Бойківська Галина Миколаївна

Опубліковано: 24 березня 2017

citationsКафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Бойківська, Г. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні / Г. Бойківська // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2 (4). – С. 131-133. 
 2. Бойківська, Г. М. Проблеми формування системи реалізації зерна в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4 (32) – С. 296-301.
 3. Мартусенко, І. В. Особливості розвитку ринку молока та молочних продуктів в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко //  Агросвіт. – 2010. – № 9.– С. 30-35.
 4. Бойківська, Г. М. Вплив окремих факторів на результативність роботи переробних підприємств Вінницької області [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська //  Ефективна економіка. – 2010. – № 9.
 5. Бойківська, Г. М. Моделювання параметрів розвитку виробничих потужностей переробних підприємств на базі нечіткої логіки [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська //  Збірник наукових праць Луцького національного технічного університетету. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (26), ч. 1.  – С. 145-148.
 6. Бойківська, Г. М. Стратегічні напрями реалізації виробничих можливостей переробних підприємств АПК в умовах конкурентного середовища [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська //  Агросвіт. – 2011. – № 4.– С. 34-38.
 7. Мартусенко, І. В. Сутність організаційного потенціалу та його роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств / І. В. Мартусенко, Г. М. Бойківська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 69-72.
 8. Бойківська, Г. М. Організаційно-інноваційна модель ефективного використання потенціалу переробних підприємств аграрного комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Агросвіт. – 2012. – № 8. – С. 20-26.
 9. Бойківська, Г. М. Проблеми використання біоенергетичних ресурсів в системі АПК України [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, О. Ю. Федик // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7 (33). – С. 170-174.   
 10. Бойківська, Г. М. Організаційні аспекти покращення внутрішніх економічних відносин на плодоовочевих переробних підприємствах Вінницької області / Г. М. Бойківська, Л. Г. Дончак // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 11. Бойківська, Г. М. Конкурентоспроможний розвиток молокопереробного підприємства: передумови та фактори / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 29-35.
 12. Бойківська, Г. М. Закономірності, характеристики та фактори формування виробничого потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 4.
 13. Мартусенко, І. В. Особливості конкурентоспроможного розвитку молокопереробного підприємства в сучасній практиці господарювання [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, Г. М. Бойківська //Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 29-35.
 14. Українець, М. Силіконова долина США як приклад перспектив розвитку сучасних технологій для України [Електронний ресурс] / М. Українець, М. Собчук, Г. М. Бойківська // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. - Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. - Т. 2, ч. 2. - С. 27-28.
 15. Дончак, Л. Г. Організаційні аспекти покращення внутрішніх економічних відносин на плодоовочевих переробних підприємствах Вінницької області [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак, Г. М. Бойківська // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 16. Бойківська, Галина Інноваційна діяльність як один із напрямів підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств / Галина Бойківська, Леся Дончак // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 28 жовт. 2015 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Ю. І. Гайда [та ін.] ; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – С. 41-44.
 

Бех Марія Степанівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

Бех

Кафедра фінансів та банківської справи Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бех, Марія Степанівна Формування ринкових відносин в аграрному секторі економіки на основі кооперації [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Марія Степанівна Бех. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 223 c.
 2. Бех, Марія Степанівна Формування ринкових відносин в аграрному секторі економіки на основі кооперації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Марія Степанівна Бех. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бех, М. С. Банківська система України в умовах припливу іноземного капіталу [Електронний ресурс] / М. С. Бех, Н. М. Бех, Р. Я. Хорощак.
 2. Бех, М. С. Банківське кредитування України в умовах світової фінансової кризи [Електронний ресурс] / М. С. Бех // Інноваційна економіка.
 3. Бех, М. С. Економічна роль земельного кодексу / Марія Бех // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2002. - № 12. - С. 223-225 .
 4. Бех, М. С. Ефективність розвитку аграрного сектору України в сучасних умовах / М. С. Бех // Інноваційна економіка. - 2008. - № 1. - С. 57-62.
 5. Бех, М. Законодавче забезпечення проведення валютних операцій комерційними банками України / Марія Бех // Наукові записки. Сер. Економіка. - 2002. - № 12. - С. 175-177.
 6. Бех, М. Кооперативи та їх значення у формуванні підприємницьких відносин / Марія Бех // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2005. - № 18. - С. 175-179.
 7. Бех, Н. М. Особливості розвитку банківської діяльності [Електронний ресурс] / Н. М. Бех // Інноваційна економіка.
 8. Бех, М. Особливості функціонування обслуговуючих кооперативів / Марія Бех // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. - 2005. - № 19. - С. 264-267.
 9. Бех, М. С. Поєднання ринкового і державного регулювання розвитку кооперативних формувань / М. С. Бех // Інноваційна економіка. - 2007. - № 3. - С. 284-289.
 10. Бех, М. С. Проблеми кредитування підприємств середнього і малого бізнесу перативів [Електронний ресурс] / М. С. Бех, Н. М. Бех.
 11. Бех, М. С. Проблеми погашення кредитів в українських банках [Електронний ресурс] / М. С. Бех, Н. М. Бех // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - № 3. – С. 222-229.
 12. Галак, Я. Ресурсний потенціал агро-промислового комплексу Чортквіського району : проблеми і перспективи використання / Я. Галак, М. Бех // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2002. – Вип. 7. – 37-40.
 13. Бех, М. С. Сутнісна характеристика малого і середнього бізнесу в транcформаційних умовах реформування економіки України [Електронний ресурс] / М. С. Бех, Н. М. Бех // Сталий розвиток економіки.
 14. Бех, М. Удосконаленян платіжної системи як необхідна система забезпечення фінансової стабільності [Електронний ресурс] / Марія Бех.
 15. Бех, М. С. Банківське кредитування: суть та особливості / М. С. Бех // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 146-149.
 16. Бех, М. Проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації / М. Бех // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С.109-110.
 17. Бех, М. Економічні напрямки сучасного розвитку промислових підприємств Чортківщини / М. Бех, І. Бех // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С.119-121.
 18. Бех, М. Економічна роль НБУ в період побудови розвиненого ринкового середовища / М. Бех // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2.– С.110-112.
 19. Бех, М. Розробка кредитної політики підприємства /Марія Бех //Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] /редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 127-131.
 20. Бех, М. С. Розвиток економіки України в умовах глобалізації / М. С. Бех // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 32-35.
 21. Бех, М. С. Інструментарій грошово-кредитної політики України в післякризовий період [Електронний ресурс] / М. С. Бех, Н. Є. Кульчицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 8, т. 1. – С. 94-99.
 

Батрин Наталія Володимирівна

Опубліковано: 11 червня 2013

батрин наталія володимирівна

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Вчене звання: кандидат філологічних наук

Науковий ступінь: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Батрин, Наталія Володимирівна Інваріантні значення і типові смисли англійських прикметників семантичного поля температурної ознаки [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Батрин Наталія Володимирівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 218 с.
 2. Батрин, Наталія Володимирівна Інваріантні значення і типові смисли англійських прикметників семантичного поля температурної ознаки [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Батрин Наталія Володимирівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Батрин, Н. В. Проблема підвищення мотивації студентів вищих навчальних закладів економічного профілю [Електронний ресурс] / Н. В. Батрин  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 158-163.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Батрин, Н. В. Ситуаційна вправа "Можливе звільнення ?" [Текст] / Н. В. Батрин // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 269-279.
 2. Аналіз ділових ситуацій [Текст] : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 352 с.
 3. Гендерні аспекти малого та середнього бізнесу [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Батрин, Л. В. Вереіна, Ю. М. Галустян [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 116 с.
 

Балазюк Оксана Юріївна

Опубліковано: 21 лютого 2012

balazyuk-oksana-yuryivna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Балазюк, Оксана Юріївна Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Оксана Юріївна Балазюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 229 с.
 2. Балазюк, Оксана Юріївна Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Оксана Юріївна Балазюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Балазюк, О. Ю. До питання класифікації витрат [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Економічний простір. – 2010. – № 42. – С. 138-144.
 2. Балазюк, О. Ю. Облік у системі виробничого менеджменту: історичний розвиток та досвід вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 92-97.
 3. Балазюк, О. Показники оцінки та аналізу ефективності виробництва безалкогольних напоїв / Оксана Балазюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2 (18). – С. 325-328.
 4. Балазюк, О. Реалізація збалансованої системи показників за допомогою сучасних програмних продуктів / Оксана Балазюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 40-45.
 5. Балазюк, О. Ю. Альтернативні підходи до обліку витрат на підприємствах з виробництва безалкогольних напоїв [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011.– С. 63-67.
 6. Балазюк, О. Ю. Оцінка та аналіз ефективності впровадження інформаційних технологій у процес управління / О. Ю. Балазюк, І. М. Сисоєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 22. – С. 35-40.
 7. Балазюк, О. Ю. Проблеми інтеграції системи обліку та її місце у інформаційному забезпеченні управління виробництвом безалкогольних напоїв / О. Ю. Балазюк // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці : БДФА, 2008. – Вип. 4 (13) : Економічні науки. – С. 409-415.
 8. Балазюк, О. Ю. Особливості впровадження управлінських інформаційних систем на підприємствах з виробництва безалкогольних напоїв [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 1. – С. 58-67. 
 9. Балазюк, О. Ю. Облік процесу виробництва в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк, А. В. Мисаченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси, 2011. – Вип. 28, ч. 1. – С. 175-178.
 10. Балазюк, О. Ю. Особливості облікової політики для  промислових підприємств різних масштабів / О. Ю. Балазюк, І. М. Сисоєва // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. 
 

Бабій Степан Васильович

Опубліковано: 23 жовтня 2012

stepan-vasilovich-baby

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Посада: старший викладач

Публікації:

Статті:

 1. Бабій, С. Застосування динамічних моделей для оцінки управління економічним об’єктом / С. Бабій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. працб каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 8. – С. 211-213.
 2. Бабій, С. Інтелектуальне забезпечення процесів управління підприємством / Степан Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. - Вип. 8. – С. 39-43.
 3. Бабій, С. Концепція інтелектуального забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] / Степан Бабій
 4. Бабій, С. Математична модель взаємозаміни трудових ресурсів / С. Бабій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. працб каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 123-124.
 5. Бабій, С. Модель життєвого циклу товару в координатному просторі : час-ціна-попит [Електронний ресурс] / С. В. Бабій.
 6. Ляшенко, О. Нові інформаційно-аналітичні технології дослідження систем управління підприємствами [Електронний ресурс] / Ляшенко О.М., Бабій С.В. // Інноваційна економіка. – 2012. - № 3. – С. 20-24.
 7. Бабій, С. Інтелектуальні моделі професійних знань / С. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту.– 2011. – Вип. 16. – С. 87-91.
 8. Бабій, С. Інтелектуалізація діяльності підприємств регіону / Степан Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 70-74.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Бутрин-Бока Наталія Степанівна

Опубліковано: 06 березня 2013

butrin-n-s-

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бутрин, Наталія Степанівна Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав : дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Наталія Степанівна Бутрин . – Київ, 2014 . – 207 с.
 2. Бутрин, Наталія Степанівна Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бутрин Наталія Степанівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2014. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бутрин, Наталія Правове регулювання та проблемні аспекти застави корпоративних прав / Наталія Бутрин // Юридичний журнал. – 2011. – № 11. – С. 52-54.
 2. Бутрин, Н. С. Порядок формування та зміни статутного / складеного капіталу [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Вип. 578. – С. 70-75.
 3. Бутрин, Н. С. Діяльність командитного товариства [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – №1. – С. 93-99.
 4. Бутрин, Н. С. Об'єкти та суб’єкти спадкування у корпоративному праві [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин.
 5. Бутрин, Н. Теоретико-правові засади виробничого кооперативу [Електронний ресурс] / Наталія Бутрин // Україна. Європа. Світ : міжнар. зб. наук. праць. – Тернопіль, 2011. – Вип. 6-7.  – С. 416-419.
 6. Бутрин, Н. Становлення корпоративного права на території України: історичний аспект [Електронний ресурс] / Н. Бутрин // Україна. Європа. Світ : міжнар. зб. наук. праць. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8. – С. 272-279.
 7. Бутрин, Н. С. Організаційні (немайнові) права учасників господарських товариств [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин.
 8. Бутрин, НПриватна власність командитного товариства [Електронний ресурс] / Наталія Бутрин.
 9. Бутрин-Бока, Н. С. Право учасника в управлінні товариством – реалізація корпоративного права / Н. С. Бутрин-Бока // Актуальні питання публічного та приватного права : наук. журнал. – 2012. – № 2. – С. 23-26.
 10. Бутрин-Бока, Н. С. Застосування переважного права до договору міни корпоративних прав: проблемний аспект / Н. С. Бутрин-Бока // Карпатський правничий часопис : наук. журнал. – Львів,  2014. – Вип. 7. – С. 24-28.
 11. Бутрин-Бока, Н. С. Оподаткування успадкованих корпоративних прав / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Львівського національного університету внутрішніх справ. Сер. Юридична. – 2011. – Вип. 3. – С. 13-18.
 12. Бутрин-Бока, Н. С. Майно та майнові права в акціонерному товаристві / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2011. – № 16. – С. 135-137.
 13. Бутрин-Бока, Н. С. Виникнення корпоративних спорів з приводу спадкування належної учаснику частки в товаристві [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право : наук. праці  Нац. авіац. ун-ту. – 2012. – Вип. 3 (24). – С. 75-79.
 14. Бутрин-Бока, Н. С. До питання про корпоративні спори та їх підвідомчість [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право : наук. праці  Нац. авіац. ун-ту. – 2012. – Вип. 4.– С. 99-102.
 15. Бутрин-Бока, Н. С. Здійснення права учасником на одержання частини прибутку(дивідентів) товариства – реалізація корпоративного права [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – Ужгород, 2013.
 16. Бутрин-Бока, Н. С. Особливості правового регулювання договору міни як підстави виникнення корпоративних прав [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – № 23. – С. 172-175.
 17. Бутрин, Н. С. Об’єкти спадкування корпоративних прав та переваги спадкового договору[Електронний ресурс]  / Н. С. Бутрин  // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – С. 96-100.
 18. Бутрин-Бока, Н. С. Виникнення корпоративних прав на підставі заповіту та заповідального відказування[Електронний ресурс]  / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – С. 143-146.
 19. Бутрин-Бока, Н. С. Поняття «корпоративне право» та «корпоративні права» у законодавстві України [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – С. 84-88.
 20. Бутрин-Бока, Н. С. Юридична особа корпоративного типу (корпорація) – учасник корпоративних правовідносин [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Право і суспільство : наук. журнал. – 2015. – С. 61-68.
 21. Бутрин-Бока, Н. С. Форми реалізації корпоративних прав чи форми корпоративних прав? [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Електронне наукове фахове видання Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – С. 84-88.
 22. Бутрин-Бока, Н. С. Форма правочину як умова його дійсності : проблемні аспекти / Н. С. Бутрин-Бока // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 3. – С. 107-112.
 23. Бутрин-Бока, Н. С. Корпоративні права як самостійний предмет правочину / Н. С. Бутрин-Бока // Legea si viata, «Revista stiintifico-practica». – Молдова, 2014. – С. 35-39.
 24. Бутрин-Бока, Н. С. Форми реалізації корпоративного права: деякі проблемні аспекти [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2016. –Вип. 5, т. 1. – С. 64-68.
 25. Бутрин-Бока, Н. С. Корпоративні права як предмет заповіту та спадкового договору [Електронний ресурс] / Наталія Степанівна Бутрин-Бока // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 83-87.
 26. Бутрин-Бока, Н. Щодо питання про умови дійсності правочинів з приводу відчуження корпоративних прав [Електронний ресурс] / Наталія Бутрин-Бока // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 2. – С. 94-98.
 27. Бутрин-Бока, Н. С. Форма правочину щодо набуття та припинення корпоративних прав як умова його дійсності: проблемні аспекти [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2015. - № 3. - С. 44-49.
 28. Бутрин-Бока, Н. С. Правове закріплення визначення поняття "корпоративні права" за законодавством України [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - Вип. 2. - С. 54-57.