Гарбера Ольга Євгенівна

Опубліковано: 24 січня 2013

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гарбера, Ольга Євгенівна Розвиток міжнародного туризму у світовій економічній системі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гарбера Ольга Євгенівна ; Тернопільський. нац. екон. ун-т. - Тернопіль 2012. - 203 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гарбера О. Є. Турпродукт як предмет діяльності туроператора / Ольга Євгенівна Гарбера // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: економічні науки, Черкаси, 2014.
 2. Гарбера О. Є. Концепция территориального бренда в стратегическом развитии современного города/ Ольга Євгенівна Гарбера //Journal of Economy and entrepreneur ship. – Москва, 2013. – №8(37). – С. 156-160.
 3. Гарбера О. Є. Емпіричне дослідження впливу розвитку туристичної дестинації на якість життя резидентів / Ольга Євгенівна Гарбера // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». –  Тернопіль, 2012. – №  18. – С. 123-129.
 4. Гарбера О. Є. Конкурентоспроможність України на світовому туристичному ринку та шляхи її підвищення / Ольга Євгенівна Гарбера // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. –  Донецк: ДонНУ, 2012. – Т.2. – С. 83-87.
 5. Гарбера О. Є. Дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнародного туризму в Україні / Ольга Євгенівна Гарбера // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2011. – №2 (4). – С.111–115.
 6. Гарбера О. Є. Сучасні тенденції розвитку світової готельної індустрії / Ольга Євгенівна Гарбера // Економічний часопис-XXI. – 2010. – № 11-12. – С.37-41.
 7. Гарбера О. Є. Організація туристичної діяльності в системі світового ринку послуг / Ольга Євгенівна Гарбера // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 86–89.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гарбера О. Є. Організація анімаційної діяльності в структурі комплексного туристичного обслуговування / Ольга Євгенівна Гарбера // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення. – кол.мон.–Харків, 2014.
 2. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 3. Гарбера, О. Є. Туристичний продукт як предмет діяльності туроператора [Текст] / О. Є. Гарбера // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 53-104.
 4. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 5. Гарбера, О. Є. Організація анімаційної діяльності в туризмі [Текст] / О. Є. Гарбера // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 278-284.
 

Галіцейська Юлія Миколаївна

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Юлія Миколаївна Галіцейська

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галіцейська, Юлія Михайлівна Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Михайлівна Галіцейська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 249 с.
 2. Галіцейська, Юлія Михайлівна Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Михайлівна Галіцейська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 24 с.

СТАТТІ:

 1. Галіцейська, Ю. Вплив світової економічної глобалізації на присутність іноземного капіталу в банківській системі України [Електронний ресурс] / Ю. Галіцейська.
 2. Галіцейська, Ю. Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи / Юлія Галіцейська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 76-82.
 3. Галіцевська, Ю. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрямки оптимізації / Ю. Галіцевська // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 124-130.
 4. Галіцейська, Ю. Оптимізація роботи банків із залучення депозитів населення в умовах фінансової кризи / Юлія Галіцейська // Банківська справа. – 2009. – № 6. – С. 85-91.
 5. Галіцейська, Ю. Формування ресурсів комерційних банків / Ю. Галіцейська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 161-163.
 6. Малахова, О. Оптимізація діяльності банківських установ щодо організації депозитних операцій / О. Малахова, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 3. – С. 18-30.
 7. Галіцейська, Ю. Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку / Ю. Галіцейська // Банківська справа. – 2012. – № 5. – С. 13-21.
 8. Галіцейська, Ю. Теоретичні основи формування ресурсної політики комерційних банків та її особливості в сучасних економічних умовах / Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 94-101.
 9. Галіцейська, Ю. М. Теоретичні основи та зміст грошово-кредитного регулювання [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 285-290.
 10. Леськів, О. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України / О. Леськів, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 78-88.
 11. Галіцейська, Ю. Перспективи розвитку депозитної політики банків [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2003. – Вип. 8. – С. 38-43.
 12. Галіцейська Ю. Структура ресурсів комерційного банку та методи вирівнювання дисбалансів в процесі їх розміщення [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 75-82.
 13. Галіцейська Ю. М. Перспективи розвитку банківської системи України в умовах світових глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. – Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів, 2008. – Вип. 1(69). – С. 207-214.
 14. Галіцейська, Ю. М. Стан та домінуючі тенденції розвитку світової банківської системи [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 23-27.
 15. Галіцейська, Ю. М. Формування залучених ресурсів банками України [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економіка. – 2013. – № 6, т. 1. – С. 95-100.
 16. Галіцейська, Ю. Особливості прояву карткового ризику в сфері банківської діяльності: міжнародні аспекти та вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська, Оксана Леськів // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/5. – С. 118-122.
 17. Галіцейська, Ю. М. Співробітництво України зі Світовим банком [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. № 8.
 18. Галіцейська, Ю. Перспективи розвитку депозитної політики комерційних банків[Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська.
 19. Дзюблюк, О. В. Проблеми фінансової стійкості в контексті формування ресурсів комерційних банків / О. В. Дзюблюк, Ю. М. Галіцейська // Фінансова політика України: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць І Всеукраїнської Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Том ІІ. – Хмельницький, 2008. – с. 41-43.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Галіцейська, Ю. М. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку та підвищення їх якості. – С. 218–236.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 4. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст]: монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 384 с.
 5. Дзюблюк, О. В. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації банками ресурсної політики [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 208 с.
 6. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 7. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Галіцейська, Ю. М. Міжнародні ринки грошей і капіталів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 219 с.
 2. Галіцейська, Ю. М. Ресурсна політика комерційних банків [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Астон, 2014. – 185 с.
 3. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 

Гуцул Інна Анатоліївна

Опубліковано: 03 листопада 2014

Кафедра податків та фіскальної політики

ГуцулНауковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуцул, Інна Анатоліївна Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Інна Анатоліївна Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 207 с.
 2. Гуцул, Інна Анатоліївна Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна Анатоліївна Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Гуцул, І. А. Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності / І. А. Гуцул // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 67-71.
 2. Гуцул, І. А. Особливості боротьби з митними правопорушеннями в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2012. – № 24 (ІІ). – С. 15-21.
 3. Ткачик, Ф. П. Митні та податкові регулятори зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, І. А. Гуцул // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 24. – С. 132-136.
 4. Гуцул, І. А. Митні режими як засіб регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності / І. А. Гуцул // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 111-119.
 5. Крисоватий, А. Фіскальна ефективність ПДВ із ввезених на митну територію України товарів / Андрій Крисоватий, Інна Гуцул // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 7-9.
 6. Гуцул, І. А. Податкове стимулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації економіки / І. А. Гуцул / Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 150-155.
 7. Гуцул, І. А. Проблемы антидемпингового регулирования в условиях членства Украины во Всемирной организации торговли [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Управління розвитком. – 2013. – № 6 (146). – С. 124-127.
 8. Гуцул. І. А. Сучасний стан та тенденції надходження митних платежів до бюджету України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 181, ч. 3. – С. 84-89.
 9. Гуцул, І. А. Прагматика використання митного інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах участі економіки України в світовому господарстві [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, А. І. Луцик // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/5. – С. 182-185.
 10. Гуцул, І. А. Прагматизм зовнішньоекономічних відносин Великобританії та України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Економіст. – 2014 – № 6. – С. 39-41.
 11. Гуцул, І. А. Диверсифікація векторів підготовки фахівців для митно-податкової сфери [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, А. І. Крисоватий // Економіст. – 2015. – № 7 (345). – С. 19-22.
 12. Гуцул, І. А. Митна політика у фіскальному просторі України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 10. – С. 232-234.
 13. Гуцул, И. А. Особенности классификации товаров как элемента таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности / И. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Налоги и финансовое право. – 2014. – № 3. – С. 312-316.
 14. Гуцул, І. Митна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність / Інна Гуцул // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 67-74.
 15. Гуцул, І. Фіскальні ефекти та цінові наслідки справляння мита / Інна Гуцул // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 2. – С. 108-117.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуцул, І. А.  Зарубіжний досвід оподаткування зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. А. Гуцул // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 353-370.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 6. Гуцул, І. А. Моніторинг фіскального потенціалу бюджетоутворюючих податків в Україні [Текст] / І. А. Гуцул // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 174-188.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Гуцул, І. А. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. А. Гуцул // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 77-100.
 2. Гуцул, І. А. Митна політика зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. А. Гуцул. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 198 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Митний кодекс України : практичні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Л. Василенко, А. Д. Войцещук, І. А. Гуцул [та ін.] ; редкол. : А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Гуменюк Юрій Петрович

Опубліковано: 23 грудня 2011

gumenyk

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дисертації:

 1. Гуменюк, Юрій Петрович Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової економіки [Текст]: дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Юрій Петрович Гуменюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 494 с.
 2. Гуменюк, Юрій Петрович Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юрій Петрович Гуменюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 40 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гуменюк, Ю. П. Пізнавальна та економічна цінність фольклорного туризму України /Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь //Економіка промисловості.– 2006.– № 4.– С. 39-46.
 2. Гуменюк, Ю. П. Ретроспективна рефлексія перспективи України: від експорту металу до торгівлі зерновими / Ю. П. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 24-29.
 3. Гуменюк, Ю. П. Всебічно збалансований розвиток та міжнародна міграція робочої сили: проблеми взаємовпливу / Ю. П. Гуменюк // Економіка промисловості. – 2011. – № 2-3. – С. 295-306.
 4. Гуменюк, Ю. П. Розвиток міжнародного руху робочої сили в індустріальних та постіндустріальних суспільствах [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – №714. –С.479-486.
 5. Гоголь, Г. П. Євразійська трудоміграція: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Г. П. Гоголь, Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 440-445.
 6. Гуменюк, Ю. Стабілізація міжнародної міграції робочої сили: передумови та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. Гуменюк // Ефективність державного управління. – 2011. – Вип. 27. – С. 96-103.
 7. Гуменюк, Ю. П. Людський капітал та вплив його глобального переливу на соціально-економічний розвиток [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк.
 8. Гуменюк, Ю. П. Міжнародний ринок унікальної робочої сили: перспективи мігрантів [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк.
 9. Гуменюк, Ю. П. Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь.
 10. Гуменюк, Ю. Зовнішня гарантія якості освіти у Великобританії [Електронний ресурс] / Юрій Гуменюк.
 11. Гуменюк, Ю. Ринок гастарбайтерів: невизначеність рівня кваліфікації та ринковий механізм / Юрій Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 42-51.
 12. Gumenjuk, J. Positionen der Ukraine im Bereich der internationalen Arbeitsmigration / Jury Gumenjuk // The world economy. Global and country-specific aspects. – Berlin, 2014. – Р. 45-57.
 13. Humeniuk, Y. Labor Migration In the System of Tectonic Shifts of World Economy: Methodological Aspect / Yu. Humeniuk // Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи : сборник доклади. – Академично издателство «Ценов», Свищов,  2013. – Т. 3. – С. 145-154.
 14. Важинський, Ф. А. Суть і класифікація інновацій / Ф. А. Важинський, Ю. П Гуменюк, О. С. Молнар // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – 2002. – Вип. 13. – С. 152-155.
 15. Гоголь, Г. П. Торговельний баланс і зайнятість: проблеми країн Євразії [Електронний ресурс] / Г. П. Гоголь, Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 635. – С. 239-245.
 16. Гуменюк, Ю. П. Активізація туристичного процесу як один із шляхів вирішення проблем регіонального розвитку / Ю. П. Гуменюк //  Вісник ДІТБ. – 2006. – № 10. – С. 118-123.
 17. Гуменюк, Ю. П. Вплив тектонічних зсувів світової економіки на розвиток системи міжнародної трудової міграції / Ю. П. Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 64-75.
 18. Гуменюк, Ю. П. Вплив туризму на економічне зростання в Україні / Ю. П. Гуменюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – Вип. 7. – С. 102-107.
 19. Гуменюк, Ю. П. Глобалізація і рекреація та їх вплив на регіональну економіку / Ю. П. Гуменюк // Наукові записки. – 2004. –  № 7. – С. 126-129.
 20. Гуменюк, Ю. П. Ієрархія потреб в системі міжнародної трудової міграції [Електронний ресурс] / Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 362-372.
 21. Гуменюк, Ю. П. Інституційна рефлексія трансформації міжнародної трудової міграції [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Донецького національного університету. Сер. В : Економіка і право. – 2012. – № 1. – С. 25-31.
 22. Гуменюк, Ю. П. Методологічна рефлексія дослідження системи міжнародної трудової міграції / Ю. П. Гуменюк // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2013. – Т. 2. – С. 73-80.
 23. Гуменюк, Ю. П. Міграція робочої сили й туризм з аспекту міжнародної компенсаторності [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – 2012. – № 37. – С. 123‑128.
 24. Гуменюк, Ю. П. Міжнародна міграція робочої сили: попурі на тему економічного розвитку / Ю. П. Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5-2. – С. 58-68.
 25. Гуменюк, Ю. П. Міжнародний рух факторів виробництва, як рефлексія формування глобальної економічної системи [Електроннй ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2014. – Т. 1. – С. 99-102.
 26. Гуменюк, Ю. П. Мімесис та проміскуітет, як наслідки розвитку міжнародного туризму та механізми їх регулювання / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів. – 2005. – Вип. 6. – С. 627-634.
 27. Гуменюк, Ю. П. Освітньо-науковий потенціал України в аспекті міжнародного руху людського капіталу [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Економіка промисловості. – 2013. – № 4. – С. 174-180.
 28. Гуменюк, Ю. П. Особливості становлення національної рекреаційно-туристичної індустрії / Ю. П. Гуменюк // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк , 2005. – С. 321-331.
 29. Гуменюк, Ю. П. Передумови розвитку туризму в Україні / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 6 (XLIV). – С. 224-228.
 30. Гуменюк, Ю. П. Перспективи і наслідки участі України у процесах глобалізації зайнятості / Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 15 (599). – С. 228-235.
 31. Гуменюк, Ю. П. Польща в системі переревалочно-транзитної трудової міграції: імперативи розвитку [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 3 (46), ч. 2. – С. 56-65.
 32. Гуменюк, Ю. П. Роль інформації у підвищенні конкурентноспроможності рекреаційно-туристичної компанії / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2005. – Вип. 1 (LI). – С. 402-407.
 33. Гуменюк, Ю. П. Роль рекреаційно-туристичної сфери у пізнанні історичного минулого України / Ю. П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2005. – Вип. 17. – С. 59-63.
 34. Гуменюк, Ю. П. Роль та місце туризму в структурі національної економіки України / Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 19. – С. 69-74.
 35. Гуменюк, Ю. П. Рух робочої сили з аспекту змін у демографії євразійської економіки / Ю. П. Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-1. – С. 407-414.
 36. Гуменюк, Ю. П. Світова прототрудова міграція в доіндустріальних економічних системах: методологічний аспект [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 727. – С. 416-425.
 37. Гуменюк, Ю. П. Стимулювання підприємницької діяльності в Україні / Ю. П. Гуменюк, О. Т. Ридзак // Соціально-екномічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 392-400.
 38. Гуменюк, Ю. П. Теоретико-методологічна рефлексія формування міжнародного ринку праці [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 748. – С. 295-310.
 39. Гуменюк, Ю. П. Теоретичні рефлексії формування міжнародного ринку робочої сили / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 748. – С. 295-310.
 40. Гуменюк, Ю. П. Трудоміграційні проблеми постіндустріальних країн [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк //  Економічні інновації: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 52. – С. 50-65.
 41. Гуменюк, Ю. П. Удосконалення управління рекреаційно-туристичним комплексом регіону / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 3 (XLVII), ч. І – С. 435-441.
 42. Гуменюк, Ю. П. Чинники динамізації процесу міжнародної міграції робочої сили / Ю. П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 30. – С. 244-252. 
 43. Гуменюк, Ю. Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки / Юрій Гуменюк // Журнал європейської економіки. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 269-278.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуменюк, Ю. П. Інноваційний процес як реалізація освітньо-наукового потенціалу в контексті руху людського капіталу [Текст] / Ю. П. Гуменюк // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 349-367.
 2. Інноваційний маркетинг підприємств [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 432 с.
 3. Гуменюк, Ю. П. Міжнародна трудова міграція : методологічний та організаційний аспекти [Текст] : монографія / Ю. П. Гуменюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 619 с.
 

Гудзь Наталія Василівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

gudz

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гавришко, Наталія Василівна Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності : управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Наталія Василівна Гавришко. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 19 с.
 2. Гавришко, Наталія Василівна Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Наталія Василівна Гавришко. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 256 с.

Публікації

Статті:

 1. Гудзь, Н. В. Облік: наука чи ремесло? Які перспективи? / Н. В. Гудзь // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Тернопіль, 2007. – С. 165-168.
 2. Гудзь, Н. Баланс як метод обліку та форма звітності / Н. Гудзь, Н. Підлужна // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 219-223.
 3. Гавришко, Н. Амортизація та знос в теорії обліку: проблема дефеніцій / Наталія Гавришко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17.– С. 212-215.
 4. Ярощук, С. Аналіз ліквідності: проблеми узгодженості розрахунку показників / Світлана Ярощук, Наталія Гавришко // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 91-93.
 5. Гавришко, Н. Взаємозв'язок економічних понять: фінансовий стан підприємства, платоспроможність, фінансова стійкість, ліквідність / Наталія Гавришко, Світлана Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон.ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 107-110.
 6. Гавришко, Н. Використання даних бухгалтерського обліку для прийняття рішень / Наталія Гавришко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С.226-229.
 7. Гавришко, Н. Оцінка фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку / Наталія Гавришко, Володимир Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 14. – С.175-179.
 8. Гавришко, Н. Порівняльна характеристика економічних категорій «маркетинг» і «збут» [Електронний ресурс] / Наталія Гавришко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 55-60.
 9. Микитюк, Н. Я. Фінансова та інвестиційна діяльність у системі обліку [Електронний ресурс] / Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 113-116.
 10. Гавришко, Н. В. Формування інформації про інвестиційну та фінансову діяльність підприємства в системі фінансового обліку / Н. В. Гавришко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 20-25.
 11. Гавришко, Н. Аналіз ефективності використання методів амортизаційних відрахувань / Н. Гавришко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12. – С. 24-26.
 12. Гавришко, Н. В. Аналіз показників збуту в умовах ринку // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 131 –133.
 13. Гавришко, Н. В. Відображення в обліку витрат на забезпечення якості продукції / Н. В. Гавришко // Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму АПК. – Кам'янець-Подільськ : Інститут бізнесу і фінансів, кафедра фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету, 2006. – Вип 15, т. 3. – С. 505-513.
 14. Гавришко, Н. В. Внутрішня звітність / Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України / відпов. за вип. проф. М. С. Пушкар. – Тернопіль : АФ "Меркурій", 1997. – Вип. 6. – С. 29-31.
 15. Гавришко, Н. В. Впровадження концепції маркетингу на підприємствах національної фарміндустрії // Придніпровський вісник. Економіка. – 1998. – № 41(108). – С. 94-99.
 16. Гавришко, Н. В. Диференціація й інтеграція системи обліку / Н. В. Гавришко // Галицький економічний вісник. – № 4(25). – 2009. – С. 107-115.
 17. Гавришко, Н. В. Застосування маркетингових принципів в обліку виробничих і позавиробничих витрат // Вісник ТАНГ. – 1998. – № 4. – С. 82-84.
 18. Гавришко, Н. В. Збутова діяльність підприємства в ринкових умовах / Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України / відпов. за вип. проф. М.С. Пушкар. – Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. – Вип. 5. – С. 18-22.
 19. Гавришко, Н. В. Маркетингові витрати: їх доцільність та особливості обліку / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : ІОА, 1997. – Вип. 1. – С. 204-205.
 20. Гавришко, Н. В. Основні напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку збутових витрат // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький: Економічні науки. – 1999. – № 4. – С. 65-67.
 21. Гавришко, Н. В. Особливості аналізу маркетингової діяльності / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 178-182.
 22. Гавришко, Н. В. Сегментна звітність в системі аналітичного обліку збутової діяльності фармаце-втичного підприємства // Придніпровський вісник. Економіка. – 1998. – № 48. – С. 1-5.
 23. Гавришко, Н. В. Функціонально-вартісний аналіз маркетингу нового продукту та особливості обліку витрат на його здійснення / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : ІОА, 1997. – Вип. 1. – С. 135-137.
 24. Гудзь, Н. Відображення в обліку інформації про витрати і доходи від інвестиційної та фінансової діяльності / Н. Гудзь // Збірник наукових праць Черкаського технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 27, ч. 3. – С. 84–88.
 25. Гудзь, Н. Г. Влияние рекламы на жизненный цикл туристического продукта / Н. Г. Гудзь, Г. Д. Леонова // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2005. – № 9. – С. 164-170.
 26.  Гавришко, Н. В. Облік витрат на маркетингову діяльність / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 370-376.
 27. Гавришко, Н. В. Адаптація національної системи обліку процесу реалізації до міжнародних стандартів обліку (МСБО) // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : АФ "Меркурій", 1999. – Вип. 7. – С. 26-31.
 28. Гавришко, Н. В. Формування інформації про збут продукції в системі фінансового обліку / Н. В. Гавришко, Н. Я. Микитюк // Проблеми економіки України : зб. наук. праць;  відпов. за вип. проф. М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. Вип. 8. – С. 68-74.
 29. Гавришко, Н. В. Погляди зарубіжних економістів на предмет бухгалтерського обліку як науки: історичний аспект / Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України : зб. наук.праць;  відпов. за вип. проф. М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. –  Вип. 9. – С. 49-53.
 30. Гудзь, Н. В. Послідовність розробки і впровадження системи контролінгу витрат виробництва / Н. В. Гудзь, В. М. Панасюк // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2005. – Вип. 10. – С. 109-115.
 31. Гудзь, Н. Витрати на поліпшення основних засобів в системі обліку /Наталія Гудзь,  Андрій Кузик // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2009. – Вип. 13. – С.41-44.
 32. Гудзь, Н. Окремі аспекти логістизації процесу збуту на підприємствах з виготовлення цукру / Наталія Гудзь, Олена Пасічник // Проблеми економіки України : зб. наук. праць.  – Тернопіль, 2009. – Вип. 13. – С.45-49.
 33. Гудзь, Н. Визначення собівартості випущеної з виробництва готової продукції / Наталія Гудзь, Володимир Вислоцький // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2009. – Вип. 13. – С.104-108. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гудзь, Н. В. Проблеми обліку фінансової та інвестиційної діяльності [Текст] / Н. В. Гудзь // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 163-174.
 2. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Облік в галузях промисловості [Текст] : навч. посіб. / М. С. Кузів, Н. П. Михайлишин, Н. В. Гудзь, О. М. Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 222 с.
 2. Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва. – К. : Крок, 2017. – 205 c.
 3. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 460 с.
 4. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 5. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 418 с.
 6. Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 c. 
 7. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 170-205.
 8. Гудзь, Н. В. Облік доходів і фінансових результатів [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 314-329.
 9. Облік і правове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу [Текст] : метод. поради і завдання для проведення практ. занять та самост. роботи / уклад. Н. В. Гудзь. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 41 с.
 10. Облік і правове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу [Текст] : метод. поради і завдання для виконання КПІЗ / уклад. Н. В. Гудзь. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 30 с.
 11. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 544 с.
 12. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 167 с.
 13. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 223 с.
 14. Крисоватий, А. І. Методологія, методика та організація наукових досліджень [Текст] : Навчальний посібник / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко. – Тернопіль : Лілея, 2005. – 150 с.
 15. Гудзь, Н. В. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 9-21.
 16. Гудзь, Н. В. Оцінка в обліку та калькуляція [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 39-45.
 17. Гудзь, Н. В. Облік необоротних активів [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 64-89.
 18. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 201-240.
 19. Гудзь, Н. В. Облік доходів діяльності [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 304-328.
 20. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 217-268.
 21. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 157-191.
 22. Пушкар, М. С. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, В. З. Семанюк, Н. В. Гудзь. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 292.
 

Галещук Світлана Михайлівна

Опубліковано: 07 березня 2013

галещук світлана михайлівна

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галещук, Світлана Михайлівна  Облік і аналіз операцій в іноземній валюті [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Світлана Михайлівна Галещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 220 с.
 2. Галещук, Світлана Михайлівна  Облік і аналіз операцій в іноземній валюті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Світлана Михайлівна Галещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Галещук, С. Окремі питання обліку експортно-імпортних операцій на вітчизняних підприємствах / Світлана Галещук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 339-343.
 2. Галещук, Світлана Єврооблігації: дослідження сутності боргового інструменту, відображення у фінансовій звітності емітента та облік курсових різниць /Світлана Галещук //Журнал європейської економіки.– 2012.– Т. 11, № 2: черв.– С. 243-253.
 3. Галещук, С. Проблеми використання колективних валют у контексті регулювання валютного курсу і забезпечення стабільності єврозони / С. Галещук // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 121-128.
 4. Галещук, Світлана Перспективи оптимізації основних інструментів проведення валютної політики в Україні [Текст] / Світлана Галещук // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчен. [Тернопіль, 22-23 берез. 2012 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, Р. Є. Зварич [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 504-506.
 5. Галещук, С. Статус Національного банку України в сучасних умовах [Текст] / С. Галещук // Бюлетень Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи <<Банкківський аналітик>>. – 2010. – Вип. 2. – С. 40-42.
 6. Кундеус, О. М. Шляхи удосконалення обліку авансів в іноземній валюті на вітчизняних підприємствах / О. М. Кундеус, С. М. Галещук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – № 2. – C. 102-109.
 7. Галещук, С. Штучні нейронні мережі у прогнозуванні валютного ринку / Світлана Галещук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 3. – С. 101-114.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Галещук, С. М. Аналіз підходів до відображення операцій в іноземній валюті у фінансовій звітності підприємства [Текст] / С. М. Галещук // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 79-92.
 2. Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит : галузевий аспект [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 1 / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 357 с. – Із змісту : Галещук, С. М. – Особливості обліку безготівкових розрахунків у іноземній валюті в умовах інтеграції України в світовий економічний простір. С. 35-42.
 3. Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит : галузевий аспект [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 1 / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 357 с.
 4. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.