Гавришків Ірина Романівна

Опубліковано: 28 жовтня 2011

gavruschkivКафедра фінансів ім. С.І.Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Гавришків, Ірина Романівна Облік та контроль доходів і витрат діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) /Ірина Романівна Гавришків.– К.: ДАСОК, 2008.– 21 с.

Статті:

  1. Гавришків, І. Специфіка класифікації доходів і витрат діяльності для побудови їх обліку і контролю на підприємствах санаторно-курортного комплексу [Електронний ресурс] / І. Гавришків // Економіка і регіон. – 2009. - № 1. – С.159-160.
  2. Гавришків, І. Вільні економічні зони : аргументи «за» і «проти» [Електронний ресурс] / І. Гавришків.
  3. Гавришків, І. Особливості визнання групування і формування об’єктів витрат у санаторно-курортній галузі економіки / І. Гавришків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2006. - Вип. 4. – С. 74-83.
  4. Мех, Ярослав Проблеми інформаційного забезпечення управління рекреаційним туризмом у контексті інтеграції України у світовий ринок послуг / Ярослав Мех, Ірина Гавришків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 242-246.
  5. Мех, Я. Регіональні властивості економіки України: їх системне дослідження як передумова виявлення ефективності внутрішніх резервів / Я. Мех, І. Гавришків // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ.– 2003.– Вип. 8.– С.7-15.
  6. Мех, Я. В. Моніторинг в системі виявлення і використання внутрішніх резервів /Я. В. Мех, І. Р. Гавришків //Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу.– Тернопіль: Економічна думка, 2004.– Випуск 13: Ч.1.– С. 19-21.
  7. Гавришків, І. Р. Перспективи розвитку ринку опціонів в Україні [Електронний ресурс] / І. Р. Гавришків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 32-35.
  8. Гавришків, І. Пріоритети забезпечення інвестиційної привабливості Тернопільського регіону / Ірина Гавришків // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 272-275.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

  1. Мех, Я. В. Статут незалежного аудиту [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. В. Мех, С. І. Саченко, І. Р. Гавришків. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - 142 с.