Вакун Оксана Володимирівна

Опубліковано: 29 лютого 2012

vakyn

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Вакун, О. В. Гудвіл як об’єкт бухгалтерського обліку: сутність, класифікація, шляхи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 135-141.
 2. Вакун, О. В. Нова сутність нематеріальних активів в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 211-215.
 3. Вакун, О. В. Розвиток класифікації нематеріальних активів в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. С. 162-166.
 4. Пилипів, Н. І. Застосування економічного аналізу на підприємствах для потреб менеджменту [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун.
 5. Вакун, О. Вплив особливостей будівельної галузі на бухгалтерський облік нематеріальних активів / Оксана Вакун // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 116-121.
 6. Вакун, О. В. Економічний аналіз ефективності використання нематеріальних активів на будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економік.– 2012. – № 3. – С. 226-233.
 7. Вакун, О. В. Концептуальна модель економічного аналізу нематеріальних активів / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 137-140.
 8. Вакун, О. В. Використання інформаційних систем на будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун.
 9. Вакун, О. В. Економічний аналіз використання нематеріального капіталу / О. В. Вакун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – Житомир, 2012. – № 1. – С. 55-60.
 10. Вакун, О. В. Переваги та недоліки базових підходів до оцінки нематеріальних активів / О. В. Вакун // Перспективи розвитку обліку, аналізу і аудиту в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Севастополь, 26 - 28 квіт. 2012 р.]. – Севастополь, 2012. – С. 9-13.
 11. Вакун, О. В. Удосконалення класифікації нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль-Чортків, 26-27 квіт. 2012 р.]. – Чортків, 2012. – С. 205-207.
 12. Вакун, О. В. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. [Черкаси, 18-19 квіт. 2012 р.] : в 3-х т. – Черкаси, 2012. – Т. 3. – С. 62-65.
 13. Вакун, О. В. Диференційований підхід до оцінки нематеріальних активів / О. В. Вакун // Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 15 берез. 2012р.]. – Київ, 2012. – С. 36-38.
 14. Вакун, О. В. Застосування інтегрованих показників для аналізу ефективності нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [25 трав. 2012 р.]. – Луцьк, 2012. – С. 31-34.
 15. Вакун, О. В. Оцінка нематеріальних активів за національними та міжнародними стандартами [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економіки.– 2011. – № 7. – С. 218-223.
 16. Вакун, О. В. Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку витрат вищих навчальних закладів / О. В. Вакун // Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 236-238.
 17. Вакун, О. В. Особливості оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы пятой Всеукр. науч. дуеЬ-конф. молод. ученых [3 марта 2014 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2014. – С. 189-190.
 18. Вакун, О. В. Вплив специфічних особливостей будівельних підприємств на побудову управлінського обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. [Львів, 16-17 трав. 2014 р.]. – С. 206-208.
 19. Вакун, О.В. Проблемні питання оцінки нематеріальних активів [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2014. – Вип. 10, т. 2. – С. 90-97.
 20. Пилипів, Н. І. Справедлива оцінка нематеріальних активів у системі обліку [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – Вип. 8(2). – С. 99-105.
 21. Пилипів, Н. І. Диференційований та недиференційований підходи до оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 79-83.
 22. Вакун, О. В. Удосконалення звітності в частині нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Том 14, № 2. – С. 188-197.
 23. Вакун, О. В. Концепція інтегрованої звітності в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 2014. – № 3 (30). – С. 49-59.
 24. Вакун, О. В. Вдосконалення аудиту інтелектуального капіталу [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць Сер. Економічні науки. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип.11. – С. 64-73.
 25. Vakun, О. V. Komplexný prístup k zdokonaleniu účtovníctva v segmente nemateriálnych aktív stavebných podnikov / О. V. Vakun // Kľúčové kompetencie v oblasti podnikania : Recenzovaný zborník vedeckých prác - výstup z úlohy KEGA č. 035TUKE-4/2012. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2012. – S. 154-163.
 26. Синиця, С. М. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю корпорації [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, О. В. Вакун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 139-142.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вакун, О. В. Напрями оцінки нематеріальних активів у будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун, В. Д. Попова, Т. П. Фурса //Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2014. – С. 22-31.
 2. Легенчук, С. Ф. Документування в бухгалтерському обліку : процесний підхід [Текст] : монографія / С. Ф. Легенчук, К. О. Вольська, О. В. Вакун. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2016. – 228 с. 
 

Вівчар Оксана Іванівна

Опубліковано: 06 березня 2013

vivcharoi

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вівчар, Оксана Іванівна Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами /Оксана Іванівна Вівчар.– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 20 с.
 2. Вівчар, Оксана Іванівна Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. І. Вівчар ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. — Т., 2011. — 225 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Зяйлик, М. Ф. Маркетинг інновацій - найважливіша задача підприємництва [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2009. – Вип. 1 (2). – С. 101-107.
 2. Зяйлик, М. Ф. Специфіка застосування інноваційно-логістичної системи ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик , О. І. Вівчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 175–177.
 3. Зяйлик, М. Ф. Особливості інноваційного маркетингу в Україні [Електронний ресурс] / М.Ф.Зяйлик , О. І. Вівчар// Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Вип. 5 (2). – С. 185-190.
 4. Вівчар, О. Конфлікт цілей в інноваційно-логістичній інтерпретації об’єктів дорожньо-капітального будівництва [Електронний ресурс]/ Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2010. – Вип. 1 (3). –С. 185-190.
 5. Вівчар, О. Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 24-30.
 6. Зяйлик, М. Ф. Процесний підхід до менеджменту якості [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 191-194.
 7. Зяйлик, М. Ефективність використання маркетингових стратегій [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2(31). – С. 166–173.
 8. Зяйлик, М. Ф. Парадигма і наукова база логістичного управління [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – Вип. 1(4). – 2011. – С. 166–173.
 9. Вівчар, О. І. Моделювання логістичних стратегій як визначальний фактор успішного розвитку ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, М. Ф. Зяйлик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 3(47). – С. 211–214.
 10. Вівчар, О. І. Теоретичні підходи до визначення ефективності логістичного управління промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник ДонНУЕТ. Сер. Економічні науки. – Донецьк, 2012. – № 3(55) – С. 84–89.
 11. Вівчар, О. І. Моделювання логістичних процесів в контексті ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, М. Ф. Зяйлик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Рівне, 2012. – Вип. 1(57). – С. 61–67.
 12. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості бізнесу при діагностиці його економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18. – С. 118-122.
 13. Мартинюк, В. П. Формування логістичної стратегії як чинник фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 19. – С. 176–180.   
 14. Мартинюк, В. П. Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – № 4, т. 24. – С. 53-58.
 15. Зяйлик, М. Ф. Основні напрямки вдосконалення дорожнього господарства України (на прикладі Тернопільського регіону) / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 47–55.
 16. Зяйлик, М. Ф. Інноваційний маркетинг як особливий вид цілеспрямованої творчої діяльності підприємств [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 1. – С. 311–314.
 17. Вівчар, О. І. Стратегія забезпечення банківської безпеки: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2013. – Вип. 2(50). – С. 44-47.
 18. Вівчар, О. І. Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 194–199.  
 19. Вівчар, О. І. Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті деструктивних економічних явищ [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2014. – Вип. 3(55). – С. 44–47.
 20. Вівчар, О. Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 2 (49). – С. 106–111.
 21. Вівчар, О. І. Інтеґраційні процеси логістики у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 1– 9.
 22. Вівчар, О. І. Логістика матеріальних потоків дорожнього господарства регіону [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 4, ч. 1. – С. 79–86.
 23. Зяйлик, М. Ф. Методика економічного обґрунтування витрат в логістичному управлінні дорожнього господарства регіону [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Вісник ХНТУСГ. Сер. Економічні науки. – 2007. – Вип. 64. – С. 132–137.
 24. Вівчар, О. Концептуалізація сучасних поглядів на поняття логістики [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 2(17). – С. 106–111.
 25. Вівчар, О. І. Відродження депресивних районів на основі розвитку туристичної галузі [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, Г. П. Солодка // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2008. – Вип. 1(1). – С. 38–41.
 26. Вівчар, О. І. Комперативний аналіз сутності логістичної стратегії в системі фінансово-економічної безпеки / О. І. Вівчар // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 31–34.
 27. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 118-122.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вівчар, О. І. Соціальна безпека [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вівчар, А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 148 с.
 

Вашків Олександр Павлович

Опубліковано: 28 листопада 2011

ВашківКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вашків, Олександр Павлович Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трансформації суспільно-економічних відносин [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Олександр Павлович Вашків.– Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 214 с.
 2. Вашків, Олександр Павлович Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трансформації суспільно-економічних відносин [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Олександр Павлович Вашків.– Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 18 с.

СТАТТІ:

 1. Вашків, О. Інституційна основа як чинник формування стратегії підприємства / О. Вашків, І. Пащук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – № 13. – С. 112-113.
 2. Вашків, О. Методичні аспекти оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємства / Олександр Вашків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 88-95.
 3. Вашків, О. П. Використання модерації у сучасному навчальному процесі / О. П. Вашків, Л. П. Вашків // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 117-122.
 4. Вашків, О. П. Проблеми формування конкурентного середовища в Україні (інституційний аспект) [Електронний ресурс] / О. П. Вашків.
 5. Вашків, О. Підприємство як суб'єкт і об'єкт інституційної пастки / Олександр Вашків, Антоніна Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – C. 98-110.
 6. Вашків, О. Тіньова економіка в контексті економічної політики України [Елекронний ресурс] / Олександр Вашків.
 7. Вашків, О. Адміністрування процесів функціонування підприємств та інституційні пастки [Електронний ресурс] / Олександр Вашків, Людмила Куц
 8. Вашків, О. Аналіз впливу інфляції на величину прибутку підприємства / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 83-86.
 9. Вашків, О. Європейський лізинг як засіб реґіональної політики реформування та розвитку системи вантажних автоперевезень україни [Електронний ресурс] / Олександр Вашків
 10. Вашків, О. Квотування в Україні: реалії і перспективи [Електронний ресурс] / Олександр Вашків
 11. Вашків, О. Логістика як засіб ефективного управління в системі вантажних автоперевезень [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.  7/3. – С. 39-43.
 12. Вашків, О. Методичні аспекти викладання базових понять інституціоналізму у вищій школі [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 7. – С. 70-76.
 13. Вашків, О. Моделювання маркетингових рішень у сфері вантажних автоперевезень [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.  5. – С. 25-29.
 14. Вашків, О. Парадигми трансформації податкової політики в Україні: економіко-політичний аспект [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 9. – С. 65-69.
 15. Вашків, О. Стратегія українського підприємства у контексті інституційних змін [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Стратегія економічного розвитку України : наук. збірник. – К. : КНЕУ, 2004. – Вип. 15. – С. 114-118.
 16. Вашків, О. П. Логістичні підходи в системі засобів ефективного використання виробничого потенціалу вантажних автопідприємств / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 73-77.
 17. Вашків, О. Класифікація транзакційних витрат підприємства у системі їх оцінки та економічного аналізу / Олександр Вашків // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 83-86.
 18. Вашків, О. Державна економічна політика та тіньова економіка [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 37-40.
 19. Вашків, О. Євролізинг в системі вантажних автоперевезень України [Електронний ресурс] / Олександр Вашків.
 20. Вашків, О. П. Застосування інноваційних технологій у вивченні конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ, 2012. – № 1 (172), ч. 1. – С. 102-109.
 21. Вашків, О. П. Інституційні пастки в адмініструванні процесів функціонування підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Вашків, Л. Л. Куц // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ, 2011. – № 3 (157), ч. 2. – С. 45-49.
 22. Вашків, О. П. Шляхи та перешкоди виходу з інституційних пасток [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2014. –Ч. 2 – С.122-124.
 23. Вашків, О. Особливості та елементи інституційної структури підприємства [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Економічні студії : науково-практичний журнал. – 2014. –№ 1 (01). – ч. 1 – С.41-45.
 24. Вашків, О. П. Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу [Електронний ресурс] / Олександр Павлович Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2014. –№ 1 – С.192-196.
 25. Вашків, О. П. Специфіка змістового наповнення категорії «конкурентоспроможність підприємства» в сучасній економічній думці [Електронний ресурс] / О. П. Вашків //Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2014. – С.22-24.
 26. Vaskiv, O. P. Institutional traps in business: the subject-object approach / O. P. Vashkiv, O. O. Vashkiv // «Актуальні аспекти модернізації економіки та фінансової системи України» : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [Запоріжжя, 26 серп. 2016 р.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 8–10.
 27. Вашків, О. П. Галузева структура національної економіки України та постіндустріальна економіка [Текст] / О. П. Вашків // Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної конференції [Запоріжжя, 9-10 вер. 2016 р.] / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2016. – С. 14–17.
 28. Вашків, О. П. Рейдерство як інституційна пастка: механізм утворення та поширення [Текст] / О. П. Вашків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Випуск 19. – Ч. 1. – Херсон, 2016. – С. 9–11.
 29. Вашків, О. П. Вдосконалення амортизації як засіб активізації відтворення рухомого складу автогосподарств України / О. П. Вашків // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 206-211.
 30. Вашків, О. Собівартість продукції / О. Вашків, М. Павлишенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – Т. 3. – С. 409-411.
 31. Вашків, П. До питання про основний оціночний показник роботи автотранспорту / П. Вашків, О. Вашків // Економіка Радянської України. – 1989. – № 3. – C. 86-87.
 32. Вашків, П. Деякі резерви підвищення транспортного процесу / П. Вашків, Ю. Матенчук, О. Вашків // Економіка Радянської України. – 1991. – № 3. – C. 93.
 33. Вашків, П. Г. Статистика в умовах ринку / П. Г. Вашків, О. П. Вашків // Державне регулювання економіки при переході дo ринку: досвід, проблеми, механізми. – ВІНІТІ, 1993. – № 381-Ук 93.
 34. Вашків, О. П. Малий бізнес і проблеми його становлення / О. П. Вашків, В. З. Насінник // Проблеми розбудови державності України. – ВІНІТІ, 1993. – № 1989-Ук 93.
 35. Вашків, О. П. Динаміка та характер процесів оновлення і вибуття основних засобів вантажного автотранспорту / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1998. – С. 91-94.
 36. Куц, Л. Л. Іноземний капітал у інвестиційному процесі підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Л. Куц, О. П. Вашків // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 265 : в 9 т., т. ІІІ. – С. 652-664.
 37. Онишків, З. М. Використання інноваційних підходів у викладанні педагогічних дисциплін / З. М. Онишків, О. П. Вашків // Январские педагогические чтения: современное образование как процесс формирования человека, общества, государства. – Симферополь : КРП «Изд-во «Крымучпедгиз», 2010. – С. 49-52.
 38. Вашкив, А. П. Предприятие как субъект и объект институционной ловушки [Электронный ресурс] / А. П. Вашкив, А. К. Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 4. – С. 105-118.
 39. Вашкив, А. П. Методические аспекты оценки и анализа конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] / А. П. Вашкив // Вестник Тернопольского национального экономического университета. – 2010. – № 2. – С. 92-99.
 40. Вашків, О. П. Галузеві структурні трансформації в Україні у контексті постіндустріального економічного розвитку [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання. – Миколаїв : МНУ ім. В. Сухомлинського. – 2017. – № 16. – С. 127–132.
 41.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Вашків, О. П. Основні виробничі фонди підприємств вантажного автотранспорту : проблеми ефективного використання [Текст] / О. П. Вашків. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 172 с.
 3. Вашків, О. П. Засадничі принципи інституційного проектування на підприємстві [Текст] / О. П. Вашків // Сучасні тенденції розвитку економічних систем : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 213–222. – ISBN 978-966-654-385-4.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шеремета, М. Й. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, І. В. Спільник, О. П. Вашків, Й. М. Шеремета. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 86 с.
 2. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 142 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Харів, П. С. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів, О. М. Собко, О. П. Вашків ; за ред. П. С. Харіва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 256 с.
 5. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : зб. задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1999. – 123 с.
 6. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : зб. задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1995. – 123 с.
 7. Харів, П. С. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств [Текст] / П. С. Харів, О. П. Вашків, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 324 с.
 8. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. Збірник задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 122 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Вашків, О. П. Методичні вказівки до вивчення курсу “ Конкурентоспроможність фірми” [Електронний ресурс] / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 29 с.
 2. Вашків, О. П. Методичні рекомендації до вивчення курсу “ Підприємство в системі інституціональних змін” [Електронний ресурс] / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 24 с.
 3. Вашків, О. П. Конкурентоспроможність фірми [Електронний ресурс] : консп. лекцій / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 93 с.
 4. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність підприємства" [Електронний ресурс] / уклад. О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.
 5. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Конкурентоспроможність  підприємства»  знань  –  0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050401  –  «Економіка підприємства» магістерської програми “Економіка і управління підприємством”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.
 6. Вашків О.П.,  Костецька Н.І.  Методичні вказівки до  проходження тренінгу  з фаху  студентами IV курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  напряму підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»,  фахового спрямування: «Економіка промислового підприємства».  –Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 48 с.
 7. Методичні  вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Підприємство в системі інституціональних змін» для  студентів  галузі  знань: 0305 “Економіка і підприємництво”,  напряму  підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства”,  професійної орієнтації: “Економіка промислового підприємства”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 28 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Підприємство в системі інституціональних змін» для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 20 с.
 

Варода Любов Володимирівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

aroda-l

Кафедра фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Варода, Л. Аналіз механізму формування власного капіталу банківських установ [Електронний ресурс] / Л.В. Варода.
 2. Варода, Л. Банківський капітал та його складові елементи [Електронний ресурс] / Любов Варода.
 3. Варода, Л. Депозитне формування банківського капіталу на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Л. Варода.
 4. Варода, Л. Історія банківської справи та індустрія депозитних закладів Сполучених Штатів Америки [Електронний ресурс] / Люба Варода.
 5. Варода, Л. Консолідація банківських установ як ефективнгий спосіб нарощення власного капіталу банків / Любов Варода // Банківська справа. - 2007. - № 6. – С. 26-36.
 6. Варода, Л. Особливості та недоліки розрахунку власного капіталу комерційного банку банків / Любов Варода // Наукові записки. - 2006. – Вип. 15.
 7. Варода, Л. Резервний капітал: роль та значення у формуванні власного капіталу банківської установи / Любов Варода // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2006. - № 4. – С. 20-25.
 8. Варода, Л. Роль заощаджень населення у формуванні банківського капіталу / Любов Варода // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2005. - № 3.
 9. Варода, Л. Шляхи вдосконалення механізму формування статутного капіталу банківських установ / Любов Варода // Світ фінансів. - 2007. – Вип. 2. – С. 129-134.
 10. Варода, Л. Проблеми розвитку депозитних операцій / Л. Варода // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С.121-123.
 

Васильків Надія Михайлівна

Опубліковано: 26 вересня 2011

vasilkv-n.-m.-

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Васильків, Н. Дослідження впливу змін профілю температурного поля на похибку вимірювання температури неоднорідними термопарами [Електронний ресурс] / Н. Васильків, О. Кочан // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 2. – С. 146-153.
 2. Васильків, Н. М. Метод корекції похибки вимірювання температури неоднорідними термопарами [Електронний ресурс] / Н. М. Васильків // Вісник Хмельницького національного університету.Cер. Технічні науки. – 2010. – № 2. – С. 168-173.
 3. Кочан, О. Дослідження зон максимального прояву похибки неоднорідності термопар / О. Кочан, Н. Васильків [Електронний ресурс] // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 108-112.
 4. Кочан, О. Стенд дослідження термоелектричних перетворювачів з керованим профілем температурного поля [Електронний ресурс] / О. Кочан, Н. Васильків, В. Яскілка // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 1. – С. 122-130.
 5. Коваль, В. Алгоритми об'єднання даних в інтелектуальних дистрибутивних сенсорних мережах / Василь Коваль, Анатолій Саченко, Надія Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 24-30.
 6. Карпінський, М. Захист інформації на основі нечіткої системи [Електронний ресурс] / М.П. Карпінський, Л.О. Дубчак, Н.М. Васильків // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №3. – С. 236-242.
 7. Васильків, Н.М. Вдосконалення метрологічного програмного тесту в комп’ютерних системах вимірювання температури [Електронний ресурс] / Н. М. Васильків // Комп’ютинг. – 2010. –Вип.2. – С. 175-182.
 8. Васильків, Н. Кафедрі інформаційно-обчислюваних систем та управління ІКІТ - 15! / Н. Васильків // Академія. – 2004. – 23 листоп. (№ 37-43). – С. 8.
 9. Березький, О. Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / О. Березький, Л. Дубчак, Н. Васильків // Геометричне моделювання та інформаційні технології. - 2016. - № 2. - С. 11-16.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Трембач, Р. Б. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" [Текст] /Р. Б. Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій; уклад. Р. Б.Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 44 с.
 2. Васильків, Н. М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Ефективність інформаційних систем” з освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” для спеціальності “Економічна кібернетика ” [Електронний ресурс] /Н. М. Васильків.– Тернопіль: Економічна думка, 2005.– 98 с.
 3. Васильків, Н. М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Основи алгоритмізації” [Електронний ресурс] / Н. М. Васильків, Л. О. Васильків. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 32 с.
 4. Сапожник, Г. В. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс]: консп. лекц. /Г. В. Сапожник, Н. М. Васильків.– Тернопіль: Економічна думка, 2012.– 158 с.
 

Волинець Віктор Іванович

Опубліковано: 21 лютого 2012

volinec-vktor-vanovich

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчений ступінь: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волынец, Виктор Иванович Разработка эффективных алгоритмов обработки сигналов для микропроцессорных анализаторов спектра : диссертация ... кандидата технических наук : 05.11.16 / Винницкий политехн. ин-т. - Винница, 1991. - 220 с.
 2. Волынец, Виктор Иванович Разработка эффективных алгоритмов обработки сигналов для микропроцессорных анализаторов спектра : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.11.16 / Винницкий политехн. ин-т. - Винница, 1991. - 23 с.

Публікації

Статті:

 1. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі з підвищеною точністю обчислення в арифметиці з фіксованою комою [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2011. № 3. – С. 19-24.
 2. Волинець, В. І. Облік та аналіз операцій придбання запасів в програмі автоматизованого обліку 1С: Бухгалтерія [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. О. Ромашевська // Комунальне господарство міст : наук.-техн. збірник. Сер. Економічні науки. – К. : Техніка, 2004. – Вип. 56. – С. 247-251.
 3. Волинець, В. І. Зв’язки між рекурентними методами обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Вісник СумДУ. Сер.Технічні науки. – 2010. – № 1. – С.57-61.
 4. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення двовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з плаваючою комою [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Відбір і обробка інформації. – 2009. –Вип. 30(106). – С.62-70.
 5. Волинець, В. І. Автоматизований облік і аналіз забезпечення наступних витрат і доходів майбутніх періодів [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – 2011. – Вип. 36. – С. 58-62.
 6. Волынец, В. И. Анализ вычислительных ошибок алгоритмов быстрого преобразования Фурье в системе счисления с фиксированной запятой / В. И. Волынец, В. А. Гикавый. – Винница : ВПИ, 1988. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2897-Ук88 от 18.11.88. – 19 с.
 7. Волынец, В. И. Рекуррентные алгоритмы вычисления дискретных преобразований и энергетического спектра / В. И. Волынец. – Винница : ВПИ, 1988. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2898-Ук88 от 18.11.88. – 14 с.
 8. Волынец, В. И. Алгоритмы быстрого преобразования Хартли по основаниям 4, 8 и с расщепленным основанием с прореживанием по времени и частоте / В. И. Волынец. – Винница : ВПИ, 1990. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 641-Ук90 от 10.04.90. – 35 с.
 9. Волынец, В. И. Сравнительный анализ алгоритмов быстрого преобразования Фурье и Хартли / В. И. Волынец. – Винница : ВПИ, 1990. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 642-Ук90 от 10.04.90. – 16 с.
 10. Семеренко, М. М. Система контролю параметрів МОН транзисторів / М. М. Семеренко, В. І. Волинець, Н. Л. Білоконь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. праць. – Хмельницький, 1998. – С. 29-31.
 11. Волинець, В. І. Арифметичні пристрої для виконання швидкого перетворення Хартлі з спряженими парами / В. І. Волинець // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. праць. – Хмельницький : ТУП, 2002. – Т. 2. – С. 153-156.
 12. Осадчук, В. С. Микропроцессорный вычислитель дискретного преобразования Фурье / В. С. Осадчук, В. А. Гикавый, И. Д. Прокопов, В. И. Волынец // Научные труды высшего учебного заведения Литовской ССР. Сер. Радиоэлектроника. – Вильнюс, 1988. – Т. 24, № 1. – С. 33-37.
 13. Волынец, В. И. Анализатор спектра / В. И. Волынец, Е. К. Гладко, В. Ю. Мельныченко, И. Р. Чаюков // Приборы и техника эксперимента. – 1990. – № 1. – С. 232.
 14. Волынец, В. И. Алгоритмы быстрого преобразования Хартли с сопряженными парами / В. И. Волынец // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 1993. – Т. 36, № 11. – С. 77-80.
 15. Семеренко, М. М. Автоматизований контроль параметрів МОН транзисторів / М. М. Семеренко, В. І. Волинець, Н. Л. Білоконь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1998. – № 2. – С. 59-62.
 16. Волинець, В. І. Рекурентні алгоритми обчислення двовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі / В. І. Волинець // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 4. – С. 182-187.
 17. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення модифікованих дискретних перетворень Фур’є та Хартлі / В. І. Волинець // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 1. – С. 77-80.
 18. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі / В. І. Волинець // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 4. – С. 69-74.
 19. Волинець, В. І. Автоматизований облік виробів та витрат виробництва підприємств громадського харчування на основі табличного процесора Microsoft Excel / В. І. Волинець, В. В. Новодворська, Г. В. Блакита // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2005. – Вип. 7, ч. 1. – С. 117-121.
 20. Гордополова, Н. В. Проблеми спрощеного оподаткування підприємств малого бізнесу в Україні / Н. В. Гордополова, В. І. Волинець, Н. О. Ромашевська // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. статей. Економічні науки. – Львів : Львівська державна фінансова академія, 2005. – № 7. – С. 28-33.
 21. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення модифікованих дискретних перетворень Фур’є та Хартлі для окремих розмірів перетворень / В. І. Волинець // Електроніка та системи управління. – 2005. – № 4 (6). – С. 27-32.
 22. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур'є та Хартлі в арифметиці з фіксованою комою / В. І. Волинець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 2, т. 1. – С. 171-175.
 23. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з плаваючою комою / В. І. Волинець // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т. 11, № 4. – С. 151-160.
 24. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення двовимірних дискретних перетворень Фур'є та Хартлі в арифметиці з фіксованою комою / В. І. Волинець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 3, т. 2. – С. 180-185.
 25. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення модифікованих багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі для окремих розмірів перетворень / В. І. Волинець // Електроніка та системи управління. – 2007. – № 3 (13). – С. 15-20.
 26. Волинець, В. І. Безнадлишкові рекурентні методи обчислення модифікованих ДПФ і ДПХ для окремих розмірів перетворень / В. І. Волинець // Електроніка та системи управління. – 2007. – № 4 (14). – С. 24-29.
 27. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з фіксованою комою / В. І. Волинець // Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2007. – Вип. 43. – С. 39-46.
 28. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з плаваючою комою / В. І. Волинець // Вісник Київського університету. Сер. Фізико-математичні науки. – 2008. – № 1. – С. 92-101.
 29. Волинець, В. І. Безнадлишкові рекурентні методи обчислення модифікованих багатовимірних ДПФ і ДПХ для окремих розмірів перетворень / В. І. Волинець // Електроніка та системи управління. – 2008. – № 3 (17). – С. 17-26.
 30. Волинець, В. І. Зв’язки між рекурентними методами обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2010. – № 1. – С. 19-22.
 31. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі з підвищеною точністю обчислення в арифметиці з фіксованою комою [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Вісник Харківського національного університету. Сер. Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. – 2010. – № 926, вип. 15. – С. 85-92.
 32. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення двовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з фіксованою комою з підвищеною точністю обчислення [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Математичне моделювання. – 2011. – Вип. 1 (24). – С. 3-8.
 33. Волинець, В. І. Автоматизований облік статутного капіталу акціонерних товариств [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, І. В. Мельничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 30, ч. 2. – С. 151-154.
 34. Волинець, В. І. Автоматизований аналіз фінансового стану підприємств в системі «1С: Бухгалтерія» [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордоподова, І. В. Мельничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 33, ч. ІІІ. – С. 96-101.
 35. Волинець, В. І. Новий сценарій фінансового аналізу діяльності підприємств для аналітичної інформаційної системи "Audit Express" [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 36, ч. ІІ, т. 2. – С. 28-35.
 36. Волинець, В. І. Автоматизований облік забезпечення наступних витрат і платежів [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 27, ч. ІІІ. – С. 80-84.
 37. Волинець, В. І. Автоматизований облік запасів підприємств громадського харчування [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Спецвип. 29, ч. 1. – С. 17-22.
 38. Волинець, В. І. Експериментальне дослідження точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в системі комп’ютерного моделювання MATLAB [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2014. – № 6 (219). – С. 180-185.
 39. Ніколюк, П. К. Інтелектуальна власність як фактор розвитку економіки / П. К. Ніколюк, В. І. Волинець, Р. І. Лопатюк, О. Л. Мусієнко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 1 (45). – С. 220-226.
 40. Volynets, V. I. Algorithms of the Hartley fast transformation with conjugate pairs / V. I. Volynets // Radio electronics and communications systems. – 1993. – Vol. 36. – P. 57-60.
 41. Добровольська, Л. Н. Багатофакторне прогнозування споживання електротехнічних комплексів вугільних шахт для планування їхніх енергоефективних режимів. [Електронний ресурс] / Л. Н. Добровольська, В. І. Волинець, І. О. Бандура // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2014. - Вип. 2.
 42. Волинець, В. І. Новий автоматизований звіт для аналізу дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, Н. М. Головай // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 143-146.
 43. Головай, Н. М. Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 1. - С. 2-36.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2012 . – 201 с. - ISBN 978 - 966 , -2362 - 58 – 1
 2. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудити : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова . -2-ге вид., переробл., і доповн. - Тернопіль : Крок , 2013. - 145с. - ISBN 978 - 617 - 692 - 008 – 3
 3. Волинець , В. І. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті : практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова , - Тернопіль : Крок, 2013. - 260с. - ISBN 978 - 617 – 692
 4. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. -Тернопіль : Крок , 2013- 189с.- ISBN 978 - 617 - 692 - 077- 1
 5. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2011. - 201с. - 978 -966 - 2362 - 58 - 1