Войтюк Ірина Федорівна

Опубліковано: 28 січня 2013

voytyuk-rina-fedorvna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Войтюк, Ірина Федорівна Структурна ідентифікація різницевих операторів методами аналізу інтервальних даних [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Войтюк Ірина Федорівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 153 с.
 2. Войтюк, Ірина Федорівна Структурна ідентифікація різницевих операторів методами аналізу інтервальних даних [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Войтюк Ірина Федорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті:

 1. Войтюк, І. Застосування інтервального різницевого оператора для апроксимації полів концентрацій шкідливих викидів автотранспорту [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, Т.М. Дивак, М.П. Дивак, А.В. Пукас // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2011. - №1. – С. 44-52.
 2. Войтюк, І. Кількісні характеристики оцінки якості структури моделі у вигляді інтервального різницевого оператора [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, М. П. Дивак, Т. М. Дивак // Відбір і обробка інформації. – 2011. – Вип. 34 (110). – С. 86-94.
 3. Дивак, М. Структурна ідентифікація інтервальних різницевих операторів [Електронний ресурс] / М. Дивак, В. Манжула, І. Войтюк // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 4. – С. 154-159.
 4. Войтюк, І. Ф. Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів в задачах екологічного моніторингу [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, М. П. Дивак, В. М. Неміш // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2011. – Вип. 14(188). – С. 8-17.
 5. Дивак, М. П. Оптимальна процедура налаштування параметрів методу ідентифікації інтервальної дискретної моделі динамічної системи / М. П. Дивак, Є. О. Марценюк, І. Ф. Матола // Відбір і обробка інформації : міжвід. зб. наукових праць. – 2007. – № 27 (103). – С. 17-24.
 6. Дивак, М. П. Моделювання лінійних динамічних систем із заданою структурою каналу вимірювання методами аналізу інтервальних даних / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Є. О. Марценюк, І. Ф. Войтюк // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону : зб. праць. – Київ : МННЦ ІТС, 2008. – № 4. – С. 79-91.
 7. Padletska, N. Correlation analysis of response to RLN stimulation in surgical wound / N. Padletska, M. Dyvak, Yu. Pigovsky, I. Voytyuk // Computational Problems of Electrical Engineering. Proceeding of abstracts of the ХVth International Conference CPEE’2014. – Terchová-Vrátna dolina, Slovak Republic : University of Źilina, 2014. – P. 32.
 

Вовчанська Світлана Іванівна

Опубліковано: 24 лютого 2016

1455020777 jytikhjyukiКафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вовчанська, С. І. Німецька фахова мова маркетингу: структурно-семантичний, лінгвопрагматичний та функціональний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / С. І. Вовчанська; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ів.-Франківськ, 2014. - 223 c.
 2. Вовчанська, С. І. Німецька фахова мова маркетингу: структурно-семантичний, лінгвопрагматичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / С. І. Вовчанська; Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса, 2014. - 19 c.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Вовчанська, С. І. Полісемічні показники слова та його стилістичне маркування: їх взаємозв’язок / С. І. Вовчанська // Наукові праці Кам ‘янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – Вип. 22, т. 1. – С. 58-62.
 2. Вовчанська, С. І. Німецькомовна термінологія маркетингу як підсистема економічної термінології: обґрунтування вибору теми / С. І. Вовчанська // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 26. – С. 58-61.
 3. Вовчанська, С. І. Cтруктурні особливості номінативних одиниць сучасної німецької термінології маркетингу в лексикографії / С. І. Вовчанська // Наукові праці Камянець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Камянець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 29, т. 2. – С. 87-92.
 4. Vovchanska, S. I. Die polysemantischen Beziehungen der terminilogischen Einheiten in der deutschen Fachsprache Marketings / S. I. Vovchanska // Europäische Fachhochschule: European Applied Sciences. – Stuttgart, 2013. – № 5 (Mai), vol. 2-500. – S. 72-75.
 5. Вовчанська, С. І. Гіперо-гіпонімічні відношення у термінології маркетингу  сучасної німецької мови / С. І. Вовчанська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Харьків, 2013. – № 1072. – С. 105-110.
 6. Вовчанська, С. І. Морфолого-синтаксичний аналіз функціонування фахової мови маркетингу (на прикладі німецьких популярних газет – рубрика “die Wirtschaft”) [Електронний ресурс] / С. І. Вовчанська // Філологічні трактати. – Суми : Видавництво СумДУ, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 11-16.
 7. Вовчанская, С. И. Роль словообразовательных моделей двухкомпонентных терминов-композитов в системной организации терминологии маркетинга современного немецкого языка [Електронний ресурс] / С. И. Вовчанская // Записки з романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 3-8.
 8. Вовчанська, С. І. Функціональні характеристики німецької фахової мови маркетингу (на матеріалі спеціалізованих журналів) [Електронний ресурс] / С. І. Вовчанська // Лінгвістика : зб. наук. праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 3 (30). – С. 62-70.
 9. Вовчанська, С. І. Синтаксичні особливості німецького фахового маркетингового дискурсу [Електронний ресурс] / С. І. Вовчанська // Мова і культура : наук. журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16, т. ІV (166). – С. 144-150.
 10. Вовчанская, С. И. Функционирование антонимов  в терминологии маркетинга современного немецкого языка / С. И. Вовчанская // Филологические науки. Вопросы теории и практики : в 2-х ч. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 7, ч. ІІ. – С. 49-51.
 11. Вовчанская, С. И. Техника лингвистических исследований немецкого профессионального языка маркетинга в современном немецком языке [Електронний ресурс] / С. И. Вовчанская // Universum: филология и искусствоведение : электрон. науч. журнал. – 2014. – № 6 (8).
 12. Вовчанська, С. І. Метафоричний компонент термінів маркетингу в сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / С. І. Вовчанська // Наукові записки [Вінницького національного аграрного університету]. Сер. : Соціально-гуманітарні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 37-44.
 13. Вовчанська, С. І. Особливостi перенесення ознак на нiмецькi термiни маркетингу [Електронний ресурс] / С. І. Вовчанська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 45. - С. 7-10.
 14. Вовчанська, С. І. Семантична параметризація термінів маркетингу у фахових текстах [Електронний ресурс] / С. І. Вовчанська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 59. - С. 43-45.
 

Вергун Лариса Іванівна

Опубліковано: 21 червня 2016

1448626954 verhunКафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вергун, Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідність англійської та української освітньої лексики [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Вергун Лариса Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 267 с.
 2. Вергун, Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідність англійської та української освітньої лексики [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Вергун Лариса Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Вергун, Л. І. Організація курсу практики усного та писемного мовлення за кредитно-модульною системою на першому курсі відділення перекладачів / Л. І. Вергун // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Ч. 3. – С. 93-94.
 2. Вергун, Л. І. Переклад англійської освітньої лексики / Л. І. Вергун //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – К., 2000. – Вип. 30. – С. 53-55.
 3. Вергун, Л. І. Особливості структурної організації терміносистеми англійської мови (на матеріалі педагогічної лексики) / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 66-69.
 4. Вергун, Л. І. Скорочення в англійській терміносистемі «освіта» та їх переклад українською мовою / Л. І. Вергун // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2002. – № 7. – С. 80-87.
 5. Вергун, Л. І. Відтворення семантики нових термінів терміносистеми «освіта» англійської мови засобами української мови / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 2002. – № 2 (8). – С. 41-46.
 6. Вергун, Л. І. Перекладознавчий контрастивний аналіз лексико-семантичного поля «освіта» в англійській та українській мовах / Л. І. Вергун // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2003. – № 10. – С. 62-67.
 7. Вергун, Л. І. Становлення перекладної взаємовідповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 2005. – № 2 (10). – С. 139-146.
 8. Вергун, Л. І. Теорія лакунізації і фаховий переклад / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 2007. – № 4 (12). – С. 56-62.
 9. Вергун, Л. І. Загальні аспекти відповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2007. – Вип.12. – С. 42-48.
 10. Вергун, Л. І. Асиметрія і переклад англійської та української термінології лексико-семантичної групи «учасники навчального процесу у ВЗО / Л. І. Вергун // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – 2008. – № 5. – С. 292-296.
 11. Вергун, Л. І. Відтворення термінології лексико-семантичної групи «вищі заклади освіти» як проблема фахового перекладу / Л. І. Вергун // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2008. – Вип.13. – С. 68-74.
 

Вербіцька Інеса Ігорівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

verbcka i.i.

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вербіцька, Інеса Ігорівна Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інеса Ігорівна Вербіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 193 с.
 2. Вербіцька, Інеса Ігорівна Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інеса Ігорівна Вербіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Тибінь, А. М. Сутність і класифікація економічного ризику в зовнішньоекономічній діяльності підприємств [Електронний ресурс] / А. М.Тибінь, І. І.Вербіцька // Економіка АПК. - 2010. - № 1. – С. 138-142.
 2. Вербіцька, І. І. Поняття і зміст ризику як невід'ємної складової сучасного бізнесу / І. І. Вербіцька // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 33-36.
 3. Вербіцька, І. І. Теоретико-практичні аспекти управління зовнішньо-економічним ризиком підприємства [Текст] / І. І. Вербіцька // Перспективи подолання економічної кризи та забезпечення конкурентоспроможності економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [18-19 берез. 2010 р.] / редкол. : П. І. Гетало, А. В. Колісник, Г. О. Гончаров [та ін.] ; гол. ред. В. П. Гетало. – Полтава : Світоч, 2010. – С. 33-36.
 4. Вербіцька, І. І. Сутність, прояви і мінімізація валютних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств /І. І. Вербіцька //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 258-261.
 5. Вербіцька, І. Особливості управління ризиком на підприємстві /Інеса Вербіцька //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 221-223.
 6. Вербіцька, І. І. Мінімізація валютних ризиків вітчизняних підприємств / І. І. Вербіцька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – C. 289-294.
 7. Вербіцька, І. І. Використання елементів теорії корисності в рамках кількісного аналізу економічного ризику міжнародної торгівлі / І. І. Вербіцька // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2003. – С. 184-189. 
 8. Вербіцька, І. І. Особливості здійснення кількісного та якісного аналізу економічного ризику в процесі прийняття управлінських рішень підприємствами - учасниками торгових операцій / І. І. Вербіцька // Вісник Технологічного Університету “Поділля”. – Хмельницький, 2002. – № 5. - С. 190-192.
 9. Вербіцька, І. І. Деякі аспекти використання українськими підприємствами правильного вибору валюти контракту в якості методу страхування валютних ризиків / І. І. Вербіцька // Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 210-214.
 10. Вербіцька, І. І. Сутність економічних ризиків в міжнародній торгівлі / І. І. Вербіцька // Вісник Технологічного університету “Поділля”. – Хмельницький, 2003. – № 2. – С. 52-55. 
 11. Вербіцька, І. І. Особливості управління ризиком на підприємствах / І. І. Вербіцька // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1. – С. 23-26.
 12. Вербіцька, І. І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур [Електронний ресурс] / І. І. Вербіцька // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3. – С. 282-292.
 13. Вербіцька, І. І. Хеджування валютних ризиків [Електронний ресурс] / І. І. Вербіцька // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4. – С. 374-381.
 14. Вербіцька, І. І. Управління ризиком підприємства як економічна категорія [Електронний ресурс] / І. І. Вербіцька // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Сер. Економіка і менеджмент. – 2013. – Вип. 12. – С. 82-87.
 15. Вербіцька, І. І. Правові основи валютного забезпечення розрахункових і кредитних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємств / І. І. Вербіцька // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 289-294.
 

Вихрущ Анатолій Володимирович

Опубліковано: 20 грудня 2011

вихрущ

Кафедра психологічних і педагогічних дисциплін

Вчене звання: доктор педагогічних наук

Науковий ступінь: професор

Посада: завідувач кафедри

Публікації

СТАТТІ:

 1. Вихрущ, А. Пам'ятник селу: психолого-педагогічний акорд / Анатолій Вихрущ // Психологія і суспільство.– 2011.– № 1.– С. 23-24.
 2. Вихрущ, А. Інтеграція української освіти в європейський освітній простір [Електронний ресурс] / А. Вихрущ.
 3. Вихрущ, В. Дидактико-психологічні основи тестового контролю учбової діяльності студента педагогічного вузу [Електронний ресурс] / Віра Вихрущ, Анатолій Вихрущ
 4. Вихрущ, Анатолій Київська Русь ХХІ століття [Текст] / Анатолій Вихрущ // Свобода. – 2012. – 27 лип. (№ 60). – С. 1.
 5. Вихрущ, А. Пріоритети розвитку Тернопільщини [Текст] / А. Вихрущ // Свобода. – 2010. – 1жовтня (№77). – С. 3.
 6. Вихрущ, А. Слово про батька: У ці дні українському поету Володимиру Вихрущу виповнилося б 70 років [Текст] / А. Вихрущ // Вільне життя. – 2004. – 2 березня (№21). – С.3.
 7. Вихрущ, А. Суха криниця : [Вірші] [Текст] / А. Вихрущ // Літературна Україна. – 2008. – 10 квітня (№ 14). – С. 5. – Зміст : Христос Воскрес! ; Прозріння ; На аскольдовій могилі ; Економіка та ін.
 8. Вихрущ, А. Початкова освіта Польщі: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Анатолій Вихрущ.
 9. Вихрущ, А. В. Роздуми біля пам'ятника / А. В. Вихрущ // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 16-18.

КНИГИ:

 1. Вихрущ, Анатолій Розмова з батьком [Текст] : поезії / Анатолій Вихрущ. – Тернопіль : Мандрівець, 2005. – 48 с.
 2. Вихрущ, А. Розмова з батьком [Текст] / А. Вихрущ. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 56 с.
 

Велещук Світлана Сергіївна

Опубліковано: 25 березня 2013

eleschuk-svtlana-sergyivna

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Москалюк, С.Бренд у стратегічному управлінні підприємством / С. Москалюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – жовтень-грудень (№4). – С. 71-76.
 2. Москалюк, С. С. Вдосконалення системи захисту торгових марок в Україні / С. С. Москалюк // Економіка та держава. – 2007. – №1. – С. 64-66.
 3. Москалюк, С. С. Ринок швейної продукції: сучасний стан та тенденції розвитку / С. С. Москалюк // Легка промисловість. – 2006. – жовтень-грудень (№4). – С. 46-47.
 4. Москалюк, С. С. Сучасний концептуальний підхід до системи бренд-менеджменту [Електронний ресурс]/ С. С. Москалюк.
 5. Велещук, С. С. Адміністративні передумови організації діяльності бренд-менеджера / С. С. Велещук // Інноваційна економіка.– 2013. – № 4. – С. 203-209.
 6. Велещук, С. Адміністративний менеджмент у категорійно-понятійному апараті менеджменту: теоретичні засади та сфера застосування / Світлана Велещук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 157-165.

МОНОГРАФІЇ:

 1.  Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Велещук, С. С. Техніка адміністративної діяльності [Текст]: навч. посіб. /С. С. Велещук; за заг. ред. А. Ф. Мельник.– Тернопіль: Економічна думка, 2011.– 320 с.
 2. Адміністративний менеджмент [Текст] : тренінг : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович [та ін.]. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 115 с.