Войтенко Олексій Миколайович

Опубліковано: 22 липня 2013

войтенко олексій миколайович

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Вчене звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Войтенко, Олексій Миколайович Трансформація світового ринку фінансових послуг в умовах глобальної нестабільності [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олексій Миколайович Войтенко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 255 с.
 2. Войтенко, Олексій Миколайович Трансформація світового ринку фінансових послуг в умовах глобальної нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олексій Миколайович Войтенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Войтенко, О. М. Світовий ринок фінансових послуг: особливості структури та функціонування / О. М. Войтенко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 41-45.
 2. Войтенко, О. М. Світ після кризи: трансформація міжнародної фінансової архітектури [Електронний ресурс] / О. М. Войтенко // Наука молода.– 2010. – № 13. – С. 82–87.
 3. Войтенко, О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] / О. М. Войтенко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 382-389.
 4. Войтенко, О. М. Функціонування міжнародного ринку фінансових послуг в умовах глобальних економічних реалій [Електронний ресурс] / О. М. Войтенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 30. – С.86-94.
 5. Войтенко, О. М. Нові виклики для державного регулювання ринку фінансових послуг України в умовах глобальної нестабільності [Електронний ресурс] / О. М. Войтенко // Наука й економіка. – 2011. – № 1(21). – С.10-18.
 6. Сохацька, О. М. Глобальні дисбаланси у світовій економіці: основні ідеї та гіпотези / О. М. Сохацька, О. М. Войтенко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. – К. : ДУ «Інс-т економіки та прогнозування НАН України», 2010. – Вип. 43. – С. 202-212.
 7. Войтенко, О. М. Еволюція теорій розвитку та функціонування фінансових ринків в умовах глобальних дисбалансів / О. М. Войтенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб.  наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 262, т. VI. – С. 1449-1459.
 8. Войтенко, О. М. Актуальні питання сучасного розвитку міжнародного ринку фінансових послуг / О. М. Войтенко // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 46. – С. 5-12.
 9. Войтенко, О. М. Аналіз трансформацій світового ринку фінансових послуг / О. М. Войтенко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6 (25). – С. 264-270.
 10. Lahotska, N. Societal marketing implementation in the context of the corporate social responsibility development [Electronic resource] / Nataliya Lahotska, Oleksiy Voytenko // European Applied Sciences. – 2014. – № 1. – P. 170-173.
 11. Войтенко, О. М. Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг / О. М. Войтенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8 (439). – С. 233-237.
 12. Войтенко, О. М. Похідні фінансові інструменти на погоду: функціональна сутність та особливості застосування [Електронний ресурс] / О. М. Войтенко // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. фахове наук. вид. – 2015. – № 5.
 13. Voytenko, O. Influence of macroeconomic instability is on functioning of international market of bank services / O. Voytenko // Nauka I Studia (Polska). – 2011. – № 8(39). – Р. 67-74.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кухтин, О. Б. Основні теорії функціонування ф'ючерсних ринків [Текст] / О. Б. Кухтин // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 147-171.
 2. Стрельбіцька, Н. Є. Процедура поставки за біржовими контрактами [Текст] / Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 337-354.
 3. Стрельбіцька, Н. Є. Товарний ф'ючерсний контракт як інвестиційний інструмент біржового ринку [Текст] / Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 420-436.
 4. Войтенко, О. М. Фінансові ф'ючерси [Текст] / О. М. Войтенко // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 468-507.
 5. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. - 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 655 с.