Гудзь Наталія Василівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

gudz

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гавришко, Наталія Василівна Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності : управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Наталія Василівна Гавришко. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 19 с.
 2. Гавришко, Наталія Василівна Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Наталія Василівна Гавришко. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 256 с.

Публікації

Статті:

 1. Гудзь, Н. В. Облік: наука чи ремесло? Які перспективи? / Н. В. Гудзь // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Тернопіль, 2007. – С. 165-168.
 2. Гудзь, Н. Баланс як метод обліку та форма звітності / Н. Гудзь, Н. Підлужна // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 219-223.
 3. Гавришко, Н. Амортизація та знос в теорії обліку: проблема дефеніцій / Наталія Гавришко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17.– С. 212-215.
 4. Ярощук, С. Аналіз ліквідності: проблеми узгодженості розрахунку показників / Світлана Ярощук, Наталія Гавришко // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 91-93.
 5. Гавришко, Н. Взаємозв'язок економічних понять: фінансовий стан підприємства, платоспроможність, фінансова стійкість, ліквідність / Наталія Гавришко, Світлана Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон.ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 107-110.
 6. Гавришко, Н. Використання даних бухгалтерського обліку для прийняття рішень / Наталія Гавришко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С.226-229.
 7. Гавришко, Н. Оцінка фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку / Наталія Гавришко, Володимир Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 14. – С.175-179.
 8. Гавришко, Н. Порівняльна характеристика економічних категорій «маркетинг» і «збут» [Електронний ресурс] / Наталія Гавришко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 55-60.
 9. Микитюк, Н. Я. Фінансова та інвестиційна діяльність у системі обліку [Електронний ресурс] / Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 113-116.
 10. Гавришко, Н. В. Формування інформації про інвестиційну та фінансову діяльність підприємства в системі фінансового обліку / Н. В. Гавришко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 20-25.
 11. Гавришко, Н. Аналіз ефективності використання методів амортизаційних відрахувань / Н. Гавришко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12. – С. 24-26.
 12. Гавришко, Н. В. Аналіз показників збуту в умовах ринку // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 131 –133.
 13. Гавришко, Н. В. Відображення в обліку витрат на забезпечення якості продукції / Н. В. Гавришко // Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму АПК. – Кам'янець-Подільськ : Інститут бізнесу і фінансів, кафедра фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету, 2006. – Вип 15, т. 3. – С. 505-513.
 14. Гавришко, Н. В. Внутрішня звітність / Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України / відпов. за вип. проф. М. С. Пушкар. – Тернопіль : АФ "Меркурій", 1997. – Вип. 6. – С. 29-31.
 15. Гавришко, Н. В. Впровадження концепції маркетингу на підприємствах національної фарміндустрії // Придніпровський вісник. Економіка. – 1998. – № 41(108). – С. 94-99.
 16. Гавришко, Н. В. Диференціація й інтеграція системи обліку / Н. В. Гавришко // Галицький економічний вісник. – № 4(25). – 2009. – С. 107-115.
 17. Гавришко, Н. В. Застосування маркетингових принципів в обліку виробничих і позавиробничих витрат // Вісник ТАНГ. – 1998. – № 4. – С. 82-84.
 18. Гавришко, Н. В. Збутова діяльність підприємства в ринкових умовах / Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України / відпов. за вип. проф. М.С. Пушкар. – Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. – Вип. 5. – С. 18-22.
 19. Гавришко, Н. В. Маркетингові витрати: їх доцільність та особливості обліку / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : ІОА, 1997. – Вип. 1. – С. 204-205.
 20. Гавришко, Н. В. Основні напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку збутових витрат // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький: Економічні науки. – 1999. – № 4. – С. 65-67.
 21. Гавришко, Н. В. Особливості аналізу маркетингової діяльності / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 178-182.
 22. Гавришко, Н. В. Сегментна звітність в системі аналітичного обліку збутової діяльності фармаце-втичного підприємства // Придніпровський вісник. Економіка. – 1998. – № 48. – С. 1-5.
 23. Гавришко, Н. В. Функціонально-вартісний аналіз маркетингу нового продукту та особливості обліку витрат на його здійснення / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : ІОА, 1997. – Вип. 1. – С. 135-137.
 24. Гудзь, Н. Відображення в обліку інформації про витрати і доходи від інвестиційної та фінансової діяльності / Н. Гудзь // Збірник наукових праць Черкаського технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 27, ч. 3. – С. 84–88.
 25. Гудзь, Н. Г. Влияние рекламы на жизненный цикл туристического продукта / Н. Г. Гудзь, Г. Д. Леонова // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2005. – № 9. – С. 164-170.
 26.  Гавришко, Н. В. Облік витрат на маркетингову діяльність / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 370-376.
 27. Гавришко, Н. В. Адаптація національної системи обліку процесу реалізації до міжнародних стандартів обліку (МСБО) // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : АФ "Меркурій", 1999. – Вип. 7. – С. 26-31.
 28. Гавришко, Н. В. Формування інформації про збут продукції в системі фінансового обліку / Н. В. Гавришко, Н. Я. Микитюк // Проблеми економіки України : зб. наук. праць;  відпов. за вип. проф. М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. Вип. 8. – С. 68-74.
 29. Гавришко, Н. В. Погляди зарубіжних економістів на предмет бухгалтерського обліку як науки: історичний аспект / Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України : зб. наук.праць;  відпов. за вип. проф. М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. –  Вип. 9. – С. 49-53.
 30. Гудзь, Н. В. Послідовність розробки і впровадження системи контролінгу витрат виробництва / Н. В. Гудзь, В. М. Панасюк // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2005. – Вип. 10. – С. 109-115.
 31. Гудзь, Н. Витрати на поліпшення основних засобів в системі обліку /Наталія Гудзь,  Андрій Кузик // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2009. – Вип. 13. – С.41-44.
 32. Гудзь, Н. Окремі аспекти логістизації процесу збуту на підприємствах з виготовлення цукру / Наталія Гудзь, Олена Пасічник // Проблеми економіки України : зб. наук. праць.  – Тернопіль, 2009. – Вип. 13. – С.45-49.
 33. Гудзь, Н. Визначення собівартості випущеної з виробництва готової продукції / Наталія Гудзь, Володимир Вислоцький // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2009. – Вип. 13. – С.104-108. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гудзь, Н. В. Проблеми обліку фінансової та інвестиційної діяльності [Текст] / Н. В. Гудзь // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 163-174.
 2. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Облік в галузях промисловості [Текст] : навч. посіб. / М. С. Кузів, Н. П. Михайлишин, Н. В. Гудзь, О. М. Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 222 с.
 2. Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва. – К. : Крок, 2017. – 205 c.
 3. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 460 с.
 4. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 5. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 418 с.
 6. Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 c. 
 7. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 170-205.
 8. Гудзь, Н. В. Облік доходів і фінансових результатів [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 314-329.
 9. Облік і правове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу [Текст] : метод. поради і завдання для проведення практ. занять та самост. роботи / уклад. Н. В. Гудзь. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 41 с.
 10. Облік і правове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу [Текст] : метод. поради і завдання для виконання КПІЗ / уклад. Н. В. Гудзь. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 30 с.
 11. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 544 с.
 12. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 167 с.
 13. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 223 с.
 14. Крисоватий, А. І. Методологія, методика та організація наукових досліджень [Текст] : Навчальний посібник / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко. – Тернопіль : Лілея, 2005. – 150 с.
 15. Гудзь, Н. В. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 9-21.
 16. Гудзь, Н. В. Оцінка в обліку та калькуляція [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 39-45.
 17. Гудзь, Н. В. Облік необоротних активів [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 64-89.
 18. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 201-240.
 19. Гудзь, Н. В. Облік доходів діяльності [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 304-328.
 20. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 217-268.
 21. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 157-191.
 22. Пушкар, М. С. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, В. З. Семанюк, Н. В. Гудзь. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 292.
 

Галещук Світлана Михайлівна

Опубліковано: 07 березня 2013

галещук світлана михайлівна

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галещук, Світлана Михайлівна  Облік і аналіз операцій в іноземній валюті [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Світлана Михайлівна Галещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 220 с.
 2. Галещук, Світлана Михайлівна  Облік і аналіз операцій в іноземній валюті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Світлана Михайлівна Галещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Галещук, С. Окремі питання обліку експортно-імпортних операцій на вітчизняних підприємствах / Світлана Галещук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 339-343.
 2. Галещук, Світлана Єврооблігації: дослідження сутності боргового інструменту, відображення у фінансовій звітності емітента та облік курсових різниць /Світлана Галещук //Журнал європейської економіки.– 2012.– Т. 11, № 2: черв.– С. 243-253.
 3. Галещук, С. Проблеми використання колективних валют у контексті регулювання валютного курсу і забезпечення стабільності єврозони / С. Галещук // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 121-128.
 4. Галещук, Світлана Перспективи оптимізації основних інструментів проведення валютної політики в Україні [Текст] / Світлана Галещук // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчен. [Тернопіль, 22-23 берез. 2012 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, Р. Є. Зварич [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 504-506.
 5. Галещук, С. Статус Національного банку України в сучасних умовах [Текст] / С. Галещук // Бюлетень Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи <<Банкківський аналітик>>. – 2010. – Вип. 2. – С. 40-42.
 6. Кундеус, О. М. Шляхи удосконалення обліку авансів в іноземній валюті на вітчизняних підприємствах / О. М. Кундеус, С. М. Галещук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – № 2. – C. 102-109.
 7. Галещук, С. Штучні нейронні мережі у прогнозуванні валютного ринку / Світлана Галещук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 3. – С. 101-114.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Галещук, С. М. Аналіз підходів до відображення операцій в іноземній валюті у фінансовій звітності підприємства [Текст] / С. М. Галещук // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 79-92.
 2. Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит : галузевий аспект [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 1 / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 357 с. – Із змісту : Галещук, С. М. – Особливості обліку безготівкових розрахунків у іноземній валюті в умовах інтеграції України в світовий економічний простір. С. 35-42.
 3. Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит : галузевий аспект [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 1 / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 357 с.
 4. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 

Голяш Ірина Дмитрівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

golyash

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Голяш, Ірина Дмитрівна Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсервну продукцію [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Дмитрівна Голяш.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 197 с.
 2. Голяш, Ірина Дмитрівна Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсервну продукцію [Текст]: автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Дмитрівна Голяш.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 17 с.

СТАТТІ:

 1. Голяш, І. Формування регіональних ринків плодоовочеконсервної продукції / І. Голяш // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 82-84.
 2. Голяш, І. Д. Аналіз інтелектуального капіталу підприємства / Ірина Голяш, Людмила Будник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 7. – С. 254-256.
 3. Данилюк, І. Використання аудиторських процедур з метою захисту корпоративної інформації [Електронний ресурс] / І. Данилюк, І. Голяш // «Управління розвитком». – 2011. – № 5. – С. 103-105.
 4. Голяш, І. Д. Проблеми зміцнення економічної безпеки підприємства в умовах загострення світової економічної кризи / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал Європейської економіки. – 2008. – № 4. – С. 412-422.
 5. Голяш, І. Д. Аудит прогнозної фінансової інформації: проблеми та перспективи розвитку / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал Європейської економіки. – 2009. – № 8. – С. 447-455.
 6. Голяш, І. Д. Проблема оцінки ризику аудиту / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 171-173.
 7. Голяш, І. Прогнозний аналіз ефективності функціонування підприємства / Ірина Голяш, Світлана Романів // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 95-97.
 8. Голяш, І. Д. Дослідження стану та тенденцій розвитку попиту на основі апроксимаційних моделей ЖЦТ / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 128-131.
 9. Голяш, І. Формування парадигм розвитку аудиту / Ірина Голяш // Журнал європейської економіки.– 2011.– № 3, т. 10.– С. 339-346.
 10. Голяш, І. Д. Формування професійної спрямованості студентів / І. Д. Голяш, Д. І. Голяш // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 46-49.
 11. Голяш, І. Д. Деякі питання методики економічного аналізу процесу прогнозування попиту на вітчизняному ринку / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 22-24.
 12. Голяш, І. Д. Аналіз еластичності попиту в практиці плодоовочеконсервних підприємств / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 190-193.
 13. Голяш, І. Аналіз маркетингових ризиків підприємства / Ірина Голяш, Ірина Данилюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 59-62.
 14. Голяш, І. Д. Аналіз попиту на продукцію: мікро- та макроекономічні аспекти / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 109-111.
 15. Голяш, І. Гносеологічний аспект дослідження процесів становлення та розвитку аудиту як науки / Ірина Голяш // Журнал європейської економіки. – 2012.– № 3, т. 11. – С. 319-325.
 16. Будник, Л. А. Принципи класифікації аудиторського контролю [Електронний ресурс] / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – Вип. 8 (29), ч. 2. – 2011.
 17. Голяш, І. Побудова маркетингової системи охорони здоров’я в Україні [Електронний ресурс] / Ірина Голяш, Наталія Галушка // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 13. – С. 15-18.
 18. Голяш, І. Використання результатів економічного аналізу в управлінні ризиком незатребуваності продукції / Ірина Голяш // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 117-120.
 19. Голяш, І. Обґрунтування теоретико-прикладних аспектів взаємозв’язку аудиту з іншими науками [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 276-278.
 20. Голяш, І. Д. Закономірності розвитку аудиторської науки / І. Д. Голяш // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ: зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.].– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012.– Секц. № 4: Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні.– С. 14-17.
 21. Голяш, І. Д. Роль та призначення аудиту для посилення безпеки інформаційних систем підприємства / І. Д. Голяш // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку: зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] /відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– С. 23-25.
 22. Голяш, І. Адаптація обліково-аналітичної системи до потреб стратегічного управління / Ірина Голяш, Людмила Будник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012 .– Вип. 11, ч. 2. – С. 126-129.
 23. Голяш, І. Д. Роль та призначення аудиту для посилення безпеки інформаційних систем підприємства [Текст] / І. Д. Голяш // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 23-25.
 24. Голяш, І. Д. Концепція протекціонізму в економіці України / І. Д. Голяш // Формування економічних відносин в умовах ринку. – 1998. – Вип. 2. – С. 377-378.
 25. Голяш, І. Д. Роль міжнародної допомоги в оздоровленні української економіки / І. Д. Голяш // Формування економічних відносин в умовах ринку. – 1998. – Вип. 2. – С. 317-318.
 26. Голяш, І. Д. Проблема збалансованості попиту і пропозиції в умовах інфляції / І. Д. Голяш // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – 1999. – Вип. 3. – С. 271-274.
 27. Голяш, І. Д. Проблеми обліку бартерних операцій в зовнішньоекономічній діяльності / І. Д. Голяш // Поступ в науку. – 2007. – № 3. – С. 24-26.
 28. Голяш, І. Д. Удосконалення аудиту на основі впровадження комп’ютерних інформаційних технологій / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Поступ в науку. – 2010. – С. 11-14.
 29. Голяш, І. Д. Контролінг в умовах застосування інформаційних технологій / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Поступ в науку. – 2011. – № 7. – С. 199-202.
 30. Голяш, І. Д. Кадровий аудит як елемент системи економічної безпеки підприємства / І. Д. Голяш // Контроль як фактор економічної безпеки підприємства. – 2012. – С. 15-20.
 31. Голяш, І. Д. Основні напрями вдосконалення методики проведення аналізу попиту / І. Д. Голяш // Наукові записки. – 1999. – С. 154-156.
 32. Голяш, І. Д. Використання аналізу беззбитковості для планування обсягів виробництва на плодоовочеконсервних підприємствах / І. Д. Голяш // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – № 4, ч. 1. – С. 66-69.
 33. Голяш, І. Д. Методичні аспекти аналізу сегментів ринку плодоовочеконсервної продукції / І. Д. Голяш // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2001. – Вип. 72. – С. 56-60.
 34. Голяш, І. Д. Формування інформаційної бази аналізу попиту в умовах необхідності прийняття вірних управлінських рішень / І. Д. Голяш // Проблеми економіки України. – 2001. – Вип. 8. – С. 156-158.
 35. Голяш, І. Д. Економічно-математичне моделювання попиту на плодоовочеві консерви / І. Д. Голяш // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2001. – Вип. 96. – С. 86-89.
 36. Голяш, І. Д. Планування обсягу виробництва на основі аналізу ризику незатребуваності продукції / І. Д. Голяш // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – № 5, ч. 2, т. 2. – С. 80-82.
 37. Голяш, І. Д. Проблема забезпечення якості аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства / І. Д. Голяш //Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 3. – С. 32-34.
 38. Голяш, І. Д. Проблеми та перспективи застосування контролінгу у вітчизняній практиці / І. Д. Голяш // Наукові записки. – 2003. – Вип. 12. – С. 57-59.
 39. Голяш, І. Д. Планування основних напрямів маркетингової стратегії вітчизняних підприємств у ринковій системі господарювання / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 3. – С. 44-48.
 40. Голяш, І. Д. Шляхи впровадження контролінгу в практику вітчизняних підприємств / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Вип.196, т. 4. – С. 945-950.
 41. Голяш, І. Д. Особливості розвитку теорії контролінгу в Україні / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Проблеми економіки України. – 2005. – Вип. 10. – С. 19-27.
 42. Голяш, І. Д. Особливості сучасного стану системи контролю та необхідність її реорганізації / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль – 2005. – Вип. 13. – С. 11-15.
 43. Голяш, І. Д. Теоретико-методологічні основи розвитку стратегічного аудиту / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 1 (12). – С. 139-144.
 44. Голяш, І. Д. Концепція маркетингового аудиту: проблеми теорії та практики / І. Д. Голяш, Н. Й. Галушка // Журнал європейської економіки. – 2008. – Т. 7, № 3. – С. 289-297.
 45. Голяш, І. Д. Проблеми та перспективи використання векселя у зовнішньоекономічній діяльності / І. Д. Голяш, Н. Й. Галушка // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 254, т. 1. – С. 282-292.
 46. Голяш, І. Д. Організація кадрового аудиту в системі управління трудовими ресурсами підприємства / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Інноваційна економіка. – 2009. – Вип. 1, № 11. – С. 104-107.
 47. Голяш, І. Д. Аудит вексельних операцій: організаційний аспект / І. Д. Голяш, Н. Й. Галушка // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 263, т. 4. – С. 946-953.
 48. Голяш, І. Д. Кадровий аудит: проблеми впровадження та перспективи застосування / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Економіка: проблеми теорії та практики. 2010. –  Вип. 264, т. 5. – С. 1385-1389.
 49. Голяш, І. Д. Проблеми підготовки фахівців з обліку і аудиту у вищих навчальних закладах / І. Д. Голяш // Аспект. – Донецьк, 2013. – № 20, т. 1 (2). – С. 61-65.
 50. Будник, Л. А. Оцінка системи внутрішнього контролю при дослідженні стратегічних ініціатив підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Інноваційна економіка. – 2013. – Вип. 6 (44). – С. 68-71.
 51. Голяш, І. Д. Проблеми організації екологічного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник, С. Р. Романів // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 65-67.
 52. Голяш, І. Д. Організаційні аспекти державного фінансового аудиту [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 3. – С. 827-830.
 53. Голяш, І. Д. Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. Р. Романів // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 5. – С. 225-230.
 54. Golyash, I. Issues Regarding Implementation of Computer Information Technologies into Auditing Practices (проіндексовано в наукометричній базі Scopus) / I. Golyash, S. Sachenko // IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. – Rende (Cosenza), Italy, 2009. – Р. 597-600.
 55. Голяш, І. Д. Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(1). - С. 130-133.
 56. Голяш, І. Д. Синергічний ефект взаємодії функцій управління в системі стратегічного контролінгу [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. І. Саченко // Контролінг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – 2012. – С. 24-27.
 57. Голяш, І. Д. Проблеми впровадження комп’ютерних інформаційних технологій в аудиторській практиці [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш // Вісник Української академії друкарства. – 2010. – Вип.1 (17). – С. 111-116.
 58. Голяш, І. Д. Аудит безпеки підприємства у сфері застосування інформаційних технологій [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. І. Саченко // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2012. – С. 90-95.
 59. Будник, Л. А. Класифікація державного аудиту / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С.661-665.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст]: монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.]; за заг. ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Карт-бланш, 2012.– 220 с.– До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 

Горун Марія Володимирівна

Опубліковано: 11 жовтня 2018

Кафедра екології та агрономії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Горун, Марія Володимирівна Територіальна організація Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району [Текст] : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 – економічна і соціальна географія / Горун Марія Володимирівна ; Львівський національний університет імені Івана Франка ; науковий керівник О. В. Заставецька. – Львів, 2013. – 210 с.
 2. Горун, Марія Володимирівна Територіальна організація Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Горун Марія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2013. - 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Коваль, Л. М. Сакрально-релігійний туризм на Хмельниччини: надбання історико-архітектурної спадщини / Л. М. Коваль, В. С. Церклевич, М. В. Горун // Географія та туризм. - 2014. - Вип. 27. - С. 119-129.
 2. Горун, М. В. Кластер – основна модель розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М.В. Горун // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 23. - С. 167-174.
 3. Горун, М. В. Розвиток інфраструктури у Гусятинському рекреаційному центрі [Електронний ресурс] / М.В. Горун // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 20. - С. 192-198.
 4. Горун, М. В. Аналіз інвестиційної привабливості Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району [Електронний ресурс] / М. В. Горун // Інноваційна економіка. - 2013. - № 5. - С. 128-131.
 5. Горун, М. В. Розвиток туристично-рекреаційного господарства в Гусятинсько-Сатанівському рекреаційному районі / М. В. Горун // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 519:520: Географія. – С. 61-64.
 6. Горун, М. В. Значення маркетингових досліджень для розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки – № 6. – Хмельницький, Хмельницький національний університет, 2010 – С. 149 – 151.
 7. Стадницький, Ю. І. Етнотуристичний потенціал Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / Ю. І. Стадницький, О. В. Лопатовська, М. В. Горун // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Збірник наукових праць. Серія : Економічні науки – Чернігів, Чернігівський державний технологічний університет, 2012 – № 2 (58) – С. 121–124.
 8. Горун, М. В. Перспективи формування Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного кластера / М. В. Горун // Часопис соціально-економічної географії : Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2012. - Вип. 12 (1). – С. 172-176.
 9. Горун, М. В. Функціональне зонування Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Історія української географії. Всеукраїнський науково-практичний часопис. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2012. – Вип. 26. – С. 128-131.
 10. Горун, М. В. Проблеми і перспективи розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун, О. М. Горобець // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–18 травня 2009 р. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – С. 161-163.
 11. Горун М. В. Розвиток рекреаційного господарства Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін ХХІ століття : Тези доповідей І Всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 червня 2010 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2010. – С. 133-134.
 12. Горун М. В. Санаторно-курортне господарство Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін ХХІ століття : Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2011 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2011. – С. 98-102.
 13. Горун М. В. Розвиток туристично-рекреаційної діяльності в Гусятинсько-Сатанівському рекреаційному районі // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту – № 1 (1). – Хмельницький, ХКТЕІ, 2011 – С. 132–140.
 14. Горун М. В. Аналіз історико-культурних рекреаційних ресурсів Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції-семінару, 9-10 грудня 2011 р. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2012 – С. 95-100.
 15. Горун М. В. Територіальна організація Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / О. В. Заставецька, М. В. Горун // Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2013 р. – Тернопіль-Форос : ТНЕУ, 2013. – С. 127-129.
 16. Горун М.В. Аналіз позицій санаторно-курортного господарства України на світовому ринку лікувально-оздоровчого туризму / М.В. Горун / Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності : зб. матер. Між нар. наук.-практ. конф. (Львів, 28 березня 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2014. – С. 180-185.
 17. Горун М.В. Аналіз природних та суспільно-географічних чинників функціонування Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М.В. Горун / Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 21-23 травня 2015р. – Тернопіль : СМТ «Тайп», 2015. – С. 373-375.
 18. Горун М.В. Історико-культурні гомогенні ресурси Хмельницької області: стан збереження і можливості використання у міжнародному туризмі / М.В. Горун, Є. Чернякова // Маєток. Науково-краєзнавчий збірник Державного історико-культурного заповідника «Самчики» – Самчики, 2015. – С. 281 – 286.
 19. Горун М.В. Науково-краєзнавчі осередки Хмельниччини у розвику рекреаційно-туристичної справи / М.В. Горун, А. Стефанюк // Маєток. Науково-краєзнавчий збірник Державного історико-культурного заповідника «Самчики» – Самчики, 2015. – С. 289 – 293.
 20. Горун М.В. Історичні фестивалі та військово-історичні реконструкції у історико-культурних заповідниках Хмельницької області як основа для розвитку туризму / М.В. Горун, Ю. Кітнік // Маєток. Науково-краєзнавчий збірник Державного історико-культурного заповідника «Самчики» – Самчики, 2015. – С. 289 – 293.
 21. Горун М.В. Лікувально-оздоровчий туризм у системі рекреаційної діяльності та особливості його територіальної організації / М.В. Горун, О.С. Дзяна, Ю.В. Кітнік // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали Х Міжнародної наукової конференції, 7-9 жовтня 2016р. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2016.
 22. Горун М.В. Особливості впровадження методики продуктивного навчання при вивченні географії у економічних вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації / М.В. Горун / Трансформація українських наукових пошуків на грані тисячоліть : Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїї конференції (м. Тернопіль, Україна, 5 грудня 2017 року) / Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2018. – Вип. 7. – С. 47 – 49.
 

Гуцал Ігор Степанович

Опубліковано: 08 вересня 2011

gutsal

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуцал, Ігор Степанович Дієвість кредитного механізму в економіці України [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Гуцал Ігор Степанович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 425 с.
 2. Гуцал, Ігор Степанович Дієвість кредитного механізму в економіці України [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Гуцал Ігор Степанович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 31 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гуцал, І. "Базель ІІ" та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків / Ігор Гуцал, Василь Брич, О. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 11-16.
 2. Гуцал, І. Економічна оцінка оптимальної величини капіталу банків / Ігор Гуцал, Аліна Давлетова // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 60-64.
 3. Гуцал, І. Методичні аспекти управління кредитним портфелем / І. Гуцал, М. Сенюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 121-124.
 4. Гуцал, І. Оцінка кредитоспроможності суб'єктів господарювання з врахуванням кредитного ризику / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 101-106.
 5. Гуцал, І. Правові основи формування кредитної політики комерційних банків / І. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 2. – С. 13-17.
 6. Гуцал, І. Регулювання ризиковості кредитування малого бізнесу: мікроекономічний аспект / І. Гуцал, М. Фастовець // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 114-120.
 7. Гуцал, І. Розмежування функцій у процесі кредитування - шляхи підвищення його ефективності / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 72-73.
 8. Гуцал, І. Стан та перспективи мікрокредитування в Україні / І. Гуцал, Р. Синоверський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 111-115.
 9. Гуцал, І. С. Глобалізація та шляхи розвитку вітчизняної банківської системи / І. С. Гуцал // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 90-96.
 10. Гуцал, І. С. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків / І. С. Гуцал, А. О. Тимків // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 78-87.
 11. Гуцал, І. Регіональні аспекти у формування кредитної політики комерційними банками України / І. Гучал // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 214-219.
 12. Гуцал, І. Кредитна політика держави, її цілі та механізм реалізації / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 113-117.
 13. Гуцал, І. Регіональне позиціювання малих та середніх банків на вітчизняному кредитному ринку / Ігор Гуцал, О. Сеньковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 104-107.
 14. Гуцал, І. Ризик-менеджмент в системі управління банком / Ігор Гуцал, Анна Петриків // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 148-151.
 15. Гуцал, І. Аналітична оцінка кругообороту обігових коштів та параметри участі кредиту в їх формуванні / І. Гуцал // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 226-231.
 16. Гуцал, І. Участь банків у забезпеченні регіональної інноваційно-інвестиційної стратегії /Ігор Гуцал //Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту /В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 108-112.
 17. Гуцал, І. Мотиваційні підходи до формування кредитного портфеля комбанками України / Ігор Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 80-83.
 18. Гуцал, І. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України / Ігор Гуцал, Анна Петриків // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 329-333.
 19. Гуцал, І. Параметри ефективності банківського кредитування суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / І. Гуцал // Наукові записки ТДПУ ім. Гнатюка. – 2000. – № 6.
 20. Гуцал, І. Проблеми формування підходів до визначення сутності ризику як економічної категорії [Електронний ресурс] / І. Гуцал, А. Тимків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 2007.
 21. Гуцал, І. Кредитний портфель та ліквідність комерційних банків / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 70–74.
 22. Гуцал, І. Основні аспекти депозитарної політики комерційних банків у перехідний до ринку період / І. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 57-59.
 23. Гуцал, І. Принципи та умови реалізації кредитного механізму в економічній системі України / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Гнатюка. Сер.: «Економіка». – 2001. – №8. – С. 88-93.
 24. Гуцал, І. С. Роль інвестиційних ризиків у банківській діяльності в сучасних економічних умовах / І. С. Гуцал, О. В. Григораш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 233-236.
 25. Гуцал, І. С. Банківська система України: стан і перспективи [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал, Я. І.Чайковський // Банківська справа. – 1998. – № 2. – С. 40–43.
 26. Гуцал, І. С. Банківська система України сьогодні: основні проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський // Фінанси України. – 1997. – № 8. – С. 42–47.
 27. Гуцал, И. С. Функциональный аспект моделирования состояния оборотних средств промышленности / И. С. Гуцал, В. В. Шокун, С. В. Бондаренко // Автоматизация технологий планирования в союзной республике. – К. : ГЛАВНИИВЦ, 1988.
 28. Гуцал, І. С. Деякі оцінки ефективності реальних інвестиційних програм / І. С. Гуцал, Б. Г. Сенів // Збірник наукових праць. – Тернопіль, 1997.
 29. Гуцал, І. С. До питання кредитних ризиків та методів управління ними / І. С. Гуцал, В. О. Ткачук  // Збірник наукових праць Тернопільської академії народного господарства. – 1997. – Вип. 1.
 30. Гуцал, І. С. Робота банків з проблемними кредитами / І. С. Гуцал // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – 1999. – № 2.
 31. Гуцал, І. С. Основні аспекти депозитної політики комерційних банків в перехідний до ринку період / І. С. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9.
 32. Гуцал, І. С. Робота банків з проблемними кредитами / І. С. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 14.
 33. Гуцал, І. С. Мотиваційні фактори у забезпеченні ефективності кредитування / І. С. Гуцал // Банківська справа. – 2002. – № 3.
 34. Гуцал, І. С. Процентні ставки за кредитами / І. С. Гуцал // Фінанси України. – 2002. – № 11.
 35. Гуцал, І. С. Аналітична оцінка дієвості кредитного механізму в економіці України / І. С. Гуцал // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12.
 36. Гуцал, І. С. Аспекти організаційного забезпечення процесу кредитування суб'єктів підприємництва / І. С. Гуцал // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип. 7.
 37. Гуцал, І. С. Прогнозування кредитних ресурсів комерційними банками - основа формування кредитного портфеля / І. С. Гуцал // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8.
 38. Гуцал, І. С. Глобалізація і роль малих банків у регіональному розвитку / І. С. Гуцал // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні. – Львів, 2004. – С. 72-75.
 39. Гуцал, І. С. «Базель II» та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків / І. Гуцал, В. Брич, О. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 5-2. – С. 11-16.
 40. Гуцал, І. С. Проблеми та перспективи інвестиційного кредитування в Україні / І. С. Гуцал // Ефективність інвестиційного процесу в Україні: стан, проблеми та перспективи. – Тернопіль, 2005.
 41. Гуцал, І. С. Економічний капітал в системі управління банківськими ризиками / І. С. Гуцал, О. В. Вовк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 5. – С. 13-17.
 42. Гуцал, І. С. Кредитування інвестиційних проектів створення логістичних центрів [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал // Ефективна економіка. – 2011. – № 11.
 43. Гуцал, І. С. Управлінські засади кредитного забезпечення вітчизняного малого та середнього бізнесу / І. С. Гуцал, А. В. Петриків, Л. Семотюк // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 80-87.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуцал, І. С. Участь банків у забезпеченні регіональної інноваційно-інвестиційної стратегії [Текст] / І. С. Гуцал // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 231-238.
 2. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 3. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 4. Становлення доктрини фінансової системи України : монографія / за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 196 с.
 5. Гуцал, І. С. Роль банків як фінансових посередників та вдосконалення їх взаємовідносин зі суб'ктами господарювання [Текст] / І. С. Гуцал, Я. М. Фаріон // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 218-235.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 7. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Гуцал, І. С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в трансформаційній економіці України [Текст] / І. С. Гуцал. – Львів : Бібльос, 2001. – 244 с.
 2. Гуцал, І. С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період [Текст] / І. С. Гуцал. – Тернопіль : Збруч, 1999. – 311 с.
 3. Гуцал, І. Основи методології наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Гуцал, Н. З. Бицька. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 103 с.
 4. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.
 5. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.
 6. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред Б. Л. Луціва. - 2-ге вид., переробл. - Тернопіль : Карт-бланш, 2000. - 225 с.
 

Галасюк Олена Володимирівна

Опубліковано: 26 січня 2017

galasyuk

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Галасюк, О. Страховий маркетинг теоретико-концептуальні засади [Електронний ресурс] / Олена Галасюк // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 30-37.
 2. Галасюк, О. В. Особливості процессу продажу страхових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2, ч. І. – С. 204-205.
 3. Галасюк, О. Аналіз фінансової звітності страхових компаній / Олена Галасюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. –Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 400-403.
 4. Галасюк, О. В. Страхування - складова частина фінансової діяльності держави / О. В. Галасюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 282-284.
 5. Галасюк, О. В. Теоретичні засади та структура формування фінансових ресурсів страхової компанії [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 219-224.
 6. Галасюк, О. Маркетингова стратегія страхової компанії у здійсненні страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів [Електронний ресурс] / Олена Галасюк.
 7. Галасюк, О. В. Особливості Інноваційної моделі страхового продукту [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Інноваційна економіка.– С. 206-209.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.