Гордополова Наталія Василівна

Опубліковано: 21 лютого 2012

gordopolova-natalya-vasilvna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гордополова, Н. В. Совершенствование учета в государственной комиссионой торговле непровольственными товарами в условиях использования ЭВМ [Текст] : Дисс...канд.экон.наук / Н. В. Гордополова ; 08.00.12-бухгалтерский учет и анализ хоз.деятельности. — К., 1985. — 148с.
 2. Гордополова, Н. В. Совершенствование учета в государственной комиссионой торговле непровольственными товарами в условиях использования ЭВМ [Текст] : автореферат дисс...канд.экон.наук / Н. В. Гордополова; 08.00.12-бухгалтерский учет и анализ хоз.деятельности. — К., 1985. — 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Гордополов, В. Застосування факторного аналізу при оцінці фінансових результатів діяльності підприємства / Володимир Гордополов, Наталія Гордополова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 95-98.
 2. Гордополова, Н. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління трансакційними витратами [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 62-64.
 3. Гордополова, Н. Організаційно-методичні аспекти обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі / Наталія Гордополова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 78-80.
 4. Гордополова, Н. В. Теорія і практика організації обліку фінансових інвестицій [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, Н. М. Головай // Ефективна економіка : електрон. видання. – 2011. –  № 12 -62.
 5. Волинець, В. І. Автоматизований облік і аналіз забезпечення наступних витрат і доходів майбутніх періодів [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов  // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – 2011. – Вип. 36. – С. 58-62.
 6. Волинець, В. І. Автоматизований аналіз фінансового стану підприємств в системі «1С: Бухгалтерія» [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордоподова, І. В. Мельничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 33, ч. ІІІ. – С. 96-101.
 7. Волинець, В. І. Новий сценарій фінансового аналізу діяльності підприємств для аналітичної інформаційної системи "Audit Express" [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 36, ч. ІІ, т. 2. – С. 28-35.
 8. Волинець, В. І. Автоматизований облік забезпечення наступних витрат і платежів [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 27, ч. ІІІ. – С. 80-84.
 9. Волинець, В. І. Автоматизований облік запасів підприємств громадського харчування [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Спецвип. 29, ч. 1. – С. 17-22.
 10. Головай, Н. М. Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. праць Харківського національного економічного університету. – Харків : ХНАДУ, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 93-99.
 11. Гордополова, Н. В. Нормативно-правові акти, що мають значення при аналізі прибутковості підприємства / Н. В. Гордополова // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 438-441.
 12. Гордополова, Н. В. Функція фінансових посередників на ринку цінних паперів / Н. В. Гордополова, В. В. Новодворська // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 85-88.
 13. Гордополова, Н. В. Шляхи реформування пенсійної системи та надання соціальної допомоги в Україні / Н. В. Гордополова, Л. Панчук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 267-273.
 14. Гордополова, Н. В. Проблеми обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку / Н. В. Гордополова // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2-3 (15-16). – С. 53-54.
 15. Гордополова, Н. В. Облік надання послуг в інформаційній системі автоматизованого обліку 1С: бухгалтерія / Н. В. Гордополова, В. І. Волинець, Л. В. Волинець // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 116-121.
 16. Гордополова, Н. В. Аспекти побудови фінансового та управлінського обліку витрат / Н. В. Гордополова, А. М. Маслоїд // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 113-116.
 17. Гордополова, Н. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо покращення фінансових результатів / Н. В. Гордополова, І. М. Месюра // Прогресивні наукові технології в науці та освіті : зб. наук. праць. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2007. – С. 208-211.
 18. Гордополова, Н. В. Інформаційне забезпечення управління витратами / Н. В. Гордополова, С. В. Москалюк // Прогресивні наукові технології в науці та освіті : зб. наук. праць. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2007. – С. 216-220.
 19. Гордополов, Н. В. Информационные системы и технологии учета затрат и калькуляции себестоимости продукции / Н. В. Гордополова, В.  Ю. Гордополов // Российская Федерация. Стратегия развития в ХХІ веке: институты, инфраструктура, инновации и инвестиции : сб. ст. по итогам междун. филос.-экон. чтений «Экономика знаний». –Архангельск, 2008. – С. 83-85.
 20. Гордополова, Н. В. Внедрение инновационных технологий в процесс подготовки высококвалифицированных кадров / Н. В. Гордополова,  В. Ю. Гордополов // Международная «Лига развития науки и образований» (Россия - Италия). Актуальные вопросы образования и науки. – 2010. – № 3-4. – С. 86-90.
 21. Гордополова, Н. В. Проблеми непрямого оподаткування в Україні / Н. В. Гордополова, Т. М. Мараховська  // Економіка і підприємництво, стан та перспективи. – К. : КДТЕУ, 1999. – С. 33-38.
 22. Гордополова, Н. В. Особливості підготовки молоді до підприємницької діяльності / Н. В. Гордополова, Н. А. Яковишина // Сучасні інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2000. – С. 141-142.
 23. Гордополова, Н. В. Щодо питання оцінки та обліку основних засобів / Н. В. Гордополова, Т. М. Мараховська  // Економіка і підприємництво: стан та перспективи. – К. : КДТЕУ, 2000. – С. 409-413.
 24. Гордополова, Н. В. Амортизація та її роль в інвестиційному процесі / Н. В. Гордополова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2002. – Ч. 2. – С. 270-275.
 25. Гордополова, Н. В. Фінансовий та податковий облік витрат, пов’язаних з утриманням і поліпшенням основних засобів / Н. В. Гордополова, Н. М. Головай, В. Ю. Гордополов // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 2, т. 2 (50). – С. 73-75.
 26. Гордополова, Н. В. Облік і аудит ефективності використання нематеріальних активів / Н. В. Гордополова //  Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2003. – № 4 (26). – С. 86-91.
 27. Гордополова, Н. В. Проблеми розвитку сфери товарного обігу в регіоні / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2003. – Вип. ІУ. – С. 129-137.
 28. Гордополова, Н. В. Проблеми спрощеного оподаткування підприємств малого бізнесу в Україні / Н. В. Гордополова, Н. О. Ромашевська, В. І. Волинець // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2005. – № 7. – С. 28-33.
 29. Гордополова, Н. В. Проблеми розвитку туризму в Україні / Н. В. Гордополова, О. Т. Бровко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. 3. – С. 26-29.
 30. Гордополова, Н. В. До проблеми підвищення ефективності управління оборотними активами /  Н. В. Гордополова, О. Т. Бровко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – 2005. – № 58, т. 2. – С. 83-85.
 31. Гордополова, Н. В. Методика аудиту звіту про рух грошових коштів / Н. В. Гордополова, В. В. Ясишена // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч. ІІ. – С. 111-116.
 32. Гордополова, Н. В. Структурно-логічна схема розкриття змісту облікової політики / Н. В. Гордополова, І. М. Сисоєва // Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства : зб. наук. праць. – Донецьк : ДІРСП, 2011. – Вип. 5. – С. 104-108.
 33. Гордополова, Н. В.  Бюджетування в умовах комп’ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 3 (69). – С. 48-54.
 34. Гордополова, Н. В. Облік витрат за центрами відповідальності в системі бюджетування торговельних підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова,  В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25, ч. І. – С. 82-86.
 35. Гордополова, Н. В. Перспективи розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку / Н. В. Гордополова, Н. М. Головай, В. Ю. Гордополов //  Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип. 20/1. – С. 96-99.
 36. Гордополова, Н. В. Виявлення порушень у процесі аудиту фінансової звітності підприємства /  Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов, О. О. Грабенко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. –  № 2 (47). – С. 70-75.
 37. Гордополова, Н. В. Напрями вдосконалення обліку транспортно-заготівельних витрат [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов, І. В. Старосуд // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 2. - С. 160-163.
 38. Волинець, В. І. Новий автоматизований звіт для аналізу дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, Н. М. Головай // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 143-146.
 39. Головай, Н. М. Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 1. - С. 2-36.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2012 . – 201 с. 
 2. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудити : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова . -2-ге вид., переробл., і доповн. - Тернопіль : Крок , 2013. - 145с.
 3. Волинець , В. І. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті : практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова , - Тернопіль : Крок, 2013. - 260с.
 4. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. -Тернопіль : Крок , 2013- 189с.
 5. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2011. - 201с.
 

Гончар Людмила Іванівна

Опубліковано: 28 січня 2013

gonchar-lyudmila-vanvna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь : кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гончар, Людмила Іванівна Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Гончар Людмила Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2005. - 278 с.
 2. Гончар, Людмила Іванівна Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Гончар Людмила Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2005. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті:

 1. Дудко, О. Математична модель системи підтримки прийняття рішень для автоматизації організаційного управління інститутом / Остап Дудко, Людмила Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 129-153.
 2. Гончар, Л. Забезпечення інформаційної підтримки управління підприємством / Л. Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – випуск 4. – С.20-25.
 3. Кушнір, О. К. Інтервальне оцінювання збитків навколишньому середовищу внаслідок діяльності автотранспорту [Електронний ресурс] / О. К. Кушнір, М. П. Дивак, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2011. – № 83.– С. 92-106.
 4. Гончар, Л. І. Підтримка прийняття рішень в організаційному управлінні інститутом / Л. І. Гончар, О. І. Дудко // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у III тисячолітті : зб. наук. праць. – Рівне : РЕГІ, 2000. – С. 399-403.
 5. Gonchar, L. Computer Support of Bisiness-Processes and Multi-Perspective Management as Basic of Business Operation / L. Gonchar, T. Lendyuk // Proceeding  of Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing System : Technology and Applications  IDAACS. – Lviv, Ukraine, 2003. – P. 508-517.
 6. Shevchuk,  R. Method of Converting Speech Codec Format between GSM 06.20 and G.729 / R. Shevchuk, P. Byкovyy, L. Gonchar // Proceedings of the 4 IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications  IDAACS. – Dortmund, Germany, 2007. – P. 686-689.
 7. Pukas, А. Mathematical Models of the Closed Business Situation / A. Pukas, L. Gonchar // International Workshop on Inductive Modelling IWIM. – Prague, 2007. – P. 35-38.
 8. Pasichnyk, N. Parametric Identifiication Methods of the Model of Website’s Attendance / N. Pasichnyk, L. Honchar // TCSET”14 “Modern problems of radio engineering, telecommunication and computer science”.  – Lviv, Ukraine, 2014. – P. 93-94.
 9. Саченко, А. INTRANET – мережа ІКІТ / А. Саченко, Л. Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – № 4. – С. 122-124.
 10. Гончар, Л. Комп'ютеризована система підтримки прийняття рішень в організаційному управлінні / Л. Гончар // Вісник ХДПУ. – Х. : ХДПУ, 2000. – № 9. – С. 19-22.
 11. Гончар, Л. Використання математичних моделей підтримки прийняття рішень для організаційного управління інститутом / Л. Гончар, О. Дудко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – К. : КНЕУ, 2001. – № 65. – С. 197-204.
 12. Гончар, Л. Використання сучасних методів і технологій в процесі бізнесової діяльності суб′єктів господарювання / Л. Гончар, Т. Лендюк // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті : зб. наук. праць. – Черкаси : Брама – ІСЕУЕП, 2003. – С. 15-24.
 13. Гончар, Л. Засоби комп′ютеризованої підтримки управлінських рішень / Л. Гончар // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2004. – № 2. – С. 552-560.
 14. Ситник, В. Ф. Методи дейтамайнінгу та їх характеристики / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2004. – № 71. – С. 171-188.
 15. Ситник, В. Ф. Моделювання ключових показників (індикаторів) діяльності підприємства / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар, Б. О. Тішков // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – № 74. – С. 78-87.
 16. Гончар, Л. Застосування Data Mining в бізнесовій діяльності / Л. Гончар, Д. Чирка // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – № 16. – С. 163-171 .
 17. Ситник, В. Ф. Цільове лінійне програмування : концепція та приклади / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – № 75. – С. 26-40.
 18. Ситник, В. Ф. Організаційні та інструментальні засади  багатовимірного індикативного аналізу із побудовою гіперкубу даних / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар, Д. М. Чирка // Менеджмент : зб. наук. праць. – К., 2007. – № 7. – С. 194-198.
 19. Гончар, Л. Математичні моделі закритих бізнесових ситуацій / Л. Гончар  // Менеджмент : зб. наук. праць. – К., 2008. – № 9. – С. 105-109.
 20. Гончар, Л. Використання технології OLAP в системах підтримки прийняття рішень / Л. Гончар, Т. Гончар // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – С. 130-134.
 21. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.
 22. Honchar L. Evaluation of losses of Kam’yanets’ – Podil’skiy as a result of the harmful emissions by motor transport / Lyudmyla Honchar, Mykhailo Shpintal, Oksana Kushnir // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХХ Міжнародної конференції TCSET2010, присвяченої 165-й річниці заснування Національного університету «Львівська політехніка», 23–27 лютого 2010 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 322. – Bibliography: 5 titles.
 

Грубінко Андрій Васильович

Опубліковано: 22 січня 2013

grubnko

Кафедра теорії та історії держави і права 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Грубінко, Андрій Васильович Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр. (політичне та військове співробітництво) : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2006. — 216 арк.
 2. Грубінко, Андрій Васильович Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр. (політичне та військове співробітництво) : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Андрій Васильович Грубінко . – Полтава : 2007 . – 20 с.
 3. Грубінко, Андрій Васильович Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.) : дис... докт. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Інститут історії України Національної академії наук України, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України. — Київ, 2018. — 549 арк.
 4. Грубінко, Андрій Васильович Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.) : автореф. дис ... докт. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Андрій Васильович Грубінко . – Ужгород : 2018 . – 40 с.

Публікаці

СТАТТІ:

 1. Грубінко А. В. Російський фактор у міждержавних взаєминах України та Великої Британіїна межі ХХ і ХХІ століть [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2007. – Вип. 13. – С. 60-68.
 2. Грубінко А. В. Позиція Великої Британії з питань майбутнього Західноєвропейського Союзу (90-ті роки ХХ ст.) / А. В. Грубінко // Університет. – 2009. – №5 (31). – С. 47-56.
 3. Грубінко А. В. Велика Британія біля витоків європейської політики безпеки і оборони: роль, пріоритети, суперечності / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наук. праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2009. – Вип. 87. – ч.ІІ. – С. 18-28.
 4. Грубінко А. В. Звичаєве право в системі правової освіти: повернення до витоків українського права / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХІ Всеукр. наук.-прат. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і персп.” (Тернопіль, 24 квітня 2009р.). – 2009. – С. 14-19.
 5. Грубінко А. В. Європейська політика Великої Британії у партійно-політичному вимірі: консервативні традиції з ліберальним відтінком [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. –2010. – Вип. 5. – ч. 1. – С. 159-165.
 6. Грубінко А. В. Європейська політика Великої Британії та Україна у вимірах сучасності : засадничі підходи та пріоритети співпраці [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Наукові виклади. – 2006 . – № 5. – С. 10-17.
 7. Грубінко А. В. Лісабонський договір та юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Юридичний журнал. – 2010. – № 7. – С. 33-35.
 8. Грубінко А. В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника /А. В. Грубінко [Електронний ресурс] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Сер.Філософія, політологія. – 2010. – № 94-96. – С. 51-54.
 9. Грубінко А. В. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005 – 2009 рр.) [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 19. – С. 285-302.
 10. Грубінко А. В. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу / А. В. Грубінко // Юридичний журнал. – 2011 – № 6. – С. 58 - 62.
 11. Грубінко А. В. Лісабонський договір і юридичне закріплення прав людини в ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідейкруглого столу До дня захисту прав людини “Проблеми реалізації і захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні” (Тернопіль, 8 грудня 2011 р.). – 2011. – С. 29-32.
 12. Грубінко А. В. Військово-політична співпраця Великої Британії й Франції як фактор розвитку Спільної політики безпеки й оборони ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 12-13 квітня 2011 р.). –2011. – С. 356-360.
 13. Грубінко А. В. Формування спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС на етапі прийняття Маастрихтського договору: позиція Великої Британії [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 6. – С. 25-36.
 14. Грубінко А. В. Концептуальний вимір сутності Європейського Союзу: проблема оптимальної моделі інтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХІV Всеукр. наук.-прат. конф. “Формування правової держави в України: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 20 квітня 2012 р.). – 2012. – С. 20-24.
 15. Грубінко А. В. Форми і засоби індивідуальної роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – 2012. – Вип. 2. – С. 12-18.
 16. Грубінко А. В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Все для юриста. – 2009. – № 11(89). – С. 123-127.
 17. Грубінко, Андрій Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника / Андрій Грубінко // Юридичний журнал.– 2009.– № 11.– С. 123-127.
 18. Грубінко, А. В. Визначення аптимальної моделі розвитку Європейського Союзу: теоретико-концептуальний вимір інтеграції / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 28-35.
 19. Грубінко, А. В. Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС: теоретико-концептуальний вимір [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17), ч. 1. – С. 12-16.
 20. Грубінко, А. В. Участь Великої Британії у європейській політичній  інтеграції: між атлантизмом та європеїзмом [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Європейські історичні студії. – 2015. – № 1. – С. 6-17.
 21. Грубінко, А. В. Взаємодія держав “Великої трійки” в системі зовнішньої політики та політики безпеки ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Зовнішні справи. – 2015. – № 4. – С. 6-9.
 22. Грубінко, А. В. Вплив Великої Британії на розвиток СПБО ЄС у контексті євроатлантичного співробітництва (1990-2015) [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 36, ч. 3. – С. 92-99.
 23. Грубінко, А. В. Криза системи європейської безпеки в умовах російсько-українського конфлікту: стратегічні підходи та інтереси Великої Британії [Електронний ресурс] // А.В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – С. 232-250.
 24. Грубінко, А. В. Атлантизм як принцип і фактор зовнішньої політики Великої Британії у сфері європейської політичної інтеграції: теоретико-концептуальний аналіз / А.В. Грубінко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне : О. Зень, 2015. – Вип. 26. – С. 168-171.
 25. Грубинко, А. В. Влияние американского фактора на участие Великобритании во внешней политике и политике безопасности ЕС: история и современность [Электронный ресурс] / А.В. Грубинко // Гуманитарные научные исследования. – 2015. – № 2.
 26. Грубинко, А. В. Роль Великобритании в формировании внешней политики ЕС в контексте ведущих теорий евроинтеграции [Электронный ресурс] / А.В. Грубинко // Вестник МГИМО-Университета. – 2015. – №1 (40). – С. 18-28.
 27. Grybinko, A. The historical periods of participating Great Britain in Common Security and Defens Policy of EU / A. Grybinko // British Journal of Science, Education and Culture. – London: London University Press, 2015. – №. 1 (7) (January-June), vol.III. – P. 651-657.
 28. Грубинко, А. В. Последствия войны в Ираке 2003 года для участия Великобритании в европейской военно-политической интеграции / А.В. Грубинко // International Scientific and Practical Congress “Scientific Achievements 2015“, 20 February 2015 inVienna (Austia). – Prague: Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, 2015. – Vol. 2. – P. 193-197.
 29. Grybinko, A. International Interests of Great Britain in the Conditions of Modern Crisis of the European Security System / A. Grubinko // Historia i Polityka . – Torun: Nicolas Copernicus University. – 2015. – No 14 (21). – P. 67-83.
 30. Грубінко, А. В. Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС в контексті сучасних теорій євроінтеграції: структурно-функціональний аналіз [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Науковий вісник Ужгородського національного університету.– Сер. Право. – 2012. – Вип. 19,т 4. – С. 202 -206.
 31. Грубінко, А. В. Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід [Електроннийресурс] / А.В. Грубінко // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 221-228.
 32. Грубінко, А. В. Система євро-атлантичної безпеки в умовахсучасного загострення військово-політичного протистояння на Сході Європи [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 33. Грубінко, А. В. Концептуальні підходи до періодизації загальної історії держави і права [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 47-52.
 34. Грубінко, А. В. Вплив Британо-французського військово-політичного співробітництва на формування і розвиток спільної політики безпеки і оборони ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2010. – Вип. 16. – С. 139-149.
 35. Грубінко, А. В. Європейська політика Великої Британії в контексті проблем та перспектив розвитку СЗППБ ЄС (2010-2014 рр.) [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – С. 175-181.
 36. Грубінко, А. Періоди і фактори розвитку політики Великої Британії щодо спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС ( 1990-2014 рр.) [Електронний ресурс] / Андрій Грубінко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівнеського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне: О. Зень, 2014. – Вип. 25. – С. 261-264.
 37. Грубінко, А. В. Проблеми і перспективи запровадження суду присяжних у системі судочинства України: зарубіжний досвід та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко, Н. М. Ярчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 1. – С. 11-15.
 38. Грубінко, А. Європейська політика Великої Британії після приходу до влади коаліції консерваторів і ліберальних демократів [Електронний ресурс] / Андрій Грубінко // Історична панорама : зб. наук. статей ЧНУ. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 15. – С. 175-181.
 39. Грубінко, А. В. Компетентнісний підхід при підготовці фахівця правника [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 94-96. – С. 51-54.
 40. Грубінко, А. В. Общая внешняя политика и политика безопасности Европейского Союза в европейской стратегии Великобритании: проблема лидерства [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Сборник материалов VI Международной научно-практ. конф. “Современные аспекты общественно-политического развития России и стран мира” (Краснодар, РФ, 25 января 2013 г.). – Краснодар: Пресс-Имидж, 2013. – С. 37-40.
 41. Грубінко, А. В. Дихотомія США-ЄС у зовнішній політиці Великої Британії та її вплив на участь країни у військово-політичному вимірі євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // II “Американские студии”: Сборник докладов междунар. науч. конф. (22 ноября 2013 г., Симферополь) / Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского; От. ред. Д.В. Дорофеев. – Симферополь, 2013. – С. 50-66.
 42. Грубінко, А. В. Імперативи стратегії Великої Британії щодо розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХV Всеукр. наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 19 квітня 2013 р.). – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 12-17.
 43. Грубинко, А. В. Оцінювання навчальних досягнень студента в кредитно-трансферній системі (на прикладі історико-правових дисциплін) [Електронний ресурс] / А. В. Грубинко // Матеріали ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення”, м. Тернопіль, 11 квітня 2014 року. – Тернопіль: Терно-граф, 2014. – С. 24-29.
 44. Грубінко, А. В. Провідні наукові концепції і підходи до періодизації загальної історії держави і права [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 2011 р.). – Тернопіль: 2011. – С. 41-45.
 45. Грубінко, А. В. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005 – 2009 рр.) / А.В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – К.: Ін-т Історії України НАНУ, 2010. – Вип. 19. – С. 285-302.
 46. Грубінко, А. В. Юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки у Лісабонському договорі ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 2010 р.). – Тернопіль: 2010. – С. 18-24.
 47. Грубінко, А. В. Правове закріплення розвитку СЗППБ в контексті інтересів країн-членів ЄС (на прикладі Великої Британії) [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Український та зарубіжний досвід реформування національної правової системи в контексті інтеграційних процесів” (Львів, 7-8 вересня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 45-47.
 48. Грубінко, А. В. Президент у механізмі здійснення державної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 49. Грубінко, А. В. Військово-політична співпраця Великої Британії й Франції як фактор розвитку спільної політики безпеки й оборони ЄС [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грубінко, А. Українсько-британські відносини 1991-2004 [Текст]: монографія / А. Грубінко.– Тернопіль: ДНПУ ім. В. Гнатюка, 2005.– 336 с.
 2. Грубінко, А. В. Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990 - 2016 рр.) [Текст] = Great Britan in the European foreign and security policy system (1990 - 2016) : монографія / А. В. Грубінко. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 640 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : слов.-довід. ; навч.-метод. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 124 с.
 2. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 392 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / авт.-уклад. А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 108 с.
 

Горин Володимир Петрович

Опубліковано: 29 серпня 2011

GorynКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Горин, Володимир Петрович Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Володимир Петрович Горин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 279 с.
 2. Горин, Володимир Петрович Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Петрович Горин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Горин, В. Концептуальні засади фінансового забезпечення соціальних гарантій / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2009 – № 3. – С. 97-106.
 2. Горин, В. Ретроспектива оподаткування акцизним збором в Україні / В. Горин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005.– № 19. – С. 141-145.
 3. Горин, В. Сутність соціальної безпеки: фінансові та організаційно-правові аспекти / В. Горин // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 52-57.
 4. Горин, В. П. Бюджетне фінансування освіти в світлі критеріїв соціальної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 15. - С. 248-255.
 5. Горин, В. П. Вдосконалення методики і практики планування соціальних гарантій як передумова забезпечення соціальної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 159-170.
 6. Горин, В. Роль інститутів фінансового ринку у формуванні суспільного добробуту [Електронний ресурс] / В. Горин // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3(32). – С. 140-148.
 7. Горин, В. П. Роль бюджету держави в умовах перехідної економіки України [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5(8). – С. 259-265.
 8. Горин, В. П. Зарубіжний досвід державного фінансового забезпечення виробництва культурних благ: висновки для України / В. П. Горин // Світ фінансів. – 2009. – Вип. 2 (19). – С. 155-160.
 9. Горин, В. Проблеми сучасного акцизного оподаткування: фіскальні та соціальні наслідки / Володимир Горин // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – № 2. – С. 133-136.
 10. Горин, В. П. Практика застосування соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в контексті подолання бідності в Україні: реалії та проблеми [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Острозька академія, 2005. ­­– Ч. 2. – С. 29-36.
 11. Горин, В. Зарубіжний досвід регулювання доходів державного бюджету в умовах економічної нестабільності / В. Горин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 186-199.
 12. Горин, В. Фінансові аспекти системи державних закупівель / Володимир Горин // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С. 65-73.
 13. Горин, В. П. До питання про сутність і токсономію публічних послуг / В. П. Горин // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 72-77.
 14. Горин, Володимир Фінансовий механізм регулювання державного боргу / Володимир Горин // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 46-48.
 15. Горин, В. П. Концептуалізація соціальних гарантій в теорії державних фінансів / В. П. Горин // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. - № 4. – С. 13-19.
 16. Горин, В. П. Суспільно-політичні детермінанти бюджетної політики у сфері видатків [Електронний ресурс] / В. П. Горин.
 17. Горин, В. Фінансові аспекти реформування охорони здоров’я у зарубіжних державах: висновки для України / В. Горин // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 195-204.
 18. Горин, Володимир Теоретичні засади неподаткових надходжень бюджету / Володимир Горин // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 58-68.
 19. Горин, В. П. Проблеми підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Галицький економічний вісник. – 2013. – Вип. 2. – С. 118-126.
 20. Горин, В. П. Формування фінансових ресурсів охорони здоров’я в контексті виконання критеріїв економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 216-221.
 21. Горин, В. П. Проблеми ефективності бюджетного стимулювання житлового будівництва [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Сталий розвиток економіки. – 2015. – Вип. 2. – С. 26-34.
 22. Горин, В. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – C. 69–80.
 23. Горин, В. П. Бюджетне стимулювання кіноіндустрії в Україні: необхідність, реалії та перспективи / В. П. Горин // Перші наукові читання пам'яті С. І. Юрія: збірник наукових праць; за ред. проф. О.П. Кириленко. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - С. 65-69.
 24. Толуб'як, В. С. Закордонні орієнтири реформування вітчизняної пенсійної системи / В. С. Толуб'як, В. П. Горин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. - 2016. - Вип. 18. - ч. 2. - С. 165-170.
 25. Горин, В. П. Проблеми впровадження в Україні інноваційних методів фінансування вищої освіти / В. П. Горин // Економіка.Фінанси.Право. - 2016. - №12/1. - С. 16-19.
 26. Горин, В. П. Дискусійні підходи до оцінювання ефективності податкового адміністрування / В. П. Горин, Ю. Д. Аракчеєва // Другі наукові читання пам'яті С .І. Юрія: збірник наукових праць; за ред. проф. О.П. Кириленко. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - С. 19-25.
 27. Горин, В. Теоретичні засади кредитування як форми фінансового забезпечення суспільного добробуту / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 152-165.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / О.П. Кириленко, І.І. Білоус, Б. С. Малиняк [та ін.] ; за ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 432 с. – Із змісту : Горин В. П. Бюджетне забезпечення житлових потреб громадян як передумова підвищення якості життя населення / В. П. Горин. – С. 227-238.
 2. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 3. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 4. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 2. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – 349 с. – Із змісту : Горин В. П. – . Фінансове регулювання соціальної безпеки - С. 307-317.
 5. Science and education : organizational and economic aspects [Електронний ресурс] : collective monograph. – Nurnberg : SWG IMEX GmbH, 2015. – 128 p. – Із змісту : Горин В. П. – Тенденції формування та проблеми диверстфікації фінансових ресурсів галузі освіти С. 5-15.
 6. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 7. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 8. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Горин, В. П. Становлення розвиток державного кредиту [Текст] / В. П. Горин // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 35-43.
 2. Малиняк, Б. Аналізуємо бюджет : доступно про головне [Текст] : посібник / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний ; за ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 76 с.
 3. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 4. Державний кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.
 5. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 6. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 154 с.
 7. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 8. Горин, В. П. Призначення і роль бюджету держави у суспільстві [Текст] / В. П. Горин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 19-26.
 9. Фінанси зарубіжних країн [Текст] : підручник / О. П. Кириленко, Т. О. Кізима, Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Н. М. Ткачук, Г. І. Козак; за ред. Ю. М. Воробйов, В. Б. Тропіна, О. М. Сохацька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 420 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фінанси" [Текст]: /П. В. Горин, Н. М. Ткачук – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 98 с.
 2. Кравчук, Н. Я. Фінанси [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Т. Б. Ясеновська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 432 с.
 3. Горин, В. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області за підсумками 3 кварталів 2017 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 25 с.
 4. Аналітична записка про ефективність використання коштів обласного бюджету Тернопільської області на підтримку і розвиток театрального та філармонійного мистецтва [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас, В. Чубатий. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 57 с.
 5. Експрес-аналіз проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 22 с.
 6. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільськоїобласті за підсумками 2016 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 32 с.
 

Герчаківський Святослав Дем'янович

Опубліковано: 07 липня 2014

ГерчаківськийКафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Герчаківський, Святослав Дем'янович Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Святослав Дем'янович Герчаківський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 260 с.
 2. Герчаківський, Святослав Дем'янович Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Святослав Дем'янович Герчаківський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Герчаківський С. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення / С. Герчаківський // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 44-50.
 2. Герчаківський, С. Парадигма регіональної фіскальної політики в контексті територіального розвитку / Святослав Герчаківський // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 35-43.
 3. Герчаківський С. Податкові делікти : особливості та маштабність в Україні / С. Герчаківський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 133-135.
 4. Герчаківський С. Прагматизм справляння податку з реклами у вітчизняній фіскальній практиці / Святослав Герчаківський, Тарас Михайлів // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2003. – № 1. – С. 49-53.
 5. Герчаківський С. Регіональні аспекти справляння ринкового збору в Україні / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва – 2003. – № 8. – С. 100-104.
 6. Герчаківський С. Теоретичні та практичні аспекти визначення податкового потенціалу (податкоспроможність) територій / Святослав Герчаківський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – № 4. – С. 41-50.
 7. Герчаківський С. Д. Домінанти митного регулювання експортно-імпортних операцій на автомобільному ринку України [Електронний ресурс] / С. Д. Герчаківський // Фінансова система України : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 15. – С. 339-346..
 8. Герчаківський С. Д. Теоретичний логос фіскальної децентралізації / С. Д. Герчаківський, О. Р. Кабаш // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 133-141.
 9. Квасовський О. Р. Проблемні аспекти формування податкових округів в Україні / О. Р. Квасовський, С. Д. Герчаківський // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 97-108.
 10. Герчаківський, С. Моніторинг податкового потенціалу територій з використанням економіко-математичного моделювання : [на прикладі Тернопільської області] / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – 2008. – Вип. 13. – С. 38-45.
 11. Герчаківський, Святослав Податки як інструмент розвитку територій: теоретичні та практичні аспекти використання / Святослав Герчаківський // Наука молода. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 123-127.
 12. Герчаківський, Святослав Прагматизм протидії корупції в системі митних органів України / Святослав Герчаківський, Євген Тесленко // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 92-95.
 13. Герчаківський, С. Фінансова незалежність регіону: проблематика та прагматика розвитку в Україні / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць / Гол. ред. Качан Є.П. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 248-251.
 14. Герчаківський, С. Фінансування діяльності митних служб: досвід Російської Федерації / С. Герчаківський // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 232-236.
 15. Герчакивский, С. Д. Обеспечение финансово-экономической стабильности региона: бюджетно-налоговые аспекты / С. Д. Герчакивский, Ф. П. Ткачик // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 177-182.
 16. Герчаківський, С. Прагматизм контролю у сфері бюджетного фінансування митної служби України [Електронний ресурс] / С. Герчаківський, Т. Коропатницький  // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 45-52.
 17. Герчаківський, Святослав Протидія корупційним явищам в митній системі України [Текст] / Святослав Герчаківський // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 42-44.
 18. Герчаківський, С. Девіантна поведінка суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та особливості протидії / Святослав Герчаківський, Ольга Герчаківська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 53-66.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Герчаківський, С. Д.  Митний контроль у контексті реалізації фіскальних інтересів держави [Текст] / С. Д. Герчаківський, О. В. Годованець // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 329-353.
 6. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 7. Герчаківський, С. Д. Місцеве оподаткування та його вплив на формування доходів місцевих бюджетів [Текст] / С. Д. Герчаківський // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 118-134.
 8. Герчаківський, С. Д. Оцінка функціонування митних інституцій в Україні : проблемні аспекти [Текст] / С. Д. Герчаківський // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 189-206.
 9. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Герчаківський, С. Д. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 148 с.
 2. Крисоватий, А. І. Податкова система України [Текст] : Збірка законодавчих актів із змінами і доповненнями за станом на 1 листопада 2002р. / А. І. Крисоватий, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський ; Крисоватий А.І.,Вакуліч І.П.,Герчаківський С.Д. – Тернопіль : Інтекс, 2002. – 468 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Герчаківський, С. Д. Митна вартість товарів та методи її визначення [Текст] / С. Д. Герчаківський, К. В. Крисовата // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 137-158.
 5. Крисоватий, А. І. Митне оподаткування в Україні [Текст] / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 253-304.
 6. Герчаківський, С. Д. Порядок справляння митних платежів в Україні [Текст] / С. Д. Герчаківський // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 227-252.
 7. Дем'янюк, О. Б. Митне адміністрування [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Дем'янюк, С. Д. Герчаківський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 328 с.
 

Гевко Роман Богданович

Опубліковано: 14 листопада 2011

gevko

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: доктор технічних наук, Заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України

Вчене звання: професор

Посада: завідуючий кафедрою менеджменту біоресурсів і природокористування

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гевко Р. Б. Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин : дис. … доктора технічних наук : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Національний аграрний університет, Київ, 1999. – 316 с.
 2. Гевко Р. Б. Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин : автореф. дис. … доктора технічних наук : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Національний аграрний університет, Київ, 1999. – 35 с.
 3. Гевко, Р. Б. Разработка конструкций и определение функционально-эксплуатационных характеристик шариковых предохранительных муфт : дисс. … к.т.н. : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Львовский ордена Ленина политехнический институт им. ленинского комсомола, Львов, 1990. – 161 с.
 4. Гевко, Р. Б. Разработка конструкций и определение функционально-эксплуатационных характеристик шариковых предохранительных муфт : автореф. дисс. … к.т.н. : 05.05.11 / Роман Богданович Гевко. - Львовский ордена Ленина политехнический институт им. ленинского комсомола, Львов, 1990. – 17 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гевко, Р. Напрямки підвищення ефективності бурякозбиральної техніки на стадії розробки / Роман Гевко, Михайло Данильченко, Михайло Касіян [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 6. – С. 177-179.
 2. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд) [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2010. – № 3-4. – С. 213-219.
 3. Гаркавий, А. Оцінка техніки і технологій на конкурентноспроможність / Анатолій Гаркавий, Тарас Івашків, Роман Гевко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 6. – С. 171-176.
 4. Гевко, Р. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів транспортера-сепаратора для коренебульбоплодів [Електронний ресурс] / Р. Гевко, І. Ткаченко, І. Фльонц // Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2010. — № 1. — С. 94-101.
 5. Дзядикевич, Ю. В. Управління процесами ефективного енергозбереження / Ю. В Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум та ін. // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - 151-154.
 6. Гевко, Р. Вдосконалення конструкції та обгрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, М. Р. Гевко [та ін.] // Вісник інженерної академії України. – 2009. - № 1. – С. 205-209.
 7. Гевко, Р. Визначення конструктивно-силових параметрів скребкового сепаруючого транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, І. В. Фльонц, О. Б. Павелчак // Вісник інженерної академії України. – 2008. - № 3-4. – С. 180-185.
 8. Гевко, Р. Інженерна методика проектування секційних робочих органів гвинтових конвеєрів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, І. О. Павлова.
 9. Гевко, Р. Проектування пневмо-механічного транспортера сипких матеріалів [Електронний ресурс] / Р. Гевко, В. Дзюра, Р. Романовський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2009. — № 4. — С. 84-88.
 10. Гевко, Р. Результати експериментальних досліджень енергетичних параметрів пневмо-механічного конвеєра для транспортування сипких матеріалів [Електронний ресурс] / Р. Гевко, Р. Романовський, В. Дзюра, О. І. Лещук // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження. – Львів, 2010. – № 14. – С. 429-434.
 11. Гевко, Р. Обґрунтування конструктивних і кінематичних параметрів очисних роторних дисків [Електронний ресурс] / Р. Гевко, В. Солтисюк, М. Клендій // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. - № 1. – С. 56-61.
 12. Гевко, Р. Результати експериментальних досліджень низькодинамічних кулькових запобіжних муфт [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, М. В. Буряк.
 13. Гевко, Р. Підвищення ефективності виробництва біопалива / Роман Гевко, Руслан Розум // Управлінські інновації: зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012.– Вип. 1.– С. 120-128.
 14. Павлова, І. О. Визначення контактних напружень в шарнірних елементах гнучкого валу [Електронний ресурс] / І. О. Павлова, Р. Б. Гевко.
 15. Аграрна модель ХХІ століття: стратегічні виклики України й Тернопільщини / Сергій Юрій, Роман Гевко, Микола Горлачук, Іван Брощак // Вільне життя. – 2011. – 9 берез. (№ 18). – С. 1, 3. – (Думка науковців).
 16. Юрій, С. І. Аграрна модель XXI століття: стратегічні виклики України й Тернопільщини / С. І. Юрій, Р. Б. Гевко, М. А. Горлачук, І. С. Брощак // Економічне Тернопілля: реаліїї та перспективи. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – С. 59-65.
 17. Дзядикевич, Ю. В. Економія електроенергії загального користування шляхом використання енергоощадливих джерел світла / Ю. В. Дзядикевич, Б. Р. Гевко // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 236-240.
 18. Гевко, Р. Б. Підвищення техніко-економічних показників машин для збирання картоплі / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, О. В. Гундзик // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 39-49.
 19. Язлюк, Б. О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України[Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко, Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 4 (59). – С. 301-210.
 20. Гевко, Р. Б. Розробка конструкції та технологія виготовлення шнекового робочого органу з еластичною поверхнею [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький, М. Р. Гевко // Вісник інженерної академії України. – 2014. – № 1. – С. 152-156.
 21. Гевко, Р. Б. Підвищення експлуатаційної надійності функціонування широкосмугових конвеєрів / Р. Б. Гевко, М. Б. Клендій // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Системотехніка і технології лісового комплексу. Транспортні технології. – Харків, 2011. – Вип. III. – С. 129-133.
 22. Гевко, Р. Б. Теоретичне обґрунтування параметрів переміщення сипкого матеріалу робочим органом скребкового транспортера-змішувача по криволінійній трасі / Р. Б. Гевко, О. А. Токурчук // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 119-125.
 23. Гевко, Р. Б. Теоретическое исследование движения сыпучего материала с возможностью частичного перемешивания на вертикальном участке трубчатого конвейера / Р. Б. Гевко, О. А. Токурчук // MOTROL commission of motorization and energetics in agriculture (an international journal on operation of farm agri – food industry machinery) Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszov. – Lublin – Rzeszov, 2013. – Vol.15, № 15, № 4. – P. 270-277.
 24. Hevko, R. B. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation Zalutskyi / R. B. Hevko, V. O. Dzyura, R. M. Romanovsky // INMATEH: Agricultural engineering. – 2014. – Vol. 44, no. 3. – PG. 103-110.
 25. Гевко, Р. Б. Обґрунтування параметрів захисних механізмів шнекових транспортерів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Клендій // Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – № 2 (70). – С. 103-107.
 26. Гевко, Р. Б. Результати експериментальних досліджень підживлення потоків комбінованого пневмомеханічного транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, Р. М. Романовський, В. О. Дзюра // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – 2011. – Вип. 30. – С. 21-26.
 27. Гевко, Р. Б. Підвищення надійності функціонування гвинтових конвеєрів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. М. Клендій // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 168-172.
 28. Гевко, Р. Б. Обгрунтування параметрів конструкції робочого органу шайбового транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Токарчук // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 241-246.
 29. Гевко, Р. Б. Перспективи використання гнучких спіральних систем для транспортування вантажів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, М. В. Любін, О. А. Токарчук // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2011. – Вип. 38. – С. 342-351.
 30. Гевко, Р. Б. Визначення раціональних параметрів процесу транспортування сипких матеріалів пневматичними конвеєрами періодичної дії [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, В. О. Дзюра, Р. М. Романовський // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 281-286.
 31. Гевко, Р. Розрахунок профілю зуба черв’яка з умови рівномірності обертання зубчастого колеса [Електронний ресурс] / Р. Гевко, Ю. Гладьо, Р. Івасечко // Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – Т. 17, № 1. – С. 69-75.
 32. Гевко, Р. Б. Новий малогабаритний комбайн для збирання картоплі [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, В. М. Осуховський // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2012. – № 3-4. – С. 72-76.
 33. Гевко, Р. Б. Визначення раціональних параметрів процесу транспортування сипких матеріалів пневмомеханічними системами [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, В. О. Дзюра, Р. М. Романовський // Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2012. – Вип. 23. – С. 6-12.
 34. Гевко, Р. Б. Результати експериментальних досліджень з визначення ступеня просипання сипких сільськогосподарських матеріалів в шайбових скребках на криволінійних вигнутих ділянках траси трубчатого транспортера-змішувача [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Токарчук // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2013. – № 1 (69). – С. 116-120.
 35. Гевко, Р. Б. Результати експериментальних досліджень кулькового запобіжного пристрою шнекового транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. Б. Клендій // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2013. – № 3-4. – С. 236-241.
 36. Гевко, Р. Б. Розробка нових конструкцій робочих органів трубчатого скребкового транспортера-змішувача та результати їх експериментальних досліджень [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. А. Токарчук, А. П. Еленіч // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2013. – № 3-4. – С. 291-296.
 37. Гевко, Р. Б. Розробка та аналіз роботи машин для енергоощадних технологій збирання коренебульбоплодів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, М. Р. Паньків, М. А. Варголяк // Вісник Інженерної академії України. – Київ, 2014. – № 3-4. – С. 46-52.
 38. Гевко, Р. Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, Ю. Б. Гладьо, М. І. Шинкарик, О. М. Клендій // Вісник Інженерної академії України. – Київ, 2014. – № 3-4. – С. 46-52.
 39. Гевко, Р. Б. Обґрунтування параметрів робочих поверхонь захисного пристрою шнекового транспортера за контактними напруженнями в елементах зачеплення [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. М. Клендій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К. : ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 194, ч.1. – С. 164-174.
 40. Гевко, Р. Б. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький // Вісник Інженерної академії України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 242-247.
 41. Hevko, R. B. The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation [Електронний ресурс] / R. B. Hevko, О. М. Klendiy // INMATEH: Agricultural engineering. – 2014. – Vol. 42, no. 1. – PG. 55-60.
 42. Hevko, R. B. Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface [Електронний ресурс] / R. B. Hevko, S. Z. Zalutskyi, I. G. Tkachenko, O. M. Klendiy // INMATEH: Agricultural engineering. – 2015. – Vol. 46, no. 2. – PG. 133-138.
 43. Гевко, Р. Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, Ю. Б. Гладьо, М. І. Шинкарик, О. М. Клендій // Вісник Інженерної академії України. - 2014. - Вип. 2. - С. 163-168.
 44. Гевко, Р. Б. Методика проведення досліджень шнекового транспортера із запобіжним пристроєм [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, О. М. Клендій // Сільськогосподарські машини. - 2013. - Вип. 24. - С. 67-74.
 45. Гевко, Р. Б. Напрямки зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький // Сільськогосподарські машини. - 2013. - Вип. 24. - С. 75-82.
 46. Гевко, Р. Б. Особливості конструкції та роботи гнучких спірально-гвинтових конвеєрів поступального руху для транспортування сипких вантажів [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, М. В. Любін // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Технічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 25-29.
 47. Синій, С.В. Методика визначення ступеня очищення та пошкодження коренебульбоплодів [Електронний ресурс] / С.В. Синій, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу", випуск 3. — Херсон: ХНТУ, 2017. — С. 218-222.
 48. Фльонц, І. В. Удосконалення транспортного сепаратора для коренеплодів / І. В. Фльонц, І. Г. Ткаченко,  Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак-Данилюк // Сільськогосподарські машини // Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету. – Луцьк, 2007. – Вип. 16. – С. 168-172.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гевко, Р. Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів [Текст]: монографія /Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, А. І. Пік.– Тернопіль: Астон, 2012.– 204 с.
 2. Організаційно-економчний механізм енергозбереження [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 154 с. 
 3. Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки грунтів Тернопільської області [Текст] : монографія / І. С. Брощак, Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 160 с. 
 4. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 5. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 6. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах [Електронний ресурс] : монографія / Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 180 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Г. Данильченко, Б. Б. Гладич, Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 61 с.
 2. Гевко, Р. Б. Машини сільськогосподарського виробництва [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, І. І. Павх. – Тернопіль : [б. в.], 2002. – 251 с.
 3. Гевко, Р. Б. Машини сільськогосподарського виробництва [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, І. І. Павх. - Тернопіль : [б. в.], 2005. - 228 с.
 4. Оцінка ринкової вартості та конкурентноспроможності машин і технологій [Текст] / Р. Б. Гевко, А. Д. Гарькавий, Б. Б. Гладич [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 350 с.
 5. Гевко, Р. Б. Система машин і механізмів АПК [Текст] / Р. Б. Гевко ; Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г. Павх І.І. – Тернопіль : б/в, 2002. – 264 с.
 6. Техніко-економічне обгрунтування застосування машин, обладнання і технологій [Текст] : Навчальний посібник / Р. Б. Гевко, Б. Б. Гладич, І. І. Павх, Т. П. Соломка. – Тернопіль : б/в, 2003. – 164с.
 7. Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с.