Гладій Христина Григорівна

Опубліковано: 13 травня 2014

 glady-h.gКафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисертації:

 1. Гладій, Христина Григорівна Формування стратегії диференціації бренду кондитерських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Христина Григорівна Гладій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 217 с.
 2. Гладій, Христина Григорівна Формування стратегії диференціації бренду кондитерських підприємств [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Христина Григорівна Гладій.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Гладій, Г. М. Позиціювання продукту на основі самоорганізованих карт [Електронний ресурс] / Г.М. Гладій, Х. Г. Гладій // Вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту. – 2011. – Вип. 1(41). – С. 251-256.
 2. Гладій, Х. Г. Аналіз стратегій диференціації продукту підприємств на кондитерському ринку [Електронний ресурс] / Х. Г. Гладій //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 9. – С.44-50.
 3. Гладій, Х. Виокремлення новітніх особливостей поняття бренду за умов формування додаткових конкурентних переваг [Електронний ресурс] / Христина Гладій // Галицький економічний вісник. – 2011. – Вип. 4(33). – С. 137–142.
 4. Гладій, Х. Г. Архітектура сучасної системи брендингу [Електронний ресурс] / Х. Г. Гладій // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецк : ДонНУ, 2012. – Т. 2. – С. 91–94.
 5. Гладій, Г. М. Модель оцінки стратегії запуску нового продукту [Електронний ресурс] / Г. М. Гладій, Х. Г. Гладій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 3(45). – С. 215–222. 
 6. Гладій, Х. Г. Аналіз стратегій диференціації продукту підприємств на кондитерському ринку [Електронний ресурс] / Х. Г. Гладій // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2013. – Вип. 9. – С. 44–50.
 7. Гладій, Х. Г. Формування бренду як інструменту забезпечення конкурентних переваг на hand made ринку [Електронний ресурс] / Х. Г. Гладій // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 8(6). – С. 94–97.
 8. Гладій, Х. Г. Застосування інструментів маркетингових комунікацій на handmade-ринку [Електронний ресурс] / Х. Г. Гладій // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5 – С. 350-354.
 9. Hladiy, Kh. Analysis of Differentiation Strategies that influence Branding [Electronic resource] / Khrystyna Hladiy // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. – Berlin : Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik, 2013. – P. 104–117. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гладій, Х. Г. Стратегії національних брендів кондитерських підприємств [Текст] / Х. Г. Гладій // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 303-319.
 2. Гладій, Х. Г. Модель взаємозв'язку комплексу маркетингу з брендом [Текст] / Х. Г. Гладій // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 320-333.