Гродський Сергій Вікторович

Опубліковано: 23 грудня 2011

grodskyi

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Гродський, Сергій Вікторович Міжнародна фрагментація інноваційної активності в Європі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Сергій Вікторович Гродський.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 271 с.
  2. Гродський, Сергій Вікторович Міжнародна фрагментація інноваційної активності в Європі [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Сергій Вікторович Гродський.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 20 с.

СТАТТІ:

  1. Гродський, С. Дивергенція регіонів України і розвиток транскордонного співробітництва / Сергій Гродський, Ірина Гладій // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2005.– № 4.– С. 52-56.
  2. Гродський, С. Ідентифікація просторових векторів міжнародного інноваційного співробітництва України /Сергій Гродський // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 2.– С. 84-100.
  3. Гродський, С. Міжнародна регіоналізація інноваційного процесу і формування регіональних інноваційних систем (РІС) / Сергій Гродський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3. – С. 85-91.
  4. Гродський, С. Оцінка сучасного стану та перспективи двостороннього співробітництва України та Туреччини [Електронний ресурс] / Сергій Гродський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – №17. – С. 45-48.
  5. Гродський, С. В. Європейське табло інноваційного розвитку та Україна / С. В. Гродський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 28-31.
  6. Гродський, С. Сучасне торгівельне та інвестиційне співробітництво між Україною та Китаєм / Сергій Гродський // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 202-206.
  7. Кривоус, В. Б. Інноваційний розвиток світової економіки і Україна: посткризові реалії / В. Б. Кривоус, С. В. Гродський // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2012. – Вип. 8. – С. 176-179.
  8. Кривоус, В. Б. Інтеграція країн, що розвиваються, у світовий економічний простір: регіональні наддержавні інституції [Електронний ресурс] / В. Б. Кривоус, С. В. Гродський // Вісник Донецького національного університету. – Донецьк, 2012. – Т. 2. – С. 289-293.