Годованець Олександр Віталійович

Опубліковано: 31 жовтня 2011

godovatetsКафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Годованець, Олександр Віталійович Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Олександр Віталійович Годованець. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 189 с.
 2. Годованець, Олександр Віталійович Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Олександр Віталійович Годованець.– Тернопіль: ТАНГ, 2005.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Годованець, О. Соціально-економічна спрямованість податку з доходів фізичних осіб в Україні / О. Годованець // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 69-72.
 2. Годованець, О. Теоретичні положення та роль митної вартості в системі митного регулювання / О. Годованець // Світ фінансів.– 2010.– № 1.– С. 55-61.
 3. Годованець, О. Проблемні аспекти адміністрування митних платежів і напрями їх усунення / О. Годованець // Світ фінансів.– 2008.– № 4.– С. 147-153.
 4. Годованець, О. Сучасні реалії відшкодування податку на додану вартість в Україні / Олександр Годованець, Іван Вакуліч // Наукові записки: зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 114-117.
 5. Годованець, О. Фіксальні та регулюючі аспекти податку з доходів фізичних осіб в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Годованець, Б. В. Башуцький // Наука й економіка. – 2009. - № 4. – С. 35-42.
 6. Годованець, О. Податкове навантаження : важливий чинник соціально-економічної стратегії держави / Олександр Годованець, Тарас Маршалок // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 85-89.
 7. Годованець О. Податкове регулювання інвестиційної діяльності як фактор економічного зростання / Олександр Годованець, Лілія Амбрик // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 135-143.
 8. Годованець, О. В. Вдосконалення бухгалтерського обліку фінансової оренди в орендодавця на основі використання П(С)БО-14 / О. В. Годованець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 206-210.
 9. Годованець, О. В. Вибір критеріїв оцінки ефективності інвестицій при використанні лізингових операцій як форми фінансування інвестицій / О. В. Годованець // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 159-163.
 10. Годованець, О. В. Порівняльний аналіз ефективності лізингової та кредитної угоди / О. В. Годованець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2001. - Вип. 9. - С. 140-143.
 11. Годованець, О. В. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового лізингу в Україні / О. В. Годованець, Б. В. Башуцький // Наука й економіка. – 2011. – № 1. – С. 18-25.
 12. Годованець, О. В. Трактування фінансової оренди і особливості її обліку / О. В. Годованець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 30-35.
 13. Годованець, О. В. Фінансово-економічний механізм здійснення митного контролю / О. В. Годованець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 11. - С. 12-17.
 14. Годованець, О. В. Теоретичні засади податкового планування діяльності міжнародних корпорацій / О. В. Годованець [Електронний ресурс] // Наука й економіка. – 2014. – Вип. 1 (33). – С. 146-151.
 15. Годованець, О. В. Стратегічні орієнтири реалізації системи управління ризиками в митних органах [Електронний ресурс] / О. В. Годованець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 10. – С. 101-106.
 16. Годованець, О. В. Фіскальний потенціал митної системи України [Електронний ресурс] / О. В. Годованець // Ефективна економіка : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 11.
 17. Годованець, О. В. Теоретичні засади функціонування системи управління ризиками митного контролю в Україні / О. В. Годованець // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2015. – Т. 20, вип. 4. – С. 98-108.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Герчаківський, С. Д.  Митний контроль у контексті реалізації фіскальних інтересів держави [Текст] / С. Д. Герчаківський, О. В. Годованець // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 329-353.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Десятнюк, О. М. Управління податковим боргом : навч. посіб. / О. М. Десятнюк, О. В. Годованець. – Тернопіль : Воля, 2005. – 248 с.
 2. Іващук, І. О. Митна справа : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Сидорович, О. В. Годованець. – [2-вид.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 180 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Годованець, О. В. Митне оформлення і декларування товарів [Текст] / О. В. Годованець // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 195-226.
 5. Годованець, О. В. Митний контроль [Текст] / О. В. Годованець // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 305-348.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Валігура, В. А. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Податкові розрахунки і звітність» / В. А. Валігура, О. В. Годованець, Н. О. Катрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 240 с.
 2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни та завдання для проведення практичних занять з курсу «Управління податковим боргом» / О. М. Десятнюк, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 72 с.
 3. Іващук, І. О. Митна справа [Текст]: практикум /І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 180 с.
 4. Іващук, І. О. Митна справа [Текст]: практикум /І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 180 с.
 

Гринчуцький Валерій Іванович

Опубліковано: 28 листопада 2011

gryntchutskiy

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

Публікації

Статті:

 1. Гринчуцький, В. І. Банкрутство підприємств як характерне явище ринкової економіки [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Л. А. Ляхович.
 2. Гринчуцький, В. І. Державне регулювання промисловості в роки НЕПу [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1996. – № 1. – С. 52-57.
 3. Гринчуцький, В. І. Реконструкція і технічне переозброєння як спосіб оновлення основних виробничих фондів підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький.
 4. Гринчуцький, В. І. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства / В. І. Гринчуцький, Л. Р. Попович // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – № 5. – С. 27-31.
 5. Гринчуцький, В. Місце заробітної плати в системі соціально-трудових відносин перехідної економіки / Валерій Гринчуцький, Віктор Забродський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 24-27.
 6. Павлов, В. І. Концептуальні засади управління облаштуванням просторових систем у контексті забезпечення їх сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Павлов, В. І. Гринчуцький, В. С. Кравців, Н. В. Павліха // Економічний вісник Донбасу. – 2007. – № 3. – С. 155-160.
 7. Гринчуцький, В. І. До якості через стандартизацію та ідентифікацію / В. І. Гринчуцький // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 262-263.
 8. Гринчуцький, В. І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Л. А. Ляхович // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 28-33.
 9. Пушкар, Т. І. Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Т. І. Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 119-123.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 3. Гринчуцький, В. І. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємств [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Н. Т. Мала, В. В. Паславська. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 196 с. 
 4. Гринчуцький, В. І. Інвестиційна діяльність на Волині між двома світовими війнами : історико-економічний огляд (1919-1939 рр.) [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Т. Л. Никитюк, О. В. Баула. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 224 с. 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гринчуцький, В. Економічна історія зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / В. Гринчуцький, Л. Родіонова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 288 с.
 2. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. - К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. - 624 с.
 3. Берницька, Д. І. Стратегія підприємства [Текст] : курс лекцій / Д. І. Берницька, В. І. Гринчуцький, М. Б. Олексіїв. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127 с.
 4. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.
 5. Гринчуцький, В. І. Бьом-Баверк Ейген Фон (1851-1914) [Текст] / В. І. Гринчуцький // Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин, В. В. Вірченко ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – Т. 1 : Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані. – С. 97-99.
 6. Гринчуцький, В. І. Найт Френк Хайнеман (1885-1972) [Текст] / В. І. Гринчуцький // Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин, В. В. Вірченко ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – Т. 1 : Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані. – С. 361-362.
 

Гуменний Роман Володимирович

Опубліковано: 26 січня 2012

гуменний рв

Кафедра цивільного права і процесу

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гуменний, Р. Етапи становлення та розвитку правового захисту знаків, що індивідуалізують товари та послуги / Р. Гуменний // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 6. – С. 61-63.
 2. Гуменний, Р. В. Засоби, що ідентифікують товари та послуги: деякі аспекти термінологічної невизначеності / Р. В. Гуменний // Економіка, держава і право. – 2009. № 1. – С. 36-37.
 3. Гуменний, Р. В. Проблемні питання правової охорони географічних зазначень / Р. В. Гуменний // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3. – С. 105-108.
 4. Дупай, М. М. Правові аспекти інтелектуальної власності як об’єкту фінансового обліку [Електронний ресурс] / М. М. Дупай, Р. В. Гуменний.
 5. Гуменний, Р. Правовий захист інтелектуальної власності як передумова вступу України до Світової Організації Торгівлі [Електронний ресурс] / Р. Гуменний.
 

Гомотюк Оксана Євгенівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

homotyuk

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гомотюк, О. Є. «Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.)» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 – історія України / Оксана Євгенівна Гомотюк. – Київ, 1997.
 2. Гомотюк, Оксана Євгенівна. Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 09.00.12 / Гомотюк Оксана Євгенівна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - К., 2007. - 510 c.
 3. Гомотюк, О. Є. Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док-ра істор. наук : спец. 09.00.12 – українознавство / Оксана Євгенівна Гомотюк. – Київ, 2008. – 510 с.

Публікації:

Статті:

 1. Гомотюк, О. Говорімо українською, читаймо українською, думаймо українською! / Оксана Гомотюк // Університетська думка. – 2010. – № 2. – С. 2.
 2. Гомотюк, О. Злети, падіння й розвій українознавства: історичні уроки / Оксана Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 11-24.
 3. Гомотюк, О. Михайло Грушевський - архітектор науки про українство / Оксана Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 26-52.
 4. Гомотюк, О. Націєтворчий гімн українському селу / Оксана Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 32-35.
 5. Гомотюк, О. Українознавство як духовне осердя сучасної вищої освіти / Оксана Гомотюк // Освіта і управління. – 2009. – № 3-4. – С. 50-56.
 6. Гомотюк, О. Михайло Драгоманов – фундатор першої політичної програми в українознавстві [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Українська історична бібліографістика: забуте і невідоме : наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2, ч. 2. – С. 47-56.
 7. Гомотюк, О. Теоретико-методологічні засади дослідження українства [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 167-172.
 8. Гомотюк, О. Розвиток наукових знань про Україну та українців у контексті історіографії (90-і рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 215-223.
 9. Гомотюк, О. Основні вектори наукових студій українського етносу в умовах імперських політичних конструкцій (ХIХ ст.) [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 19-30.
 10. Гомотюк, О. Україна й українство як об’єкт наукових студій Івана Франка [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Мандрівець. – 2010. – № 5. – С. 19-24.
 11. Гомотюк, О. С. Українська національна ідея та її реалізація за часів Івана Мазепи [Електронний ресурс] / О. С. Гомотюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. – Ужгород : Говерла, 2010. – Вип. 25. – С. 80-87.
 12. Гомотюк, О. Здобутки міжвоєнного українознавства на теренах Західної України [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Наукові виклади. – 2006. – № 4. – С. 47-54.
 13. Гомотюк, О. Є. Цінне дослідження з історії інституціоналізації документознавства : [рец. на кн. : Бездрабко В. Документознавство в Україні : інституціоналізація та сучасний розвиток. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 720 с. [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк.
 14. Гомотюк, О. Самостійна робота студентів коледжу як важлива умова продовження навчання у ВНЗ /О. Гомотюк, С. Турлюк // Психологія і суспільство.– 2012.– № 2.– С. 69-74.
 15. Гомотюк, О. Ціннісні орієнтації української еліти княжої доби /О. Гомотюк //Психологія і суспільство.– 2012.– № 3.– С. 11-19.
 16. Гомотюк, О. Урочини на кафедрі українознавства! : [14 жовт. 2005 р. кафедра українознавства ТДЕУ відсвяткувала своє 15-чя] / О. Гомотюк // Академія. – 2005. – 1 листоп. (№ 29). – С. 3.
 17. Гомотюк, О. Історія економіки Галичини у творчості Івана Франка [Електронний ресурс] / О. Гомотюк, В. Гомотюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 50-56.
 18. Гомотюк, О. Тарас Шевченко, історична наука та завдання національно-державного відродження / О. Гомотюк // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С. 198-209.
 19. Гомотюк, О. Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк , Ірина Недошитко // Мандрівець. – 2014. – № 5. – С.48-53.
 20. Про «музеєзнавство» в документознавстві, або перспективи інформаційного аналітика / О. Гомотюк // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; ін.-т державного управління і права ; за заг. ред. В. В. Бездрабко. – К., 2013 – Вип. 7– С. 114-142.
 21. Рецензії та огляди… / О. Гомотюк, К. Кондратюк // Мандрівець. – 2009. – № 6(84). – С. 77-82. – Рец. на кн. : Рудакевич, О. Національний принцип: етнополітична концепція нації / О. Рудакевич. – Тернопіль, 2009. 
 22. Образ Тараса Шевченка в суспільній та індивідуальній пам’яті українців / О. Гомотюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко і сучасна національна освіта» / за заг. ред. проф. А. В. Фурмана. – Тернопіль: Вид-во «Економічна думка», 2014. – Спецвип. – С. 26-28.
 23. Гомотюк, О. Методологічний інструментарій українознавця / О. Гомотюк, О. Ярошинський //Національна та історична пам’ять. – К. : Український інститут національної пам’яті, 2012. – Вип.5.
 24. Гомотюк, О. Перший посібник з методології українознавства / О. Гомотюк, О. Ярошинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 277-281.
 25. Гомотюк, О. Цінна праця, на яку давно очікували українознавці / О. Гомотюк, О. Ярошинський // Українознавство. – 2012. – № 4 (45).
 26. Гомотюк, О. «Воєнний комунізм» та його законодавче оформлення / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп.-ва / редкол. : З.  Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2000. – Вип. 1 – С. 14-21
 27. Гомотюк, О. Виклики сучасного світу: концепт психофілософського осмислення українського буття / О. Гомотюк // Українознавство. – 2010. – № 4(37). – С. 325-328. – Рец. на монографію : Сніжок, В. Українознавство: природна психофілософська концепція / В. Сніжок. – К. : ННДІУ, 2010. – 528 с.
 28. Гомотюк, О. Внесок Івана Франка у розвиток українознавства / О. Гомотюк // Інтелігенція і влада : матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. – Одеса : Астропринт, 2003. – Вип.  2.  – С. 19-25.
 29. Гомотюк, О. Внесок НТШ у розвиток мови / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : ПЦ «Фоліант», 2006.  – Т. VІІІ. – С. 148-155.
 30. Гомотюк, О. Гальмівні чинники процесу утвердження  незалежності України / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп.-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2002. – Вип. 4. – С. 22-27
 31. Гомотюк, О. Громадянське суспільство очима М. Драгоманова / О. Гомотюк // Українознавство у розбудові громадянського суспільства : зб. наук. пр. науково-дослід. ін-ту українознавства. – К. : Міленіум, 2004. – Т. ІІІ. – С. 310-318.
 32. Гомотюк, О. Державотворчість української інтелігенції доби Центральної Ради / О. Гомотюк // Інтелігенція і влада : зб. наук. праць. Одес. нац. політех. ун-ту. – Одеса : Астропринт, 2001. – С. 189-193.
 33. Гомотюк, О. Експорт більшовицького тоталітарного режиму в Україну та ідеологізація українознавства (1917–1920) / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3. – С. 47-52.
 34. Гомотюк, О. Згортання українознавства в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 1. – С. 39-45.
 35. Гомотюк, О. Здобутки українознавства: історичні уроки / О. Гомотюк //Українознавство. – 2010. – № 4 (37). – С. 44-49.
 36. Гомотюк, О. Зовнішньополітична діяльність Української держави (період Гетьманату) / О. Гомотюк, Л.  Давидович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2001. – Вип.  14. – С. 176-179
 37. Гомотюк, О. Ідеї української державності в українознавчих дослідженнях української діаспори міжвоєнного періоду / О. Гомотюк // Діаспора як чинник утвердження держави України у міжнародній спільноті : зб. доп. – Львів : Сполом, 2006. – С. 128-136.
 38. Гомотюк, О. Історико-економічні дослідження І. Франка / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 50-56.
 39. Гомотюк, О. Конституційні та інституційні гарантії прав національних меншин в  УНР / О. Гомотюк, Є. Паньків // Українська наука: минуле, сучасне і майбутнє / ред. кол. : Б. Лановик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 152-155.
 40. Гомотюк, О. Легітимація українознавства в європейському просторі / О. Гомотюк, Я. С. Калакура //Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 184-186. – Рец. на  кн. : Наукова та видавнича діяльність Наукового Товариства імені Шевченка в Європі. – К., 2007. – 528 с.
 41. Гомотюк, О. М. Грушевський – фундатор наукового українознавства / О. Гомотюк // Історіографічні дослідження в Україні / відп. ред. Ю. Пінчук. – К. : НАН України, Ін-т історії України, 2005. – Вип. 16 : Михайло Максимович і українська історична наука : матеріали. круглого столу. – С. 288-312.
 42. Гомотюк, О. Методологічні аспекти дослідження становлення наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / за заг. ред. П.  Кононенка. –– К. : «Рада», 2007. – Т. ХVІ. – С. 53-67.
 43. Гомотюк, О. Наукове товариство імені Т. Шевченка – перший науковий осередок українознавства / О. Гомотюк // Історичний журнал. – 2004. – № 5(11). – С. 64-73.
 44. Гомотюк, О. Наукове товариство імені Т. Шевченка у роки Другої світової війни / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 233-236.
 45. Гомотюк, О. Науковий підхід до поняття «феодалізм» як необхідна умова з’ясування витоків правової держави / О. Гомотюк, Є. Паньків //Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 2. – С. 38-45.       
 46. Гомотюк, О. Науковий підхід до поняття «феодалізм» як необхідна умова до з’ясування витоків правової держави / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2001. – Вип. 2. – С. 38-44
 47. Гомотюк, О. Національно-визвольні змагання українського народу в соціально-економічному аспекті (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / О. Гомотюк, Л.  Давидович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М.  Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2001. – Вип.  13. – С. 113-117.
 48. Гомотюк, О. Національно-культурна політика Української Центральної Ради як складова державотворення (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. нар. госп.-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 27-35
 49. Гомотюк, О. Підсумкове дослідження важливої історіографічної проблеми / О. Гомотюк // Українознавство. – 2010. – № 3 – С. 258-260. – Рец. на монографію : Мищак, І. Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939- початок 1950-х рр..): історіографія / І. М. Мищак. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 509 с.
 50. Гомотюк, О. Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства (середина 1920-х – поч. 1930-х рр.) / О. Гомотюк // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 66-72.
 51. Гомотюк, О. Регіональні особливості економічного розвитку Правобережної України та західноукраїнських земель у кінці ХУІІ-ХУІІІ ст. / О. Гомотюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопiль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5.– С. 144-151.
 52. Гомотюк, О. Роль М. Драгоманова у поширенні знань про український народ / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.  Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2003. – Вип. 3. – С. 246-251.
 53. Гомотюк, О. Співпраця української інтелігенції в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.) / О. Гомотюк // Військово-науковий вісник. – Львів : ЛВІ, 2005. – Вип. 7. – С. 46-56.
 54. Гомотюк, О. Суперечливість політики «українізації» та її впливу на розвиток українознавства / О. Гомотюк // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 127-134.
 55. Гомотюк, О. Сучасні теоретико-методологічні пошуки у документознавсті / О. Гомотюк // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. Київ. Нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр.; за заг. ред. В. В. Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2010. – Вип. 4. – С. 17-26.
 56. Гомотюк, О. Україна й українство як об’єкт наукових студій Івана Франка / О. Гомотюк // Мандрівець. – 2010. – № 5 (89). – С. 19-25.
 57. Гомотюк, О. Українознавство як духовне осердя сучасної вищої освіти / Оксана Гомотюк // Освіта і управління. – 2009. – № 3-4. – С. 50-56.
 58. Гомотюк, О. Українознавство як духовне осердя сучасної вищої освіти / О. Гомотюк // Українознавство. – 2009. – № 4 – С. 47-51.
 59. Гомотюк, О. Українознавство як світоглядний чинник утвердження соборності України / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : ПЦ «Фоліант», 2007. – Т. ХІV.– С. 135-151.
 60. Гомотюк, О. Українознавча діяльність Богдана Лепкого як чинник легітимації українства у європейському інтелектуальному просторі / О. Гомотюк // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф. [Тернопіль, 2–3 листоп. 2007 р.] / за ред. М. Ткачука, Н. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 284-290.
 61. Гомотюк, О. Українознавча місія осередків «Просвіти» на рубежі ХІХ–ХХ століть / О. Гомотюк // Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття : зб. ст. конф. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 304-320.
 62. Гомотюк, О. Українознавчий доробок М. Максимовича / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 2. – С. 13-20.
 63. Гомотюк, О. Українознавчі вектори еміграційних досліджень у 20–30-х рр. ХХ  ст.   / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М.  Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2. – С. 50-55.
 64. Гомотюк, О. Українознавчі погляди Лесі Українки / О. Гомотюк // Українознавство. – 2004. – С. 273-276.
 65. Гомотюк, О. Українознавчі студії І.  Я.  Франка / О. Гомотюк // Українознавство. – 2003. – С. 211-217.
 66. Гомотюк, О. Українська Академія наук як координатор українознавчих студій / О. Гомотюк // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 34-45.
 67. Гомотюк, О. Українська духовність: способи збереження (погляд документознавця) / О. Гомотюк // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали Всеукр. наук. конф. [Дніпропетровськ, 7-8 жовт. 2012 р.]. – Дніпропетровськ, 2012. –С.167–169.
 68. Гомотюк, О. Українське наукове товариство у Києві – провідний центр українознавства / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Міленіум, 2005 – Т. 3-4. – С. 150-160.
 69. Гомотюк, О. Університети – центри українознавчих досліджень (Харківський університет у І пол. ХІХ ст.) / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 1. – С. 221-225.
 70. Гомотюк, О. Утворення Академії наук як координатора українознавчих досліджень / О. Гомотюк // Сторінки історії : зб. наук. пр. / відп. ред. Н.  Гнатюк. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2006. – Вип. 22. – С. 63-75
 71. Гомотюк, О. Центральна Рада в державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.): висновки та уроки / О. Гомотюк, Л. Давидович, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп.-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2001. – Вип. 3. – С. 51-58 
 72. Гомотюк, О. Тернопільське купецтво очима Івана Франка, або проблеми етики галицьких підприємців / О. Гомотюк // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 75-88.
 73. Гомотюк, О. Є. Образ Тараса Шевченка в суспільній та індивідуальній пам'яті українців / О. Є. Гомотюк // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 26-27.
 74. Гомотюк, О. Є. Історія та культура козацтва у наукових студіях І. Я. Франка [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Українознавство. – 2011. – № 3 (40). – С. 115-123.
 75. Гомотюк, О. Є. Іван Франко : проблематика етики бізнесу крізь призму "Тернопільської моральності" [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. –  2011. – Вип. 2 (52). – С. 342-354. 
 76. Гомотюк, О. Є. Історик у контексті епохи (до 75-річчя доктора історичних наук, професора Калакури Ярослава Степановича) [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – 2012. – № 4 – С. 87-90.
 77. Гомотюк, О. Є. Духовні цінності як умова конкурентоздатної економіки [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18.
 78. Гомотюк, О. Є. Історія українського народу у науково-освітньому просторі кінця ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк //  Наукові записки Тернопiльського національного педагогічного університету iменi Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопiль : Вид-во ТНПУ iм. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 132-139.
 79. Гомотюк, О. Є. Рец. Калакура Я. Українознавче дослідження: теорія та методологія [Електронний ресурс] / О. Гомотюк, О. Ярошинський // Мандрівець. - 2012. - № 5. - С. 84-86.
 80. Гомотюк, О. Є. До питання про властивість документа, або про об’єктивно-суб’єктивне в докуменознавстві / О. Є. Гомотюк // Термінологія документознавства  та суміжних галузей знань : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 6. – С. 24-31.
 81. Гомотюк, О. Є. Політична нація / О. Є. Гомотюк // Науковий інструментарій українознавця. – К., 2012. –  С. 91-93.
 82. Гомотюк, О. Є. Духовні цінності епохи: минуле і сучасне у контексті майбутнього / О. Є. Гомотюк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К. : ННДІУВІ, 2012. – Т. ХХХ. – С. 178-186.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] /О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 176 с.
 2. Гомотюк, О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. Х1Х - перша третина ХХ ст.) [Текст] : монографія / О. Є. Гомотюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 552 с.
 3. Гомотюк, О. Історія українознавства / О. Гомотюк . – К. : Академвидав, 2011. – 512 с.
 4. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гомотюк, О. Є. Історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гомотюк, М. В. Лазарович, О. В. Стаднійчук. – Тернопіль : Гал-Друк, 2007. – 72 с.
 2. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – 2-ге вид. – Тернопіль : Астон, 2012. – 224 с.
 3. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – Тернопіль : Астон, 2011. – 224 с.
 4. Історія української культури : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – [3-тє вид.]. – Тернопіль : Астон, 2013. – 224 с.
 5. Історія української культури : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – [4-е вид.]. – Тернопіль : Астон, 2014. – 224 с.
 6. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] / О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 176 с.
 7. Історія середніх віків : навч. посіб. / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – Запоріжжя : Прем’єр, 2000. – 170 с.
 8. Історія України (Х-ХІ кл.) : навч. посіб. / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – [2-е вид., доп. і доопрац.]. – Тернопіль : Тайп, 2007. – 291 с.
 9. Історія України : навч. посіб / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – Тернопіль, 1998. – 118 с.
 10. Нова історія : навч. посіб / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – Тернопіль, 1998. – 200 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гомотюк, О. Є. Історія України  : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гомотюк, М. В. Лазарович, О. В. Стаднійчук. – [2-ге вид., переробл.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 48 с.
 

Горлачук Олексій Анатолійович

Опубліковано: 15 листопада 2011

gorlachuk

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Горлачук, Олексій Анатолійович Економічне обгрунтування ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олексій Анатолійович Горлачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Горлачук, Олексій Анатолійович Економічне обгрунтування ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах регіону [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Олексій Анатолійович Горлачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 227 с.

Публікації

Статті:

 1. Горлачук, О. А. Особливості збуту і ціноутворення окремих видів сільськогосподарської продукції / О. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2 – С. 210-215.
 2. Горлачук, М. Оцінка маркетингу і ціноутворення на аграрному ринку / Микола Горлачук, Олексій Горлачук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 37-41.
 3. Горлачук, М. Удосконалення механізму ціноутворення і регулювання продовольчого ринку в умовах економічної циклічності / Микола Горлачук, Олексій Горлачук, Сергій Пластун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 48-52.
 4. Горлачук, М. Циклічні коливання на ринку свинини як фактор його формування і розвитку / Микола Горлачук, Олексій Горлачук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 209-212.
 5. Горлачук, О. Сучасні аспекти цінової стабільності аграрного ринку: територіальна і часова варіативні компоненти [Електронний ресурс] / О. А. Горлачук.
 6. Горлачук, О. Напрямки оптимізації витратно-цінового механізму підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / Олексій Горлачук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 81-84.
 7. Горлачук, О. А. Аграрний ринок регіону: економічна динаміка і ціновий механізм / О. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 143-147.
 8. Горлачук, О. Теоретико-методологічні основи ціноутворення і ціни як інструменту ринкових відносин в аграрному секторі економіки / Олексій Горлачук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 157-160.
 9. Горлачук, М. Удосконалення цінового механізму як засобу підвищення ефективності аграрного виробництва / Микола Горлачук, Олексій Горлачук // Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Чернівці, 17-18 листоп. 2011 р.] / редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.] ; відп. за вип. В. К. Євдокименко. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 51-53.
 10. Пархомець, М. К. Виробничі витрати і формування цін на сільськогосподарську продукцію в сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, О. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 174-177.
 11. Горлачук, О. А. Особливості функціонування аграрного ринку і ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в сучасний період [Електронний ресурс] / О. А. Горлачук.
 12. Горлачук, М. А. Методологічний інструментарій оцінки функціонування аграрного ринку / М. А. Горлачук, О. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 325-330.
 13. Горлачук, О. Ціновий механізм та економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в регіоні / Олексій Горлачук //Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] /редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 171-173.
 14. Горлачук, М. А. Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію: внутрішньорегіональний аспект [Електронний ресурс] / М. А. Горлачук, О. А. Горлачук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 14, ч. 2. – С. – 28-31.
 15. Горлачук, Н. А. Формирование протекционистской системы функционирования аграрного рынка и его ценового регулирования [Электронный ресурс] / Н. А. Горлачук, А. А. Горлачук // Современные фундаментальные и прикладные исследования :междун. научн. издан. – 2013. – № 1 (8), т. 2. – С. 36-40.
 16. Горлачук, О. А. Сутність ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію [Електронний ресурс] / Олексій Анатолійович Горлачук, Микола Анатолійович Горлачук, Андрій Іванович Машко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центрТернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 20. – С. 23-29.
 17. Горлачук, О. А. Основні аспекти формування витрат і собівартості сільськогосподарської продукції в регіоні [Електронний ресурс] / О. А. Горлачук // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2014. – № 6 (55). – С. 163-167.
 18. Горлачук, О. А. Цінові взаємовідносини та ефективність сільськогосподарського виробництва в регіоні [Електронний ресурс] / О. А. Горлачук // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журн. – 2014. – № 3 (25). – С. 194-200.
 19. Горлачук, О. А. Основні аспекти формування витрат і собівартості сільськогосподарської продукції в регіоні / О. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 163-168.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація і планування переробних галузей : метод. посіб. / С. Л. Дусановський, Є. М. Сивак, О. А. Горлачук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 88 с.
 

Гринів Любов Володимирівна

Опубліковано: 08 червня 2017

Gruniv L.Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Синиця, С. М. Реструктуризація підприємства як один із напрямів підвищення його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, Л. В. Гринів // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, № 3 (28). – 2010. – С. 131-138.
 2. Синиця, С. М. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України в умовах економічної інтеграції [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, Л. В. Гринів // Вісник Хмельницького національного університету. – Т. 4, № 4. – 2010. – С. 238-243.
 3. Синиця, С. М. Маркетинг в період кризи в економіці [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, Л. В. Гринів // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, № 2 (16). – 2010. – С. 131-136.
 4. Синиця, С. М. Транспортно-економічні кластери як механізм підвищення ефективності міжнародних транспортних перевезень Карпатського регіону [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, Л. В. Гринів // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, № 4 (29). – 2010. – С. 11-17.
 5. Синиця, С. М. Теоретико-методологічні основи моделювання фінансової діяльності торговельних підприємств [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, Л. В. Гринів, Н. В. Гринів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : зб. наук. праць Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, № 7, т. 2 – 2011. – С. 140-149.
 6. Гринів, Л. В. Конкурентоспроможність регіонів України в контексті адаптації національного виробника до умов глобального конкурентного середовища [Електронний ресурс] / Л. В. Гринів, С. М. Синиця // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2015. – № 1 (48). – С. 10-18.