Волошин Роман Володимирович

Опубліковано: 15 листопада 2011

voloshyn

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування, кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волошин, Роман Володимирович Формування ринку конкурентоспроможного зерна [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Роман Володимирович Волошин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 224 с.
 2. Волошин, Роман Володимирович Формування ринку конкурентоспроможного зерна [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Роман Володимирович Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Волошин, Р. Розвиток аграрного підприємництва у контексті земельних трансформацій / Роман Волошин, Любов Заставнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 39-41.
 2. Волошин, Р. Аналіз експортного сегменту зернового ринку України / Роман Волошин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 2. – С. 97-103.
 3. Волошин, Р. Логістика і можливості її використання в агропромисловому комплексі / Роман Волошин // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6. – С. 11-12.
 4. Волошин, Р. Методологія дослідження конкурентоспроможності зерна [Електронний ресурс] / Роман Волошин // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 1. — С. 174-180.
 5. Волошин, Р. В. Особливості процесу інвестування в основний капітал сільськогосподарського виробництва / Р. В. Волошин, Р. В. Чорний // Інноваційна економіка. -2010. - № 2. - С. 134-137.
 6. Чорний, Р. В. Суть інвестування та роль інвестицій у процесі сільськогосподарського виробництва / Р. В. Чорний, Р.В. Волошин // Інноваційна економіка. - 2010.- № 3. - С. 161-163.
 7. Заставнюк, Л. І. Теоретико-економічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських земель в умовах реформування системи земельних відносин [Електронний ресурс] / Л. І. Заставнюк, Р. В. Волошин.
 8. Волошин, Р. В. Особливості впровадження концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Р. В. Волошин, І. В. Черевко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 62-64.
 9. Волошин, Р. Особливості формування системи реалізації зерна [Електронний ресурс] / Р. Волошин.
 10. Дудар, Т. Проблеми формування ринку зерна в Україні [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Роман Волошин.
 11. Волошин, Р. В. Стратегічні особливості регулювання зернового ринку в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Волошин.
 12. Волошин, Р. Оцінювання конкурентних переваг українського зерна на світовому ринку[Електронний ресурс]/ Р. В. Волошин, Л. І. Заставнюк // Науковий вісникНЛТУУкраїни.– 2012.– Вип. 22.13.– С. 158-163.
 13. Волошин, Р. Оптимізація параметрів зернового ринку на основі логістичного підходу / Роман Волошин // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] / редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 165-167.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Дудар, Т. Г. Основи логістики [Текст]: навч. посіб. /Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин.– К.: ЦУЛ, 2012.– 176 с.
 2. Дудар, Т. Основи менеджменту [Текст] : Навч. посіб. / Т. Дудар, Р. Волошин. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 146 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Волошин, Р. В. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. В. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 116 с.
 

Волощук Руслан Євгенович

Опубліковано: 17 лютого 2012

voloschuk-r.ye.-vikladach

Кафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волощук, Руслан Євгенійович Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Волощук Руслан Євгенійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 231 с.
 2. Волощук, Руслан Євгенійович Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Волощук Руслан Євгенійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Волощук, Р. Є. Підходи до визначення сутності і принципів організації адміністрування податків / Р. Є. Волощук // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С. 34-43.
 2. Волощук, Р. Є. Напрями практичної реалізації адміністрування податків та фактори впливу на нього / Р. Є. Волощук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7-8. – С. 33-37.
 3. Волощук, Р. Є. Історичні аспекти адміністрування податків / Р. Є. Волощук // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 4. – С. 156-166.
 4. Волощук Р.Є. Система адміністрування податків : сутність та структура [Електронний ресурс] //Р. Є. Волощук / Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький. – 2011. – Вип. 17/2. – С. 241-246.
 5. Волощук, Р. Є. До питання формування поведінкової термінології в адмініструванні податків / Р. Є. Волощук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 5. - С. 40-43.
 6. Волощук, Р. Є. Адміністрування непрямих податків у контексті формування доходів бюджету держави / Р. Є. Волощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 120-131.
 7. Волощук, Р. Є. Служба фінансових розслідувань в Україні: необхідність створення та організаційні моделі функціонування [Електронний ресурс] / Р. Є. Волощук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 1. – С. 168-173.
 8. Волощук, Р. Е. Имплементация мирового опыта в развитие институциональной структуры системы администрирования налогов в Украине / Р. Е. Волощук // Апробация. – 2014. – № 11 (26). – С. 35-42.
 9. Волощук, Р. Є. Необхідність і напрями вдосконалення державної  фіскальної служби України / Руслан Євгенійович Волощук // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2016. – № 1 (49). – С. 64-71.
 

Возняк Ольга Григорівна

Опубліковано: 29 вересня 2016

1448877388 1426592494 vozniakКафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Возняк, О. Г. Задача Коші для параболічних систем з виродженнями [Текст] : дис...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Возняк Ольга Григорівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів, 1995. - 150 л.
 2. Возняк, О. Г. Задача Коші для параболічних систем з виродженнями [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 - диференціальні рівняння / Возняк Ольга Григорівна ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1995. – 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Возняк, О.Г. Задача Коші для параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині [Електронний ресурс] / О.Г. Возняк, С.Д. Івасишен // Доповіді АН України, – 1994. – №6. – С. 7-11.
 2. Возняк, О.Г. Фундаментальні матриці розв’язків задачі Коші для параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині / О.Г. Возняк, С.Д. Івасишен // Деп. в ДНТБ України 12.07.1995, №1808–Ук95. Чернівецький університет. – Чернівці, 1995. – 51 с.
 3. Возняк, О.Г. Про інтегральне зображення розв’язків параболічних систем з виродженням / О.Г. Возняк // Матеріали міжнародної математичної конференції, присвяченої пам’яті Ганса Гана. – Чернівці: Рута, 1995. – С. 42-60.
 4. Возняк, О.Г. Фундаментальні розв’язки задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь та їх застосування [Електронний ресурс] / О.Г. Возняк, С.Д. Івасишен // Доповіді НАН України, – 1996. – №10. – С. 11-16.
 5. Возняк, О.Г. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь / О.Г. Возняк // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математики”. Ч.1. Чернівці – Київ, 1998. – С. 111-114.
 6. Івасишен, С.Д. Про фундаментальні розв’язки задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь [Електронний ресурс] / С.Д. Івасишен, О.Г. Возняк // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 1998. – Том 41. – №2. – С. 13-19.
 7. Ivasyshen, S.D. On fundamental solutions of the Cauchy problem for a class of degenerate parabolic equations / S.D. Ivashyshen, О.G. Voznyak // Journal of Mathematical Sciences. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2000. – Vol.99, No. 5. – C. 1533-1540.
 8. Возняк, О.Г. Про однозначну розв’язність задачі Коші для одного класу вироджених рівнянь у просторах узагальнених функцій [Електронний ресурс] / О.Г. Возняк // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. – 2001. – Вип. 111. – С. 5-10.
 9. Возняк, О.Г. Про однозначну розв’язність та властивість локалізації розв’язків задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь у просторах узагальнених функцій / О.Г. Возняк // Волинський математичний вісник. – 2001. – Вип. 8. – С. 37-47.
 10. Возняк, О.Г. Однозначна розв’язність і властивість локалізації розв’язків задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь з узагальненими початковими даними [Електронний ресурс] / О.Г. Возняк, С.Д. Івасишен // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2001. – Том 44. – №4. – С. 27–39.
 11. Возняк, О.Г. Про властивість локалізації розв’язків задачі Коші для одного класу вироджених рівнянь у просторах узагальнених функцій [Електронний ресурс] / О.Г. Возняк // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. – 2002. –Вип. 134. – С. 17-21.
 12. Возняк, О.Г. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для одного виродженого параболічного рівняння / О.Г. Возняк // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2002. Вип. 4. – С. 17-22.
 13. Возняк, О.Г. Фундаментальні розв’язки задачі Коші для деяких вироджених параболічних рівнянь / О.Г. Возняк // Волинський математичний вісник. – 2002. – Вип. 9. – С. 20-31.
 14. Возняк, О.Г. Задача Коші для деяких вироджених параболічних рівнянь / О.Г. Возняк // Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. – 2004. – Вип. 2 (11). – С. 14–25.
 15. Возняк, О.Г. Інтегральне зображення розв’язків для деяких вироджених параболічних рівнянь / О.Г. Возняк // Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. – 2008. – Вип. 5 (14). – С. 76–97.
 16. Приймак, В.І. Оцінювання взаємозв’язку динаміки попиту і пропозиції робочої сили в Україні [Електронний ресурс] / В.І. Приймак, О.Г. Возняк, Н.М. Ковалевич // Науковий вісник національного лісотехнічного університету. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.6. – С. 275-283.
 17. Приймак, В. Математичне моделювання динаміки безробіття в період кризи / В. Приймак, О. Возняк, Н. Ковалевич // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Львів: 2011. – Вип. 23. – Ч. 2. – С. 241-247.
 18. Приймак, В.І. Економетричні моделі для прогнозування попиту і пропозиції робочої сили в Україні [Електронний ресурс] / В.І. Приймак, О.Г. Возняк // Науковий вісник національного лісотехнічного університету. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 313-319.
 19. Приймак, В. Доходи домашніх господарств і їх економічний добробут / В. Приймак, З. Приймак, О. Возняк // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Львів: 2012. – Вип. 26. – Ч. 2. – С. 147-153.
 20. Боднар, Д.І. Ознака збіжності гіллястого ланцюгового дробу з додатними елементами [Електронний ресурс] / Д.І. Боднар, О.Г. Возняк, Р.І. Михальчук // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2015. – Том 58. – №1. – С. 57–64.
 21. Возняк, О.Г. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині [Електронний ресурс] / О.Г. Возняк, С.Д. Івасишен, І.П. Мединський // Буковинський математичний журнал. – 2015. – Том 3. – №3-4. С. 41–51.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Боднар, Д.І. Диференціальні рівняння: методи розв’язування [Текст] : навчально-методичний посібник / Д.І. Боднар, Л.М. Буяк, О.Г. Возняк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 112 с.
 2. Возняк, Г.М. Магічні фігури та алгебраїчні вирази [Текст] : навчальний посібник / Г.М. Возняк, О.Г. Возняк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 48 с.
 3. Возняк, Г.М. Геометрія навколо нас [Текст] : навчальний посібник / Г.М. Возняк, О.Г. Возняк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 200 с.
 4. Боднар, Д.І. Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційного числення [Текст] : навчально-методичний посібник / Д.І. Боднар, О.Г. Возняк. – Тернопіль: ТАЙП, 2012. – 112 с.
 5. Возняк, О.Г. Метод координат у геометричних задачах [Текст] : навчальний посібник / О.Г. Возняк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 64 с.
 6. Возняк, О.Г. Алгебра у практичній діяльності [Текст] : навчальний посібник / О.Г. Возняк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 152 с.
 7. Боднар, Д.І. Практикум з математичного аналізу. У трьох частинах. Частина ІІІ. Диференціальні рівняння [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Боднар, О.Г. Возняк, Л.М. Буяк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 176 с.
 8. Возняк, Г.М. Метод векторів у геометричних задачах [Текст] : навчальний посібник / Г.М. Возняк, О.Г. Возняк – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 104 с.
 9. Возняк, Г.М. Метод геометричних місць точок на площині [Текст] : навчальний посібник / Г.М. Возняк, О.Г. Возняк – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 80 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Возняк, О.Г. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи студентів з розділу вищої математики “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” [Текст] / О.Г. Возняк. - Тернопіль: ТАНГ, 1998. – 48 с.
 2. Возняк, О.Г. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи студентів з розділу “Інтегральне числення функції однієї змінної” дисциплін “Вища математика” та “Математичний аналіз” [Текст] / О.Г. Возняк, Л.М. Буяк. - Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 78 с.
 3. Возняк, О.Г. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з розділу “Елементи теорії функцій комплексної змінної. Операційне числення” курсу “Математичний аналіз” [Текст] / О.Г. Возняк, Л.М. Буяк, Н.С. Добровольська. - Тернопіль: ТАНГ, 2004. – 88 с.
 4. Боднар, Д.І. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з розділу “Диференціальні рівняння” курсу “Математичний аналіз” [Текст] / Д.І. Боднар, Л.М. Буяк, О.Г. Возняк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 84 с.
 5. Боднар, Д.І. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з розділу “Ряди” курсу “Математичний аналіз” [Текст] / Д.І. Боднар, Л.М. Буяк, О.Г. Возняк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 72 с.
 6. Боднар, Д.І. Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання комплексних практичних індивідуальних завдань з дисципліни “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” [Текст] / Д.І. Боднар, О.Г. Возняк. – Тернопіль: СМП ТАЙП, 2013. – 88 с.
 7. Боднар, Д.І. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Теорія ймовірностей та математична статистика” [Текст] / Д.І. Боднар, О.Г. Возняк. – Тернопіль: СМП ТАЙП, 2014. – 80 с.
 8. Боднар, Д.І. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Математичний аналіз” (вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї та декількох змінних) [Текст] / Д.І. Боднар, О.Г. Возняк, М.М. Бубняк. – Тернопіль: СМП ТАЙП, 2015. – 80с.
 

Вількова Теофілія Теофілівна

Опубліковано: 17 лютого 2016

1423743253 t.-vilkovaКафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Посада: старший викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Гавура, О. М. Організація документообігу у банківських установах: сучасний етап / О. М. Гавура, Л. І. Біловус, Т. Т. Вількова, О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – С. 78-81.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 2. Ліщинська, Н.  М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 3. Вількова Т. Т.  Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. комплекс / Т. Т. Вількова, О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 87 с.

 4. Конопліцька, О. І. Методичні рекомендації для написання рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт / уклад. : О. І. Конопліцька, Т. Т. Вількова. – Тернопіль, 2008. – 90 с.

 5. Програма іспиту з дисципліни «Українська мова» для вступників до аспірантури за науковими спеціальностями «Економічні науки», «Історичні науки», «Національна безпека», «Технічні науки» / уклад. : Л. І. Біловус, Т. Т. Вількова, О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 18 с.

 6. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / Л. І. Біловус, Т. Т. Вількова, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 108 с.

 

Гавура, О. М. Організація документообігу у банківських установах: сучасний етап / О. М. Гавура, Л. І. Біловус, Т. Т. Вількова, О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – С. 78-81

 

Василюк Дмитро Ярославович

Опубліковано: 12 лютого 2016

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМvasylukd

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Василюк, Д. Я. Організаційно-економічні засади формування та розвитку середнього класу в Україні : автореферат дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.07 / Дмитро Васильович Василюк. – Львів : ДУ Іінститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2016. – 20 с.
 2. Василюк, Д. Я. Організаційно-економічні засади формування та розвитку середнього класу в Україні : дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.07 / Дмитро Васильович Василюк. – Івано-Франківськ : ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 225 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Василюк, Д. Я. Соціально-історичні аспекти формування критеріїв визначення середнього класу в суспільстві [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – Вип. VIII. – С. 171-174.
 2. Василюк, Д. Я. Порівняльна характеристика розвитку середнього класу суспільства в Карпатському економічному районі / Д. Я. Василюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : 2012. – Вип. 8, т. 1. – С. 261-267.
 3. Василюк, Д. Я. Самооцінювання як метод визначення середнього класу в суспільстві: проблеми та перспективи використання [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк // Університетські наукові записки : наук. часоп. – Хмельницький, 2012. – № 3 (43). – С. 567-572.
 4. Василюк, Д. Я. Сучасні підходи до виокремлення середнього класу (на прикладі Карпатського економічного району) / Д. Я. Василюк // Регіональна економіка. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 175-180.
 5. Василюк, Д. Я. Професійний статус та рівень освіченості як критерій належності до середнього класу суспільства [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – Вип. ІХ. – С. 339-342.
 6. Васильченко, С. М. Євроінтеграційний чинник формування та розвитку середнього класу в Україні [Електронний ресурс] / Сергій Миколайович Васильченко, Дмитро Ярославович Василюк // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2015. – № 2 (83). – С. 3-8.
 7. Василюк,  Д. Я. Розвиток середнього класу в Україні з позиції нової ідеології його функціональності [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2015. – Вип. 8. – С. 843-847.
 8. Василюк, Д. Я. Актуальні методи обчислення відсоткової частки середнього класу в Карпатському економічному районі за абсолютними показниками доходу [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк.
 9. Василюк, Д. Я. Оцінка специфіки регіональних відмінностей розвитку середнього класу в суспільстві шляхом багатовимірної типізації регіонів України [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк.
 10. Василюк, Д. Я. Социально-экономические критерии определения среднего класса в Карпатском экономическом районе Украины [Электронный ресурс] / Дмитрий Ярославович Василюк // Современные фундаментальные и прикладные исследования. – Кисловодск : УЦ «МАГИСТР», 2014. – № 1 (12). – С. 117-123.
 

Васильченко Галина Василівна

Опубліковано: 20 травня 2016

1382531007 vasylchenkoКафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Васильченко, Г. В. Технології залучення прямих іноземних інвестицій у територію / Г. В. Васильченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – серпень (№16). – С. 5-9.
 2. Васильченко, Г. В. Місцевий економічний розвиток: досвід Канади [Електронний ресурс] / Г. В. Васильченко, С. М. Васильченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2012. - Вип. 8(1). - С. 179-185.
 3. Васильченко, Г. В. Глобалізація світової економіки та локалізація економічного розвитку [Електронний ресурс] / Г. В. Васильченко, С. М.Васильченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 3. - С. 45-50.
 4. Васильченко, Г. В. Методологія та практика стратегій місцевого економічного розвитку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Г. В. Васильченко // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. - К.: КНЕУ, 2011. – Спец. випуск № 28. – С. 30-36.
 5. Васильченко, Г. В. Концептуальні засади стратегій місцевого економчного розвитку в сучасних умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Г. В. Васильченко.