Вільчинська Олена Миколаївна

Опубліковано: 21 лютого 2012

lysyuk o m

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лисюк, Олена Миколаївна Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду: дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Хмельницький національний ун-т. - Хмельницький, 2005. - 169 c.
 2. Лисюк, Олена Миколаївна Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Олена Миколаївна Лисюк; В.о. Хмельн. нац. ун-т.– Хмельницький : Б.в., 2005.– 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Лисюк, О. М. Особливості формування інформаційної системи управління коштами [Електронний ресурс] О. М. Лисюк, О. О. Назаренко // Торгівля і ринок України. – 2009. – Вип. 28, т. 3.
 2. Лисюк, О. Банки і довготермінові кредити на здобуття вищої освіти в Україні / О. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 5/1. – С.215-220.
 3. Лисюк, О. М. Моделі системи масового обслуговування для оцінки ефективності діяльності банків [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 4. Рум’янцева, К.Є. Роль міжпредметних зв’язків у процесі вивчення математичних дисциплін в умовах професійного навчання [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О.М. Лисюк, Ю. М. Паночишин.
 5. Лисюк, О. М. Побудова економіко-математичних моделей на основі теорії нечітких множин і нечіткої логіки [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 6. Лисюк. О. М. Використання узагальненої степеневої функції для аналізу реакції підприємств переробної галузі на зовнішні чинники / О. М. Лисюк // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2000. – № 4, ч. 3 (23). – С. 168-172.
 7. Лисюк, О. М. Дослідження циклічної компоненти і прогнозування з урахуванням сезонності / О. М. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 13 – С. 59-65.
 8. Лисюк, О. М. Використання ПЕОМ при вивченні дисциплін економіко-математичного циклу / О. М. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль : Економічна думка. – 2003. – № 14 – С. 110-113.
 9. Лисюк, О. М. Використання персональних комп’ютерів при прогнозуванні соціально-економічних процесів / О. М. Лисюк // Статистика України. – 2004. – № 2 (25). – С. 83-86.
 10. Лисюк, О. М. Математичне визначення сутності перехідної економіки / О. М. Лисюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 194, т. 4. – С. 1098-1103.
 11. Лисюк, О. М. Факторний аналіз розвитку економіки регіону / О. М. Лисюк // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – № 4. – С. 119-132.
 12. Лисюк, О. М. Модель руху регіональних фінансових і товарних ресурсів / О. М. Лисюк // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – № 1. – С. 11-21.
 13. Рум’янцева, К. Є. Використання математичного моделювання в процесі розв’язання фахових завдань студентами економічних спеціальностей / К. Є. Рум’янцева, О. М. Лисюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2007. – Вип. 14 – С. 332-336.
 14. Рум’янцева, К. Є. Використання табличного процесора MS Excel при викладанні дисциплін економіко-математичного циклу / К. Є. Рум’янцева, О. М. Лисюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2008. – Вип. 17 – С. 435-440.
 15. Ціхановська, О. М. Кластеризація як інноваційна модель соціально-економічного розвитку сільських територій / О. М. Ціхановська, О. М. Лисюк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 3, т. 1 (109). – С. 93-96.
 16. Лисюк, О. М. Використання інформаційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі й проблеми його методичного забезпечення / О. М. Лисюк, О. М. Ціхановська // Вісник Луганського національного університету. – Луганськ : «Альма-матер», 2008. – № 18 (157). – С. 72-80.
 17. Лисюк, О. М. Дослідження попиту на продукцію промислових підприємств як головного чинника зміни попиту на ресурси / О. М. Лисюк, О. М. Ціхановська, Т. І. Фоніцька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 6 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. 2. – С. 372-377.
 18. Паночишин. Ю. М. Оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників на основі нечіткої логіки / Ю. М. Паночишин, О. М. Лисюк, І. Є. Паночишина // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 10 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 256, т. 10. – С. 2412-2422.
 19. Лисюк, О. М. Особливості використання моделей системи масового обслуговування в банківській сфері / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 7 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 257, т. 6. – С. 1609-1614.
 20. Рум’янцева, К. Є.  Педагогічні аспекти використання творчих фахових завдань під час вивчення дисциплін циклу “Математика для економістів” [Електронний ресурс] / К Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська, Н. В. Добровольська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – № 37. – С. 158-161.
 21. Рум’янцева, К. Є. Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення курсу “Математика для економістів” в умовах професійного навчання [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8. – С. 38-43.
 22. Rumyantseva, К. The use of computer modeling in teaching the economic and mathematical disciplines to future economists [Електронний ресурс] / Kateryna Rumyantseva, Borys Pogrischuk, Olena Lysyuk // Education - Technology - Computer Science. Scientific Annual. – Rzeszow, 2012. –  № 3. - P. 286-290.
 23. Паночишин, Ю. М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки [Електронний ресурс] / Ю. М. Паночишин, О. М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 4 (226), т. 1. – С. 27-33.
 24. Паночишин, Ю. М. Визначення можливостей застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління виробничими ресурсами регіону [Електронний ресурс] / О. М. Вільчинська, Ю. М. Паночишин, Т. О. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – № 2 (234), т. 1. – С. 177-181.
 25. Рум’янцева, К. Є. Використання економіко-математичних моделей під час вивчення дисциплін циклу “Математика для економістів” [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВК ДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-53.
 26. Рум’янцева, К. Є. Особливості організації самостійної роботи студентів економічних ВНЗ під час вивчення вищої математики [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 39. – С. 411-414.
 27. Румянцева, К. Є. Фахові завдання як засіб спрямованого вивчення дисциплін математичного циклу майбутніми економістами [Електронний ресурс] / К. Є. Румянцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 2. – С. 36-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лисюк, О. М. Технології бенчмаркінгу автокредитування в комерційних банках [Текст] / О. М. Лисюк // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 388-400.
 

Волинський Орест Ігорович

Опубліковано: 22 липня 2013

волинський орест ігорович

Кафедра кібербезпеки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волинський, Орест Ігорович Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Орест Ігорович Волинський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 210 с.
 2. Волинський, Орест Ігорович Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти / Орест Ігорович Волинський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Волинський,О. І. Методи міжбазисних перетворень на основі розмежованої системи числення залишкових класів [Електронний ресурс] / О. І. Волинський // Вісник національного університету Львівська політехніка. – 2010. –. № 688. – С.53-60.
 2. Волинський,О. І. Методи високопродуктивних перетворень великорозрядних чисел з базису Радемахера у базис Крестенсона [Електронний ресурс] / О. І. Волинський // Вісник національного університету Львівська політехніка. – 2012. –. № 745. – С.39-48.
 3. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик цифрових пристроїв множення реалізованих в різних теоретико-числових базисах [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 179-186.
 4. Волинський, О. І. Теоретичні основи побудови та структура спецпроцесорів в базисі Крестенсона / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук, С. В. Кулина // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 85-90.
 5. Волинський, О. І. Теорія побудови та компоненти швидкодіючих процесорів на основі досконалої та розмежованої форм системи залишкових класів / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук, С. В. Кулина // Поступ в науку : зб. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 31-36.
 6. Волинський, О. І. Швидкодіючий алгоритм та процесор порівняння чисел у системі залишкових класів / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук , С. В. Кулина // Искусственный интеллект : наук.-теорет. журнал. – 2008. – № 3. – С. 348-352.
 7. Волинський, О. І. Методи порівняння та сумування в розмежованій системі числення / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інстиитуту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5, т. 1. – С. 91-94.
 8. Волинський, О. І. Розмежована система числення залишкових класів та спецпроцесори на її основі / О. І. Волинський, І. З. Якименко // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6, т. 1. – С. 80-83.
 9. Волинський, О. І. Методи ділення великорозрядних чисел в теоретико-числовому базисі Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7, т. 1. – С. 37-39.
 10. Волинський, О. І. Метод знаходження залишків велико-розрядних чисел в базисі Радемахера / О. І. Волинський, С. В. Івасьєв // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7, т. 1. – С. 88-91.
 11. Волинський, О. І. Теорія алгоритмів RSA та Ель-Гамаля в розмежованій системі числення Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський, М. М. Касянчук, І. З. Якименко [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2011. – № 3 (177). – С. 265-272.
 12. Волинський, О. Систематизація характеристик теоретико-числових базисів та їх застосування для побудови високопродуктивних спецпроцесорів / О. Волинський, В. Пуюл // Вісник Тернопільського національного технічного університету : наук. журнал. – Тернопіль, 2011. – Т. 16, № 3. – С. 183-189.
 13. Волинський, О. І. Теорія, алгоритми та спецпроцесори міжбазисних перетворень Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 50-54.
 14. Волинський, О. І. Теоретичні основи визначення залишків на основі лічильників у різних тертико-числових базисах / О. І. Волинський, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2016. – № 4 (239). – С. 164-173.
 

Вовкодав Олександр Валерійович

Опубліковано: 29 січня 2013

oleksandr-valeryovich-vovkodav

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада : викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вовкодав, Олександр Валерійович Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Олександр Валерійович Вовкодав ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 23 с.
 2. Вовкодав, Олександр Валерійович Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах : дис... кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Олександр Валерійович Вовкодав ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 154 с.

Публікації:

Статті:

 1. Вовкодав, О. Модель впливу фізичних навантажень в інформаційних технологіях моніторингу реабілітації після інфаркту міокар[Електронний ресурс] О.В. Вовкодав, Р.М. Пасічник // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3 (93). – С. 169-172.
 2. Вовкодав, О. Аналіз існуючих математичних моделей та методів лізису тромбів з використанням засобів тромболітичної терапії [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3 (93). – С. 169-172.
 3. Вовкодав, О. Система моделювання параметрів процесу реабілітації після гострого інфаркту міокарда [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав, Р.М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 4. – С. 102-107.
 4. Вовкодав, О. В. Основи побудови інформаційних технологій контролю стану пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав.
 5. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вовкодав, О. В. Сучасні інформаційні технології [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Вовкодав, Х. В. Ліп'яніна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 501 с.
 2. Буяк, Л. М. Інформатика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна, О. В. Вовкодав. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 307 с.
 

Вербіцька Мар'яна Василівна

Опубліковано: 27 січня 2012

1450275383 1443610706 verbcka-maryana-vasilvnaКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Вербіцька, М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 231 c.
 2. Вербіцька, М. В. Наказне провадження у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Свідерська, М. Порівняльна характеристика судового наказу, судового рішення та виконання напису нотаріуса / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 117-119.
 2. Свідерська, М. Порівняльна характеристика судового наказу, судового рішення та виконання напису нотаріуса / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 42-44.
 3. Свідерська, М. Правова характеристика спрощених цивільних процесуальних процедур деяких зарубіжних країн, які мають спільну природу з вітчизняним наказним провадженням / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 101-104.
 4. Свідерська, М. Правове регулювання підстав для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 64-67.
 5. Свідерська, М. Судовий збір у наказному провадженні / М. Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 112-114.
 6. Вербіцька, М. Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина перша) / Мар'яна Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 102-106.
 7. Вербіцька, Мар'яна Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина друга) / Мар'яна Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 56-60.
 8. Вербіцька, М. В. Судовий наказ та виконавчий напис нотаріуса: спільні та відмінні риси / М. В. Вербіцька // Нотар. – Львів, 2004. – № 3-4. – С. 22-28.
 9. Вербіцька, М. В. Звернення до суду про видачу судового наказу / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 239-247.
 10. Вербіцька, М. В. Особливості процедури повідомлення боржника про видачу судового наказу / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 211-215.
 11. Вербіцька, М. В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування / М. В. Вербіцька // Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 30. – С. 368-375.
 12. Вербіцька, М. В. Проблеми забезпечення своєчасного судового розгляду цивільних справ [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2012. – № 1028. – С. 356-359.
 13. Вербіцька, М. В. Актуальні проблеми стягнення аліментів на неповнолітніх дітей [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2012. – Вип. 20, ч. 1, т. 2. – С. 32-36.
 14. Вербіцька, М. В. Аналіз основних змін, внесених до правової регламентації наказного провадження Законом України «Про судоустрій і статус суддів» [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – Одеса, 2013. – Вип. 6-1, т. 2. – С. 8-12.
 15. Вербіцька, М. В. Юридична відповідальність за жорстоке поводження з тваринами [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 1/2014, т. 3.– С. 9-14.
 16. Вербіцька, М. В. Деякі практичні аспекти розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Юридичний вісник. – Одеса, 2015. – № 1/2015. – С. 48-53.
 17. Вербіцька, М. В. Умови дійсності шлюбу за законодавством України та ФРН: порівняльно-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька, О. Б. Росоляк // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. вид. – Ужгород, 2015. – № 1. – С. 61-64.
 18. Вербіцька, М. В. Суб’єктний склад осіб, що можуть звертатися до суду про видачу судового наказу [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 88-92.
 19. Вербіцька, М. Транскордонне банкрутство за законодавством України [Електронний ресурс] / М. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 46-49.
 

Вовк Світлана Володимирівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

vovk

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вовк, Світлана Володимирівна Міжнародна мобільність реального капіталу [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Світлана Володимирівна Вовк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 211 с.
 2. Вовк, Світлана Володимирівна Міжнародна мобільність реального капіталу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Світлана Володимирівна Вовк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Бойко, З. Проблеми внутрісекторної торгівлі високотехнологічними товарами в контексті участі України у міжнародному русі капіталу / З. Бойко, С. Вовк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-2. – С. 177-186.
 2. Вовк, С. Інвестиційний потенціал і кредитоспроможність України: регіональний аспект / С. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2.– С. 207-216
 3. Вовк, С. Міжнародна мобільність капіталу в контексті виникнення та подолання криз / Світлана Вовк //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 193-199.
 4. Вовк, С. Міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій та участь України в них / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2009.– № 2.– С. 191-216.
 5. Вовк, С. Фінансова глобалізація та Україна: прямі іноземні інвестиції / Світлана Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 258-262.
 6. Вовк, С. Фінансова глобалізація у розвитку світового господарства / Світлана Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 372-377.
 7. Вовк, С. Мобільність реального капіталу у процесах формування нового світового економічного порядку / Світлана Вовк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2009.– Вип.5.– С. 255-261.
 8. Вовк, С. Тенденції сучасного інвестування: ТНК / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2012.– № 3. – С. 296-318.
 9. Сивак, Р. Б. Логістичне забезпечення стратегій інтеграції / Р. Б. Сивак, С. В. Вовк // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2(5). – С. 28-32.
 10. Джус, Ю. Стратегії інтернаціоналізації ТНК в умовах глобалізації /Юрій Джус, Світлана Вовк //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 413-415.
 11. Вовк, С. Стратегії ТНК: злиття і поглинання / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1.– С. 28-41.
 12. Вовк, С. В. Всесвітня туристична організація як глобальний форум у сфері туристичної політики / Світлана Володимирівна Вовк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 81-86.
 13. Вовк, С. Вплив тероризму на міжнародний туризм / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 1. – С. 37-50.
 14. Вовк, С. Сучасні тенденції розвитку глобальної інноваційної економіки / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 408-421.
 15. Вовк, С. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності ТНК / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 224-240.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вовк, С. В. Фінанси інтернаціоналізації діяльності підприємств [Текст]: монографія / С. В. Вовк, І. Б. Аванесова; за ред. В. Я. Омельченка, В. Є. Куриляк, - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 208 с.

 ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 3. Вовк, С. В. Основні поняття, класифікація та функції туризму [Текст] / С. В. Вовк // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 9-38.
 

Василевська Галина Василівна

Опубліковано: 06 вересня 2011

василевська

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Василевська, Галина Василівна Преференційне оподаткування : соціально-економічна доцільність та фіскальні наслідки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 гроші, фінанси і кредит / Галина Василівна Василевська.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 251 с.
 2. Василевська, Галина Василівна Префераційне оподаткування : соціально-економічна доцільність та фіксальні наслідки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Василівна Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Вдосконалення методики оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства / Ольга Собко, Галина Василевська, Тетяна Пушкар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 152-159.
 2. Василевська, Г. В. Економічні тенденції функціонування податкової політики України: прагматика і проблематика / Г. В. Василевська // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 2, т. 2. – С. 106-108.
 3. Василевська, Г. В. Концептуальні засади фіскальної політики України в період трансформації / Г. В. Василевська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 37-40.
 4. Василевська, Г. В. Податкова політика на сучасному етапі трансформації економіки України / Г. В. Василевська // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 4, ч. 2, т. 1. – С. 109-112.
 5. Василевська, Г. Податкова політика у регулюванні економічного зростання / Г. В. Василевська // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С.39-44.
 6. Василевська, Г. В. Податок з прибутку як важливий фактор стимулювання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Г. В. Василевська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10.– С. 97-99.
 7. Василевська, Г. В. Податок на дохід юридичних осіб в Республіці Польща як інструмент сприяння конкурентоспроможності / Г. В. Василевська, Р. Лісовський // Світ фінансів. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 161-167.
 8. Василевська, Г. В. Стратегічні пріоритети розвитку преференційного оподаткування в Україні / Г. В. Василевська // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – С. 170- 178.
 9. Собко, О. Податок на додану вартість: фіскальна суть та необхідність реформування / О. Собко, Г. Василевська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 85-93.
 10. Vasilevska, G. Pryoritety rozwoju opodatkowania preferencyjnego na Ukrainie/ G. Vasilevska // Uniwersytet Ekonomiczny. – Krakowie, 2011.
 11. Vasilevska, G. Reformy podatkowe – konsekwencje dla rozwoju trzeciego sektora na Ukrainie / G. Vasilevska // Akademia Polonijna. – Częstochowa, 2011.
 12. Собко, О. Моніторинг інноваційних можливостей національних виробництв як засіб забезпечення ефективного функціонування економіки / Ольга Собко, Галина Василевська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 175-179.
 13. Василевська, Г. Економічні засади теорії податкового адміністрування в Україні / Галина Василевська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 76-81.
 14. Василевська, В. Г. Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень [Електронний ресурс] / В. Г. Василевська, В. А. Валігура // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2012. - Вип. 20. - С. 58-63.
 15. Василевська, Г. Особливості функціонування преференційного оподаткування в Україні / Г. Василевська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 49-59.
 16. Василевська, Г. Практика застосування пільгових податкових преференцій в Україні / Галина Василевська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 108-121.
 17. Василевська, Г. Податкова політика як домінуючий фактор регулювання процесів економічного зростання / Галина Василевська // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 39-43.
 18. Василевська, Г. Вектори раціоналізації оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / Галина Василевська // Вісник національного університету «Львівська Політехніка». – 2013. – № 749. – С. 123‑128.
 19. Василевська, Г. Світова практика використання фіскального інструментарію у забезпеченні позитивної економічної динаміки / Галина Василевська, Роберт Лісовський, Норберт Лауріш // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 1 – С.141‑149.
 20. Василевська, Г. Льготы в налоговой системе государства как сдерживающий фактор развития рыночной экономики / Галина Василевская // Финансовая теория и політика современного государства. – ВеликоТырново : изд. «АБАГАР», 2002. – С. 43-48.
 21. Vasylevska, G. Problemowe aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Economics challenge of XXI Century Poland-European Union – World. – Conference abstracts. – International conference. The 4thEconomics Department Meeting. – Szczecin, 2007. – S. 118.
 22. Vasylevska, G. Niektóre aspekty funkcjonowania podatków pośrednich w systemie preferencji podatkowych na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiagnięcia, problemy i wydarzenia. – Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009. – S. 185-195.
 23. Vasylevska, G. Теоретико-методологічні засади адміністрування податків в Україні / Galyna Vasylevska // Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka : мateriały XI Międzynarod. кonferen. nauk. – Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2009. – S. 158-164.
 24. Vasylevska, G. Opodatkowanie preferencyjne: podstawowe kategorie teorii / G. Vasylevska, А. Krysovatyy // Finanse publiczne: uwarunkowania i współcześne trendy rozwoju społeczno-gospodarczego. – Częstochowa : Edukator, 2010. – S. 109-119.
 25. Krysovatyy, A. Pryoritety w ustaleniu preferencji podatkowych naUkrainie / Andriy Krysovatyy, Galyna Vasylevska // Zeszyty naukowe nr 10. – Kraków : NBP oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowe, 2011. – S. 211-221.
 26. Vasylevska, G. Reformy podatkowe – koncekwencje dla rozwoju trzeciego sektora na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań : [Praca zbiorowa pod red. J. Brzóski, J. Pyki]. – Katowice : INFOGRAF, 2013. – S. 398-406.
 27. Vasylevska, G. Aspekty makroekonomiczne kształtowania się otoczenia podatkowego na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Zeszytynaukowe Politechniki Śzląskiej. Ser. Organizacja i zarządzanie 83. Nr. kol.1941. – Katowice, 2015. – S. 755-763.
 28. Василевська, Г. Дисбаланси розвитку конкурентоспроможної вітчизняної податкової системи / Галина Василевська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 88-99.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисоватий, А. І. Новітня парадигма преференційного оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 260 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 6. Василевська, Г. В.  Макроекономічні тенденції суспільного розвитку [Текст] / Г. В. Василевська // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 371-384.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Василевская, Г. В. Льготы в налоговой системе государства как сдерживающий фактор развития рыночной экономики [Текст] / Г. В. Василевская // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 43-48.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Кізима, А. Практикум для проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи з курсу "Податкова система" / А. Кізима, Г. Василевська. – Тернопіль : ТАЙП, 2007. – 219 с .
 2. Луцик, А. І Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / А. І. Луцик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська [та ін.]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 4. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 5. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, А. І. Луцик, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТДЕУ. – 2006. – 96 с.
 6. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 98 с.