Боднар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 17. – С. 252-256.
 8. Боднар, О. Б. Творча винахідливість перекладача у стилістичному аспекті [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 30. – С. 6-7.
 9. Боднар, О. Б. Фразеологічне багатство мови з погляду перекладацьких можливостей [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Наукові записки. Сер. Філологічні науки. – Ніжин : видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – Кн. 2. – С. 67-70.
 10. Боднар, О. Б. Особливості перекладу термінологічної лексики [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національ-ного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ОКТАН-ПРИНТ, 2012. – Вип. 8. – С. 15-23.
 11. Боднар, О. Б. Генрі Лонґфелло – популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета «Вірші різних місцевостей») [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар, О. Я. Боднар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. – Ужгород : видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 16. – С. 18-23.
 12. Боднар, О. Б. Екзистенційні мотиви у творчості Тараса Шевченка і Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 14. – С. 142-147.
 13. Боднар, О.Б. Символічний підтекст романів «Зійди, Мойсею» («Go Down, Moses») Вільяма Фолкнера та «Привид мертвого дому» Валерія Шевчука. Своєрідність ірраціональних зв’язків / О. Б. Боднар // Studia Germanica et Romanica: іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : наук. журн. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Т. 6, № 3 (18). – С. 140-151.
 14. Боднар, О. Б. Особливості побудови романів Вільяма Фолкнера «Зійди, Мойсею» та Валерія Шевчука «Привид мертвого дому» / О. Б. Боднар // Наукові записки. Сер. Літературознавство – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 28. – С. 301-311.
 15. Боднар, О. Б. До концепції світобачення і людини у Вільяма Фолкнера та Валерія Шевчука / О. Б. Боднар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – К. : Твім інтер, 2008. – Вип. 31, ч. 1. – С. 464-470.
 16. Боднар, О. Б. Жанрові модифікації роману (на матеріалі творів В. Фолкнера і Вал. Шевчука) [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національ-ного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ОКТАН-ПРИНТ, 2015. – Вип. 12. – С. 114-124.
 17. Боднар, О. Б. До питання автентичності перекладної поезії (на прикладі вибраних балад та віршів І. Драча) [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар, О. Я. Ничко // Одеський лінгвістичний вісник. - 2016. - Вип. 7. - С. 255-262.
 18. Боднар, О. Принцип творення художньої мікрогалактики літературного світу Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Боднар // Studia Methodologica : альманах / упоряд. І. В. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24 : Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. – С. 160-166.
 19. Боднар, О. Б. Типологічне зіставлення основних принципів образотворення у творах Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар, З. С. Сушко // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. - 2016. - Вип. 82. - С. 169-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Буряк Микола Васильович

Опубліковано: 23 жовтня 2012

buryak-mikola-vasilovich

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Буряк, Микола Васильович Обгрунтування параметрів низькодинамічних кулькових запобіжних муфт [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Буряк Микола Васильович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2004. - 171 с.
 2. Буряк, Микола Васильович Обгрунтування параметрів низькодинамічних кулькових запобіжних муфт [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Буряк Микола Васильович ; Хмельницький держ. ун-т. - Хмельницький, 2004. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Дзядикевич, Ю. В.Покращення фахової підготовки спеціалістів економічного напрямку /Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк //Інноваційна економіка.– 2008.– № 1.– С. 169-173.
 2. Гевко, Р Результати експериментальних досліджень низькодинамічних кулькових запобіжних муфт [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, М. В. Буряк.
 3. Дзядикевич, Ю. Основні напрями управління процесами використання відходів деревини / Юрій Дзядикевич, Руслан Розум, Микола Буряк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 274-278.
 4. Дзядикевич, Ю. В. Управління енергозабезпеченням шляхом використання вторинних енергоресурсів / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 44-50.
 5. Дзядикевич, Ю. В. Управління процесами ефективного енергозбереження / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 151-154.
 6. Дзядикевич, Ю. В. Економічна ефективність використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум, О. В. Чихира // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4. – С. 149-152.
 7. Дзядикевич, Ю. В. Методи оцінки ефективності інвестицій в енергозбереження[Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 119-122.
 8. Дзядикевич, Ю. В. Особливості процесу спалювання деревної біомаси та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2010. – № 10. – С. 41-45.
 9. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд) [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2010. – № 3-4. – С. 213-219.
 10. Дзядикевич, Ю. В. Шляхи підвищення ефективності використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2011. – № 4. – С. 22-27.
 11. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення жаропродуктивності деревних приливних гранул [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2012. – № 3. – С. 34-38.
 12. Розум, Р. І. Еколого-економічні системи: основні аспекти [Електронний ресурс] / Р. І. Розум ,М. В. Буряк, І. В. Любезна // Науковий огляд : наук. журнал. – Київ, 2015. – № 6 (16). – С. 33-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент [Текст] /Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2006.– 191 с.
 2. Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент [Текст] /Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– 295 с.
 3. Дзядикевич, Ю. В. Охорона праці в галузі [Текст] /Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк.– Тернопіль: [б. в.], 2005.– 160 с.
 4. Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с.