Головай Надія Миколаївна

Опубліковано: 21 лютого 2012

golovay-nadya-mikolayivna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Головай, Надія Миколаївна Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Головай Надія Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2009. - 203 с.
 2. Головай, Надія Миколаївна Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Головай Надія Миколаївна ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2009. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Головай, Н. М. Сучасні підходи до формування інформації про інтелектуальний капітал в системі фінансового обліку [Електронний ресурс] / Н. М. Головай // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 21, ч. 1. – С. 77-80.
 2. Головай, Н. М.Гармонізація та стандартизація обліку в контексті міжнародної інтеграції / Н. М. Головай // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 309-312.
 3. Головай, Н. М.Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні економічною безпекою підприємства / Н. М. Головай, Л. І. Пославська // Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 302-307.
 4. Гордополова, Н. В. Теорія і практика організації обліку фінансових інвестицій [Електронний ресурс] / Н. В. Гордополова, Н. М. Головай // Ефективна економіка.- 2011. - № 12.
 5. Головай, Н. М. Принципи і якісні характеристики фінансової звітності відповідно до міжнародних та вітчизняних стандартів обліку [Електронний ресурс] / Н. М. Головай // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 33. – С. 136-140.
 6. Головай, Н. М. Економічна сутність та класифікація інтелектуальних активів / Н. М. Головай // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 201 : в 5 т., т. ІІІ. – С. 642-660.
 7. Головай, Н. М. Людський капітал як стратегічний актив сучасних підприємств / Н. М. Головай // Науковий вісник Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : АНТ Лтд, 2005. – Вип. ІV, ч. 1. – С. 28-37.
 8. Головай, Н. М. Людський капітал: проблеми інформаційного забезпечення обліку на вітчизняних підприємствах / Н. М. Головай // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 199 : в 4 т., т. ІV. – С. 869-873.
 9. Головай, Н. Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства / Н. М. Головай // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2006. – Вип. 26. – С. 67-71.
 10. Головай, Н. М. Вкладення в людський капітал і заробітна плата: обліковий аспект / Н. М. Головай // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т. 1, ч. 1. – С. 131-137.
 11. Головай, Н. М. Інтелектуальний капітал: сутність, структура та інформаційне забезпечення / Н. М. Головай // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2006. – № 2. – С. 61-66.
 12. Головай, Н. М. Деякі підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства / Н. М. Головай, Л. В. Нападовська // Облік інтелектуального капіталу: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – Харків : ХІБМ, 2008. – С. 161-166.
 13. Головай, Н. М. Проблеми обліку та ефективного використання інтелектуального капіталу / Н. М. Головай, Л. В. Нападовська // Вісник НУВГП : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2008. – Ч. 2, вип. 4 (44). – С. 213-218.
 14. Головай, Н. М. Обліково-інформаційне забезпечення в управління дослідженнями та розробками: стан та перспективи розвитку / Н. М. Головай // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 543-445.
 15. Головай, Н. М. Удосконалення облікової політики в умовах функціонування інтегрованої системи обліку / Н. М. Головай // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Вип. 30, ч. ІІ. – С. 242-245.
 16. Головай, Н. М. Центри відповідальності в управлінні підприємством: поняття, переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, Л. І. Пославська // Економічні науки : зб. наук. праць Сер. Економіка та менеджмент. – Луцьк, 2012. – Вип. 9 (34), ч. 2. – С. 438-444.
 17. Головай, Н. М. Перспективи розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку / Н. М. Головай, Н. В. Гордоволова, В. Ю. Гордополов // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип. 20/1. – С. 96-99.
 18. Головай, Н. М. Дослідження ролі та місця бухгалтерського обліку в сучасній системі управління [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. В. Ясишена // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 5, ч. 4. – С. 176-178.
 19. Ясишена, В. В. Методичні аспекти амортизації нематеріальних активів / В. В. Ясишева, Н. М. Головай // Ефективна економіка. – 2014. – № 9.
 20. Головай, Н. М. Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. праць Харківського національного економічного університету. – Харків : ХНАДУ, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 93-99.
 21. Головай, Н. М. Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 1. - С. 2-36.
 

Гумовська Ірина Миколаївна

Опубліковано: 21 травня 2013

gumovskaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гумовська, Ірина Миколаївна Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Гумовська Ірина Миколаївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 186 c.
 2. Гумовська, Ірина Миколаївна Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико- функціональні аспекти [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Гумовська Ірина Миколаївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Тулай, О. Сталий людський розвиток: генезис та сучасне бачення в контексті фінансової науки / Оксана Тулай, Ірина Гумовська // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 2. – С. 149-165.
 2. Гумовська, І. М. Семантична трансформація юридичної термінології у структурі економічного дискурсу [Електронний ресурс] / І. М. Гумовська // Вісник Київського лінгвістичного університету. Сер. Філологія. – Київ, 2010. – Т. 13, № 2. – С. 47-52.
 3. Tulai, O. Sustainable Human Development: Genesis and Modern Conception in the Context of Financial Science / Oksana Tulai, Iryna Humovska // Journal of European Economy. – Ternopil, P. 149-163.
 4. Гумовська, І. М. Артикль як традиційний засіб вираження детермінації в німецькій та англійській мовах [Електронний ресурс] / І. М. Гумовська, Л. Б. Служинська // Наукові записки Острозької академії : зб. наук. праць. Сер. Філологічна. – С. 300-302.
 5. Гумовська, І. М. Концептуальні теоретичні основи кореляційних процесів у термінознавстві (на прикладі правничої термінології в економічному дискурсі) / І. М. Гумовська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 20. – С. 84-90.
 6. Гумовська, І. М. Семантична система юридичної термінології в економічному дискурсі / І. М.Гумовська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. Германська філологія. – Чернівці, 2014. – Вип. 690-691. – С. 161-165.
 7. Гумовська, І. М. Діахронічні та синхронічні аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики / І. М.Гумовська, А. В. Грицьків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2013. – Вип. 17. – С. 108-114.
 8. Гумовська, І. М. Сучасні англійські правничі терміни в економічному дискурсі: аналіз дериваційних процесів [Електронний ресурс] / І. М. Гумовська // Науковий вісник Криворізького національного університету. Філологічні студії. – Кривий Ріг : ТОВ «Октан-Принт», 2012. – Вип. 8. – С. 23-31.
 9. Гумовська, І. М. Дериваційні особливості сучасних англійських правничих термінів в економічному дискурсі [Електронний ресурс] / І. М. Гумовська, Я. А. Костін // Studia methodologica. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 33. – С. 40-44.
 10. Гумовська, І. М. Система англійських юридичних термінів в економічному дискурсі: структурно-словотвірний аналіз / І. М. Гумовська //  Вербальні та невербальні особливості дискурсу різножанрової типології : зб. наук. праць. – Львів, 2006. – С.69-76.
 11. Гумовська, І. М. Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис та семантика / І. М. Гумовська // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – 2005. – № 524. – С. 66-68.
 12. Гумовська, І. М. Англійські юридичні терміни та їх використання в економічній терміносистемі / І. М. Гумовська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Мовознавство. – 2003. – № 2. – С. 42-45.
 13. Гумовська, І. М. Функціонування юридичної термінології в економічній літературі різних жанрів / І. М. Гумовська // Вісник державного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. – 2000. – № 402. – C. 367-370.
 14. Гумовська, І. М. Генетичні джерела англійської правничої термінології економічного дискурсу   / І. М. Гумовська // Питання термінології : наук.-метод. матер. – Житомир : ЖВІРЕ, 2000. – Вип. XI. – C. 45-50.
 15. Гумовська, І. М. Дериваційні процеси правничої термінології в економічних текстах / І. М. Гумовська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. –Мовознавство. – 2000. – № 1. – C. 99-104.
 16. Гумовська, І. М. Англійська юридична термінологія у текстах з економіки  / І. М. Гумовська //  Іноземна філологія : укр. наук. зб.  – Вип. 111. – C. 208-212.
 17. Грицьків, А. В. Діахронічні та синхронічні аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики [Електронний ресурс] / А. В. Грицьків, І. М. Гумовська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (Мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2013. – Вип. 17. – С. 108- 114.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Грицьків Андрій Васильович

Опубліковано: 26 вересня 2016

1455053815 grytskyvКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

Публікації: 

СТАТТІ:

 1. Грицьків, А. В. Сіткові моделі фреймів [Текст] / А. В. Грицьків, Л. М. Мельник // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 15-16 жовт. 2009 р.] / редкол. : Н. С. Лиса, І. О. Стешин, Т. В. Юрчишин [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 33-35.
 2. Грицьків, А. В. Використання загальновживаної лексики у фахових термінах (на прикладі англомовної фінансової термінології) /А. В. Грицьків // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – К. : Логос, 1998. – С. 51-57.
 3. Грицьків, А. В. Специфіка фінансового обліку на фермерських господарствах Канади / А. В. Грицьків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 13. – С. 43-48.
 4. Грицьків, А. В. Стратифікаційна та галузева структура терміносистеми (на прикладі англомовної фінансової термінології) / А. В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавсво. – 2001. – № 1. – С. 44-48.
 5. Грицьків, А. В. Сіткове моделювання як метод лінгвістичного дослідження / А. В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2002. – № 2 (8). – С. 46-51.
 6. Грицьків, А. В. Взаємодія термінологічних систем (на матеріалі англомовної фінансової термінології) / А. В. Грицьків, Є. Ф. Скороходько // Теоретична та прикладна лінгвістика : зб. наук. праць. – К. : УІЛМ, 2003. – Вип. 1. – С. 138-148.
 7. Грицьків, А. В. Поняттєве поле і система в термінології / А. В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2003. – № 2 (10). – С. 39-42.
 8. Грицьків, А. В. Лінгвістичні характеристики терміна: системний підхід / А. В. Грицьків, Н. Б. Попович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2005. – № 2 (14). – 2006. – № 1 (15). – С. 51-59 .
 9. Грицьків, А. В. Семантичні аспекти термінологізації загальнолітературної лексики / А. В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2006. – № 2 (16). – С. 98-103.
 10. Грицьків, А. В. Динаміка семантичного взаємовпливу в термінології / А. В. Грицьків // Вісник Львівського університету. Сер. Іноземні мови. – 2006. – Вип. 13. – С. 40-45.
 11. Грицьків, А. В. Діахронічні та синхронічні аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики [Електронний ресурс] / А. В. Грицьків, І. М. Гумовська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (Мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2013. – Вип. 17. – С. 108- 114.
 12. Грицьків, А. В. System Aspects of Term Definition / А. В. Грицьків // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – Вип. 56. – С. 70-89.
 13. Грицьків, А. В. Methods of fuzzy logics as an instrument for forecasting of tax revenues. Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 196 / А. В. Грицьків, В. В. Маслій // Econometrics. – Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2011. – # 32. – C. 9-21.
 14. Грицьків, А. В. Structural and Semantic Peculiarities of Term-building / А. В. Грицьків // Vybrané Témy Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Levoča : Vydatel’stvo MTM, 2015. – 1. – S. 69-92.
 

Гриник Олена Ігорівна

Опубліковано: 25 квітня 2017

1486628422 grynuk oiКафедра бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Паламарчук, О. І. Становлення ринку аудиторських послуг України в умовах інтеграції до міжнародних стандартів / О. І. Паламарчук // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2013. – Вип. 10 (37), ч. 1. – C. 408-413.
 2. Гриник, О. І. Теоретичні підходи до тлумачення  інновацій як економічної категорії / О. І. Гриник // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 2 (97). – С. 281-286.
 

Гончар Галина Петрівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

Гончар Г.П

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гончар, Галина Петрівна Організаційно-економічний механізм функціонування ринку праці в аграрному секторі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гончар Галина Петрівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Л., 2010. - 242 с.
 2. Гончар, Галина Петрівна Організаційно-економічний механізм функціонування ринку праці в аграрному секторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Петрівна Гончар. – Львів : ЛНАУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гончар, Г. Механізм регулювання і саморегулювання сільського ринку праці [Електронний ресурс] / Г. Гончар // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. – Львів : ЛДАУ, 2010. – № 17 (2). – С. 510-515.
 2. Гончар, Г. П. Пріоритети державної політики на регіональному ринку праці / Г. П. Гончар // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 178-181.
 3. Гончар, Г. П. Деякі аспекти зайнятості населення в сільській місцевості Тернопільської області / Г. П. Гончар // Вісник Львівського державного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. – Львів : ЛДАУ, 2006. – № 13. – С. 531-538.
 4. Гончар, Г. П. Сільський ринок праці як економічна категорія / Г. П. Гончар // Вісник Львівського державного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. – Львів : ЛДАУ, 2007. – № 14 (1). – С. 222-228.
 5. Гончар, Г. П. Облікова політика як стратегія розвитку підприємства / Г. П. Гончар, В. Б. Клевець // Науковий вісник ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – С. 11-19.
 6. Гончар, Г. П. Методичні та інформаційні засади дослідження й прогнозу ринку праці в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] / Г. П. Гончар // Ефективна економіка. – 2013. – № 6.
 7. Гончар, Г. П. Адаптація світових стандартів ризик-менеджменту до діяльності вітчизняних компаній [Електронний ресурс] / Г. П. Гончар // Ефективна економіка. – 2014. – № 3.
 8. Гончар, Г. П. Сутність та функції муніципальних фінансів на сучасному етапі економіки [Електронний ресурс] / Г. П. Гончар // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журнал. – К. : НАУ, 2014. – № 1. – С. 27-30.
 9. Гончар, Г. П. Основні напрями забезпечення ефективного управління муніципальними фінансами [Електронний ресурс] / Г. П. Гончар // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 247-253.
 10. Гончар, Г. П. Реформування організації та фінансового забезпечення муніципальних фінансів України [Електронний ресурс] / Г. П. Гончар // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2 (51). – С. 149-155. 
 

Галущак Валентина Володимирівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

galuschak

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галущак, Валентина Володимирівна Організаційно-економічні засади формування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Валентина Володимирівна Галущак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 227 с.
 2. Галущак, Валентина Володимирівна Організаційно-економічні засади формування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Валентина Володимирівна Галущак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Дудар, Т. Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 84-90.
 2. Галущак, В. До питання оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та їх продукції / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 139-142.
 3. Галущак, В. Економічна ефективність виробництва у фермерських господарствах / В. Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 189-193.
 4. Галущак, В. Форми страхування кредитів / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С. 159-161.
 5. Галущак, В. До питання фінансової стійкості та фінансової стратегії підприємства в умовах ринкової економіки / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 156-158.
 6. Галущак, В. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні / Валентина Галущак // Наукові записки. – 2002. – № 12. – С. 146-148.
 7. Галущак, В. Завдання управління основними фондами в сучасних умовах / В. Галущак // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. – С. 21-23.
 8. Дудар, Т. Г. Агрохолдинги у системі агропромислової інтеграції, оцінка їх потенціалу та ринкових позицій [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Інноваційна економіка . – Тернопіль, 2011. – Вип. 2 (21). – С. 3-9.
 9. Галущак, В. В. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських виробничих структур [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Економічний простір. – 2009. - № 23/1. – С. 170-176.
 10. Галущак, В. В. Основні тенденції кооперування в аграрному секторі [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – Вип. ІV. – С. 150-156.
 11. Галущак, В. В. Розвиток орендних відносин у нових господарських структурах на селі [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2008. – Вип. 4, т. 1. – С. 132-138.
 12. Галущак, В. В. Основні тенденції формування і функціонування нових господарських структур в аграрному секторі / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ, т. 2. – С. 409-412.
 13. Галущак, В. В. Сучасні проблеми становлення та перспективи розвитку страхового ринку України [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 8, т. 1. – С. 99-104.
 14. Галущак, В. В. Перспективи розвитку фінансового ринку України [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2013. – Вип. 9, т. 2. – С. 283-288.
 15. Галущак, В. В. Значення фондового ринку в процесі трансформації та накопичення капіталу [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Економічний простір. – Дніпропетровськ : ПДАБ, 2013. – № 69. – С.156-162.
 16. Галущак, В. В. Фінансова стійкість та фінансова стратегія підприємства як ефективне формування та використання фінансових ресурсів [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. видання. – 2015. – Вип. № 4. - С. 810-813.
 17. Галущак, В. В. Страхування кредитних ризиків [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 105-107.
 18. Галущак, В. Розвиток страхування та перестрахування в умовах трансформаційної економіки [Електронний ресурс] / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 13. – С. 96-98.
 19. Галущак, В. Деякі аспекти управлінського обліку витрат [Електронний ресурс] / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 195-198.
 20. Галущак, В. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу [Електронний ресурс] / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – №11. – С. 36-38.
 21. Галущак, В. В. Особливості функціонування фінансового ринку [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2012. – Вип. 6 (16). – С. 310-313.
 22. Галущак, В. В. Роль ринку позичкового капіталу в процесі трансформації в інвестиційні ресурси / В. В. Галущак // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 233-236.