Голяш Ірина Дмитрівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

golyash

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Голяш, Ірина Дмитрівна Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсервну продукцію [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Дмитрівна Голяш.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 197 с.
 2. Голяш, Ірина Дмитрівна Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсервну продукцію [Текст]: автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Дмитрівна Голяш.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 17 с.

СТАТТІ:

 1. Голяш, І. Формування регіональних ринків плодоовочеконсервної продукції / І. Голяш // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 82-84.
 2. Голяш, І. Д. Аналіз інтелектуального капіталу підприємства / Ірина Голяш, Людмила Будник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 7. – С. 254-256.
 3. Данилюк, І. Використання аудиторських процедур з метою захисту корпоративної інформації [Електронний ресурс] / І. Данилюк, І. Голяш // «Управління розвитком». – 2011. – № 5. – С. 103-105.
 4. Голяш, І. Д. Проблеми зміцнення економічної безпеки підприємства в умовах загострення світової економічної кризи / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал Європейської економіки. – 2008. – № 4. – С. 412-422.
 5. Голяш, І. Д. Аудит прогнозної фінансової інформації: проблеми та перспективи розвитку / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал Європейської економіки. – 2009. – № 8. – С. 447-455.
 6. Голяш, І. Д. Проблема оцінки ризику аудиту / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 171-173.
 7. Голяш, І. Прогнозний аналіз ефективності функціонування підприємства / Ірина Голяш, Світлана Романів // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 95-97.
 8. Голяш, І. Д. Дослідження стану та тенденцій розвитку попиту на основі апроксимаційних моделей ЖЦТ / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 128-131.
 9. Голяш, І. Формування парадигм розвитку аудиту / Ірина Голяш // Журнал європейської економіки.– 2011.– № 3, т. 10.– С. 339-346.
 10. Голяш, І. Д. Формування професійної спрямованості студентів / І. Д. Голяш, Д. І. Голяш // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 46-49.
 11. Голяш, І. Д. Деякі питання методики економічного аналізу процесу прогнозування попиту на вітчизняному ринку / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 22-24.
 12. Голяш, І. Д. Аналіз еластичності попиту в практиці плодоовочеконсервних підприємств / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 190-193.
 13. Голяш, І. Аналіз маркетингових ризиків підприємства / Ірина Голяш, Ірина Данилюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 59-62.
 14. Голяш, І. Д. Аналіз попиту на продукцію: мікро- та макроекономічні аспекти / І. Д. Голяш // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 109-111.
 15. Голяш, І. Гносеологічний аспект дослідження процесів становлення та розвитку аудиту як науки / Ірина Голяш // Журнал європейської економіки. – 2012.– № 3, т. 11. – С. 319-325.
 16. Будник, Л. А. Принципи класифікації аудиторського контролю [Електронний ресурс] / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – Вип. 8 (29), ч. 2. – 2011.
 17. Голяш, І. Побудова маркетингової системи охорони здоров’я в Україні [Електронний ресурс] / Ірина Голяш, Наталія Галушка // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 13. – С. 15-18.
 18. Голяш, І. Використання результатів економічного аналізу в управлінні ризиком незатребуваності продукції / Ірина Голяш // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 117-120.
 19. Голяш, І. Обґрунтування теоретико-прикладних аспектів взаємозв’язку аудиту з іншими науками [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 276-278.
 20. Голяш, І. Д. Закономірності розвитку аудиторської науки / І. Д. Голяш // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ: зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.].– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012.– Секц. № 4: Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні.– С. 14-17.
 21. Голяш, І. Д. Роль та призначення аудиту для посилення безпеки інформаційних систем підприємства / І. Д. Голяш // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку: зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] /відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– С. 23-25.
 22. Голяш, І. Адаптація обліково-аналітичної системи до потреб стратегічного управління / Ірина Голяш, Людмила Будник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012 .– Вип. 11, ч. 2. – С. 126-129.
 23. Голяш, І. Д. Роль та призначення аудиту для посилення безпеки інформаційних систем підприємства [Текст] / І. Д. Голяш // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 23-25.
 24. Голяш, І. Д. Концепція протекціонізму в економіці України / І. Д. Голяш // Формування економічних відносин в умовах ринку. – 1998. – Вип. 2. – С. 377-378.
 25. Голяш, І. Д. Роль міжнародної допомоги в оздоровленні української економіки / І. Д. Голяш // Формування економічних відносин в умовах ринку. – 1998. – Вип. 2. – С. 317-318.
 26. Голяш, І. Д. Проблема збалансованості попиту і пропозиції в умовах інфляції / І. Д. Голяш // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – 1999. – Вип. 3. – С. 271-274.
 27. Голяш, І. Д. Проблеми обліку бартерних операцій в зовнішньоекономічній діяльності / І. Д. Голяш // Поступ в науку. – 2007. – № 3. – С. 24-26.
 28. Голяш, І. Д. Удосконалення аудиту на основі впровадження комп’ютерних інформаційних технологій / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Поступ в науку. – 2010. – С. 11-14.
 29. Голяш, І. Д. Контролінг в умовах застосування інформаційних технологій / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Поступ в науку. – 2011. – № 7. – С. 199-202.
 30. Голяш, І. Д. Кадровий аудит як елемент системи економічної безпеки підприємства / І. Д. Голяш // Контроль як фактор економічної безпеки підприємства. – 2012. – С. 15-20.
 31. Голяш, І. Д. Основні напрями вдосконалення методики проведення аналізу попиту / І. Д. Голяш // Наукові записки. – 1999. – С. 154-156.
 32. Голяш, І. Д. Використання аналізу беззбитковості для планування обсягів виробництва на плодоовочеконсервних підприємствах / І. Д. Голяш // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – № 4, ч. 1. – С. 66-69.
 33. Голяш, І. Д. Методичні аспекти аналізу сегментів ринку плодоовочеконсервної продукції / І. Д. Голяш // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2001. – Вип. 72. – С. 56-60.
 34. Голяш, І. Д. Формування інформаційної бази аналізу попиту в умовах необхідності прийняття вірних управлінських рішень / І. Д. Голяш // Проблеми економіки України. – 2001. – Вип. 8. – С. 156-158.
 35. Голяш, І. Д. Економічно-математичне моделювання попиту на плодоовочеві консерви / І. Д. Голяш // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2001. – Вип. 96. – С. 86-89.
 36. Голяш, І. Д. Планування обсягу виробництва на основі аналізу ризику незатребуваності продукції / І. Д. Голяш // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – № 5, ч. 2, т. 2. – С. 80-82.
 37. Голяш, І. Д. Проблема забезпечення якості аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства / І. Д. Голяш //Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 3. – С. 32-34.
 38. Голяш, І. Д. Проблеми та перспективи застосування контролінгу у вітчизняній практиці / І. Д. Голяш // Наукові записки. – 2003. – Вип. 12. – С. 57-59.
 39. Голяш, І. Д. Планування основних напрямів маркетингової стратегії вітчизняних підприємств у ринковій системі господарювання / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 3. – С. 44-48.
 40. Голяш, І. Д. Шляхи впровадження контролінгу в практику вітчизняних підприємств / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Вип.196, т. 4. – С. 945-950.
 41. Голяш, І. Д. Особливості розвитку теорії контролінгу в Україні / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Проблеми економіки України. – 2005. – Вип. 10. – С. 19-27.
 42. Голяш, І. Д. Особливості сучасного стану системи контролю та необхідність її реорганізації / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль – 2005. – Вип. 13. – С. 11-15.
 43. Голяш, І. Д. Теоретико-методологічні основи розвитку стратегічного аудиту / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 1 (12). – С. 139-144.
 44. Голяш, І. Д. Концепція маркетингового аудиту: проблеми теорії та практики / І. Д. Голяш, Н. Й. Галушка // Журнал європейської економіки. – 2008. – Т. 7, № 3. – С. 289-297.
 45. Голяш, І. Д. Проблеми та перспективи використання векселя у зовнішньоекономічній діяльності / І. Д. Голяш, Н. Й. Галушка // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 254, т. 1. – С. 282-292.
 46. Голяш, І. Д. Організація кадрового аудиту в системі управління трудовими ресурсами підприємства / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Інноваційна економіка. – 2009. – Вип. 1, № 11. – С. 104-107.
 47. Голяш, І. Д. Аудит вексельних операцій: організаційний аспект / І. Д. Голяш, Н. Й. Галушка // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 263, т. 4. – С. 946-953.
 48. Голяш, І. Д. Кадровий аудит: проблеми впровадження та перспективи застосування / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Економіка: проблеми теорії та практики. 2010. –  Вип. 264, т. 5. – С. 1385-1389.
 49. Голяш, І. Д. Проблеми підготовки фахівців з обліку і аудиту у вищих навчальних закладах / І. Д. Голяш // Аспект. – Донецьк, 2013. – № 20, т. 1 (2). – С. 61-65.
 50. Будник, Л. А. Оцінка системи внутрішнього контролю при дослідженні стратегічних ініціатив підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Інноваційна економіка. – 2013. – Вип. 6 (44). – С. 68-71.
 51. Голяш, І. Д. Проблеми організації екологічного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник, С. Р. Романів // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 65-67.
 52. Голяш, І. Д. Організаційні аспекти державного фінансового аудиту [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 3. – С. 827-830.
 53. Голяш, І. Д. Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. Р. Романів // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 5. – С. 225-230.
 54. Golyash, I. Issues Regarding Implementation of Computer Information Technologies into Auditing Practices (проіндексовано в наукометричній базі Scopus) / I. Golyash, S. Sachenko // IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. – Rende (Cosenza), Italy, 2009. – Р. 597-600.
 55. Голяш, І. Д. Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(1). - С. 130-133.
 56. Голяш, І. Д. Синергічний ефект взаємодії функцій управління в системі стратегічного контролінгу [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. І. Саченко // Контролінг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – 2012. – С. 24-27.
 57. Голяш, І. Д. Проблеми впровадження комп’ютерних інформаційних технологій в аудиторській практиці [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш // Вісник Української академії друкарства. – 2010. – Вип.1 (17). – С. 111-116.
 58. Голяш, І. Д. Аудит безпеки підприємства у сфері застосування інформаційних технологій [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. І. Саченко // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2012. – С. 90-95.
 59. Будник, Л. А. Класифікація державного аудиту / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С.661-665.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст]: монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.]; за заг. ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Карт-бланш, 2012.– 220 с.– До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 

Горун Марія Володимирівна

Опубліковано: 11 жовтня 2018

Кафедра екології та агрономії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Горун, Марія Володимирівна Територіальна організація Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району [Текст] : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 – економічна і соціальна географія / Горун Марія Володимирівна ; Львівський національний університет імені Івана Франка ; науковий керівник О. В. Заставецька. – Львів, 2013. – 210 с.
 2. Горун, Марія Володимирівна Територіальна організація Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Горун Марія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2013. - 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Коваль, Л. М. Сакрально-релігійний туризм на Хмельниччини: надбання історико-архітектурної спадщини / Л. М. Коваль, В. С. Церклевич, М. В. Горун // Географія та туризм. - 2014. - Вип. 27. - С. 119-129.
 2. Горун, М. В. Кластер – основна модель розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М.В. Горун // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 23. - С. 167-174.
 3. Горун, М. В. Розвиток інфраструктури у Гусятинському рекреаційному центрі [Електронний ресурс] / М.В. Горун // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 20. - С. 192-198.
 4. Горун, М. В. Аналіз інвестиційної привабливості Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району [Електронний ресурс] / М. В. Горун // Інноваційна економіка. - 2013. - № 5. - С. 128-131.
 5. Горун, М. В. Розвиток туристично-рекреаційного господарства в Гусятинсько-Сатанівському рекреаційному районі / М. В. Горун // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 519:520: Географія. – С. 61-64.
 6. Горун, М. В. Значення маркетингових досліджень для розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки – № 6. – Хмельницький, Хмельницький національний університет, 2010 – С. 149 – 151.
 7. Стадницький, Ю. І. Етнотуристичний потенціал Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / Ю. І. Стадницький, О. В. Лопатовська, М. В. Горун // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Збірник наукових праць. Серія : Економічні науки – Чернігів, Чернігівський державний технологічний університет, 2012 – № 2 (58) – С. 121–124.
 8. Горун, М. В. Перспективи формування Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного кластера / М. В. Горун // Часопис соціально-економічної географії : Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2012. - Вип. 12 (1). – С. 172-176.
 9. Горун, М. В. Функціональне зонування Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Історія української географії. Всеукраїнський науково-практичний часопис. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2012. – Вип. 26. – С. 128-131.
 10. Горун, М. В. Проблеми і перспективи розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун, О. М. Горобець // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–18 травня 2009 р. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – С. 161-163.
 11. Горун М. В. Розвиток рекреаційного господарства Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін ХХІ століття : Тези доповідей І Всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 червня 2010 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2010. – С. 133-134.
 12. Горун М. В. Санаторно-курортне господарство Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін ХХІ століття : Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2011 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2011. – С. 98-102.
 13. Горун М. В. Розвиток туристично-рекреаційної діяльності в Гусятинсько-Сатанівському рекреаційному районі // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту – № 1 (1). – Хмельницький, ХКТЕІ, 2011 – С. 132–140.
 14. Горун М. В. Аналіз історико-культурних рекреаційних ресурсів Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції-семінару, 9-10 грудня 2011 р. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2012 – С. 95-100.
 15. Горун М. В. Територіальна організація Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / О. В. Заставецька, М. В. Горун // Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2013 р. – Тернопіль-Форос : ТНЕУ, 2013. – С. 127-129.
 16. Горун М.В. Аналіз позицій санаторно-курортного господарства України на світовому ринку лікувально-оздоровчого туризму / М.В. Горун / Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності : зб. матер. Між нар. наук.-практ. конф. (Львів, 28 березня 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2014. – С. 180-185.
 17. Горун М.В. Аналіз природних та суспільно-географічних чинників функціонування Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М.В. Горун / Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 21-23 травня 2015р. – Тернопіль : СМТ «Тайп», 2015. – С. 373-375.
 18. Горун М.В. Історико-культурні гомогенні ресурси Хмельницької області: стан збереження і можливості використання у міжнародному туризмі / М.В. Горун, Є. Чернякова // Маєток. Науково-краєзнавчий збірник Державного історико-культурного заповідника «Самчики» – Самчики, 2015. – С. 281 – 286.
 19. Горун М.В. Науково-краєзнавчі осередки Хмельниччини у розвику рекреаційно-туристичної справи / М.В. Горун, А. Стефанюк // Маєток. Науково-краєзнавчий збірник Державного історико-культурного заповідника «Самчики» – Самчики, 2015. – С. 289 – 293.
 20. Горун М.В. Історичні фестивалі та військово-історичні реконструкції у історико-культурних заповідниках Хмельницької області як основа для розвитку туризму / М.В. Горун, Ю. Кітнік // Маєток. Науково-краєзнавчий збірник Державного історико-культурного заповідника «Самчики» – Самчики, 2015. – С. 289 – 293.
 21. Горун М.В. Лікувально-оздоровчий туризм у системі рекреаційної діяльності та особливості його територіальної організації / М.В. Горун, О.С. Дзяна, Ю.В. Кітнік // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали Х Міжнародної наукової конференції, 7-9 жовтня 2016р. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2016.
 22. Горун М.В. Особливості впровадження методики продуктивного навчання при вивченні географії у економічних вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації / М.В. Горун / Трансформація українських наукових пошуків на грані тисячоліть : Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїї конференції (м. Тернопіль, Україна, 5 грудня 2017 року) / Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2018. – Вип. 7. – С. 47 – 49.
 

Гуцал Ігор Степанович

Опубліковано: 08 вересня 2011

gutsal

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуцал, Ігор Степанович Дієвість кредитного механізму в економіці України [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Гуцал Ігор Степанович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 425 с.
 2. Гуцал, Ігор Степанович Дієвість кредитного механізму в економіці України [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Гуцал Ігор Степанович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 31 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гуцал, І. "Базель ІІ" та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків / Ігор Гуцал, Василь Брич, О. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 11-16.
 2. Гуцал, І. Економічна оцінка оптимальної величини капіталу банків / Ігор Гуцал, Аліна Давлетова // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 60-64.
 3. Гуцал, І. Методичні аспекти управління кредитним портфелем / І. Гуцал, М. Сенюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 121-124.
 4. Гуцал, І. Оцінка кредитоспроможності суб'єктів господарювання з врахуванням кредитного ризику / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 101-106.
 5. Гуцал, І. Правові основи формування кредитної політики комерційних банків / І. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 2. – С. 13-17.
 6. Гуцал, І. Регулювання ризиковості кредитування малого бізнесу: мікроекономічний аспект / І. Гуцал, М. Фастовець // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 114-120.
 7. Гуцал, І. Розмежування функцій у процесі кредитування - шляхи підвищення його ефективності / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 72-73.
 8. Гуцал, І. Стан та перспективи мікрокредитування в Україні / І. Гуцал, Р. Синоверський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 111-115.
 9. Гуцал, І. С. Глобалізація та шляхи розвитку вітчизняної банківської системи / І. С. Гуцал // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 90-96.
 10. Гуцал, І. С. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків / І. С. Гуцал, А. О. Тимків // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 78-87.
 11. Гуцал, І. Регіональні аспекти у формування кредитної політики комерційними банками України / І. Гучал // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 214-219.
 12. Гуцал, І. Кредитна політика держави, її цілі та механізм реалізації / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 113-117.
 13. Гуцал, І. Регіональне позиціювання малих та середніх банків на вітчизняному кредитному ринку / Ігор Гуцал, О. Сеньковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 104-107.
 14. Гуцал, І. Ризик-менеджмент в системі управління банком / Ігор Гуцал, Анна Петриків // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 148-151.
 15. Гуцал, І. Аналітична оцінка кругообороту обігових коштів та параметри участі кредиту в їх формуванні / І. Гуцал // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 226-231.
 16. Гуцал, І. Участь банків у забезпеченні регіональної інноваційно-інвестиційної стратегії /Ігор Гуцал //Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту /В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 108-112.
 17. Гуцал, І. Мотиваційні підходи до формування кредитного портфеля комбанками України / Ігор Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 80-83.
 18. Гуцал, І. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України / Ігор Гуцал, Анна Петриків // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 329-333.
 19. Гуцал, І. Параметри ефективності банківського кредитування суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / І. Гуцал // Наукові записки ТДПУ ім. Гнатюка. – 2000. – № 6.
 20. Гуцал, І. Проблеми формування підходів до визначення сутності ризику як економічної категорії [Електронний ресурс] / І. Гуцал, А. Тимків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 2007.
 21. Гуцал, І. Кредитний портфель та ліквідність комерційних банків / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 70–74.
 22. Гуцал, І. Основні аспекти депозитарної політики комерційних банків у перехідний до ринку період / І. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 57-59.
 23. Гуцал, І. Принципи та умови реалізації кредитного механізму в економічній системі України / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Гнатюка. Сер.: «Економіка». – 2001. – №8. – С. 88-93.
 24. Гуцал, І. С. Роль інвестиційних ризиків у банківській діяльності в сучасних економічних умовах / І. С. Гуцал, О. В. Григораш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 233-236.
 25. Гуцал, І. С. Банківська система України: стан і перспективи [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал, Я. І.Чайковський // Банківська справа. – 1998. – № 2. – С. 40–43.
 26. Гуцал, І. С. Банківська система України сьогодні: основні проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський // Фінанси України. – 1997. – № 8. – С. 42–47.
 27. Гуцал, И. С. Функциональный аспект моделирования состояния оборотних средств промышленности / И. С. Гуцал, В. В. Шокун, С. В. Бондаренко // Автоматизация технологий планирования в союзной республике. – К. : ГЛАВНИИВЦ, 1988.
 28. Гуцал, І. С. Деякі оцінки ефективності реальних інвестиційних програм / І. С. Гуцал, Б. Г. Сенів // Збірник наукових праць. – Тернопіль, 1997.
 29. Гуцал, І. С. До питання кредитних ризиків та методів управління ними / І. С. Гуцал, В. О. Ткачук  // Збірник наукових праць Тернопільської академії народного господарства. – 1997. – Вип. 1.
 30. Гуцал, І. С. Робота банків з проблемними кредитами / І. С. Гуцал // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – 1999. – № 2.
 31. Гуцал, І. С. Основні аспекти депозитної політики комерційних банків в перехідний до ринку період / І. С. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9.
 32. Гуцал, І. С. Робота банків з проблемними кредитами / І. С. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 14.
 33. Гуцал, І. С. Мотиваційні фактори у забезпеченні ефективності кредитування / І. С. Гуцал // Банківська справа. – 2002. – № 3.
 34. Гуцал, І. С. Процентні ставки за кредитами / І. С. Гуцал // Фінанси України. – 2002. – № 11.
 35. Гуцал, І. С. Аналітична оцінка дієвості кредитного механізму в економіці України / І. С. Гуцал // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12.
 36. Гуцал, І. С. Аспекти організаційного забезпечення процесу кредитування суб'єктів підприємництва / І. С. Гуцал // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип. 7.
 37. Гуцал, І. С. Прогнозування кредитних ресурсів комерційними банками - основа формування кредитного портфеля / І. С. Гуцал // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8.
 38. Гуцал, І. С. Глобалізація і роль малих банків у регіональному розвитку / І. С. Гуцал // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні. – Львів, 2004. – С. 72-75.
 39. Гуцал, І. С. «Базель II» та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків / І. Гуцал, В. Брич, О. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 5-2. – С. 11-16.
 40. Гуцал, І. С. Проблеми та перспективи інвестиційного кредитування в Україні / І. С. Гуцал // Ефективність інвестиційного процесу в Україні: стан, проблеми та перспективи. – Тернопіль, 2005.
 41. Гуцал, І. С. Економічний капітал в системі управління банківськими ризиками / І. С. Гуцал, О. В. Вовк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 5. – С. 13-17.
 42. Гуцал, І. С. Кредитування інвестиційних проектів створення логістичних центрів [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал // Ефективна економіка. – 2011. – № 11.
 43. Гуцал, І. С. Управлінські засади кредитного забезпечення вітчизняного малого та середнього бізнесу / І. С. Гуцал, А. В. Петриків, Л. Семотюк // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 80-87.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуцал, І. С. Участь банків у забезпеченні регіональної інноваційно-інвестиційної стратегії [Текст] / І. С. Гуцал // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 231-238.
 2. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 3. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 4. Становлення доктрини фінансової системи України : монографія / за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 196 с.
 5. Гуцал, І. С. Роль банків як фінансових посередників та вдосконалення їх взаємовідносин зі суб'ктами господарювання [Текст] / І. С. Гуцал, Я. М. Фаріон // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 218-235.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 7. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Гуцал, І. С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в трансформаційній економіці України [Текст] / І. С. Гуцал. – Львів : Бібльос, 2001. – 244 с.
 2. Гуцал, І. С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період [Текст] / І. С. Гуцал. – Тернопіль : Збруч, 1999. – 311 с.
 3. Гуцал, І. Основи методології наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Гуцал, Н. З. Бицька. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 103 с.
 4. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.
 5. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.
 6. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред Б. Л. Луціва. - 2-ге вид., переробл. - Тернопіль : Карт-бланш, 2000. - 225 с.
 

Галасюк Олена Володимирівна

Опубліковано: 26 січня 2017

galasyuk

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Галасюк, О. Страховий маркетинг теоретико-концептуальні засади [Електронний ресурс] / Олена Галасюк // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 30-37.
 2. Галасюк, О. В. Особливості процессу продажу страхових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2, ч. І. – С. 204-205.
 3. Галасюк, О. Аналіз фінансової звітності страхових компаній / Олена Галасюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. –Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 400-403.
 4. Галасюк, О. В. Страхування - складова частина фінансової діяльності держави / О. В. Галасюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 282-284.
 5. Галасюк, О. В. Теоретичні засади та структура формування фінансових ресурсів страхової компанії [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 219-224.
 6. Галасюк, О. Маркетингова стратегія страхової компанії у здійсненні страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів [Електронний ресурс] / Олена Галасюк.
 7. Галасюк, О. В. Особливості Інноваційної моделі страхового продукту [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Інноваційна економіка.– С. 206-209.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 

Гордополова Наталія Василівна

Опубліковано: 21 лютого 2012

gordopolova-natalya-vasilvna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гордополова, Н. В. Совершенствование учета в государственной комиссионой торговле непровольственными товарами в условиях использования ЭВМ [Текст] : Дисс...канд.экон.наук / Н. В. Гордополова ; 08.00.12-бухгалтерский учет и анализ хоз.деятельности. — К., 1985. — 148с.
 2. Гордополова, Н. В. Совершенствование учета в государственной комиссионой торговле непровольственными товарами в условиях использования ЭВМ [Текст] : автореферат дисс...канд.экон.наук / Н. В. Гордополова; 08.00.12-бухгалтерский учет и анализ хоз.деятельности. — К., 1985. — 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Гордополов, В. Застосування факторного аналізу при оцінці фінансових результатів діяльності підприємства / Володимир Гордополов, Наталія Гордополова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 95-98.
 2. Гордополова, Н. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління трансакційними витратами [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 62-64.
 3. Гордополова, Н. Організаційно-методичні аспекти обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі / Наталія Гордополова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 78-80.
 4. Гордополова, Н. В. Теорія і практика організації обліку фінансових інвестицій [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, Н. М. Головай // Ефективна економіка : електрон. видання. – 2011. –  № 12 -62.
 5. Волинець, В. І. Автоматизований облік і аналіз забезпечення наступних витрат і доходів майбутніх періодів [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов  // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – 2011. – Вип. 36. – С. 58-62.
 6. Волинець, В. І. Автоматизований аналіз фінансового стану підприємств в системі «1С: Бухгалтерія» [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордоподова, І. В. Мельничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 33, ч. ІІІ. – С. 96-101.
 7. Волинець, В. І. Новий сценарій фінансового аналізу діяльності підприємств для аналітичної інформаційної системи "Audit Express" [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 36, ч. ІІ, т. 2. – С. 28-35.
 8. Волинець, В. І. Автоматизований облік забезпечення наступних витрат і платежів [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 27, ч. ІІІ. – С. 80-84.
 9. Волинець, В. І. Автоматизований облік запасів підприємств громадського харчування [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Спецвип. 29, ч. 1. – С. 17-22.
 10. Головай, Н. М. Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. праць Харківського національного економічного університету. – Харків : ХНАДУ, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 93-99.
 11. Гордополова, Н. В. Нормативно-правові акти, що мають значення при аналізі прибутковості підприємства / Н. В. Гордополова // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 438-441.
 12. Гордополова, Н. В. Функція фінансових посередників на ринку цінних паперів / Н. В. Гордополова, В. В. Новодворська // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 85-88.
 13. Гордополова, Н. В. Шляхи реформування пенсійної системи та надання соціальної допомоги в Україні / Н. В. Гордополова, Л. Панчук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 267-273.
 14. Гордополова, Н. В. Проблеми обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку / Н. В. Гордополова // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2-3 (15-16). – С. 53-54.
 15. Гордополова, Н. В. Облік надання послуг в інформаційній системі автоматизованого обліку 1С: бухгалтерія / Н. В. Гордополова, В. І. Волинець, Л. В. Волинець // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 116-121.
 16. Гордополова, Н. В. Аспекти побудови фінансового та управлінського обліку витрат / Н. В. Гордополова, А. М. Маслоїд // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 113-116.
 17. Гордополова, Н. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо покращення фінансових результатів / Н. В. Гордополова, І. М. Месюра // Прогресивні наукові технології в науці та освіті : зб. наук. праць. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2007. – С. 208-211.
 18. Гордополова, Н. В. Інформаційне забезпечення управління витратами / Н. В. Гордополова, С. В. Москалюк // Прогресивні наукові технології в науці та освіті : зб. наук. праць. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2007. – С. 216-220.
 19. Гордополов, Н. В. Информационные системы и технологии учета затрат и калькуляции себестоимости продукции / Н. В. Гордополова, В.  Ю. Гордополов // Российская Федерация. Стратегия развития в ХХІ веке: институты, инфраструктура, инновации и инвестиции : сб. ст. по итогам междун. филос.-экон. чтений «Экономика знаний». –Архангельск, 2008. – С. 83-85.
 20. Гордополова, Н. В. Внедрение инновационных технологий в процесс подготовки высококвалифицированных кадров / Н. В. Гордополова,  В. Ю. Гордополов // Международная «Лига развития науки и образований» (Россия - Италия). Актуальные вопросы образования и науки. – 2010. – № 3-4. – С. 86-90.
 21. Гордополова, Н. В. Проблеми непрямого оподаткування в Україні / Н. В. Гордополова, Т. М. Мараховська  // Економіка і підприємництво, стан та перспективи. – К. : КДТЕУ, 1999. – С. 33-38.
 22. Гордополова, Н. В. Особливості підготовки молоді до підприємницької діяльності / Н. В. Гордополова, Н. А. Яковишина // Сучасні інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2000. – С. 141-142.
 23. Гордополова, Н. В. Щодо питання оцінки та обліку основних засобів / Н. В. Гордополова, Т. М. Мараховська  // Економіка і підприємництво: стан та перспективи. – К. : КДТЕУ, 2000. – С. 409-413.
 24. Гордополова, Н. В. Амортизація та її роль в інвестиційному процесі / Н. В. Гордополова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2002. – Ч. 2. – С. 270-275.
 25. Гордополова, Н. В. Фінансовий та податковий облік витрат, пов’язаних з утриманням і поліпшенням основних засобів / Н. В. Гордополова, Н. М. Головай, В. Ю. Гордополов // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 2, т. 2 (50). – С. 73-75.
 26. Гордополова, Н. В. Облік і аудит ефективності використання нематеріальних активів / Н. В. Гордополова //  Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2003. – № 4 (26). – С. 86-91.
 27. Гордополова, Н. В. Проблеми розвитку сфери товарного обігу в регіоні / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2003. – Вип. ІУ. – С. 129-137.
 28. Гордополова, Н. В. Проблеми спрощеного оподаткування підприємств малого бізнесу в Україні / Н. В. Гордополова, Н. О. Ромашевська, В. І. Волинець // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2005. – № 7. – С. 28-33.
 29. Гордополова, Н. В. Проблеми розвитку туризму в Україні / Н. В. Гордополова, О. Т. Бровко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. 3. – С. 26-29.
 30. Гордополова, Н. В. До проблеми підвищення ефективності управління оборотними активами /  Н. В. Гордополова, О. Т. Бровко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – 2005. – № 58, т. 2. – С. 83-85.
 31. Гордополова, Н. В. Методика аудиту звіту про рух грошових коштів / Н. В. Гордополова, В. В. Ясишена // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч. ІІ. – С. 111-116.
 32. Гордополова, Н. В. Структурно-логічна схема розкриття змісту облікової політики / Н. В. Гордополова, І. М. Сисоєва // Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства : зб. наук. праць. – Донецьк : ДІРСП, 2011. – Вип. 5. – С. 104-108.
 33. Гордополова, Н. В.  Бюджетування в умовах комп’ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 3 (69). – С. 48-54.
 34. Гордополова, Н. В. Облік витрат за центрами відповідальності в системі бюджетування торговельних підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова,  В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25, ч. І. – С. 82-86.
 35. Гордополова, Н. В. Перспективи розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку / Н. В. Гордополова, Н. М. Головай, В. Ю. Гордополов //  Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип. 20/1. – С. 96-99.
 36. Гордополова, Н. В. Виявлення порушень у процесі аудиту фінансової звітності підприємства /  Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов, О. О. Грабенко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. –  № 2 (47). – С. 70-75.
 37. Гордополова, Н. В. Напрями вдосконалення обліку транспортно-заготівельних витрат [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов, І. В. Старосуд // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 2. - С. 160-163.
 38. Волинець, В. І. Новий автоматизований звіт для аналізу дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, Н. М. Головай // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 143-146.
 39. Головай, Н. М. Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 1. - С. 2-36.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2012 . – 201 с. 
 2. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудити : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова . -2-ге вид., переробл., і доповн. - Тернопіль : Крок , 2013. - 145с.
 3. Волинець , В. І. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті : практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова , - Тернопіль : Крок, 2013. - 260с.
 4. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. -Тернопіль : Крок , 2013- 189с.
 5. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2011. - 201с.
 

Гончар Людмила Іванівна

Опубліковано: 28 січня 2013

gonchar-lyudmila-vanvna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь : кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гончар, Людмила Іванівна Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Гончар Людмила Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2005. - 278 с.
 2. Гончар, Людмила Іванівна Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Гончар Людмила Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2005. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті:

 1. Дудко, О. Математична модель системи підтримки прийняття рішень для автоматизації організаційного управління інститутом / Остап Дудко, Людмила Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 129-153.
 2. Гончар, Л. Забезпечення інформаційної підтримки управління підприємством / Л. Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – випуск 4. – С.20-25.
 3. Кушнір, О. К. Інтервальне оцінювання збитків навколишньому середовищу внаслідок діяльності автотранспорту [Електронний ресурс] / О. К. Кушнір, М. П. Дивак, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2011. – № 83.– С. 92-106.
 4. Гончар, Л. І. Підтримка прийняття рішень в організаційному управлінні інститутом / Л. І. Гончар, О. І. Дудко // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у III тисячолітті : зб. наук. праць. – Рівне : РЕГІ, 2000. – С. 399-403.
 5. Gonchar, L. Computer Support of Bisiness-Processes and Multi-Perspective Management as Basic of Business Operation / L. Gonchar, T. Lendyuk // Proceeding  of Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing System : Technology and Applications  IDAACS. – Lviv, Ukraine, 2003. – P. 508-517.
 6. Shevchuk,  R. Method of Converting Speech Codec Format between GSM 06.20 and G.729 / R. Shevchuk, P. Byкovyy, L. Gonchar // Proceedings of the 4 IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications  IDAACS. – Dortmund, Germany, 2007. – P. 686-689.
 7. Pukas, А. Mathematical Models of the Closed Business Situation / A. Pukas, L. Gonchar // International Workshop on Inductive Modelling IWIM. – Prague, 2007. – P. 35-38.
 8. Pasichnyk, N. Parametric Identifiication Methods of the Model of Website’s Attendance / N. Pasichnyk, L. Honchar // TCSET”14 “Modern problems of radio engineering, telecommunication and computer science”.  – Lviv, Ukraine, 2014. – P. 93-94.
 9. Саченко, А. INTRANET – мережа ІКІТ / А. Саченко, Л. Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – № 4. – С. 122-124.
 10. Гончар, Л. Комп'ютеризована система підтримки прийняття рішень в організаційному управлінні / Л. Гончар // Вісник ХДПУ. – Х. : ХДПУ, 2000. – № 9. – С. 19-22.
 11. Гончар, Л. Використання математичних моделей підтримки прийняття рішень для організаційного управління інститутом / Л. Гончар, О. Дудко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – К. : КНЕУ, 2001. – № 65. – С. 197-204.
 12. Гончар, Л. Використання сучасних методів і технологій в процесі бізнесової діяльності суб′єктів господарювання / Л. Гончар, Т. Лендюк // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті : зб. наук. праць. – Черкаси : Брама – ІСЕУЕП, 2003. – С. 15-24.
 13. Гончар, Л. Засоби комп′ютеризованої підтримки управлінських рішень / Л. Гончар // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2004. – № 2. – С. 552-560.
 14. Ситник, В. Ф. Методи дейтамайнінгу та їх характеристики / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2004. – № 71. – С. 171-188.
 15. Ситник, В. Ф. Моделювання ключових показників (індикаторів) діяльності підприємства / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар, Б. О. Тішков // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – № 74. – С. 78-87.
 16. Гончар, Л. Застосування Data Mining в бізнесовій діяльності / Л. Гончар, Д. Чирка // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – № 16. – С. 163-171 .
 17. Ситник, В. Ф. Цільове лінійне програмування : концепція та приклади / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – № 75. – С. 26-40.
 18. Ситник, В. Ф. Організаційні та інструментальні засади  багатовимірного індикативного аналізу із побудовою гіперкубу даних / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар, Д. М. Чирка // Менеджмент : зб. наук. праць. – К., 2007. – № 7. – С. 194-198.
 19. Гончар, Л. Математичні моделі закритих бізнесових ситуацій / Л. Гончар  // Менеджмент : зб. наук. праць. – К., 2008. – № 9. – С. 105-109.
 20. Гончар, Л. Використання технології OLAP в системах підтримки прийняття рішень / Л. Гончар, Т. Гончар // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – С. 130-134.
 21. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.
 22. Honchar L. Evaluation of losses of Kam’yanets’ – Podil’skiy as a result of the harmful emissions by motor transport / Lyudmyla Honchar, Mykhailo Shpintal, Oksana Kushnir // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХХ Міжнародної конференції TCSET2010, присвяченої 165-й річниці заснування Національного університету «Львівська політехніка», 23–27 лютого 2010 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 322. – Bibliography: 5 titles.