Гевко Роман Богданович

Опубліковано: 14 листопада 2011

gevko

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: доктор технічних наук, Заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України

Вчене звання: професор

Посада: завідуючий кафедрою менеджменту біоресурсів і природокористування

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гевко Р. Б. Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин : дис. … доктора технічних наук : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Національний аграрний університет, Київ, 1999. – 316 с.
 2. Гевко Р. Б. Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин : автореф. дис. … доктора технічних наук : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Національний аграрний університет, Київ, 1999. – 35 с.
 3. Гевко, Р. Б. Разработка конструкций и определение функционально-эксплуатационных характеристик шариковых предохранительных муфт : дисс. … к.т.н. : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Львовский ордена Ленина политехнический институт им. ленинского комсомола, Львов, 1990. – 161 с.
 4. Гевко, Р. Б. Разработка конструкций и определение функционально-эксплуатационных характеристик шариковых предохранительных муфт : автореф. дисс. … к.т.н. : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Львовский ордена Ленина политехнический институт им. ленинского комсомола, Львов, 1990. – 17 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гевко, Р. Напрямки підвищення ефективності бурякозбиральної техніки на стадії розробки / Роман Гевко, Михайло Данильченко, Михайло Касіян [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 6. – С. 177-179.
 2. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд) [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2010. – № 3-4. – С. 213-219.
 3. Гаркавий, А. Оцінка техніки і технологій на конкурентноспроможність / Анатолій Гаркавий, Тарас Івашків, Роман Гевко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 6. – С. 171-176.
 4. Гевко, Р. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів транспортера-сепаратора для коренебульбоплодів [Електронний ресурс] / Р. Гевко, І. Ткаченко, І. Фльонц // Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2010. — № 1. — С. 94-101.
 5. Дзядикевич, Ю. В. Управління процесами ефективного енергозбереження / Ю. В Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум та ін. // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - 151-154.
 6. Гевко, Р. Вдосконалення конструкції та обгрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, М. Р. Гевко [та ін.] // Вісник інженерної академії України. – 2009. - № 1. – С. 205-209.
 7. Гевко, Р. Визначення конструктивно-силових параметрів скребкового сепаруючого транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, І. В. Фльонц, О. Б. Павелчак // Вісник інженерної академії України. – 2008. - № 3-4. – С. 180-185.
 8. Гевко, Р. Інженерна методика проектування секційних робочих органів гвинтових конвеєрів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, І. О. Павлова.
 9. Гевко, Р. Проектування пневмо-механічного транспортера сипких матеріалів [Електронний ресурс] / Р. Гевко, В. Дзюра, Р. Романовський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2009. — № 4. — С. 84-88.
 10. Гевко, Р. Результати експериментальних досліджень енергетичних параметрів пневмо-механічного конвеєра для транспортування сипких матеріалів [Електронний ресурс] / Р. Гевко, Р. Романовський, В. Дзюра, О. І. Лещук // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження. – Львів, 2010. – № 14. – С. 429-434.
 11. Гевко, Р. Обґрунтування конструктивних і кінематичних параметрів очисних роторних дисків [Електронний ресурс] / Р. Гевко, В. Солтисюк, М. Клендій // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. - № 1. – С. 56-61.
 12. Гевко, Р. Результати експериментальних досліджень низькодинамічних кулькових запобіжних муфт [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, М. В. Буряк.
 13. Гевко, Р. Підвищення ефективності виробництва біопалива / Роман Гевко, Руслан Розум // Управлінські інновації: зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012.– Вип. 1.– С. 120-128.
 14. Павлова, І. О. Визначення контактних напружень в шарнірних елементах гнучкого валу [Електронний ресурс] / І. О. Павлова, Р. Б. Гевко.
 15. Аграрна модель ХХІ століття: стратегічні виклики України й Тернопільщини / Сергій Юрій, Роман Гевко, Микола Горлачук, Іван Брощак // Вільне життя. – 2011. – 9 берез. (№ 18). – С. 1, 3. – (Думка науковців).
 16. Юрій, С. І. Аграрна модель XXI століття: стратегічні виклики України й Тернопільщини / С. І. Юрій, Р. Б. Гевко, М. А. Горлачук, І. С. Брощак // Економічне Тернопілля: реаліїї та перспективи. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – С. 59-65.
 17. Дзядикевич, Ю. В. Економія електроенергії загального користування шляхом використання енергоощадливих джерел світла / Ю. В. Дзядикевич, Б. Р. Гевко // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 236-240.
 18. Гевко, Р. Б. Підвищення техніко-економічних показників машин для збирання картоплі / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, О. В. Гундзик // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 39-49.
 19. Язлюк, Б. О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України[Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко, Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 4 (59). – С. 301-210.
 20. Гевко, Р. Б. Розробка конструкції та технологія виготовлення шнекового робочого органу з еластичною поверхнею [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький, М. Р. Гевко // Вісник інженерної академії України. – 2014. – № 1. – С. 152-156.
 21. Гевко, Р. Б. Підвищення експлуатаційної надійності функціонування широкосмугових конвеєрів / Р. Б. Гевко, М. Б. Клендій // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Системотехніка і технології лісового комплексу. Транспортні технології. – Харків, 2011. – Вип. III. – С. 129-133.
 22. Гевко, Р. Б. Теоретичне обґрунтування параметрів переміщення сипкого матеріалу робочим органом скребкового транспортера-змішувача по криволінійній трасі / Р. Б. Гевко, О. А. Токурчук // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 119-125.
 23. Гевко, Р. Б. Теоретическое исследование движения сыпучего материала с возможностью частичного перемешивания на вертикальном участке трубчатого конвейера / Р. Б. Гевко, О. А. Токурчук // MOTROL commission of motorization and energetics in agriculture (an international journal on operation of farm agri – food industry machinery) Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszov. – Lublin – Rzeszov, 2013. – Vol.15, № 15, № 4. – P. 270-277.
 24. Hevko, R. B. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation Zalutskyi / R. B. Hevko, V. O. Dzyura, R. M. Romanovsky // INMATEH: Agricultural engineering. – 2014. – Vol. 44, no. 3. – PG. 103-110.
 25. Гевко, Р. Б. Обґрунтування параметрів захисних механізмів шнекових транспортерів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Клендій // Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – № 2 (70). – С. 103-107.
 26. Гевко, Р. Б. Результати експериментальних досліджень підживлення потоків комбінованого пневмомеханічного транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, Р. М. Романовський, В. О. Дзюра // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – 2011. – Вип. 30. – С. 21-26.
 27. Гевко, Р. Б. Підвищення надійності функціонування гвинтових конвеєрів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. М. Клендій // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 168-172.
 28. Гевко, Р. Б. Обгрунтування параметрів конструкції робочого органу шайбового транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Токарчук // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 241-246.
 29. Гевко, Р. Б. Перспективи використання гнучких спіральних систем для транспортування вантажів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, М. В. Любін, О. А. Токарчук // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2011. – Вип. 38. – С. 342-351.
 30. Гевко, Р. Б. Визначення раціональних параметрів процесу транспортування сипких матеріалів пневматичними конвеєрами періодичної дії [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, В. О. Дзюра, Р. М. Романовський // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 281-286.
 31. Гевко, Р. Розрахунок профілю зуба черв’яка з умови рівномірності обертання зубчастого колеса [Електронний ресурс] / Р. Гевко, Ю. Гладьо, Р. Івасечко // Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – Т. 17, № 1. – С. 69-75.
 32. Гевко, Р. Б. Новий малогабаритний комбайн для збирання картоплі [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, В. М. Осуховський // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2012. – № 3-4. – С. 72-76.
 33. Гевко, Р. Б. Визначення раціональних параметрів процесу транспортування сипких матеріалів пневмомеханічними системами [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, В. О. Дзюра, Р. М. Романовський // Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2012. – Вип. 23. – С. 6-12.
 34. Гевко, Р. Б. Результати експериментальних досліджень з визначення ступеня просипання сипких сільськогосподарських матеріалів в шайбових скребках на криволінійних вигнутих ділянках траси трубчатого транспортера-змішувача [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Токарчук // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2013. – № 1 (69). – С. 116-120.
 35. Гевко, Р. Б. Результати експериментальних досліджень кулькового запобіжного пристрою шнекового транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. Б. Клендій // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2013. – № 3-4. – С. 236-241.
 36. Гевко, Р. Б. Розробка нових конструкцій робочих органів трубчатого скребкового транспортера-змішувача та результати їх експериментальних досліджень [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Токарчук, А. П. Еленіч // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2013. – № 3-4. – С. 291-296.
 37. Гевко, Р. Б. Розробка та аналіз роботи машин для енергоощадних технологій збирання коренебульбоплодів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, М. Р. Паньків, М. А. Варголяк // Вісник Інженерної академії України. – Київ, 2014. – № 3-4. – С. 46-52.
 38. Гевко, Р. Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, Ю. Б. Гладьо, М. І. Шинкарик, О. М. Клендій // Вісник Інженерної академії України. – Київ, 2014. – № 3-4. – С. 46-52.
 39. Гевко, Р. Б. Обґрунтування параметрів робочих поверхонь захисного пристрою шнекового транспортера за контактними напруженнями в елементах зачеплення [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. М. Клендій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К. : ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 194, ч.1. – С. 164-174.
 40. Гевко, Р. Б. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький // Вісник Інженерної академії України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 242-247.
 41. Hevko, R. B. The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation [Електронний ресурс] / R. B. Hevko, О. М. Klendiy // INMATEH: Agricultural engineering. – 2014. – Vol. 42, no. 1. – PG. 55-60.
 42. Hevko, R. B. Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface [Електронний ресурс] / R. B. Hevko, S. Z. Zalutskyi, I. G. Tkachenko, O. M. Klendiy // INMATEH: Agricultural engineering. – 2015. – Vol. 46, no. 2. – PG. 133-138.
 43. Гевко, Р. Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, Ю. Б. Гладьо, М. І. Шинкарик, О. М. Клендій // Вісник Інженерної академії України. - 2014. - Вип. 2. - С. 163-168.
 44. Гевко, Р. Б. Методика проведення досліджень шнекового транспортера із запобіжним пристроєм [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. М. Клендій // Сільськогосподарські машини. - 2013. - Вип. 24. - С. 67-74.
 45. Гевко, Р. Б. Напрямки зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький // Сільськогосподарські машини. - 2013. - Вип. 24. - С. 75-82.
 46. Гевко, Р. Б. Особливості конструкції та роботи гнучких спірально-гвинтових конвеєрів поступального руху для транспортування сипких вантажів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, М. В. Любін // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Технічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 25-29.
 47. Синій, С.В. Методика визначення ступеня очищення та пошкодження коренебульбоплодів [Електронний ресурс] / С.В. Синій, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу", випуск 3. — Херсон: ХНТУ, 2017. — С. 218-222.
 48. Фльонц, І. В. Удосконалення транспортного сепаратора для коренеплодів / І. В. Фльонц, І. Г. Ткаченко,  Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак-Данилюк // Сільськогосподарські машини // Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету. – Луцьк, 2007. – Вип. 16. – С. 168-172.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гевко, Р. Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів [Текст]: монографія /Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, А. І. Пік.– Тернопіль: Астон, 2012.– 204 с.
 2. Організаційно-економчний механізм енергозбереження [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 154 с. 
 3. Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки грунтів Тернопільської області [Текст] : монографія / І. С. Брощак, Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 160 с. 
 4. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 5. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 6. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах [Електронний ресурс] : монографія / Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 180 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Г. Данильченко, Б. Б. Гладич, Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 61 с.
 2. Гевко, Р. Б. Машини сільськогосподарського виробництва [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, І. І. Павх. – Тернопіль : [б. в.], 2002. – 251 с.
 3. Гевко, Р. Б. Машини сільськогосподарського виробництва [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, І. І. Павх. - Тернопіль : [б. в.], 2005. - 228 с.
 4. Оцінка ринкової вартості та конкурентноспроможності машин і технологій [Текст] / Р. Б. Гевко, А. Д. Гарькавий, Б. Б. Гладич [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 350 с.
 5. Гевко, Р. Б. Система машин і механізмів АПК [Текст] / Р. Б. Гевко ; Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г. Павх І.І. – Тернопіль : б/в, 2002. – 264 с.
 6. Техніко-економічне обгрунтування застосування машин, обладнання і технологій [Текст] : Навчальний посібник / Р. Б. Гевко, Б. Б. Гладич, І. І. Павх, Т. П. Соломка. – Тернопіль : б/в, 2003. – 164с.
 7. Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с.