Григорів Світлана Федорівна

Опубліковано: 06 лютого 2013

grigorv-s.v

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Посада: старший викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Григорів, С. Ф. Ідемпотентно опуклі компакти з точки зору нескінченновимірної топології // С. Ф. Григорів // Вісник Івано-Франківського відділення НШТ. Сер. Число. – 2011. – № 1(13).
 2. Григорів, С. Ф. Математичне моделювання в задачах оцінки зміни заробітної плати та зайнятості / С. Ф. Григорів // Найновите постижения на европейската наука. – 2012 : материали за VIII международна научна практична конференція [17-25 юни 2012]. –София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – Т. 18 : Математика. Физика. Съвременни технологии на информации. Здание и архитектура. – С. 3-6.
 3. Сабецька, Т. І. Удосконалення оцінки зміни заробітної плати та зайнятості за допомогою інструментів математичного моделювання / Т. І. Сабецька, С. Ф. Григорів // Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 315-320.
 4. Сабецька, Т. І. Розвиток американської моделі соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька, С. Ф. Григорів, І. Я. Юрчишин // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 3. - С. 81-86.
 

Грабовська Ганна Миронівна

Опубліковано: 05 березня 2013

грабовська ганна миронівна

Кафедра цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Грабовська, Г. Правове регулювання освіти в період гетьманату П.Скоропадського / Г. Грабовська // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №5. – С. 106-109.
 2. Грабовська, Г. Законодавче закріплення функціонування освіти в період ЗУНР [Електронний ресурс] / Г. Грабовська.
 3. Грабовська, Г. Питання пенсійного забезпечення працівників освіти в період Директорії УНР [Електронний ресурс] / Г. Грабовська.
 4. Грабовська, Г. М. Правове забезпечення освітньої сфери в період Західноукраїнської Народної Республіки [Електронний ресурс] / Г. Грабовська // Часопис Київського університету права. – 2009. – №4. – С. 65-69.
 5. Грабовська, Г. Авторське право: основні поняття та захист [Електронний ресурс] / Г. Грабовська.
 6. Грабовська, Г. Роль інституту комісаріату освіти в період Гетьманату П. Скоропадського [Електронний ресурс] / Г. Грабовська.

 

 

Гурик Мирослава Іванівна

Опубліковано: 19 грудня 2011

guryk

Кафедра філософії та політології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гурик, Мирослава Іванівна Соціально-економічний розвиток міст і містечок Галицької землі в другій половині ХVІ ст. - першій половині ХVІІ ст. [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гурик Мирослава Іванівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2001. - 232 с.
 2. Гурик, Мирослава Іванівна Соціально-економічний розвиток міст і містечок Галицької землі в другій половині ХVІ ст. - першій половині ХVІІст. [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гурик Мирослава Іванівна ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2002. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гурик, М. Внесок Богдана Лепкого у справу перевидання «Історії України - Русі» М. Аркаса [Електронний ресурс] / М. Гурик.
 2. Гурик, М. Еміграційна діяльність Ярослава Стецька (1967–1968 рр.) [Електронний ресурс] / Мирослава Гурик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.Історія. – 2009. – № 3. – С. 140-143.
 3. Гурик, М. Концепція еліти В. Липинського: аналіз і перспективи [Електронний ресурс] / М. Гурик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Культурологія. – Острог, 2010. – С. 121-126.
 4. Гурик, М. Макс Вебер проблема багатства і бідності [Електронний ресурс] / Мирослава Гурик, Володимир Баран // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 41-44.
 5. Гурик, М. Ярослав Стецько – ідеолог «демофільського» світогляду [Електронний ресурс] / М. Гурик.
 6. Гурик, М. «Каста луччих людей» у соціально-філософському вченні Дмитра Донцова [Електронний ресурс] / Мирослава Гурик, Михайлина Шумка // Наукові записки Національного університету Острозька академія. – 2011. – Вип.8. – С. 36-46.
 7. Шумка, М. Екзистенційна діалектика Сьорена К'єркегора [Електронний ресурс] / Михайлина Шумка,Мирослава Гурик // Наукові записки Національного університету Острозька академія. – 2010. – Вип.7. – С. 165-173.
 8. Гурик, М. І. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька [Електронний ресурс] / М. І. Гурик, М. Л. Шумка // Грані. – 2012. – № 4 (84). – С. 48-51.
 9. Гурик, М. Концепт "економічної людини" у західноєвропейській філософії ХVI-ХІХ ст. /Мирослава Гурик, Богдан Ратушний // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 89-99.
 10. Гурик, М. Концепція "сродної" праці у соціальній філософії Г.С. Сковороди /Мирослава Гурик, Марина Варга // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 83-86.
 11. Гурик, М. Проблема призначення людини у соціальній філософії Бердяєва /Мирослава Гурик, Олександр Огородійчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 81-83.
 12. Гурик, М. Ціннісна елітарна концепція Дмитра Донцова : [історія філософії] /Мирослава Гурик, Уляна Гринчевська // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 87-89.
 13. Гурик, М. І. До питання про взаємовплив правових відносин і економічного розвитку міст і містечок Галицької землі (друга половина XVI – перша половина XVIIст. ) / М. І. Гурик // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Збруч, 2002. – С. 7-13.
 14. Гурик, М. І. Роль міст і містечок Галицької землі Руського воєводства у зовнішній і транзитній торгівлі Речі Посполитої з державами Чорноморського басейну ( др. п. XVI - п. п. XVII ст.) / М. І. Гурик // Проблеми інтеграції-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТДПУ ім. Івана Пулюя, 2006. – С. 156-162.
 15. Гурик, М. І. Питання міського самоврядування в діяльності УНР та історичний досвід міської управи в Україні / М. І. Гурик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Історія. –Тернопіль, 1997. – Вип. 6. – С. 111-115.
 16. Гурик, М. Правовий статус українських міст в другій половині XVI – першій половині XVII ст. / M. Гурик, Л. Притискач // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Сер. Історія. – Тернопіль, 1998 – Вип. 7. – С. 292-296.
 17. Гурик, М. І. Правове становище міст Галицької землі в другій половині XVI – першій половині XVII ст. / М. І. Гурик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 10. – С. 41-45.
 18. Гурик, М. І. Нові явища в характері ремісничого виробництва міст Галицької землі в другій половині XVI – першій половині XVII ст. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Сер. Історія. – Тернопіль, 2001. – Вип. 12. – С. 43-50.
 19. Гурик, М. І. Політико-правовий статус і соціально-економічне становище міст Галицької землі від Люблінщини до Хмельниччини (історіографія проблеми ) / М. І. Гурик // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 1 (21). – С. 49-54.
 20. Гурик, М. І. Демографічна ситуація в містах і містечках Галицької землі Руського воєводства у другій половині XVI – першій половині XVII ст. / М. І. Гурик // Сторінки історії : зб. наук. праць. – Київ : Політехніка, 2005. – С. 28-35.
 21. Гурик, М. І. Українська політична еліта: історичний огляд і перспективи розвитку // Інтелігенція і влада. – Одеса : Астропринт, 2006. – С. 67-73.
 22. Гурик, М. І. „Демофільська” націоналістична концепція Я. Стецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Історія . – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 54-58.
 23. Гурик, М. І. Дискурс свободи в політичній та духовній спадщині Ярослава Стецька [Електронний ресурс] / M. І. Гурик, М. Л. Шумка // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 9 (101). – С. 40-56.
 24. Гурик, М. І. Декомунізація як шлях побудови україноцентристської моделі історичної пам’яті [Електронний ресурс] / М. І. Гурик // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 11. - С. 26-29.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 2. Гурик, М. І.  Історична пам'ять народу у контексті актуальних завдань розбудови модерної української нації [Текст] / М. І. Гурик // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 90-113.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.]. – Тернопіль : б.в., 2006. – 180 с.
 2. Політологія [Текст] : курс лекц. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. І. С. Дмитріва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 210 с.
 3. Політологія: лекційний курс і практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. Т.В. Гончарук.– Тернопіль: Астон, 2009.– 375 с.
 4. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.
 5. Гончарук, Т. В. Філософські проблеми державного управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, М. Л. Шумка ; відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 272 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гурик, М. І. Історична пам’ять / М. І. Гурик // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 125-126.
 2. Гурик, М. І. Історична пам’ять / М. І. Гурик // Новітня політична лексика (неологізми, оказіологізми та інші новотвори) : енциклопед. словник-довідник. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 164-165.
 

Головай Надія Миколаївна

Опубліковано: 21 лютого 2012

golovay-nadya-mikolayivna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Головай, Надія Миколаївна Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Головай Надія Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2009. - 203 с.
 2. Головай, Надія Миколаївна Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Головай Надія Миколаївна ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2009. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Головай, Н. М. Сучасні підходи до формування інформації про інтелектуальний капітал в системі фінансового обліку [Електронний ресурс] / Н. М. Головай // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 21, ч. 1. – С. 77-80.
 2. Головай, Н. М.Гармонізація та стандартизація обліку в контексті міжнародної інтеграції / Н. М. Головай // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 309-312.
 3. Головай, Н. М.Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні економічною безпекою підприємства / Н. М. Головай, Л. І. Пославська // Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 302-307.
 4. Гордополова, Н. В. Теорія і практика організації обліку фінансових інвестицій [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, Н. М. Головай // Ефективна економіка.- 2011. - № 12.
 5. Головай, Н. М. Принципи і якісні характеристики фінансової звітності відповідно до міжнародних та вітчизняних стандартів обліку [Електронний ресурс] / Н. М. Головай // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 33. – С. 136-140.
 6. Головай, Н. М. Економічна сутність та класифікація інтелектуальних активів / Н. М. Головай // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 201 : в 5 т., т. ІІІ. – С. 642-660.
 7. Головай, Н. М. Людський капітал як стратегічний актив сучасних підприємств / Н. М. Головай // Науковий вісник Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : АНТ Лтд, 2005. – Вип. ІV, ч. 1. – С. 28-37.
 8. Головай, Н. М. Людський капітал: проблеми інформаційного забезпечення обліку на вітчизняних підприємствах / Н. М. Головай // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 199 : в 4 т., т. ІV. – С. 869-873.
 9. Головай, Н. Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства / Н. М. Головай // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2006. – Вип. 26. – С. 67-71.
 10. Головай, Н. М. Вкладення в людський капітал і заробітна плата: обліковий аспект / Н. М. Головай // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т. 1, ч. 1. – С. 131-137.
 11. Головай, Н. М. Інтелектуальний капітал: сутність, структура та інформаційне забезпечення / Н. М. Головай // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2006. – № 2. – С. 61-66.
 12. Головай, Н. М. Деякі підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства / Н. М. Головай, Л. В. Нападовська // Облік інтелектуального капіталу: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – Харків : ХІБМ, 2008. – С. 161-166.
 13. Головай, Н. М. Проблеми обліку та ефективного використання інтелектуального капіталу / Н. М. Головай, Л. В. Нападовська // Вісник НУВГП : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2008. – Ч. 2, вип. 4 (44). – С. 213-218.
 14. Головай, Н. М. Обліково-інформаційне забезпечення в управління дослідженнями та розробками: стан та перспективи розвитку / Н. М. Головай // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 543-445.
 15. Головай, Н. М. Удосконалення облікової політики в умовах функціонування інтегрованої системи обліку / Н. М. Головай // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Вип. 30, ч. ІІ. – С. 242-245.
 16. Головай, Н. М. Центри відповідальності в управлінні підприємством: поняття, переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, Л. І. Пославська // Економічні науки : зб. наук. праць Сер. Економіка та менеджмент. – Луцьк, 2012. – Вип. 9 (34), ч. 2. – С. 438-444.
 17. Головай, Н. М. Перспективи розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку / Н. М. Головай, Н. В. Гордоволова, В. Ю. Гордополов // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип. 20/1. – С. 96-99.
 18. Головай, Н. М. Дослідження ролі та місця бухгалтерського обліку в сучасній системі управління [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. В. Ясишена // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 5, ч. 4. – С. 176-178.
 19. Ясишена, В. В. Методичні аспекти амортизації нематеріальних активів / В. В. Ясишева, Н. М. Головай // Ефективна економіка. – 2014. – № 9.
 20. Головай, Н. М. Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. праць Харківського національного економічного університету. – Харків : ХНАДУ, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 93-99.
 21. Головай, Н. М. Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 1. - С. 2-36.
 

Гумовська Ірина Миколаївна

Опубліковано: 21 травня 2013

gumovskaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гумовська, Ірина Миколаївна Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Гумовська Ірина Миколаївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 186 c.
 2. Гумовська, Ірина Миколаївна Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико- функціональні аспекти [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Гумовська Ірина Миколаївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Тулай, О. Сталий людський розвиток: генезис та сучасне бачення в контексті фінансової науки / Оксана Тулай, Ірина Гумовська // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 2. – С. 149-165.
 2. Гумовська, І. М. Семантична трансформація юридичної термінології у структурі економічного дискурсу [Електронний ресурс] / І. М. Гумовська // Вісник Київського лінгвістичного університету. Сер. Філологія. – Київ, 2010. – Т. 13, № 2. – С. 47-52.
 3. Tulai, O. Sustainable Human Development: Genesis and Modern Conception in the Context of Financial Science / Oksana Tulai, Iryna Humovska // Journal of European Economy. – Ternopil, P. 149-163.
 4. Гумовська, І. М. Артикль як традиційний засіб вираження детермінації в німецькій та англійській мовах [Електронний ресурс] / І. М. Гумовська, Л. Б. Служинська // Наукові записки Острозької академії : зб. наук. праць. Сер. Філологічна. – С. 300-302.
 5. Гумовська, І. М. Концептуальні теоретичні основи кореляційних процесів у термінознавстві (на прикладі правничої термінології в економічному дискурсі) / І. М. Гумовська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 20. – С. 84-90.
 6. Гумовська, І. М. Семантична система юридичної термінології в економічному дискурсі / І. М.Гумовська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. Германська філологія. – Чернівці, 2014. – Вип. 690-691. – С. 161-165.
 7. Гумовська, І. М. Діахронічні та синхронічні аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики / І. М.Гумовська, А. В. Грицьків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2013. – Вип. 17. – С. 108-114.
 8. Гумовська, І. М. Сучасні англійські правничі терміни в економічному дискурсі: аналіз дериваційних процесів [Електронний ресурс] / І. М. Гумовська // Науковий вісник Криворізького національного університету. Філологічні студії. – Кривий Ріг : ТОВ «Октан-Принт», 2012. – Вип. 8. – С. 23-31.
 9. Гумовська, І. М. Дериваційні особливості сучасних англійських правничих термінів в економічному дискурсі [Електронний ресурс] / І. М. Гумовська, Я. А. Костін // Studia methodologica. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 33. – С. 40-44.
 10. Гумовська, І. М. Система англійських юридичних термінів в економічному дискурсі: структурно-словотвірний аналіз / І. М. Гумовська //  Вербальні та невербальні особливості дискурсу різножанрової типології : зб. наук. праць. – Львів, 2006. – С.69-76.
 11. Гумовська, І. М. Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис та семантика / І. М. Гумовська // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – 2005. – № 524. – С. 66-68.
 12. Гумовська, І. М. Англійські юридичні терміни та їх використання в економічній терміносистемі / І. М. Гумовська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Мовознавство. – 2003. – № 2. – С. 42-45.
 13. Гумовська, І. М. Функціонування юридичної термінології в економічній літературі різних жанрів / І. М. Гумовська // Вісник державного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. – 2000. – № 402. – C. 367-370.
 14. Гумовська, І. М. Генетичні джерела англійської правничої термінології економічного дискурсу   / І. М. Гумовська // Питання термінології : наук.-метод. матер. – Житомир : ЖВІРЕ, 2000. – Вип. XI. – C. 45-50.
 15. Гумовська, І. М. Дериваційні процеси правничої термінології в економічних текстах / І. М. Гумовська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. –Мовознавство. – 2000. – № 1. – C. 99-104.
 16. Гумовська, І. М. Англійська юридична термінологія у текстах з економіки  / І. М. Гумовська //  Іноземна філологія : укр. наук. зб.  – Вип. 111. – C. 208-212.
 17. Грицьків, А. В. Діахронічні та синхронічні аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики [Електронний ресурс] / А. В. Грицьків, І. М. Гумовська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (Мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2013. – Вип. 17. – С. 108- 114.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Грицьків Андрій Васильович

Опубліковано: 26 вересня 2016

1455053815 grytskyvКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

Публікації: 

СТАТТІ:

 1. Грицьків, А. В. Сіткові моделі фреймів [Текст] / А. В. Грицьків, Л. М. Мельник // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 15-16 жовт. 2009 р.] / редкол. : Н. С. Лиса, І. О. Стешин, Т. В. Юрчишин [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 33-35.
 2. Грицьків, А. В. Використання загальновживаної лексики у фахових термінах (на прикладі англомовної фінансової термінології) /А. В. Грицьків // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – К. : Логос, 1998. – С. 51-57.
 3. Грицьків, А. В. Специфіка фінансового обліку на фермерських господарствах Канади / А. В. Грицьків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 13. – С. 43-48.
 4. Грицьків, А. В. Стратифікаційна та галузева структура терміносистеми (на прикладі англомовної фінансової термінології) / А. В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавсво. – 2001. – № 1. – С. 44-48.
 5. Грицьків, А. В. Сіткове моделювання як метод лінгвістичного дослідження / А. В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2002. – № 2 (8). – С. 46-51.
 6. Грицьків, А. В. Взаємодія термінологічних систем (на матеріалі англомовної фінансової термінології) / А. В. Грицьків, Є. Ф. Скороходько // Теоретична та прикладна лінгвістика : зб. наук. праць. – К. : УІЛМ, 2003. – Вип. 1. – С. 138-148.
 7. Грицьків, А. В. Поняттєве поле і система в термінології / А. В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2003. – № 2 (10). – С. 39-42.
 8. Грицьків, А. В. Лінгвістичні характеристики терміна: системний підхід / А. В. Грицьків, Н. Б. Попович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2005. – № 2 (14). – 2006. – № 1 (15). – С. 51-59 .
 9. Грицьків, А. В. Семантичні аспекти термінологізації загальнолітературної лексики / А. В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2006. – № 2 (16). – С. 98-103.
 10. Грицьків, А. В. Динаміка семантичного взаємовпливу в термінології / А. В. Грицьків // Вісник Львівського університету. Сер. Іноземні мови. – 2006. – Вип. 13. – С. 40-45.
 11. Грицьків, А. В. Діахронічні та синхронічні аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики [Електронний ресурс] / А. В. Грицьків, І. М. Гумовська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (Мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2013. – Вип. 17. – С. 108- 114.
 12. Грицьків, А. В. System Aspects of Term Definition / А. В. Грицьків // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – Вип. 56. – С. 70-89.
 13. Грицьків, А. В. Methods of fuzzy logics as an instrument for forecasting of tax revenues. Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 196 / А. В. Грицьків, В. В. Маслій // Econometrics. – Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2011. – # 32. – C. 9-21.
 14. Грицьків, А. В. Structural and Semantic Peculiarities of Term-building / А. В. Грицьків // Vybrané Témy Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Levoča : Vydatel’stvo MTM, 2015. – 1. – S. 69-92.