Гуменюк Юрій Петрович

Опубліковано: 23 грудня 2011

gumenyk

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дисертації:

 1. Гуменюк, Юрій Петрович Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової економіки [Текст]: дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Юрій Петрович Гуменюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 494 с.
 2. Гуменюк, Юрій Петрович Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юрій Петрович Гуменюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 40 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гуменюк, Ю. П. Пізнавальна та економічна цінність фольклорного туризму України /Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь //Економіка промисловості.– 2006.– № 4.– С. 39-46.
 2. Гуменюк, Ю. П. Ретроспективна рефлексія перспективи України: від експорту металу до торгівлі зерновими / Ю. П. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 24-29.
 3. Гуменюк, Ю. П. Всебічно збалансований розвиток та міжнародна міграція робочої сили: проблеми взаємовпливу / Ю. П. Гуменюк // Економіка промисловості. – 2011. – № 2-3. – С. 295-306.
 4. Гуменюк, Ю. П. Розвиток міжнародного руху робочої сили в індустріальних та постіндустріальних суспільствах [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – №714. –С.479-486.
 5. Гоголь, Г. П. Євразійська трудоміграція: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Г. П. Гоголь, Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 440-445.
 6. Гуменюк, Ю. Стабілізація міжнародної міграції робочої сили: передумови та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. Гуменюк // Ефективність державного управління. – 2011. – Вип. 27. – С. 96-103.
 7. Гуменюк, Ю. П. Людський капітал та вплив його глобального переливу на соціально-економічний розвиток [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк.
 8. Гуменюк, Ю. П. Міжнародний ринок унікальної робочої сили: перспективи мігрантів [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк.
 9. Гуменюк, Ю. П. Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь.
 10. Гуменюк, Ю. Зовнішня гарантія якості освіти у Великобританії [Електронний ресурс] / Юрій Гуменюк.
 11. Гуменюк, Ю. Ринок гастарбайтерів: невизначеність рівня кваліфікації та ринковий механізм / Юрій Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 42-51.
 12. Gumenjuk, J. Positionen der Ukraine im Bereich der internationalen Arbeitsmigration / Jury Gumenjuk // The world economy. Global and country-specific aspects. – Berlin, 2014. – Р. 45-57.
 13. Humeniuk, Y. Labor Migration In the System of Tectonic Shifts of World Economy: Methodological Aspect / Yu. Humeniuk // Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи : сборник доклади. – Академично издателство «Ценов», Свищов,  2013. – Т. 3. – С. 145-154.
 14. Важинський, Ф. А. Суть і класифікація інновацій / Ф. А. Важинський, Ю. П Гуменюк, О. С. Молнар // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – 2002. – Вип. 13. – С. 152-155.
 15. Гоголь, Г. П. Торговельний баланс і зайнятість: проблеми країн Євразії [Електронний ресурс] / Г. П. Гоголь, Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 635. – С. 239-245.
 16. Гуменюк, Ю. П. Активізація туристичного процесу як один із шляхів вирішення проблем регіонального розвитку / Ю. П. Гуменюк //  Вісник ДІТБ. – 2006. – № 10. – С. 118-123.
 17. Гуменюк, Ю. П. Вплив тектонічних зсувів світової економіки на розвиток системи міжнародної трудової міграції / Ю. П. Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 64-75.
 18. Гуменюк, Ю. П. Вплив туризму на економічне зростання в Україні / Ю. П. Гуменюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – Вип. 7. – С. 102-107.
 19. Гуменюк, Ю. П. Глобалізація і рекреація та їх вплив на регіональну економіку / Ю. П. Гуменюк // Наукові записки. – 2004. –  № 7. – С. 126-129.
 20. Гуменюк, Ю. П. Ієрархія потреб в системі міжнародної трудової міграції [Електронний ресурс] / Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 362-372.
 21. Гуменюк, Ю. П. Інституційна рефлексія трансформації міжнародної трудової міграції [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Донецького національного університету. Сер. В : Економіка і право. – 2012. – № 1. – С. 25-31.
 22. Гуменюк, Ю. П. Методологічна рефлексія дослідження системи міжнародної трудової міграції / Ю. П. Гуменюк // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2013. – Т. 2. – С. 73-80.
 23. Гуменюк, Ю. П. Міграція робочої сили й туризм з аспекту міжнародної компенсаторності [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – 2012. – № 37. – С. 123‑128.
 24. Гуменюк, Ю. П. Міжнародна міграція робочої сили: попурі на тему економічного розвитку / Ю. П. Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5-2. – С. 58-68.
 25. Гуменюк, Ю. П. Міжнародний рух факторів виробництва, як рефлексія формування глобальної економічної системи [Електроннй ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2014. – Т. 1. – С. 99-102.
 26. Гуменюк, Ю. П. Мімесис та проміскуітет, як наслідки розвитку міжнародного туризму та механізми їх регулювання / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів. – 2005. – Вип. 6. – С. 627-634.
 27. Гуменюк, Ю. П. Освітньо-науковий потенціал України в аспекті міжнародного руху людського капіталу [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Економіка промисловості. – 2013. – № 4. – С. 174-180.
 28. Гуменюк, Ю. П. Особливості становлення національної рекреаційно-туристичної індустрії / Ю. П. Гуменюк // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк , 2005. – С. 321-331.
 29. Гуменюк, Ю. П. Передумови розвитку туризму в Україні / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 6 (XLIV). – С. 224-228.
 30. Гуменюк, Ю. П. Перспективи і наслідки участі України у процесах глобалізації зайнятості / Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 15 (599). – С. 228-235.
 31. Гуменюк, Ю. П. Польща в системі переревалочно-транзитної трудової міграції: імперативи розвитку [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 3 (46), ч. 2. – С. 56-65.
 32. Гуменюк, Ю. П. Роль інформації у підвищенні конкурентноспроможності рекреаційно-туристичної компанії / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2005. – Вип. 1 (LI). – С. 402-407.
 33. Гуменюк, Ю. П. Роль рекреаційно-туристичної сфери у пізнанні історичного минулого України / Ю. П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2005. – Вип. 17. – С. 59-63.
 34. Гуменюк, Ю. П. Роль та місце туризму в структурі національної економіки України / Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 19. – С. 69-74.
 35. Гуменюк, Ю. П. Рух робочої сили з аспекту змін у демографії євразійської економіки / Ю. П. Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-1. – С. 407-414.
 36. Гуменюк, Ю. П. Світова прототрудова міграція в доіндустріальних економічних системах: методологічний аспект [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 727. – С. 416-425.
 37. Гуменюк, Ю. П. Стимулювання підприємницької діяльності в Україні / Ю. П. Гуменюк, О. Т. Ридзак // Соціально-екномічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 392-400.
 38. Гуменюк, Ю. П. Теоретико-методологічна рефлексія формування міжнародного ринку праці [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 748. – С. 295-310.
 39. Гуменюк, Ю. П. Теоретичні рефлексії формування міжнародного ринку робочої сили / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 748. – С. 295-310.
 40. Гуменюк, Ю. П. Трудоміграційні проблеми постіндустріальних країн [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк //  Економічні інновації: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 52. – С. 50-65.
 41. Гуменюк, Ю. П. Удосконалення управління рекреаційно-туристичним комплексом регіону / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 3 (XLVII), ч. І – С. 435-441.
 42. Гуменюк, Ю. П. Чинники динамізації процесу міжнародної міграції робочої сили / Ю. П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 30. – С. 244-252. 
 43. Гуменюк, Ю. Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки / Юрій Гуменюк // Журнал європейської економіки. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 269-278.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуменюк, Ю. П. Інноваційний процес як реалізація освітньо-наукового потенціалу в контексті руху людського капіталу [Текст] / Ю. П. Гуменюк // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 349-367.
 2. Інноваційний маркетинг підприємств [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 432 с.
 3. Гуменюк, Ю. П. Міжнародна трудова міграція : методологічний та організаційний аспекти [Текст] : монографія / Ю. П. Гуменюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 619 с.