Буратинський Віталій Володимирович

Опубліковано: 13 грудня 2012

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу                                

buratynskyi vv

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Буратинський, В. До питання аналізу фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / Віталій Буратинський, Андрій Батиров // Наукові записки. – Чортків, 2001. – С. 52-56.
 2. Буратинський, В. Економіко-правова характеристика ринку цінних паперів як елемента ринкового господарства [Електронний ресурс] / Віталій Буратинський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – Вип. 9. – С. 177-179.
 3. Буратинський, В. Міжнародні стандарти та вітчизняна практика оцінки і обліку інвестицій / В. В. Буратинський // Наукові записки. – Чортків, 2001. – С. 17-19.
 4. Буратинський, В. Особливості проведення аналізу з метою забезпечення прибутковості інвестиційної діяльності / Віталій Буратинський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 9. – С. 158-160.
 5. Буратинський, В. Основні завдання обліку і аудиту експортно-імпортних операцій / Віталій Буратинський // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 89-91.
 6. Буратинський, В. В. Інвестиційні ризики - методи управління їх величиною / В. В. Буратинський // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 167-170.
 7. Буратинський, В. В. Класифікація фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку / В. В. Буратинський // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 192-197.
 8. Буратинський, В. В. Аналіз фінансового стану інвестиційних об’єктів / В. В. Буратинський // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавництво «Карт-бланш», 2001. – Вип. 8. – С. 32-38.
 9. Буратинський, В. В. Завдання і види аналізу фінансової звітності фірми / В. В. Буратинський // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств // Наукові записки. – Тернопіль, 1999. – Вип. 1. – С. 48-53.
 10. Буратинський, В. В. Інвестиційні ризики – методи управління їх величиною / В. В. Буратинський // Наукові записки : зб. наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 22-27.
 11. Буратинський, В. В. Вдосконалення методів оцінки фінансових інвестицій на основі міжнародних стандартів обліку / В. В. Буратинський // Бухгалтерський облік і аудит – 2001. – № 10 – С. 62-68.
 12. Буратинський, В. В. До питання складових елементів вторинного ринку цінних паперів / В. В. Буратинський // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 293-299.
 13. Буратинський, В. В. До питання податкових розрахунків операцій, пов’язаних з фінансовими інвестиціями / В. В. Буратинський // Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Вип. 12, т. 2. – С. 112-119.
 14. Буратинський, В. В. Методи оцінки фінансових вкладень у цінні папери / В. В. Буратинський // Вісник економіки. – Київ : видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – Вип. 54. – С. 100-104.
 15. Буратинський, В. В. Фінансова стійкість фірм як гарант прибутковості / В. В. Буратинський // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 1999. – Вип. 4. – C. 101-105.
 16. Буратинський, В. В. Види оцінки фінансових вкладень у цінні папери / В. В. Буратинський // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2001. – Вип. 8. – C. 56-63.
 17. Буратинський, В. В. Внутрішній аудит облікової політики підприємства як дієвий контроль її достовірності [Електронний ресурс] / В. В. Буратинський // Вісник Львівського національного університету. Сер. Економіка АПК. – 2014. – № 21– С. 112-119.
 

Буда Теодозія Йосипівна

Опубліковано: 30 січня 2012

буда тй

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент 

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Буда, Теодозія Йосипівна Регулювання зайнятості молоді агропромислового регіону [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Буда Теодозія Йосипівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 225 c.
 2. Буда, Теодозія Йосипівна Регулювання зайнятості молоді агропромислового регіону : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Теодозія Йосипівна Буда; Донец. нац. ун-т.– Донецьк : 2010.– 22 с.

СТАТТІ:

 1. Буда, Т. Вітакультурне обгрунтування соціології життєвих сил людини / Т. Буда // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – № 4. – С. 56-57.
 2. Буда, Т. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів як спосіб забезпечення ефективної зайнятості молоді / Т. Буда // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – Вип. 14. – С. 73-75.
 3. Буда, Т. Професійна самореалізація молоді і перспективи трансформації комплексних систем професійної адаптації / Теодозія Буда // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 73-76.
 4. Буда, Т. Регулювання зайнятості молоді як соціально-економічна проблема / Теодозія Буда // Психологія і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 129-133.
 5. Буда, Т. Й. Регулювання молодіжного ринку праці в контексті євроінтеграційної стратегії держави [Електронний ресурс] / Т. Й. Буда // Бізнес-навігатор. – 2009. – № 1.
 6. Буда, Т. Й. Регулювання зайнятості молоді: європейський досвід [Електронний ресурс] / Т. Й. Буда // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – 2009. – Т. 2. – С. 814-818.
 7. Буда, Т. Й. Удосконалення регулювання зайнятості молоді агропромислових регіонів в контексті розвитку економіки регіональних господарських комплексів [Електронний ресурс] / Т. Й. Буда // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Даля. – Луганськ, 2011. – № 14 (168). – С. 40-44.
 8. Буда, Т. Й. Створення агропромислових кластерів як спосіб зниження напруги на ринках праці / Т. Й. Буда // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 169-176.
 9. Буда, Т. Й. Запозичення позитивного світового досвіду вирішення проблем зайнятості молоді в Україні /Т. Й. Буда //Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 161-165.
 10. Буда, Теодозія Регулювання зайнятості молоді в контексті інституційних змін у суспільстві / Теодозія Буда // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 98-104.
 11. Буда, Т. Деякі можливі шляхи вирішення соціально-економічних проблем зайнятості молоді в Україні / Теодозія Буда // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 172-177.
 12. Буда, Т. Соціальна робота у сфері зайнятості: державні пріоритети / Теодозія Буда // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 132-136.
 13. Буда, Т. Удосконалення механізму регулювання зайнятості молоді / Теодозія Буда // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 92-98.
 14. Буда, Т. Й. Актуальність творчості Тараса Шевченка у нових реаліях українського суспільства / Т. Й. Буда // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 91-92.
 15. Буда, Т. Й. Регулювання зайнятості молоді в Україні / Т. Й. Буда, І. В. Ходан // Психологія і суспільство. – Тернопіль : Вектор, 2011. –  Спецвип. : Наукові праці молодих учених. – С. 36-40.
 16. Буда, Т. Й. Сільська родина в кризових умовах розвитку суспільства / Т. Й. Буда, М. І. Василик // Психологія і суспільство. – Тернопіль : Вектор, 2011. – Спецвип. : Наукові праці молодих учених. – С. 32-35.
 17. Буда, Т. Й. Зайнятість молоді в умовах інституційних змін / Т. Буда, О. Куца // Психологія і суспільство. – Тернопіль : Вектор, 2012. – Спецвип. : Наукові праці молодих учених. – С. 98-101.
 18. Буда, Т. Й. Зайнятість молоді: європейський досвід правового регулювання / Т. Буда, Н. Цвігун // Психологія і суспільство. – Тернопіль : Вектор, 2012. – Спецвип. : Наукові праці молодих учених. – С. 101-104.
 19. Буда, Т. Розв’язання проблем працевлаштування молоді як першочергове завдання суспільства [Електронний ресурс] / Т. Буда // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДПУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 3. – С. 90-96.
 20. Буда, Т. Й. Євроінтеграційні аспекти регулювання зайнятості молоді в умовах інституційних змін [Електронний ресурс] / Т. Й. Буда // Вітакультурний млин : методолог. альман. НДІ методології та економіки вищої освіти ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 45-49.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Буда, Т. Й.Соціологія [Текст] : навч.-метод. комплекс з вивчення курсу / Т. Й. Буда. – Тернопіль : Вектор, 2007. – 244 с.
 2. Буда, Т. Й.Соціологія [Текст] : навч. - метод.комплекс з вивчення курсу. 1 / Т. Й. Буда. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 240 с.
 3. Буда, Т. Й.Соціологія [Текст] : Навч. - метод.комплекс з вивчення курсу. Ч. 1 / Т. Й. Буда. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 240 с.
 4. Буда, Т. Й.Соціологія [Текст] : навч. - метод. компл. / Т. Й. Буда. – Тернопіль : Економічна думка, 2000 .– 206 с.
 

Бугель Юлія Володимирівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

Бугель

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Бугель, Юлія Володимирівна Управління кредитним портфелем комерційного банку в ринкових умовах господарювання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Володимирівна Бугель. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 253 с.
 2. Бугель, Юлія Володимирівна Управління кредитним портфелем комерційного банку в ринкових умовах господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Володимирівна Бугель. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бугель, Ю. Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність ефективного управління ним / Юлія Бугель // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 98-107.
 2. Бугель, Ю. Основні аспекти розвитку кредитного ринку України в умовах ринкового реформування економіки / Ю. Бугель // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. - Вип.10. – С. 224-226.
 3. Бугель, Ю. Напрямки удосконалення системи банківського кредитування позичальників / Юлія Бугель // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 2. – С. 132-137.
 4. Бугель, Ю. Оптимізація кредитних відносин за умов ринкової трансформації економіки. / Юлія Бугель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005.– Вип. 4. – С. 19-26.
 5. Бугель, Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитноспроможності позичальника / Ю. Бугель // Банківська справа. – 2007. – № 4. – С.54-59.
 6. Бугель, Ю. Основні засади організації та напрями вдосконалення кредитних відносин комерційних банків з клієнтами / Юлія Бугель // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – №18. – С.143-146.
 7. Бугель, Ю. Проблеми та шляхи вдосконалення організації операції банку з інвестиційними цінними паперами / Ю. Бугель // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. – С.116-118.
 8. Бугель, Ю. В. Комерційні банки як інституційна основа організації кредитних відносин в економіці ринкового типу [Електронний ресурс] / Ю. В. Бугель // Інноваційна економіка. - 2010 - № 4. - С. 234-238.
 9. Бугель, Ю. Проблеми оптимізації кредитного портфеля кредитного банку [Електронний ресурс] / Юлія Бугель // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль. – 2002. – № 10. – С. 128-130.
 10. Бугель, Ю. В. Сек’юритизація як метод оптимізації управління ризиком кредитного портфеля комерційних банків [Електронний ресурс] / Ю. В. Бугель // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту  КНТЕУ. – Чернівці, 2010. – Вип. 3 (39) : Економічні науки. – С. 228-234.
 11. Бугель, Ю. Напрями удосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем [Електронний ресурс] / Юлія Бугель // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 2.— С. 157-163.
 12. Бугель, Ю. Дохідність кредитних вкладень та стратегія процентної політики банківських установ / Юлія Бугель // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 70-77.
 13. Бугель, Ю. Реалізація стратегічних цілей кредитної політики як основа концепції формування кредитного портфеля комерційних банків / Ю. Бугель // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 84-93.
 14. Бугель, Ю. Сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин в умовах ринкових перетворень економічної системи / Юлія Бугель // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – C. 137–143.
 15. Бугель, Ю. В. Суть та значення кредиту в умовах ринкового реформування економіки / Ю. В. Бугель // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2005. – С. 65-71.
 16. Бугель, Ю. В. Організація кредитного процесу комерційних банків в Україні / Ю. В. Бугель // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 207, т. II.  – С. 473-478.
 17. Бугель, Ю. В. Аналіз якості структури кредитного портфеля комерційних банків в ринкових умовах господарювання / Ю. В. Бугель // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2006. – С. 51-57.
 18. Бугель, Ю. В. Удосконалення управління кредитним ризиком у процесі формування кредитного портфеля банку / Ю. В. Бугель // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2006. – № 7. – С. 125-132.
 19. Бугель, Ю. В. Удосконалення управління кредитним ризиком у процесі формування кредитного портфеля банку / Ю. В. Бугель // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2006. – № 7. – С. 125-132.
 20. Бугель, Ю. В. Основні шляхи вдосконалення методів управління кредитним ризиком в Україні / Ю. В. Бугель // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 105-110.
 21. Бугель, Ю. В. Перспективи оптимізації механізму управління кредитним портфелем комерційних банків / Ю. В. Бугель // Фінанси, облік і аудит. – Київ, 2006. – С. 27-35.
 22. Бугель, Ю. В. Використання кредитних деривативів як перспективний спосіб управління кредитним портфелем банку [Електронний ресурс] / Ю. В. Бугель // Науковий збірник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2011. – Вип. 7, т. 1. – С. 14-20.
 23. Бугель, Ю. В. Напрями удосконалення роботи банків щодо управління кредитним ризиком [Електронний ресурс] / Ю. В. Бугель // Фінанси, облік і аудит. – Київ, 2012. – С. 22-27.
 24. Бугель, Ю. В. Напрями активізації державної підтримки діяльності підприємств хлібопродуктового підкомплексу АПК: економічний аспект / Ю. В. Бугель // Схід : аналіт.-інформац. журнал. – 2012. – Вип. 6 (120). – С. 50-55.
 25. Бугель, Ю. В. Напрями оптимізації податкового регулювання соціально-економічних процесів [Електронний ресурс] / Ю. В. Бугель // Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту  КНТЕУ. – Чернівці, 2014. – С. 190-198.
 26. Бугель, Ю. В. Стратегія управління проблемною заборгованістю банківських установ [Електронний ресурс] / Ю. В. Бугель // Формування ринкової економіки. – Київ, 2015. – № 33. – С. 502-509.
 27. Бугель, Ю. В. Удосконалення методики оцінки ефективності кредитного процесу банку [Електронний ресурс] / Ю. В. Бугель // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3.
 28. Бугель, Ю. В. Сек’юритизація банківських активів як інструмент управління портфельним кредитним ризиком банку [Електронний ресурс] / Ю. В. Бугель // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 4. - С. 164-168.
 

Братко Олександра Семенівна

Опубліковано: 11 листопада 2011

bratko-o.s

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Братко, О. С. Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу [Електронний ресурс] / О. С. Братко, О. Д. Дячун // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010.
 2. Штефанич, Д. Теоретичні засади маркетингового аналізу / Дмитро Штефанич, Олександра Братко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3. – С. 62-70.
 3. Братко, О. С. Сутність маркетингового аналізу товарної політики / О. С. Братко, Н. З. Лагоцька // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 213-218.
 4. Братко, О. Теоретичні засади олімпійського маркетингу [Електронний ресурс] / Олександра Братко, Олександр Сохацький // Науковий вісник Донецького національного університету. Сер. В. Економіка і право. – Донецьк, 2012. – Спец. вип., т. 1. – С. 311-313.
 5. Братко, О. С. Аналіз системи маркетингових комунікацій підприємства [Електронний ресурс] / О. С. Братко // Економіка і ринок, аналіз, облік і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 24. 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Братко, О. С. Організація маркетингової діяльності на підприємстві [Текст] / О. С. Братко. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 26 с.
 2. Братко, О. С. Загальна концепція маркетингу [Текст] : навч. посіб. / О. С. Братко, Е. В. Савельев. – К. : ІСДО, 1993. – 56 с.
 3. Новітній маркетинг [Текст] / Є. В. Савельєв, О. С. Братко, М. Я. Матвіїв [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 296 с.
 4. Братко, О. С. Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навч. посіб. / О. С. Братко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 275 с.
 5. Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. А. Штефанич, О. С. Братко, О. Д. Дячун [та ін.] ; за ред. Д. А. Штефанича. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.
 6. Поведінка споживачів [Текст]: навч. посіб. /Д. А. Штефанич, А. Ліманський, С. П. Мартова [та ін.].– Івано-Франківськ: Галицька академія, 2005.– 232 с.

 

Білик Надія Іванівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

Білик НКафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Білик, Н. І. Роль Богдана Лепкого та його творчості в українському національному відродженні (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) : дис. …канд.. іст. наук / Н. І. Білик. – Тернопіль, 1999. – 205 с.
 2. Білик, Н. І. Роль Богдана Лепкого та його творчості в українському національному відродженні (кін. ХІХ –  поч. ХХ ст.) : автореф. дис. …канд.. іст. наук / Н. І. Білик. – Чернівці, 1999. – 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Білик, Н. І. Просвітницька діяльність Богдана Лепкого [Електронний ресурс] / Н. І. Білик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 88-92.
 2. Білик, Н. Роль Богдана Лепкого у поглибленні інтеграції України в світовий культурний процес [Електронний ресурс] / Надія Білик // Україна–Європа–Світ : зб. наук. праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 108-118.
 3. Білик, Н. Українська національна ідея в поетичній творчості Богдана Лепкого [Електронний ресурс] / Надія Білик (Лиса) // Слово і час. – 2006. - № 9. – С. 45-49.
 4. Білик, Н. Топос “Малої Вітчизни” у творчості Івана Марчука [Електронний ресурс] / Надія Білик // Наукові записки. Сер. Культурологія. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 5. – С. 611-619.
 5. Білик, Н. Постать Тараса Шевченка в культурологічній спадщині Богдана Лепкого [Електронний ресурс] / Н. Білик // Україна–Європа–Світ : зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 5 : у 2 ч. – Ч. 1 : Україна–Європа–Світ : історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку. – С. 200-204.
 6. Білик, Н. Б. С. Лепкий – діяч Союзу визволення України / Н. Білик // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 173-174. – С. 57-70.
 7. Білик, Н. Б. С. Лепкий – діяч Союзу визволення України / Н. Білик // Богдан Лепкий в духовній історії України : матеріали наук. конф. [Бережани, 27 серп. 2005 р.] / за наук. ред. проф. Р. Т. Гром’яка ; упорядкув. доц. Н. І. Білик. – Тернопіль : Джура, 2006. – С. 20-35.
 8. Білик, Н. Б. С. Лепкий – діяч Союзу визволення України / Н. Білик // Тернопільський міський осередок Наукового товариства ім. Шевченка : зб. праць. – Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль, 2006. – Т. 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у ХХ ст. – С. 24-44.
 9. Білик, Н. Б. С. Лепкий – сенатор ІІ Речі Посполитої / Н. Білик // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : у 2 т. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – Т.1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 173-175.
 10. Білик, Н. Богдан Лепкий – співробітник «Шляху» (Німеччина) / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія // Українська історична біографістика : забуте і невідоме. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2, ч. 2. – С. 134-139.
 11. Білик, Н. Богдан Лепкий : відомий і невідомий / Н. Білик, Н. Гавдида // Лепкий Б. Вибрані твори : у 2 т. / упорядкув. та передм. Н. І. Білик, Н. І. Гавдиди ; прим. Н. І. Білик. – К. : Смолоскип, 2007. – Т. 1. – С. 7-48.
 12. Білик, Н. Богдан Лепкий : на шляху до епопеї «Мазепа» / Н. Білик // Тернопілля’98–99 : щорічник. – Тернопіль : Збруч, 2002. – С. 506-508.
 13. Білик, Н. Богдан Лепкий : штрихи до портрета / Н. Білик // Богдан Лепкий : відомий і невідомий (1872–1941) : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Обл. музей Богдана Лепкого в м. Бережанах, Держ. архів Терноп. обл., Терноп. обл. краєзн. музей, Бережан. Музей книги ; уклад. М. Пайонк [та ін.] ; авт. нарисів : Н. Білик, Н. Дирда; ред. Г. Жовтко ; кер. проекту та наук. ред. В. Вітенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – С. 4-26.
 14. Білик, Н. Богдан Лепкий в духовній історії України (історіографічний огляд) / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. VIII. – С. 198-205.
 15. Білик, Н. Богдан Лепкий і «Слов’янський клуб» у Кракові / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1998. – Вип. VII. – С. 187-193.
 16. Білик, Н. Богдан Лепкий і «Християнсько-суспільний союз» / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 22-26.
 17. Білик, Н. Богдан Лепкий і греко-католицьке клерикальне середовище: культурологічний аспект / Н. Білик // Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців : матеріали Всеукр. наук. конф. «Історичні постаті Греко-Католицької Церкви та їх роль у культурно-просвітницькому й національному відродженні» [Коломия, 18 жовт. 2013 р.] / наук. ред. Я. Ткачук, А. Королько. – Коломия : Вік, 2013. – С. 17-24.
 18. Білик, Н. Богдан Лепкий та Осип Курилас : до історії взаємин / Н. Білик // Тернопільський міський осередок Наукового товариства ім. Шевченка : зб. праць. – Тернопіль : Рада, 2004. – Т. 1. – С. 282-289.
 19. Білик, Н. Богдан Лепкий як ідейний натхненник українського народу / Н. Білик // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 52-58.
 20. Білик, Н. Богдан Лепкий як популяризатор української культури у Польщі (перекладацька діяльність митця) / Н. Білик (Лиса) // Українська література в контексті світової: теоретичний, історичний і методологічний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Черкаси, 24–25 верес. 1998 р.]. – Черкаси : Відлуння, 1998. – С. 67.
 21. Білик, Н. Внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості Ярослава Омеляна / Н. Білик // Краєзнавча музеологія : минуле, сьогодення, перспективи (До 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 21–22 трав. 2013 р.]. – Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль, Терно-граф, 2013. – С. 22-29.
 22. Білик, Н. Внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості Ярослава Омеляна / Н. Білик // Музеї Тернопільщини : зб. праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка / відп. ред. М. Андрейчин. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2013. – Т. 8. – С. 72-88.
 23. Білик, Н. Греко-католицька церква та Митрополит Андрей Шептицький у житті Богдана Лепкого / Н. Білик // Матеріали наук. конференції, присвяченої 100-річчю від часу введення на митрополичий престіл у Львові Слуги Божого Андрея Шептицького [Тернопіль, 27 жовт. 2001 р. ]. – Тернопіль : Астон, 2002. – С. 72-77.
 24. Білик, Н. Зенон Кузеля – лепкознавець / Н. Білик // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф.[Тернопіль, 2–3 листоп. 2007 р.] / за ред. М. Ткачука, Н. Білик. – Тернопіль : Видавництво «Рада», 2007. – С. 307–312.
 25. Білик, Н. Із культурологічної спадщини Богдана Лепкого / Н. Білик // Теорія літератури, компаративістика, україністика : зб. наук. праць з нагоди сімдесятиріччя докт. філолог. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром’яка / упорядники М. Лановик [та ін.] // Studia methodologica. – Вип. 19. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 271–277.
 26. Білик, Н. Історична епопея Богдана Лепкого «Мазепа» (історико-культурологічний аспект) / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2001. – Вип. 13. – С. 130-135.
 27. Білик, Н. Корпоративна культура ТНЕУ / Н. Білик // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 8–9 квітня 2016 р., ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2016. – С. 349–351.
 28. Білик, Н. Культурологічна концепція Богдана Лепкого / Н. Білик // Українська історична наука на шляху творчого поступу : ІІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків [Луцьк, 17–19 трав. 2006 р.] : доп. та повідом. : в 3-х т. / Укр. іст. т-во, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки / гол. ред. І. Коцан ; відп. ред. : С. Гаврилюк [та ін.]. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – Т. 1. – С. 88-93.
 29. Білик, Н. Культурологічна концепція Богдана Лепкого / Н. Білик // Розбудова держави. – 2006. – № 1–6. – С. 39-47.
 30. Білик, Н. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого / Н. Білик // Україна–Європа–Світ : зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 8. – С. 312-328.
 31. Білик, Н. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого / Н. Білик // Лепкий Б. Вибрані твори : у 2 т. / упорядкув. та передм. Н. Білик, Н. Гавдиди ; прим. Н. Білик, Н. Гавдиди, Л. Білик. – К. : Смолоскип, 2011. – Т. 2. – С. 5-37.
 32. Білик, Н. Культурологічні студії Б. С. Лепкого / Н. Білик // Кайндль Р. Ф. Вікно в європейську науку : матеріали ІІ Міжнар. наук. семінару «Кайндлівські читання» [Чернівці, 28–29 трав. 2005 р.]. – Чернівці : Прут, 2005. – С. 347-355.
 33. Білик, Н. Курси українознавства в Берліні (суспільно-культурна діяльність Зенона Кузелі) / Н. Білик // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнар. конгресу [Київ, 25–27 жовт. 2007 р.]. – К. : Укр. агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 58-59.
 34. Білик, Н. Літописець долі рідного народу / Н. Білик, Б. Мельничук // Лепкий Б. Вибрані твори / вступ. ст. Н. Білик, Б. Мельничука. – Тернопіль : Збруч, 2004. – С. 3-12.
 35. Білик, Н. Наукова діяльність Богдана Лепкого / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. ІХ. – С. 20-25.
 36. Білик, Н. Особовий архів Богдана Лепкого / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1, ч. 2. – С. 106-109.
 37. Білик, Н. Педагогічна діяльність Богдана Лепкого / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2001. – Вип. 12. – С. 50-58.
 38. Білик, Н. Питання збереження культурної спадщини у концепції Б. С. Лепкого / Н. Білик // Охорона культурної спадщини в Україні: історія, теорія, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 28–29 трав. 2007 р.]. – Тернопіль, 2007. – С. 123-126.
 39. Білик, Н. Повість Богдана Лепкого «Сотниківна» : історико-культурологічний аспект / Н. Білик // Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки, присвяченій 140-річчю від дня народження Богдана Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. д. ф. н., проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 36.– С. 33-39.
 40. Білик, Н. Повість Богдана Лепкого «Сотниківна» та її інсценізації : історико-культурологічний аспект / Н. Білик // Лепкий Б. Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського : повість / упорядкув. та передм. Н. Білик ; прим. Н. Білик, Б. Мельничука. – Тернопіль : Богдан, 2012. – С. 6-20.
 41. Білик, Н. Постать Богдана Лепкого у контексті українсько-польських взаємин / Н. Білик // Українська історична біографістика : забуте і невідоме / за ред. проф. М. М. Алексієвця. – Ч. 1. – Тернопіль : Лілея, 2005. – С. 191-212.
 42. Білик, Н. Постать Богдана Лепкого у спогадах сучасників / Н. Білик // Тернопільський міський осередок Наукового товариства ім. Шевченка : зб. праць. – Тернопіль : Рада, 2008. – Т. 4. : Видатні постаті в українській культурі і науці. – С. 175-183.
 43. Білик, Н. Публіцистика Богдана Лепкого на сторінках українських еміграційних видань / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 107-114.
 44. Білик, Н. Рецепція української християнської культури у творчості Богдана Лепкого / Н. Білик // Гілея: науковий вісник. Гилея: научный вестник. Gileya: scientific herald. Сер. Історичні науки. Політичні науки. Філософські науки.  Вип. 113 (№ 10). – К., 2016. – С. 126–130.
 45. Білик, Н. Роман Смик – меценат української культури / Н. Білик // Український вимір : зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, 2008. – Ч. 7. – С. 353-359.
 46. Білик, Н. Рукописи Богдана Лепкого у фондах київських архівів / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 3 : Національно-державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя. – С. 251-256.
 47. Білик, Н. Суспільно-культурна діяльність Зенона Кузелі в Берліні / Н. Білик // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Укр. агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХІХ. – С. 191-197.
 48. Білик, Н. Тарас Шевченко в рецепції Богдана Лепкого / Н. Білик // Тарас Шевченко і сучасна національна освіта : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 5–6 березня 2014 р.]. – Тернопіль, 2014. – С. 9-10.
 49. Білик, Н. І. Тарас Шевченко в рецепції Богдана Лепкого / Н. І. Білик // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 9-10.
 50. Білик, Н. Українська національна ідея в поетичній творчості Богдана Лепкого / Н. Білик // Бережани 1375–2000 : зб. ст. та матеріалів. – Тернопіль - Бережани : Збруч : Відділ інформаційних систем і комп’ютерних технологій БАТІ, 2000. – С. 111-118.
 51. Білик, Н. Науково-освітня діяльність Б. С. Лепкого в контексті українського державотворчого процесу / Н. Білик // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2004. – Вип. 3. – С. 61-65.
 52. Білик, Н. Українське сакральне мистецтво в житті Богдана Лепкого / Н. Білик // Київська традиція і східний обряд в Українському християнстві : наук. зб. – Київ - Тернопіль, 2004. – С. 151-155.
 53. Білик, Н. Богдан Лепкий – співробітник «Шляху» (Зальцведель, Німеччина) / Н. Білик // Український вимір : міжнар. зб. інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Ніжин - Київ : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – Вип. 5. – С. 81-85.
 54. Білик, Н. Повість Богдана Лепкого «Сотниківна» : історико-культурологічний аспект / Н. Білик // Літературний Тернопіль. – 2010. – Ч. 1. – С. 99-109.
 55. Білик, Н. Облога Збаража в 1649 році у рецепції польського історика Людвіка Кубалі / Н. Білик // Літературний Тернопіль. – 2010. – Ч. 2. – С. 114-124.
 56. Білик, Н. Облога Збаража в 1649 році у рецепції польського історика Людвіка Кубалі / Н. Білик // Наукові записки Національного заповідника «Замки Тернопілля». – Збараж, 2010. – № 1. – С. 3-12.
 57. Білик, Н. «Нові новели» Богдана Мельничука : «жіночий» погляд / Н. Білик // Освітянин. – 2010. – Ч. 3. – C. 28-29.
 58. Білик, Н. Доля особового архіву Богдана Лепкого // Літературний Тернопіль. – 2014. – Ч. 2. – С. 96-101.
 59. Білик, Н. Музика серця і вогонь духу, або Внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості Ярослава Омеляна / Надія Білик // Літературний Тернопіль. – 2015. – Ч. 4. – С. 128-137.
 60. Білик, Н. Богдан Лепкий і українська національна ідея / Н. Білик // Вісник історії краю. – 1997. – Ч. 11. – С. 3-4.
 61. Білик, Н. Богдан Лепкий : штрихи до політичного портрета / Н. Білик // Жайвір. – 1999. – Листоп. – С. 2.
 62. Білик, Н. Так міг написати лише митець про митця / Н. Білик // Жайвір. – 2000. – Серп. – С. 4.
 63. Білик, Н. Нові здобутки на лепківській ниві / Н. Білик // Жайвір. – 2001. – № 3 (72). – С. 10-11. – Рец. на кн. : Коритко Р. Від передгроззя до громовиці. – Львів : Кобзар, 2000.
 64. Білик, Н. Педагогічна діяльність Богдана Лепкого / Н. Білик // Жайвір. – 2001. – № 7. – С. 2. ; продовж. : 2002. – № 6. – С. 6.
 65. Білик, Н. Нові здобутки на лепківській ниві / Н. Білик // Бережанське віче. – 2002. – № 51. – С. 6. – Рец. на кн. : Коритко Р. Від передгроззя до громовиці. – Львів : Кобзар, 2000.
 66. Білик, Н. Постать Тараса Шевченка в культурологічній спадщині Богдана Лепкого / Н. Білик // Русалка Дністрова. – 2007. – Ч. 3. – С. 4-5.
 67. Білик, Н. Постать Богдана Лепкого в спогадах сучасників / Н. Білик // Вільне життя. – 2007. – 3 листоп. – С. 8.
 68. Білик, Н. Ідеї українського державництва / Н. Білик // Русалка Дністрова. – 2009. – Ч. 1. – С. 6.
 69. Білик, Н. Українська освіта у світовому часопросторі / Н. Білик // Університетська думка. – 2009. – № 10 (351). – С. 3.
 70. Білик, Н. Богдан Лепкий на шляху до епопеї «Мазепа» / Н. Білик // Тернопіль вечірній. – 2010. – № 56. – С. 15.
 71. Білик, Н. Художник Тернопільського замку [про Я. Омеляна] / Н. Білик // Тернопіль вечірній. – 2010. – Ч. 53. – C. 8.
 72. Білик, Н. Другий після Франка. Кілька штрихів до портрета Богдана Лепкого / Н. Білик // Вільне життя. – 2012. – 2 листоп. – С. 6.
 73. Білик, Н. Богдан Лепкий : «Будучність наша… в нас самих, в наших душах і серцях». Кілька штрихів до портрета публіциста / Н. Білик // Бережанське віче. – 2012. – 2 листоп. – С. 4.
 74. Білик, Н. Рукописи Богдана Лепкого у фондах київських архівів / Н. Білик // Дзеркало тижня. – 2012. – № 40. – С. 11.
 75. Білик, Н. Казковий світ Богдана Лепкого / Н. Білик // Вільне життя. – 2012. – 21 листоп. – С. 11. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Білик, Н. І. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого [Текст] = Bohdan Lepky's Cultural Heritage : монографія / Н. І. Білик. – Тернопіль : Богдан, 2013. – 184 с.
 2. Білик, Н. Богдан Лепкий у духовному відродженні українського народу : монографія / Надія Білик. – Тернопіль : Збруч, 1999. – 144 с.
 3. Білик, Н. Богдан Лепкий. Життя і діяльність [Текст] / Н. Білик. – Тернопіль : Джура, 2001. – 172с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Культурологія : навч. посіб. / Н. І. Білик [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2007. – 200 с.
 2. Історія української культури : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – 224 с.
 3. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. І. Білик [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2005. – 100 с. 
 4. Білик, Н. Вступне слово / Н. Білик, Н. Гавдида // Лепкий Б. Вибрані твори : у 2 т. – К. : Смолоскип, 2007. – Т. 1. – С. 5-6.
 5. Білик, Н. Примітки / Н. Білик // Лепкий Б. Вибрані твори : у 2 т. – К. : Смолоскип, 2007. – Т. 1. – С. 565-598.
 6. Білик, Н. Богдан Лепкий і «Християнсько-суспільний союз» / Н. Білик // Високе небо Богдана Лепкого. Спроба антології у публіцистиці, поезії, музиці. – Бережани–Тернопіль : Джура, 2001. – С. 97-106.
 7. Білик, Н. Богдан Лепкий : штрихи до політичного портрета / Н. Білик // Високе небо Богдана Лепкого. Спроба антології у публіцистиці, поезії, музиці. – Бережани–Тернопіль : Джура, 2001. – С. 107-110.
 8. Білик, Н. Чайка Володимир Іванович / Н. Білик, Б. Мельничук // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль : Збруч, 2009. – Т. 4. – С. 680.
 9. Білик, Н. Вступне слово / Н. Білик, Н. Гавдида // Лепкий Б. Вибрані твори : у 2 т. – К. : Смолоскип, 2011. – Т. 1, вид. друге. – С. 5-6.
 10. Білик, Н. Примітки / Н. Білик // Лепкий Б. Вибрані твори : у 2 т. – К. : Смолоскип, 2011. – Т. 2. – С. 535-580; 588-591; 597-599.
 11. Вибрана бібліографія, складена Надією Білик // Лепкий Б. Вибрані твори : у 2 т. – К. : Смолоскип, 2011. – Т. 2. – С. 519-530.
 12. Білик, Н. Примітки / Н. Білик // Лепкий Б. Вибрані твори : у 2 т. – К. : Смолоскип, 2011. – Т. 1, вид. друге. – С. 565-598.
 13. Білик, Н. Примітки / Н. Білик // Лепкий Б. Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського : повість. Інсценізації О. Скалозуба та Б. Мельничука. – Тернопіль : Богдан, 2012. – С. 259-260; 263-269.
 14. Білик, Н. Пояснення діалектних та рідковживаних слів / Н. Білик // Лепкий Б. Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського : повість. Інсценізації О. Скалозуба та Б. Мельничука. – Тернопіль : Богдан, 2012. – С. 257-258.
 15. Білик, Н. Нові новели Богдана Мельничука: «жіночий» погляд / Н. Білик // Мельничук Б. І. Дорога до себе : нові новели, п’єси і радіоп’єси; спогади, статті, нариси, рецензії, бувальщини, казки та інші тексти. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2012. – С. 1100-1103.
 16. Білик, Н. «Слова від серця» : роздуми Богдана Мельничука про сьогодення / Н. Білик // Мельничук Б. І. Дорога до себе : нові новели, п’єси і радіоп’єси; спогади, статті, нариси, рецензії, бувальщини, казки та інші тексти. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2012. – С. 1174-1176.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для підсумкового контролю знань з курсу «Історія української культури» / уклад. : Н. Білик, Н. Юрчак. – Тернопіль : ПП Шпак В. Б., 2012. – 52 с.
 2. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з історії української культури / уклад. : Н. Білик, Н. Юрчак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 42 с.
 3. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з історії української культури / уклад. : Н. Білик, Н. Юрчак. – Тернопіль : ПП Шпак В. Б., 2011. – 58 с.
 4. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з культурології / уклад. : Н. Білик, Н. Юрчак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. –38 с.
 5. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Культурологія» / Н. І. Білик [та ін.]. – Тернопіль, 2004.
 6. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Релігієзнавство / Н. І. Білик [та ін.]. – Тернопіль, 2001.
 7. Методичні вказівки по підсумковому контролю знань з курсу «Культурологія» (тести) / Н. І. Білик [та ін.]. – Тернопіль, 2005.
 8. Методичні рекомендації з дисципліни «Культурологія» / уклад. : Н. Білик [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – 29 с.
 9. Методичні рекомендації з дисципліни «Культурологія» / уклад. : Н. Білик [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 24 с.
 10. Методичні рекомендації з дисципліни «Культурологія» / уклад. : Н. Білик [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 30 с.
 11. Навчальні матеріали для організації самостійної роботи студентів з курсу «Професійна етика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0201 «Культура» із напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / уклад. : Н. Білик. – Тернопіль : ПП Шпак В. Б., 2012. – 38 с.
 12. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Професійна етика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / укладач: Н. І. Білик. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 24 с.
 13. Навчально-методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів з курсу «Корпоративна культура» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» / укладач: Н. І. Білик. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 15 с.
 14. Надія Білик : лепкознавчі та культурологічні студії : бібліогр. покаж. / обл. комун. музей Богдана Лепкого ; упорядкув. : Н. Дирди, Н. Стрілець. – Тернопіль : Астон, 2012. – 28 с.
 

Білик Ірина Василівна

Опубліковано: 08 вересня 2011

bilyk

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Білик, І. Залучення іноземного капіталу на страховий ринок: досвід зарубіжних країн та реалії України / Ірина Білик // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 173-178.
 2. Білик, І. Категорія "страховий захист" та еволюція її розуміння / Ірина Білик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2007. – № 21. – С. 114-119.
 3. Білик, І. Особливості структури та інфраструктури страхових ринків України та Польщі / Ірина Білик // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 168-177.
 4. Шумелда, Я. Страховий і перестрахувальний ринки: взаємозв’язки і взаємозалежності / Я. Шумелда, І. Білик, О. Сухецька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 102-107.
 5. Білик, І. В. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: особливості розвитку та напрямки модернізації в Україні / І. В. Білик // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 188-194.