Гуменюк Олена Олексіївна

Опубліковано: 14 листопада 2011

gumenuk

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: заступник декана

 1. Шмига, Олена Олексіївна Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Олена Олексіївна Шмига. - Тернопіль : ТДЕУ, 2005. - 284 с.
 2. Шмига, Олена Олексіївна Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.О.Шмига ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2005. - 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Гуменюк, О. Оцінка ефективності функціонування інфраструктури ринку продукції АПК / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С. 23-28.
 2. Стельмащук, А. Методичні основи аналізу кон'юнктури ринку в умовах становлення його інфраструктури / А. М. Стельмащук, О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 70-75.
 3. Гуменюк, О. Взаємозв’язок між звітами в системі фінансової звітності [Електронний ресурс] / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5 (19). – С. 116-119.
 4. Гуменюк, О. Удосконалення бухгалтерської фінансової звітності відповідно до потреб економічного аналізу [Електронний ресурс] / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4 (18). – С. 113-115.
 5. Гуменюк, О. О. Шляхи підвищення ефективності агропродовольчого ринку / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 57-62.
 6. Гуменюк, О. О. Інфраструктурне забезпечення функціонування агропромислового ринку / О. О. Гуменюк //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 56-61.
 7. Гуменюк, О. О. Розвиток інфраструктури ринку України / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 201-206.
 8. Пуцентейло, П. Р. Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством / П. Р. Пуцентейло, О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4. – C. 196-205.
 9. Гуменюк, О. О. Особливості проведення аналізу фінансового стану підприємства / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – C. 147-152.
 10. Гуменюк, О. О. Інфраструктурне забезпечення ринку продукції АПК / О. О. Гуменюк // Агроінком. – 2005. – № 7. – С. 5-8.
 11. Гуменюк, О. О. Роль ринкової інфраструктури у підвищенні конкуренто-спроможності сільськогосподарської продукції           / О. О. Гуменюк // Економіка АПК. – 2005. – № 7. – С. 128-133.
 12. Гуменюк, О. О. Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК  / О. О. Гуменюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного аграрно-технічного  університету. – 2005. – Вип. 13. – С. 308-312.
 13. Гуменюк, О. О. Поняття і роль аграрного ринку / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2006. – № 2. – С. 130-135.
 14. Гуменюк, О. О. Функціонування аналітичного забезпечення діяльності підприємства [Електронний ресурс] // Сталий розвиток економіки. – 2015 – № 3 (28). – С. 212-216.
 15. Пуцентейло, П. Детермінанти аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло, Олена Гуменюк // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. Економіка і управління. – К., 2015. – Вип. 34. – С. 402-414.
 16.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Гуменюк, О. О. Формування ефективної системи економічної безпеки підприємства [Текст] / О. О. Гуменюк // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 304-314.
 

Гуменюк Оксана Геннадіївна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

gumenyuk

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуменюк, Оксана Геннадіївна Формування та розвиток конкурентного середовища транспортної системи регіону [Текст]: дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Оксана Геннадіївна Гуменюк.– Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, - Чернівці: 2009.– 183 с.
 2. Гуменюк, Оксана Геннадіївна Формування та розвиток конкурентного середовища транспортної системи регіону [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Оксана Геннадіївна Гуменюк.– Ужгород: УНУ, 2009.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гуменюк, О. Конкурентний потенціал України: динаміка структурних і якісних змін / Оксана Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2006. – № 3. – С. 60-67.
 2. Гуменюк, О. Актуальні проблеми конкурентної політики та її реалізація в Україні / Оксана Гуменюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 55-63.
 3. Гуменюк, О. Суть підприємницької діяльності та об'єктивна необхідність її розвитку / Оксана Гуменюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С.18-21.
 4. Гуменюк, О. Г. Загальні засади формування та реалізації стратегії інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2010. – № 5 (19). – С. 212-216.
 5. Гуменюк, О. Г. Щодо методологічних трактувань дефініції «конкуренція» [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту КНТЕУ. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2010. – № 3. – С. 337-343.
 6. Гуменюк, О. Г. Ринок фінансових послуг в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2011. – № 3 (6). – С. 271-274.
 7. Гуменюк, О. Г. Поняттійно-категорійна сутність міжнародної діяльності комерційного банку на світовому фінансовому ринку [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2011. – № 1. – С. 44-49.
 8. Гуменюк, О. Г. Особливості регіонального розвитку конкурентного середовища [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк.
 9. Гуменюк, О. Екологізація виробництва / Оксана Гуменюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 2. – С. 71-73.
 10. Гуменюк, О. Г. Методичні основи оцінки конкурентного потенціалу фірми / О. Г. Гуменюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – № 207 – С. 231-236.
 11. Гуменюк, О. Г. Оцінка загального стану розвитку конкурентного середовища в Україні / О. Г. Гуменюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – № 211 – С. 84-93.
 12. Гуменюк, О. Г. Удосконалення регуляторного впливу держави на процес генерації конкурентного середовища / О. Г. Гуменюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2006.  – С. 89-95.
 13. Гуменюк, О. Г. Конкурентні переваги та недоліки транспортної галузі регіону / О. Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту  КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці, 2007. – № 3. – С. 185-194.
 14. Гуменюк, О. Г. Тарифне регулювання пасажирських перевезень: конкурентний аспект / О. Г. Гуменюк // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2009. – № 1 (11). – С. 289-293.
 15. Гуменюк, О. Г.  Організаційно-економічні інструменти виходу українських банків на світовий фінансовий ринок / О. Г. Гуменюк // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 266, т. І.  – С. 37-48.
 16. Гуменюк, О. Г. Розвиток можливості застосування адміністративних інструментів коригування митної вартості як складової зовнішньоекономічних угод [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту  КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці, 2012. – № 2. – С. 67-73.
 17. Гуменюк, О. Г. Шляхи оптимізації процесів виходу вітчизняних банків  на світовий фінансовий ринок [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту  КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці, 2013. – № 1. – С. 259-265.
 

Гуменний Петро Володимирович

Опубліковано: 27 вересня 2017

1459342551 humennyiКафедра спеціалізованих комп'ютерних cистем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Гуменний, П. В. Принципи організації пам'яті на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний// Вісник національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі. –2010. – № 688. – С. 90-95.
 2. Гуменний, П. В. Одноканальний аналогово-цифровий перетворювач у теоретико-числовому базисі Галуа, як компонента процесорів вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2011. – Т. 16, №3, – С. 174-182.
 3. Гуменний, П. В. Теоретичні засади організації асоціативної пам’яті колективного користування на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2015. – № 4 (227). – С. 153-159.
 4. Гуменний, П. В. Метод побудови паралельного аналого-цифрового перетворювача у теоретико-числовому базисі Галуа з найменшим числом імпульсних компараторів / П. В. Гуменний// Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2013. – № 4. – С. 152-157.
 5. Гуменний, П. В. Функціональна структура спецпроцесора вертикально-інформаційної технології та його компоненти / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук// Вісник національного університету "Львівська політехніка", Комп'ютерні системи та мережі. – 2012. – № 745. – С. 69-77.
 6. Гуменний, П. В. Теоретические основы, методы и процессоры преобразования информации в кодах поля Галуа на базе вертикально-информационной технологии / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 3. – С. 17-26.
 7. Гуменний, П. В. Теоретичні засади організації компонентів цифрового інтерфейсу на основі рекурентних кодових шкал у теоретико-числовому базисі Галуа / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, Б. Б. Круліковський // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2014. – № 6 (219). – С. 153-159.
 8. Николайчук, Я. М. Теоретичні засади та принципи побудови арифметико-логічного пристрою на основі вертикально-інформаційної технології / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2012. – № 2. – С. 190-197.
 9. Гуменний, П. В. Theoretical bases, methods, and processors, for transforming information in Galois fields codes on the basis of the vertical-information technolodgy / П. В. Гуменний, О. М. Заставний, Я. М. Николайчук // Cybernetics and system analysis : міжнар. наук. журнал. – Видавництво Springer США, 2014. – Вип. 50, № 3. – С. 338-347.
 10. Гуменний, П. В. Мethod of shared data acces in distributed computer network / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, Н. І. Алішов, В. М. Гладюк // Mathematics and computer science : журн. Кавказького ун-ту. – Азербайджан, 2013. – Вип. 1. – С. 17-23.
 11. Гуменний, П. В. Дослідження архітектури комп’ютерів: принципи побудови процесорів на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – Вип. 5. – С. 69-73.
 

Горлачук Микола Анатолійович

Опубліковано: 15 листопада 2011

gorlachuk-m

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Горлачук, Микола Анатолійович Організаційно-економічні основи формування ринку свинини [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Микола Анатолійович Горлачук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 203 с.
 2. Горлачук, Микола Анатолійович Організаційно-економічні основи формування ринку свинини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Микола Анатолійович Горлачук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Горлачук, М. Циклічні коливання на ринку свинини як фактор його формування і розвитку / Микола Горлачук, Олексій Горлачук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 209-212.
 2. Горлачук, М. Удосконалення механізму ціноутворення і регулювання продовольчого ринку в умовах економічної циклічності / Микола Горлачук, Олексій Горлачук, Сергій Пластун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 48-52.
 3. Горлачук, М. Прогнозування економічних параметрів ринку свинини на основі циклічної динаміки / Микола Горлачук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 77-79.
 4. Горлачук, М. Сучасний стан і тенденції розвитку численості поголів’я свиней в Тернопільській області / Микола Горлачук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 127-132.
 5. Горлачук, М. Розвиток і фінансування ринку свинини в європейському союзі / Микола Горлачук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – № 12. – С. 214-220.
 6. Баглей, Р. Аналіз споживання м"яса і м"ясопродуктів у західному регіоні України / Ростислав Баглей, Микола Горлачук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 94-95.
 7. Дусановський, С. Організаційно-економічні аспекти розвитку продовольчого ринку регіону в контексті вступу України до СОТ / Степан Дусановський, Микола Горлачук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Вип. 2. – С. 109-116.
 8. Горлачук, М. Явище середньострокового циклічного коливання пропозиції та ціни на ринку м’яса свинини України / М. Горлачук, Р. Баглей // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 7. – С. 28-30.
 9. Горлачук, М. Оцінка маркетингу і ціноутворення на аграрному ринку / Микола Горлачук, Олексій Горлачук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 37-41.
 10. Горлачук, М. Організаційно-економічні передумови формування і розвитку ринку свинини в Україні / Микола Горлачук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 124-126.
 11. Горлачук, М. Удосконалення ціннового механізму як засобу підвищення ефективності аграрного виробництва / Микола Горлачук, Олексій Горлачук // Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Чернівці, 17-18 листоп. 2011 р.] / редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.] ; відп. за вип. В. К. Євдокименко. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 51-53.
 12. Горлачук, М. Формування інноваційної моделі розвитку України / Микола Горлачук, Богдан Блащак // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 34-36.
 13. Дусановський, С. Продовольчий ринок регіону: сучасний стан і перспективи розвитку / С. Дусановський, М. Горлачук // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 5-12.
 14. Дусановський, С. Л. Земельні ресурси та їх використання в ринкових умовах / С. Л. Дусановський, М. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 274-279.
 15. Горлачук, М. А. Методологічний інструментарій оцінки функціонування аграрного ринку / М. А. Горлачук, О. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 325-330.
 16. Горлачук, М. Організаційно-економічні аспекти розвитку ринку свинини в Україні /Микола Горлачук //Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] /редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 170-171.
 17. Горлачук, М. А. Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію: внутрішньорегіональний аспект [Електронний ресурс] / М. А. Горлачук, О. А. Горлачук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 14, ч. 2. – С. – 28-31.
 18. Горлачук, Н. А. Формирование протекционистской системы функционирования аграрного рынка и его ценового регулирования [Электронный ресурс] / Н. А. Горлачук, А. А. Горлачук // Современные фундаментальные и прикладные исследования :междун. научн. издан. – 2013. – № 1 (8), т. 2. – С. 36-40.
 19. Горлачук, О. А. Сутність ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію [Електронний ресурс] / Олексій Анатолійович Горлачук, Микола Анатолійович Горлачук, Андрій Іванович Машко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центрТернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 20. – С. 23-29.
 20. Горлачук, Микола Актуальні проблеми розвитку ринку яловичини та економічної ефективності скотарства / Микола Горлачук, Володимир Ляховець // Прикладна економіка - від теорії до практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20 жовт. 2016 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 93-95.
 21. Горлачук, М. А. Актуальні тенденції комплексного розвитку і регулювання аграрного ринку [Електронний ресурс] / М. А. Горлачук // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2 (19). – С. 273-278.
 22. Горлачук, М. А. Аграрний ринок в умовах глобалізації: циклічність розвитку, коекзистивність та продовольча безпека [Електронний ресурс] / М. А. Горлачук // Університетські наукові записки. - 2013. - № 2. - С. 219-222.
 23. Горлачук, М. А. Циклічність функціонування аграрного ринку та його регулювання [Електронний ресурс] / М. А. Горлачук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. - 2013. - Вип. 4. - С. 108-117.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дусановський, С. Л. Економічні аспекти функціонування і ровитку продовольчого ринку регіону [Текст] : монографія / С. Л. Дусановський, М. А. Горлачук, С. Д. Пластун. – Тернопіль : Горлиця, 2007. – 234 с.
 2. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 262 с.
 

Годованець Олександр Віталійович

Опубліковано: 31 жовтня 2011

godovatetsКафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Годованець, Олександр Віталійович Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Олександр Віталійович Годованець. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 189 с.
 2. Годованець, Олександр Віталійович Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Олександр Віталійович Годованець.– Тернопіль: ТАНГ, 2005.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Годованець, О. Соціально-економічна спрямованість податку з доходів фізичних осіб в Україні / О. Годованець // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 69-72.
 2. Годованець, О. Теоретичні положення та роль митної вартості в системі митного регулювання / О. Годованець // Світ фінансів.– 2010.– № 1.– С. 55-61.
 3. Годованець, О. Проблемні аспекти адміністрування митних платежів і напрями їх усунення / О. Годованець // Світ фінансів.– 2008.– № 4.– С. 147-153.
 4. Годованець, О. Сучасні реалії відшкодування податку на додану вартість в Україні / Олександр Годованець, Іван Вакуліч // Наукові записки: зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 114-117.
 5. Годованець, О. Фіксальні та регулюючі аспекти податку з доходів фізичних осіб в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Годованець, Б. В. Башуцький // Наука й економіка. – 2009. - № 4. – С. 35-42.
 6. Годованець, О. Податкове навантаження : важливий чинник соціально-економічної стратегії держави / Олександр Годованець, Тарас Маршалок // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 85-89.
 7. Годованець О. Податкове регулювання інвестиційної діяльності як фактор економічного зростання / Олександр Годованець, Лілія Амбрик // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 135-143.
 8. Годованець, О. В. Вдосконалення бухгалтерського обліку фінансової оренди в орендодавця на основі використання П(С)БО-14 / О. В. Годованець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 206-210.
 9. Годованець, О. В. Вибір критеріїв оцінки ефективності інвестицій при використанні лізингових операцій як форми фінансування інвестицій / О. В. Годованець // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 159-163.
 10. Годованець, О. В. Порівняльний аналіз ефективності лізингової та кредитної угоди / О. В. Годованець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2001. - Вип. 9. - С. 140-143.
 11. Годованець, О. В. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового лізингу в Україні / О. В. Годованець, Б. В. Башуцький // Наука й економіка. – 2011. – № 1. – С. 18-25.
 12. Годованець, О. В. Трактування фінансової оренди і особливості її обліку / О. В. Годованець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 30-35.
 13. Годованець, О. В. Фінансово-економічний механізм здійснення митного контролю / О. В. Годованець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 11. - С. 12-17.
 14. Годованець, О. В. Теоретичні засади податкового планування діяльності міжнародних корпорацій / О. В. Годованець [Електронний ресурс] // Наука й економіка. – 2014. – Вип. 1 (33). – С. 146-151.
 15. Годованець, О. В. Стратегічні орієнтири реалізації системи управління ризиками в митних органах [Електронний ресурс] / О. В. Годованець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 10. – С. 101-106.
 16. Годованець, О. В. Фіскальний потенціал митної системи України [Електронний ресурс] / О. В. Годованець // Ефективна економіка : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 11.
 17. Годованець, О. В. Теоретичні засади функціонування системи управління ризиками митного контролю в Україні / О. В. Годованець // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2015. – Т. 20, вип. 4. – С. 98-108.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Герчаківський, С. Д.  Митний контроль у контексті реалізації фіскальних інтересів держави [Текст] / С. Д. Герчаківський, О. В. Годованець // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 329-353.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Десятнюк, О. М. Управління податковим боргом : навч. посіб. / О. М. Десятнюк, О. В. Годованець. – Тернопіль : Воля, 2005. – 248 с.
 2. Іващук, І. О. Митна справа : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Сидорович, О. В. Годованець. – [2-вид.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 180 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Годованець, О. В. Митне оформлення і декларування товарів [Текст] / О. В. Годованець // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 195-226.
 5. Годованець, О. В. Митний контроль [Текст] / О. В. Годованець // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 305-348.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Валігура, В. А. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Податкові розрахунки і звітність» / В. А. Валігура, О. В. Годованець, Н. О. Катрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 240 с.
 2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни та завдання для проведення практичних занять з курсу «Управління податковим боргом» / О. М. Десятнюк, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 72 с.
 3. Іващук, І. О. Митна справа [Текст]: практикум /І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 180 с.
 4. Іващук, І. О. Митна справа [Текст]: практикум /І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 180 с.
 

Гринчуцький Валерій Іванович

Опубліковано: 28 листопада 2011

gryntchutskiy

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

Публікації

Статті:

 1. Гринчуцький, В. І. Банкрутство підприємств як характерне явище ринкової економіки [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Л. А. Ляхович.
 2. Гринчуцький, В. І. Державне регулювання промисловості в роки НЕПу [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1996. – № 1. – С. 52-57.
 3. Гринчуцький, В. І. Реконструкція і технічне переозброєння як спосіб оновлення основних виробничих фондів підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький.
 4. Гринчуцький, В. І. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства / В. І. Гринчуцький, Л. Р. Попович // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – № 5. – С. 27-31.
 5. Гринчуцький, В. Місце заробітної плати в системі соціально-трудових відносин перехідної економіки / Валерій Гринчуцький, Віктор Забродський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 24-27.
 6. Павлов, В. І. Концептуальні засади управління облаштуванням просторових систем у контексті забезпечення їх сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Павлов, В. І. Гринчуцький, В. С. Кравців, Н. В. Павліха // Економічний вісник Донбасу. – 2007. – № 3. – С. 155-160.
 7. Гринчуцький, В. І. До якості через стандартизацію та ідентифікацію / В. І. Гринчуцький // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 262-263.
 8. Гринчуцький, В. І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Л. А. Ляхович // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 28-33.
 9. Пушкар, Т. І. Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Т. І. Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 119-123.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 3. Гринчуцький, В. І. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємств [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Н. Т. Мала, В. В. Паславська. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 196 с. 
 4. Гринчуцький, В. І. Інвестиційна діяльність на Волині між двома світовими війнами : історико-економічний огляд (1919-1939 рр.) [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Т. Л. Никитюк, О. В. Баула. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 224 с. 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гринчуцький, В. Економічна історія зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / В. Гринчуцький, Л. Родіонова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 288 с.
 2. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. - К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. - 624 с.
 3. Берницька, Д. І. Стратегія підприємства [Текст] : курс лекцій / Д. І. Берницька, В. І. Гринчуцький, М. Б. Олексіїв. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127 с.
 4. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.
 5. Гринчуцький, В. І. Бьом-Баверк Ейген Фон (1851-1914) [Текст] / В. І. Гринчуцький // Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин, В. В. Вірченко ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – Т. 1 : Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані. – С. 97-99.
 6. Гринчуцький, В. І. Найт Френк Хайнеман (1885-1972) [Текст] / В. І. Гринчуцький // Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин, В. В. Вірченко ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – Т. 1 : Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані. – С. 361-362.