Безгубенко-Гнатишин Вікторія Юріївна

Опубліковано: 28 жовтня 2011

bezgybenko

Кафедра фінансів ім. С.І.Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Безгубенко, Вікторія Юріївна Фінансові домінанти оренди об'єктів державної власності [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Юріївна Безгубенко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 344 с.
 2. Безгубенко, Вікторія Юріївна Фінансові домінанти оренди об'єктів державної власності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Юріївна Безгубенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Статті:

 1. Безгубенко, В. Напрями забезпечення ефективного управління орендою об’єктів державної власності в Україні [Електронний ресурс] / В. Безгубенко // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного Університету „Острозька академія”, 2009. – Вип. 11. – С. 4-11.
 2. Безгубенко, В Теоретичні засади фінансових домінант оренди об’єктів державної власності [Електронний ресурс] / В. Безгубенко // Наука й економіка. – 2010. - № 1. – С. 10-16.
 3. Безгубенко, В Теоретична концептуалізація власності: еклектика та діалектика пізнання / В. Безгубенко // Світ фінансів. – 2008. - № 1. – С. 100-110.
 4. Безгубенко, В Фінансова політика оренди об’єктів державної власності та алгоритм прийняття управлінських рішень / В. Безгубенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. - № 24. – С. 49-51.
 5. Безгубенко, В. Ю. Концептуалізація оренди об’єктів державної власності / В. Ю. Безгубенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 5 – С. 5-11.
 6. Безгубенко, В. Ю. Ефективність державного управління об’єктами державної власності в процесі оренди [Електронний ресурс] / В. Ю. Безгубенко // Ефективна економіка. – 2009. – № 3.
 7. Безгубенко, В. Ю. Розвиток орендних відносин та концептуалізація оренди об’єктів державної власності / В. Ю. Безгубенко // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог :  Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 17. – С. 313-320.
 8. Безгубенко, В. Ю. Теоретичні засади фінансових домінант оренди об’єктів державної власності / В. Ю. Безгубенко // Наука й економіка. – 2010. – № 1 – С. 10-16.
 9. Безгубенко, В. Ю. Система обмежень в процесі оренди об’єктів державноївласності в Україні / В. Ю. Безгубенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 253, т. IV. – С. 1092-1099.
 10. Безгубенко-Гнатишин, В. Ю. Концептуалізація державної власності / В. Ю. Безгубенко-Гнатишин // Фінансова система України :зб. наук. праць. – Острог :Видавництво Національногоуніверситету «Острозькаакадемія», 2013 р. – Вип. 22. – С. 8-13.
 11. Безгубенко-Гнатишин, В. Ю. Генезис, причинита наслідки світових економічних криз/ В. Ю. Безгубенко-Гнатишин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 3. – С. 144-156.
 

Богач Аркадій Григорович

Опубліковано: 12 грудня 2011

bogach-ag

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Богач, Аркадій Григорович Управлінський облік і аналіз операцій логістичних систем у промисловому виробництві [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Аркадій Григорович Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 179 с.
 2. Богач, Аркадій Григорович Управлінський облік і аналіз операцій логістичних систем у промисловому виробництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Аркадій Григорович Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Богач, А. Г. Місце обліку логістичних витрат в обліковій політиці підприємства / А. Богач // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 4. – С. 148-155.
 2. Богач, А. Окремі принципи та напрямки аналізу витрат та функціонування логістичних систем / Аркадій Богач // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва – 2005. – Вип. 14. – С. 110-113.
 3. Богач, А. Розвиток інформаційних систем промислових підприємств на принципах аналітико-логістичної інформації / А. Богач, В. Мельник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка. – 2006. – Вип. 15. – С. 234-236.
 4. Богач, А. Наказ про облікову політику ─ основних регламентуючий документ із формування методики обліку логістичних витрат підприємства / А. Богач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6 – С. 180-182.
 5. Богач, А. Організація обліку логістичних витрат / А. Богач // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка. – 2006. – Вип. 15. – С. 274-278.
 6. Богач, А. Роль функціонально-вартісного і системного аналізу у формуванні методики аналізу функціонування логістичної системи підприємства [Електронний ресурс] / А. Богач // Наука й економіка. – 2009. – № 4, т. II. – С. 74-80.
 7. Богач, А. Функціонально-вартісний і системний аналіз як основні складові методики аналізу функціонування логістичної системи підприємства / А. Богач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С.187-192.
 8. Богач, А. Г. Передумови раціональної організації обліку в логістичній системі підприємства [Електронний ресурс] / А. Г. Богач, В. Г. Мельник // Наука й економіка. – 2011. – № 3 (23). – С. 40-49.
 9. Богач, А. Формування потоків логістичної інформації та її аналіз в умовах автоматизації на підприємствах з виготовлення скловиробів Західного регіону України / Аркадій Богач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3. – С. 143-146.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Мельник, В. Г. Бухгалтерський облік (Основи) [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Мельник, А. Г. Богач. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 365 с.
 2. Мельник, В. Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Мельник, А. Г. Богач. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 414 с.
 3. Мельник, В. Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / В. Г. Мельник, А. Г. Богач. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 414 с.
 4. Мельник, В. Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку [Текст] : консп. лекц. / В. Г. Мельник, А. Г. Богач. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 180 с.
 5. Пушкар, М. С. Логістичні системи підприємства : облік, аналіз і аудит [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, А. Г. Богач, В. Г. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 187 с.
 

Боїла Леся Ігорівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

Кафедра аудиту, ревізії і контролінгу

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Боїла, Леся Ігорівна Облік і контроль витрат на здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Леся Ігорівна Боїла. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 230 с.
 2. Боїла, Леся Ігорівна Облік і контроль витрат на здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Леся Ігорівна Боїла. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Боїла, Л. Перспективи розвитку судово-бухгалтерської експертизи та шляхи її вдосконалення / Леся Боїла, Ярослав Мех // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 113-115.
 2. Боїла, Л. Напрямки удосконалення контролю витрат на залізничному транспорті / Л. Боїла, М. Боїла // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 12. – С. 213-214.
 3. Боїла, Л. Удосконалення розподілу витрат за видами перевезень на залізничному транспорті / Л. Боїла // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 329-332.
 4. Боїла, Л. Напрямки економії матеріальних ресурсів на залізничному транспорті [Електронний ресурс] / Л. Боїла.
 5. Боїла, Л. Проблеми обліку продукції власного споживання на підприємствах залізничного транспорту, шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Л. Боїла // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 28-30.
 6. Боїла, Л. Шляхи удосконалення обліку витрат підсобно-допоміжної діяльності залізничного транспорту / Леся Боїла // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 395-399.
 7. Боїла, Л. І. Переваги та недоліки використання електронного цифрового підпису в фінансовому обліку / Л. І. Боїла // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 5-10.
 8. Боїла, Л. І. Сутність та склад витрат підсобно-допоміжної діяльності залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Л. І. Боїла // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 1(51).
 9. Боїла, Л. Експлуатаційні витрати залізничного транспорту: суть та порядок формування / Леся Боїла // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 50-56.
 10. Боїла, Л. І. Служба внутрішнього аудиту як невід'ємна складова організаційної структури підприємства / Л. І. Боїла // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 79-82.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Серединська, В. М. Тренінг зі спеціальності "Облік і аудит" [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібн. / В. М. Серединська, Л. І. Боїла, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 82 с.
 

Бриндзя Олена Зіновіївна

Опубліковано: 24 травня 2012

БриндзяКафедра економіки підприємств і корпоррацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бриндзя, О. З. Оптимізація структури ландшафтів як фактор раціоналізації природокористування / О. З. Бриндзя // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 43-47.
 2. Бриндзя, О. Наукове обгрунтування основних шляхів оптимізації використання агроландшафтів / О. Бриндзя // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 243-246.
 3. Бриндзя, З. Регулювання процесу перерозподілу земель в умовах відносин ринкового типу / З. Бриндзя, О. Бриндзя // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 275-279.
 4. Бриндзя, О. З. Організаційно-економічні засади підвищення економічної ефективності виробництва продукції тваринництва і птахівництва / О. З. Бриндзя // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 116-123.
 5. Бриндзя, О. З. Формування і функціонування ринку м'яса птиці / О. З. Бриндзя // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 243-249.
 6. Бриндзя, О. З. Інновація важливого напрямку підвищення конкурентоспроможності м'яса птиці / О. З. Бриндзя // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 106-108.
 7. Бриндзя, О. З. Теоретико-методологічні передумови раціонального землекористування [Електронний ресурс] / О. З. Бриндзя // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2008. – С. 237-246.
 

Бестанчук Ольга Володимирівна

Опубліковано: 21 листопада 2011

бестанчук

Кафедра менеджменту організацій та інноваційного підприємництва

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Бестанчук, О. Економіко-правові передумови формування ринку земель сільськогосподарського призначення / О. Бестанчук, Б. Пушкар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 208-210.
 2. Бестанчук, О. Управління сільськогосподарським землекористуванням в умовах реформування земельних відносин / О. Бестанчук // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2006. – С. 169-173.
 3. Бойко, З. Розвиток консалтингу в Україні в контексті становлення «Нової економіки» / Зоряна Бойко, Ольга Бестанчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. - С. 61-66.
 4. Бестанчук, О. Особливості трансформації земельних відносин в умовах недосконалого інституціонального середовища / Ольга Бестанчук // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 20-25.
 5. Бестанчук, О. Аналіз передумов запровадження експертної оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення / Ольга Бестанчук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 136-137.
 6. Бестанчук, О. Ринок сільськогосподарських земель: передумови та перспективи його функціонування в Україні [Електронний ресурс] / Ольга Бестанчук.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОЛИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Смиричинський, В. В. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Логістика" [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. В. Бестанчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 31 с.
 2. Смиричинський, В. В. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Логістика" [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. В. Бестанчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 24 с.
 3. Смиричинський, В. В. Управлінські рішення в менеджменті : критерії, методи, організація ухвалення і реалізація [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Смиричинський, О. В. Бестанчук. – Тернопіль : Принтер- Інформ, 2009. – 401 с.