Голяш Ірина Дмитрівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

golyash

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Голяш, Ірина Дмитрівна Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсервну продукцію [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Дмитрівна Голяш.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 197 с.
 2. Голяш, Ірина Дмитрівна Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсервну продукцію [Текст]: автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Дмитрівна Голяш.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 17 с.

СТАТТІ:

 1. Голяш, І. Формування регіональних ринків плодоовочеконсервної продукції / І. Голяш // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 82-84.
 2. Голяш, І. Д. Аналіз інтелектуального капіталу підприємства / Ірина Голяш, Людмила Будник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 7. – С. 254-256.
 3. Данилюк, І. Використання аудиторських процедур з метою захисту корпоративної інформації [Електронний ресурс] / І. Данилюк, І. Голяш // «Управління розвитком». – 2011. – № 5. – С. 103-105.
 4. Голяш, І. Д. Проблеми зміцнення економічної безпеки підприємства в умовах загострення світової економічної кризи / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал Європейської економіки. – 2008. – № 4. – С. 412-422.
 5. Голяш, І. Д. Аудит прогнозної фінансової інформації: проблеми та перспективи розвитку / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал Європейської економіки. – 2009. – № 8. – С. 447-455.
 6. Голяш, І. Д. Проблема оцінки ризику аудиту / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 171-173.
 7. Голяш, І. Прогнозний аналіз ефективності функціонування підприємства / Ірина Голяш, Світлана Романів // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 95-97.
 8. Голяш, І. Д. Дослідження стану та тенденцій розвитку попиту на основі апроксимаційних моделей ЖЦТ / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 128-131.
 9. Голяш, І. Формування парадигм розвитку аудиту / Ірина Голяш // Журнал європейської економіки.– 2011.– № 3, т. 10.– С. 339-346.
 10. Голяш, І. Д. Формування професійної спрямованості студентів / І. Д. Голяш, Д. І. Голяш // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 46-49.
 11. Голяш, І. Д. Деякі питання методики економічного аналізу процесу прогнозування попиту на вітчизняному ринку / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 22-24.
 12. Голяш, І. Д. Аналіз еластичності попиту в практиці плодоовочеконсервних підприємств / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 190-193.
 13. Голяш, І. Аналіз маркетингових ризиків підприємства / Ірина Голяш, Ірина Данилюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 59-62.
 14. Голяш, І. Д. Аналіз попиту на продукцію: мікро- та макроекономічні аспекти / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 109-111.
 15. Голяш, І. Гносеологічний аспект дослідження процесів становлення та розвитку аудиту як науки / Ірина Голяш // Журнал європейської економіки. – 2012.– № 3, т. 11. – С. 319-325.
 16. Будник, Л. А. Принципи класифікації аудиторського контролю [Електронний ресурс] / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – Вип. 8 (29), ч. 2. – 2011.
 17. Голяш, І. Побудова маркетингової системи охорони здоров’я в Україні [Електронний ресурс] / Ірина Голяш, Наталія Галушка // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 13. – С. 15-18.
 18. Голяш, І. Використання результатів економічного аналізу в управлінні ризиком незатребуваності продукції / Ірина Голяш // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 117-120.
 19. Голяш, І. Обґрунтування теоретико-прикладних аспектів взаємозв’язку аудиту з іншими науками [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 276-278.
 20. Голяш, І. Д. Закономірності розвитку аудиторської науки / І. Д. Голяш // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ: зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.].– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012.– Секц. № 4: Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні.– С. 14-17.
 21. Голяш, І. Д. Роль та призначення аудиту для посилення безпеки інформаційних систем підприємства / І. Д. Голяш // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку: зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] /відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– С. 23-25.
 22. Голяш, І. Адаптація обліково-аналітичної системи до потреб стратегічного управління / Ірина Голяш, Людмила Будник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012 .– Вип. 11, ч. 2. – С. 126-129.
 23. Голяш, І. Д. Роль та призначення аудиту для посилення безпеки інформаційних систем підприємства [Текст] / І. Д. Голяш // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 23-25.
 24. Голяш, І. Д. Концепція протекціонізму в економіці України / І. Д. Голяш // Формування економічних відносин в умовах ринку. – 1998. – Вип. 2. – С. 377-378.
 25. Голяш, І. Д. Роль міжнародної допомоги в оздоровленні української економіки / І. Д. Голяш // Формування економічних відносин в умовах ринку. – 1998. – Вип. 2. – С. 317-318.
 26. Голяш, І. Д. Проблема збалансованості попиту і пропозиції в умовах інфляції / І. Д. Голяш // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – 1999. – Вип. 3. – С. 271-274.
 27. Голяш, І. Д. Проблеми обліку бартерних операцій в зовнішньоекономічній діяльності / І. Д. Голяш // Поступ в науку. – 2007. – № 3. – С. 24-26.
 28. Голяш, І. Д. Удосконалення аудиту на основі впровадження комп’ютерних інформаційних технологій / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Поступ в науку. – 2010. – С. 11-14.
 29. Голяш, І. Д. Контролінг в умовах застосування інформаційних технологій / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Поступ в науку. – 2011. – № 7. – С. 199-202.
 30. Голяш, І. Д. Кадровий аудит як елемент системи економічної безпеки підприємства / І. Д. Голяш // Контроль як фактор економічної безпеки підприємства. – 2012. – С. 15-20.
 31. Голяш, І. Д. Основні напрями вдосконалення методики проведення аналізу попиту / І. Д. Голяш // Наукові записки. – 1999. – С. 154-156.
 32. Голяш, І. Д. Використання аналізу беззбитковості для планування обсягів виробництва на плодоовочеконсервних підприємствах / І. Д. Голяш // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – № 4, ч. 1. – С. 66-69.
 33. Голяш, І. Д. Методичні аспекти аналізу сегментів ринку плодоовочеконсервної продукції / І. Д. Голяш // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2001. – Вип. 72. – С. 56-60.
 34. Голяш, І. Д. Формування інформаційної бази аналізу попиту в умовах необхідності прийняття вірних управлінських рішень / І. Д. Голяш // Проблеми економіки України. – 2001. – Вип. 8. – С. 156-158.
 35. Голяш, І. Д. Економічно-математичне моделювання попиту на плодоовочеві консерви / І. Д. Голяш // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2001. – Вип. 96. – С. 86-89.
 36. Голяш, І. Д. Планування обсягу виробництва на основі аналізу ризику незатребуваності продукції / І. Д. Голяш // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – № 5, ч. 2, т. 2. – С. 80-82.
 37. Голяш, І. Д. Проблема забезпечення якості аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства / І. Д. Голяш //Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 3. – С. 32-34.
 38. Голяш, І. Д. Проблеми та перспективи застосування контролінгу у вітчизняній практиці / І. Д. Голяш // Наукові записки. – 2003. – Вип. 12. – С. 57-59.
 39. Голяш, І. Д. Планування основних напрямів маркетингової стратегії вітчизняних підприємств у ринковій системі господарювання / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 3. – С. 44-48.
 40. Голяш, І. Д. Шляхи впровадження контролінгу в практику вітчизняних підприємств / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Вип.196, т. 4. – С. 945-950.
 41. Голяш, І. Д. Особливості розвитку теорії контролінгу в Україні / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Проблеми економіки України. – 2005. – Вип. 10. – С. 19-27.
 42. Голяш, І. Д. Особливості сучасного стану системи контролю та необхідність її реорганізації / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль – 2005. – Вип. 13. – С. 11-15.
 43. Голяш, І. Д. Теоретико-методологічні основи розвитку стратегічного аудиту / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 1 (12). – С. 139-144.
 44. Голяш, І. Д. Концепція маркетингового аудиту: проблеми теорії та практики / І. Д. Голяш, Н. Й. Галушка // Журнал європейської економіки. – 2008. – Т. 7, № 3. – С. 289-297.
 45. Голяш, І. Д. Проблеми та перспективи використання векселя у зовнішньоекономічній діяльності / І. Д. Голяш, Н. Й. Галушка // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 254, т. 1. – С. 282-292.
 46. Голяш, І. Д. Організація кадрового аудиту в системі управління трудовими ресурсами підприємства / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Інноваційна економіка. – 2009. – Вип. 1, № 11. – С. 104-107.
 47. Голяш, І. Д. Аудит вексельних операцій: організаційний аспект / І. Д. Голяш, Н. Й. Галушка // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 263, т. 4. – С. 946-953.
 48. Голяш, І. Д. Кадровий аудит: проблеми впровадження та перспективи застосування / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Економіка: проблеми теорії та практики. 2010. –  Вип. 264, т. 5. – С. 1385-1389.
 49. Голяш, І. Д. Проблеми підготовки фахівців з обліку і аудиту у вищих навчальних закладах / І. Д. Голяш // Аспект. – Донецьк, 2013. – № 20, т. 1 (2). – С. 61-65.
 50. Будник, Л. А. Оцінка системи внутрішнього контролю при дослідженні стратегічних ініціатив підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Інноваційна економіка. – 2013. – Вип. 6 (44). – С. 68-71.
 51. Голяш, І. Д. Проблеми організації екологічного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник, С. Р. Романів // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 65-67.
 52. Голяш, І. Д. Організаційні аспекти державного фінансового аудиту [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 3. – С. 827-830.
 53. Голяш, І. Д. Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. Р. Романів // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 5. – С. 225-230.
 54. Golyash, I. Issues Regarding Implementation of Computer Information Technologies into Auditing Practices (проіндексовано в наукометричній базі Scopus) / I. Golyash, S. Sachenko // IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. – Rende (Cosenza), Italy, 2009. – Р. 597-600.
 55. Голяш, І. Д. Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(1). - С. 130-133.
 56. Голяш, І. Д. Синергічний ефект взаємодії функцій управління в системі стратегічного контролінгу [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. І. Саченко // Контролінг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – 2012. – С. 24-27.
 57. Голяш, І. Д. Проблеми впровадження комп’ютерних інформаційних технологій в аудиторській практиці [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш // Вісник Української академії друкарства. – 2010. – Вип.1 (17). – С. 111-116.
 58. Голяш, І. Д. Аудит безпеки підприємства у сфері застосування інформаційних технологій [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. І. Саченко // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2012. – С. 90-95.
 59. Будник, Л. А. Класифікація державного аудиту / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С.661-665.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст]: монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.]; за заг. ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Карт-бланш, 2012.– 220 с.– До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.