Голінач Людмила Іванівна

Опубліковано: 16 січня 2013

shvets l i

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Швець, Людмила Іванівна Облік та аналіз соціальних витрат підприємств машинобудівної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Людмила Іванівна Швець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 284 с.
 2. Швець, Людмила Іванівна Облік та аналіз соціальних витрат підприємств машинобудівної галузі [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Людмила Іванівна Швець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікаці

СТАТТІ:

 1. Швець, Л. І. Науковий підхід викладання обліку у вищих навчальних закладах / Л. І. Швець // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 108-112.
 2. Швець, Л. Соціальний пакет: структура та спосіб запровадження на підприємстві / Людмила Швець, Петро Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5. – С. 217-220.
 3. Швець, Л. Облік витрат на якість як ключовий фактор досягнення конкурентних переваг вітчизняного бізнесу / Людмила Швець // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип.14. – С. 228-232.
 4. Швець, Л. І. Міжнародні норми корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / Л. І. Швець // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4. – С. 131-135.
 5. Швець, Л. Маркетинговий аналіз як спосіб оптимізації виробничої програми підприємства / Людмила Швець, Петро Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Вип. 4. – С. 328-331.
 6. Швець, Л. Концептуальні засади організації соціально орієнтованого обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / Людмила Швець, Ярослав Крупка // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип.13. – С. 246-249.
 7. Швець, Л. І. Витрати соціально відповідальної діяльності бізнесу [Електронний ресурс] / Л. І. Швець // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2 (56). – С. 163-168.
 8. Швець, Л. І. Сутність та особливості аудиту персоналу / Л. І. Швець //Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 68-71.
 9. Голінач, Л. І. Сутність соціального аудиту в процесі утвердження соціальної відповідальності бізнесу / Людмила Іванівна Голінач // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 113-117.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст]: монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.]; за заг. ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Карт-бланш, 2012.– 220 с.– До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.