Гавура Ольга Миколоїівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

olga_havura 2736x3648

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Біловус, Л. Dura Necessitas: дистанційне навчання як інноваційна форма мовної підготовки в тернопільському національному економічному університеті [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Ольга Гавура, Наталія Ліщинська // Проблеми розвитку інформаційного суспільства : міжнар. форум [Київ, 12-15 жовт. 2010 р.].  – К.  : УкрІНТЕІ, 2010. – Ч. І  – С. 188-193.
 2. Papusha, O. Тranslation as adaptation: the winnie-the- pooh stories as children’s and adult reading [Електронний ресурс] / Olga Papusha.
 3. Папуша, О. Теоретичний дискурс дитячої літератури: у пошуках об’єкта [Електронний ресурс] / Папуша Ольга // Вісник Львівського ун-ту. Сер. Філол. – Львів, 2004. – Вип. 33., ч. 2. – С. 172-183.
 4. Папуша, О. Наративна комунікація в дитячому тексті [Електронний ресурс] / О. Папуша // Studia Methodologica: Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 19. – С. 86-96.
 5. Гавура, О. М. Евристичний потенціал структурно-семантичних досліджень соціальної комунікації [Електронний ресурс] / О. М. Гавура // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь : Таврический нац. университет им. В. И. Вернадского, 2009. – № 176. – C. 233-236.
 6. Гавура, О. М. Дитяча література в епоху глобалізації: Гаррі Поттер і проект гомогенізації читача [Електронний ресурс] / О. М. Гавура // Наукові записки Кримського гуманітарного університету. Сер. Гуманітарні науки. – 2008. – № 1. – С. 66-77.
 7. Гавура, О. М. Быть или не быть: украинская детская литература и ее теория [Електронний ресурс] / О. М. Гавура // Acta humanitarica universitatis Saulensis. Mokslo darbai. – T. 5 (2007). Vaikas lietuvių ir pasaulio kultūrose. Sud. Džiuljeta Maskuliūnienė. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008. – С. 171-178.
 8. Гавура, О. Public Data driven social life: новітні виклики інформаційної доби та інформаційна діяльність органів державної влади та місцевого самоуправління в Україні / О. Гавура // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [21-22 берез. 2013 р.].  – К. : НАУ, 2013.
 9. Гавура, О. М. Актуальні завдання підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Тернопільському національному економічному університеті / О. М. Гавура // Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти : Міжнар. наук.-практ. конф. [13-14 листоп. 2012 р.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012.
 10. Гавура, О. М. Використання методу проектів при викладанні документознавчих дисциплін у вищій школі / О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська, О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали IІI Міжнар. наук.-практ. конф. [3 квіт. - 05 квіт. 2013 р.]. – Донецьк : ДНУ, 2013.
 11. Гавура, О. М. Гуманітарні засади курсу «Соціальні комунікації» для спеціалістів та магістрів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Тернопільському національному економічному / О. М. Гавура // Культурологія та соціальні комунікації інноваційні стратегії розвитку : матеріали Міжнар. наук. конф. [22-23 листоп. 2012 р.].  – Харків : ДДАК, 2012. – С. 165-167.
 12. Гавура, О. М. Дитяча книга і дитяче читання / О. М. Гавура // Studia Methodologica. – Тернопіль :  Підручники і посібники, 2012. – Вип. 34. – С. 57-62.
 13. Гавура, О. М. Організація документообігу у банківських установах: сучасний етап / О. М. Гавура, Л. І. Біловус, Т. Т. Вількова, О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – С. 78-81.
 14. Гавура, О. М. Поняття «комунікативної грамотності» державного службовця / О. М. Гавура, Л. І. Біловус, О. І. Конопліцька // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. V Ювіл. Міжнар. конф. молод. учених та студ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 281-283.
 15. Гавура, О. М. Професійні вимоги до інформаційних фахівців / О. М. Гавура, Л. І. Біловус // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : тези доп. I  Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2011. – С. 98-99.
 16. Гавура, О. М. Розвиток комунікаційного середовища туристичного сектору України / О. М. Гавура, М. Залипська // Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення ЄВРО-2012 : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [20 трав. 2011 р.]. – Тернопіль : ТНТУ. – С. 97-100.
 17. Гавура, О. М. Роль комунікацій у проектному менеджменті / О. М. Гавура // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : матеріали ІУ Всеукр. наук.-практ. конф. [16-17 трав. 2013 р.]. – Луцьк, 2013.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гавура, Ольга Соціальні комунікації [Текст] : навч. посіб. / Ольга Гавура. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 252 с. – (Документознавство та інформаційна діяльність).
 2. Українська мова [Текст] : практ. посіб. для абітурієнтів / Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 524 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Гавура, О. М. Ділова українська мова : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» / О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2011. – 198 с.

 4. Ліщинська, Н. М. Українська література : практ. посіб. для студ. коледжу / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, О. Гавура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012.  – 192 с.

 5. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Вількова Т. Т. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. комплекс / Т. Т. Вількова, О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 87 с.
 2. Гавура, О. М. Методичні вказівки до вивчення курсу «Документне забезпечення діяльності організацій (за фаховим спрямуванням)» / уклад. : О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.

 3. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту випускної науково-дослідної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр» у галузі знань 0201 «Культура» із напряму підготовки 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» : навч.-метод. матеріали / уклад. : О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір, 2010. – 164 с.

 4. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») / уклад. : О. М. Гавура, І. Б. Дацків, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.

 5. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.

 6. Ліщинська, Н.  М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.