Безродна Тетяна Михайлівна

Опубліковано: 14 вересня 2011

Кафедра економічного аналізу і статистики

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Безродна, Т. Аналітичне забезпечення управління результативністю борошномельних підприємств [Електронний ресурс] / Т. Безродна // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 12-20.
 2. Безродна, Т. Облікова політика бюджетних установ: проблеми становлення / Тетяна Безродна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 8. – С. 27-29.
 3. Безродна, Т. М. Баланс сировини та продукції підприємства борошномельної промисловості / Т. М. Безродна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2009. – Спец. вип. 28, ч. 3. – С. 82-85.
 4. Безродна, Т. М. Глобалізація та облікова політика / Т. М. Безродна // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2007. – Спец. вип. 22, ч. 2. – С. 281-285.
 5. Безродна, Т. М. Напрями удосконалення державного фінансового контролю в Україні / Т. М. Безродна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 4 т.– Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 216, т. 1. – С. 89-93.
 6. Безродна, Т. М. Облікове забезпечення системи управління підприємством / Т. М. Безродна // Вісник Хмельницького національного університету. Cер. Економічні науки. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2, т. 1. – С. 188-192.
 7. Безродна, Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття / Т. М. Безродна // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2008. – № 10, ч. 2. – С. 58-62.
 8. Безродна, Т. М. Порядок планування обліково-аналітичного забезпечення / Т. М. Безродна // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 402-406.
 9. Безродна, Т. М. Про залежність формування методики ревізії від сутності ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів / Т. М. Безродна // Вісник ДонДУЕТ. Сер. Економічні науки. – Донецьк, 2006. – Вип. 3 (31). – С. 212-217.
 10. Безродна, Т. М. Формування аналітичної інформації стосовно ефективності діяльності борошномельних підприємств / Т. М. Безродна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 264, т. 2. – С. 436-443.
 11. Кустовська, О. Порівняльний статистичний аналіз диференціації оплати праці / О. Кустовська, Т. Безродна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. - № 2. – С. 114-123.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с.

Статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с.

 

Благун Іван Семенович

Опубліковано: 29 лютого 2012

blagun

Кафедра фундаментальних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Благун, І. Моделювання стратегій розвитку регіону / Іван. Благун, Оксана Солтисяк // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 105-115.
 2. Благун, І. Модель оптимізації короткотермінових інвестиційних проектів the optimal model of short-term investment project [Електронний ресурс] / Іван Благун, Леся Сисак, Тарас Гнатюк // Економіст. – 2000. – № 7-8. – С. 51-53.
 3. Благун, І. Модель формування товарної політики підприємства [Електронний ресурс] / Благун, І. С., Лотоцька М.Р // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2009. – № 7.
 4. Благун, І. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України / І. Благун // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 46-49.
 5. Благун, І. С. Комплексна оцінка характеристик капіталу підприємства [Електронний ресурс] / І. С. Благун, І. Т. Зварич, В. Б. Кочкодан // Моделювання регіональної економіки – 2008. – № 1. – С. 3-17.
 6. Благун, І. С. Модель інтегрованої системи управління матеріальними потоками [Електронний ресурс] / І. С. Благун, Л. Г. Квасній, Л. С. Стефанишин // Моделювання регіональної економіки – 2008. – № 2. – С. 3-11.
 7. Благун, І. С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах ринку / І. С. Благун, О.Т. Левандівський // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 12. – С. 24-27.
 8. Благун, І. С. Проблемні питання розробки моделі сталого розвитку регіону / І. С. Благун, О. О. Солтисік // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10. – С.160-167.

Монографії:

 1. Благун, І. С. Моделювання діяльності банків : монографія / І. С. Благун, Р. С. Русин, А. В. Рязанцев. – Івано-Франківськ, 2012. – 217 с.

Підручники та посібники:

 1. Благун, І. С. Прогнозування економічних і соціальних процесів : навч. посіб. / І. С. Благун, І. В. Буртняк, Г. П. Малицька. –Івано-Франківськ : Плай, 2012. – 156 с.
 

Бескид Йосип Миронович

Опубліковано: 29 серпня 2011

BeskydКафедра фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бескид, Й. Сучасний стан та фінансове забезпечення соціальних послуг в Україні / Й. Бескид // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 102-107.
 2. Бескид, Й. Теоретичні засади бюджетної децентралізації: нормативна та позитивна теорія бюджетного федералізму / Й. Бескид // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 116-121.
 3. Бескид, Й. Формування доходів державного бюджету / Й. Бескид, М. Каленський // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 186-192.
 4. Кириленко, О. П. Проблематика та логіка викладання курсу "Місцеві фінанси" / О. П. Кириленко, Й. М. Бескид // Досвід і шляхи вдосконалення наукового та методичного забезпечення процесу підготовки фахівців із фінансової, банківської справи та оподаткування : Матеріали міжнародної наук.-метод. конф. 13-14 травня 2004 р., м. Свалява / За ред. д.е.н., проф. Юрія С. І. – Тернопіль, 2004. – С. 105-112.
 5. Бескид, Й. Фінансове забезпечення соціальної сфери / Й. Бескид // Наукові записки. – 2002. – №12. – С118-122.
 6. Бескид, Й. Фінансовий механізм вищої школи в умовах ринку / Й. Бескид // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 103-107.
 7. Бескид, Й. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку української держави / Й. Бескид // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 81-83.
 8. Бескид, Й. Вдосконалення державного регулювання руху фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в умовах демократичних перетворень / Йосип Бескид, Олександр Шашкевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 26-31.
 9. Бескид, Й. М. Місцеві податки та збори у доходах місцевих бюджетів України / Й. М. Бескид, Н. І. Вовна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 140-145.
 10. Бескид, Й. Від студента - до директора інституту: [Спогади про навчання випускника ТФЕІ 1980, канд. екон. наук, доц. каф. фінансів, директора інституту фінансів ТДЕУ Йосипа Бескида] / Й. Бескид // Академія. – 2005. – 4 черв. (№ 21). – С. 2.
 11. Бескид, Й. Кошторисно-бюджетне фінансування в умовах ринку / Й. Бескид // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 25-28.
 12. Бескид, Й. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету України / Й. Бескид // Фінанси України. – 1998. - № 1. - С. 16-18.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Державний бюджет України : навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, І. В. Плішко, А. І. Крисоватий [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук. проф. С. І. Юрія, канд. екон. наук., доц. Й. М. Бескида. – Тернопіль : ЦМДС, 1998. – 278 с.
 2. Крисоватий, А. І. Бюджетна система України : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, С. І. Юрій, Й. М. Бескид. – К. : НІОС, 2000. – 380 с.
 3. Бескид, Й. М. Державний бюджет України [Текст] / Й. М. Бескид. – Тернопіль : Економічна думка, 1996. – 107 с.
 4. Бескид, Й. М. Державний бюджет України : методичні рекомендації [Текст] / Й. М. Бескид. – Тернопіль : Економічна думка, 1995. – 123 с.
 5. Юрій, С. І. Державний бюджет [Текст] / С. І. Юрій, Й. М. Бескид. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 151 с.
 6. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 7. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, Й. М. Бескида. – К. : Таксон, 2002. – 256 с.
 

Башуцький Богдан Владиславович

Опубліковано: 05 вересня 2011

bashutskyyКафедра податків та фіскальної політики

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Годовнець, О. В. Фіскальні те регулюючі аспекти податку з доходів фізичних осіб в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Годованець, Б. В. Башуцький // Наука й економіка. – 2009. – № 4, т. І. – С. 35-42.
 2. Десятнюк, О. М. Вектори гармонізації механізму адміністрування ПДВ в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 157-162.
 3. Ревуцька, Л. Організаційні аспекти податкового аудиту в Польщі [Електронний ресурс] / Л. Ревуцька, Б. Башуцький.
 4. Годованець, О. В. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового лізингу в Україні / О. В. Годованець, Б. В. Башуцький // Наука й економіка. – 2011. – № 1. – С. 18-25.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дем'янюк, О. Практикум з дисципліни «Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціалізації «Фінанси в системі митних органів» / О. Дем'янюк, Б. В. Башуцький. – Тернопіль, 2009. – 38 с.
 2. Луцик, А. І Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / А. І. Луцик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська [та ін.]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 3. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 4. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, Б. В. Башуцький, В. А. Валігура, С. Д. Герчаківський, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 86 с.
 5. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 98 с.
 

Боровий Андрій Модестович

Опубліковано: 28 січня 2013

boroviy-a.-m

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь : кандидат технічних наук 

Посада : викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Боровий, Андрій Модестович Інформаційно - вимірювальна система дослідження параметрів енергоспоживання мікропроцесорів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Андрій Модестович Боровий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.
 2. Боровий, Андрій Модестович Інформаційно-вимірювальна система дослідження параметрів енергоспоживання мікропроцесорів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Андрій Модестович Боровий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 266 с.

СТАТТІ:

 1. Боровий, А. Стенд дослідження миттєвого значення струму споживання мікропроцесора [Електронний ресурс] / А. Боровий, В. Кочан, В. Турченко // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. - №1. - С. 131-138.
 2. Боровий, А. Нейромережевий метод прогнозу енергоспоживання процесорного ядра при виконанні інструкцій опрацювання даних [Електронний ресурс] / А. Боровий, В. Кочан // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2009. – Вип. 446. – С. 41-48.
 3. Боровий, А. М. Оцінка енергоспоживання інструкцій опрацювання даних [Електронний ресурс] / А. М. Боровий // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. – № 6. – С. 82-88.