Галак Ярослава Михайлівна

Опубліковано: 02 жовтня 2012

Галак12

Кафедра фундаментальних дисциплін Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Галак, Я. М. Аналіз впливу чинників на визначення рівня конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2010. – № 10. – С. 345-349.
 2. Галак, Я. М. Аналіз заборгованості із виплати заробітної плати за типами підприємств в Україні / Я. М. Галак // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Сер. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2012. – Вип. 15, № 1. – С. 44-48.
 3. Галак, Я. М. Аналіз формування попиту на робочу силу як механізм розвитку соціально-трудових відносин / Я. М. Галак // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук. конф. [Тернопіль-Чортків, 26-27 квіт. 2012 р. ]. – Чортків, 2012. – С. 216-218.
 4. Галак, Я. М. Аспекти підвищення експортного потенціалу в молокопродуктовомупідкомплексі в умовах забезпечення його конкурентоздатності / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 73-75.
 5. Галак, Я. М. Вплив потенціалу конкурентоспроможності та організаційного механізму конкуренції на рівень конкурентоспроможності в молочній галузі [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, І .М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 309-314.
 6. Галак, Я. М. Економічний підхід щодо визначення категорії «конкурентоспроможність» [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 86-88.
 7. Галак, Я. М. Економічні засади використання виробничих потужностей в молокопереробному сегменті на регіонально-національному рівні: сучасний стан та прогноз [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Галак // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2009. – № 9. – С. 45-49.
 8. Галак, Я. М. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу: основні напрями / Я. М. Галак // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2011. – № 12. – С. 80-85.
 9. Галак, Я. М. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств молочної галузі: основні напрями [Електронний ресурс] / Я. М. Галак.
 10. Галак, Я. М. Основні напрямки і фактори формування конкурентоспроможності продукції [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Василенка. – 2009. – № 2. – С 76-82.
 11. Галак, Я. М. Основні підходи щодо визначення інтегрального показника конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплексу АПК / Я. М. Галак, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 86-88.
 12. Галак, Я. М. Оцінка реальних доходів населення в Україні: економічний підхід / Я. М. Галак / Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : матеріали IV Міжнар. наук. конф. [Харків, 11-14 квіт. 2012 р.]. – Харків, 2012. – С. 212-213.
 13. Галак, Я. М. Стратегічні орієнтири розвитку та підвищення конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплексу: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2011. – № 5. – С. 115-120.
 14. Галак, Я. М. Тенденції виробництва продукції в сільському господарстві на фоні інших галузей національної економіки України [Електронний ресурс] / Я. М. Галак // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 241-245.
 15. Галак, Я. М. Теоретичні основи формування підходів до оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Галак // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2009. – № 6. – С. 80-85.
 16. Галак, Я. М. Формування трудомісткості виробничих процесів в домогосподарствах населення при виробництві товарного молока / Я. М. Галак / Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика : зб. тез доп. Всеукраїн. наук.- практ. конф. [Тернопіль-Чортків, 12-13 берез. 2009 р.]. –Тернопіль, 2009. – Ч. 1. – С. 28-29.
 17. Галак, Я. Ресурсний потенціал агро-промислового комплексу Чортквіського району : проблеми і перспективи використання / Я. Галак, М. Бех // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2002. – Вип. 7. – 37-40.
 18. Галак, Я. Удосконалення напрямів реформування сільскогосподарських підприємств з врахуванням змін власності на землю / Я. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 106-107.
 19. Галак, Я. Економічний розвиток виробництва цукру на Чортківському цукровому заводі [Текст] / Я. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 118-119.
 20. Білецька, Л. Про позитивний і нормативний аспекти економічної теорії / Л. Білецька, О. Білецький, Я. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 5-7.
 21. Галак, Я. Проблеми використання ресурсного потенціалу в АПК України і Чортківщини / Я. Галак, Ї. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 91-93.