Вишневський Святослав Федорович

Опубліковано: 04 березня 2016

1453393110 img 2987 saitКафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: старший викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 

 

 

Вітюк Володимир Миколайович

Опубліковано: 28 березня 2013

vitjyk

Кафедра банківської справи

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Сас, Б. Проектне фінансування як особлива техніка фінансового забезпечення інвестиційних проектів / Богдана Сас, Володимир Вітюк // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 414-418.
 2. Сас Б. Ринок іпотечного кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Богдана Сас, Володимир Вітюк // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 143-151.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Інвестування [Текст]: навч.посіб. /В. М. Вітюк, О. Р. Дробніцька, Н. Ф. Білоросюк [та ін.]; за ред. І. С. Гуцала.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 275 с.

 

Вербінський Михайло Миколайович

Опубліковано: 30 червня 2011

Михайло Миколайович ВербінськийКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Вербінський, М. Державне регулювання становлення і функціонування ринку сільськогосподарської техніки / М. Вербінський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – № 8. – С. 15-20.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ковальчук, В. М. Макроекономіка : зб. задач, вправ, контрольних і тестових завдань [Електронний ресурс] / В. М. Ковальчук, М. М. Вербінський, Т. І. Вергелес. – Тернопіль : Астон, 2009. – 73 с.
 2. Економічна теорія : політична економія [Текст] : підручник / С. І. Юрій, І. В. Буян, Р. М. Березюк [та ін.] ; за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 602 с.
 3. Практикум з дослідження макроекономічних моделей з допомогою пакета прикладних програм [Текст] : навч. посіб. / М. М. Вербінський, М. О. Дуда, С. В. Бабій [та ін.]. – К. : ІСДО, 1995. – 184 с.
 

Валович Микола Зіновійович

Опубліковано: 09 жовтня 2013

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Посада: аспірант

Публікації

СТАТТІ:

 1. Валович, М. З. Спиртова промисловість України у системі державного регулювання / М. З. Валович // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 294-297.
 2. Валович, Микола Стан та перспективи розвитку спиртової промисловості України / Микола Валович // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали ІІ Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 15-16 верес. 2010 р.] / редкол. : А. М. Стельмащук, М. К. Пархомець, Я. С. Стравський [та ін.] ; відп. за вип. Б. О. Сидорук. – Тернопіль : ТІ АПВ НААНУ, 2010. – С. 237-239.
 3. Валович, М. З. Формування ефективної системи управлінського контролю в умовах системної нестабільності економіки [Електронний ресурс] / М. З. Валович // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.44-47.
 4. Валович, М. З. Вплив економічних циклів на розвиток системи управління [Електронний ресурс] / М. З. Валович // ВісникЖДТУ. – 2010. –№ 3(53). – С.33-35.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічні ризики : фінансово-обліково-аналітичний аспекти [Текст]: монографія /З. В. Гуцайлюк, М. З. Валович, В. М. Вовк [та ін.]; за ред. З. В. Гуцайлюка.– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 200 с.