Гриник Олена Ігорівна

Опубліковано: 25 квітня 2017

1486628422 grynuk oiКафедра бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Паламарчук, О. І. Становлення ринку аудиторських послуг України в умовах інтеграції до міжнародних стандартів / О. І. Паламарчук // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2013. – Вип. 10 (37), ч. 1. – C. 408-413.
 2. Гриник, О. І. Теоретичні підходи до тлумачення  інновацій як економічної категорії / О. І. Гриник // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 2 (97). – С. 281-286.
 

Гончар Галина Петрівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

Гончар Г.П

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гончар, Галина Петрівна Організаційно-економічний механізм функціонування ринку праці в аграрному секторі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гончар Галина Петрівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Л., 2010. - 242 с.
 2. Гончар, Галина Петрівна Організаційно-економічний механізм функціонування ринку праці в аграрному секторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Петрівна Гончар. – Львів : ЛНАУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гончар, Г. Механізм регулювання і саморегулювання сільського ринку праці [Електронний ресурс] / Г. Гончар // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. – Львів : ЛДАУ, 2010. – № 17 (2). – С. 510-515.
 2. Гончар, Г. П. Пріоритети державної політики на регіональному ринку праці / Г. П. Гончар // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 178-181.
 3. Гончар, Г. П. Деякі аспекти зайнятості населення в сільській місцевості Тернопільської області / Г. П. Гончар // Вісник Львівського державного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. – Львів : ЛДАУ, 2006. – № 13. – С. 531-538.
 4. Гончар, Г. П. Сільський ринок праці як економічна категорія / Г. П. Гончар // Вісник Львівського державного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. – Львів : ЛДАУ, 2007. – № 14 (1). – С. 222-228.
 5. Гончар, Г. П. Облікова політика як стратегія розвитку підприємства / Г. П. Гончар, В. Б. Клевець // Науковий вісник ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – С. 11-19.
 6. Гончар, Г. П. Методичні та інформаційні засади дослідження й прогнозу ринку праці в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] / Г. П. Гончар // Ефективна економіка. – 2013. – № 6.
 7. Гончар, Г. П. Адаптація світових стандартів ризик-менеджменту до діяльності вітчизняних компаній [Електронний ресурс] / Г. П. Гончар // Ефективна економіка. – 2014. – № 3.
 8. Гончар, Г. П. Сутність та функції муніципальних фінансів на сучасному етапі економіки [Електронний ресурс] / Г. П. Гончар // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журнал. – К. : НАУ, 2014. – № 1. – С. 27-30.
 9. Гончар, Г. П. Основні напрями забезпечення ефективного управління муніципальними фінансами [Електронний ресурс] / Г. П. Гончар // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 247-253.
 10. Гончар, Г. П. Реформування організації та фінансового забезпечення муніципальних фінансів України [Електронний ресурс] / Г. П. Гончар // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2 (51). – С. 149-155. 
 

Гнасевич Надія Володимирівна

Опубліковано: 19 грудня 2011

gnasevych

Кафедра філософії та політології

Науковий ступвнь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гнасевич, Надія Володимирівна Динаміка соціокультурних орієнтацій молоді : дис... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Гнасевич Надія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 197с.
 2. Гнасевич, Надія Володимирівна Динаміка соціокультурних орієнтацій молоді (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Гнасевич Надія Володимирівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Паучок, В. Дух України в поезії Тараса Шевченка / Володимир Паучок, Надія Гнасевич // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 6-20.
 2. Шумка, М. Еволюція символічної теорії пізнання у західноєвропейській філософській думці / М. Шумка, Н. Гнасевич, Т. Сілаєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2005. – № 13. – С. 113-120.
 3. Гнасевич, Н. Особливості типологічної ідентичності суспільства “вільного ринку” і комуністично-фашистських режимів [Електронний ресурс] / Надія Гнасевич, Володимир Паучок // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 26-33.
 4. Гнасевич, Н. Формовияви української ментальності в контексті становлення правової держави / Надія Гнасевич, Ірина Гнасевич, Володимир Паучок // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 14-21.
 5. Гнасевич, Надія Економіко-філософський аналіз досліджень глобалізаційних процесів в Україні / Надія Гнасевич, Христина Стецик // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 7-13.
 6. Гнасевич, Н. В. Інтегративна роль релігії в державотворчій традиції українців [Електронний ресурс] / Н. В. Гнасевич, О. М. Рудакевич // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 28. – С. 125-130.
 7. Гнасевич, Н. Методологічні засади філософії маркетингу /Надія Гнасевич, Дмитро Зінчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 49-57.
 8. Гнасевич, Н. Теоретичні засади філософії управління /Надія Гнасевич, Роман Башуцький // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 40-49.
 9. Гнасевич, Н. Ціннісні орієнтації української молоді в контексті глобалізаційних процесів сучасності / Надія Гнасевич, Ольга Артемчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 36-39.
 10. Гнасевич, Н. Соціально-філософський аналіз маніпулятивного впливу на свідомість соціуму / Надія Гнасевич, Любомир Грузінський // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 68-74.
 11. Гнасевич, Н. Вплив Революції Гідності на формування соціокультурних цінностей молоді / Надія Гнасевич, Катерина Богданець // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 74-77.
 12. Гнасевич, Н. Формування української національної ідеї в контексті Революції Гідності / Надія Гнасевич, Анатолій Василик // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 77-81.
 13. Гнасевич, Н. Вплив громадських організацій на формування національної ідеї / Надія Гнасевич, Вадим Забчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 81-84.
 14. Гнасевич, Н. Вплив Революції Гідності на національну свідомість українців / Надія Гнасевич, Людмила Олійник // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 85-89.
 15. Гнасевич, Н. Концепції філософії любові в сучасному глобалізованому світі / Надія Гнасевич, Дмитро Панасюк // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 89-93.
 16. Гнасевич, Н. Філософські аспекти аналізу інформаційної безпеки в умовах російської агресії / Надія Гнасевич, Юлія Скоробогата // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 93-96.
 17. Гнасевич, Н. Вплив революційних подій на формування національної ідеї / Надія Гнасевич, Павло Якобчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 97-100.
 18. Гнасевич, Н. Історико-філософський аспект формування української національної ідеї / Надія Гнасевич, Василь Берездецький // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 100-105.
 19. Гнасевич, Н. Вплив Революції Гідності на формування національної самосвідомості молоді в українському суспільстві / Надія Гнасевич, Софія Яцків // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 105-108.
 20. Гнасевич, Н. Герменевтичний вплив сторітелінгу на філософське осмислення особистості / Надія Гнасевич, Юрій Матіїшин // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 53-58.
 21. Гнасевич, Н. Філософський аналіз впливу соціальних мереж на революцію гідності / Надія Гнасевич, Тарас Долинюк // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 58-63.
 22. Гнасевич, Н. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді в глобальному світі / Надія Гнасевич, Василь Кулевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 63-68.
 23. Гнасевич, Н. Роль сучасних інформаційних технолій на формування національної самосвідомості / Надія Гнасевич, Юлія Хома // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 49-53.
 24. Гнасевич, Н. Філософія управління соціальними системами і ІТ-компаніях в умовах глобалізації інформаційних технологій / Надія Гнасевич, Володимир Ахтянкін // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 29-33.
 25. Гнасевич, Н. Проблеми формування духовності у сучасному українському суспільстві / Надія Гнасевич, Володимир Корман // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 33-36.
 26. Гнасевич, Н. Філософське осмислення ролі комп'ютерних технологій в інформаційних війнах в глобалізованму світі / Надія Гнасевич, Максим Почтар // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 37-40.
 27. Гнасевич, Н. Філософські аспекти впливу соціальних мереж на комунікацію спілкування / Надія Гнасевич, Андрій Бодьо // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 40-44.
 28. Гнасевич, Н. Філософські аспекти інформаційної безпеки в сучасному українському суспільстві / Надія Гнасевич, Володимир Башуцький // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 44-49.
 29. Паучок, В. К. Герменевтичне вираження національної ідеї в поезії Тараса Шевченка / В. К. Паучок, Н. В. Гнасевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 49-52.
 30. Гнасевич, Н. В. Філософія обличчям до світових проблем / Н. В. Гнасевич // Психологія і суспільство. – 2005. – № 2. – C. 142-145.
 31. Гнасевич, Н. Філософська рефлексія природи цінностей на межі третього тисячоліття / Н. Гнасевич, М. Шумка // Жінка в Україні : міжвід. наук. збірник. – Київ, 2005. – Т. 32. – С. 411-421.
 32. Гнасевич, Н. Право и правосознание в православной культурной традиции / Н. Гнасевич, Т. Сілаєва // Жінка в Україні : міжвід. наук. збірник. – Київ, 2005. –Т. 32. – С. 541-548.
 33. Гнасевич, Н. В. Вплив православної культурної традиції України-Руси на правосвідомість в сучасному українському суспільстві / Н. В. Гнасевич, Т. О. Сілаєва, М. Л. Шумка // Історія релігії в Україні : зб. наук. праць ХV Міжнародного круглого столу. – Львів, 2005. – С. 50-61.
 34. Гнасевич, Н. Соціальна аксіологія в контексті глобалізаційних процесів в Україні / Н. Гнасевич, Л. Калаур // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2013. – С. 18-22.
 35. Гнасевич, Н. Ментальність українського народу та її вплив на формування особистості / Н. Гнасевич, М. Марусин // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2013. – С. 22-34.
 36. Гнасевич, Н. Фемінізм, як філософська доктрина у контексті сучасних глобалізаційних процесів / Н. Гнасевич, Л. Мацьків // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації  : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2013. – С. 34-44.
 37. Гнасевич, Н. Духовні орієнтації сучасної молоді в контексті євроінтеграційних процесів України / Н. Гнасевич, В. Бейгер // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – С. 150-159.
 38. Гнасевич, Н. Проблема зміни цінностей у глобалізованому суспільстві / Н. Гнасевич, М. Сороківський // Вітакультурний млин : методолог. альманах. – 2014. – Мод. 16. – С. 40-46.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 2. Гнасевич, Н. В.  Українська національна ідея : генеза та сучасний зміст [Текст] / Н. В. Гнасевич, В. К. Паучок // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 71-89.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич, Г. О. Орендарчук, З. С. Сокол. – Тернопіль : Астон, 2008. – 360 с.
 2. Шумка, М. Л. Практикум з курсу логіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Л. Шумка, Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич. - Тернопіль : ПП Процюк, 2006. - 101 с.
 3. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.
 4. Гнасевич, Н. В. Практикум з курсу філософії [Текст] / Н. В. Гнасевич, Т. О. Сілаєва, М. Л. Шумка. – Тернопіль : ПП. Процюк, 2005. – 232 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Логіка [Текст] : курс лекцій / Н. В. Гнасевич, І. М. Пеляк, Т. О. Сілаєва, М. Л. Шумка ; за заг. ред. Т. О. Сілаєвої. - Тернопіль : Процюк, 2005. - 180 с.
 

Галущак Валентина Володимирівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

galuschak

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галущак, Валентина Володимирівна Організаційно-економічні засади формування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Валентина Володимирівна Галущак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 227 с.
 2. Галущак, Валентина Володимирівна Організаційно-економічні засади формування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Валентина Володимирівна Галущак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Дудар, Т. Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 84-90.
 2. Галущак, В. До питання оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та їх продукції / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 139-142.
 3. Галущак, В. Економічна ефективність виробництва у фермерських господарствах / В. Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 189-193.
 4. Галущак, В. Форми страхування кредитів / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С. 159-161.
 5. Галущак, В. До питання фінансової стійкості та фінансової стратегії підприємства в умовах ринкової економіки / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 156-158.
 6. Галущак, В. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні / Валентина Галущак // Наукові записки. – 2002. – № 12. – С. 146-148.
 7. Галущак, В. Завдання управління основними фондами в сучасних умовах / В. Галущак // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. – С. 21-23.
 8. Дудар, Т. Г. Агрохолдинги у системі агропромислової інтеграції, оцінка їх потенціалу та ринкових позицій [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Інноваційна економіка . – Тернопіль, 2011. – Вип. 2 (21). – С. 3-9.
 9. Галущак, В. В. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських виробничих структур [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Економічний простір. – 2009. - № 23/1. – С. 170-176.
 10. Галущак, В. В. Основні тенденції кооперування в аграрному секторі [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – Вип. ІV. – С. 150-156.
 11. Галущак, В. В. Розвиток орендних відносин у нових господарських структурах на селі [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2008. – Вип. 4, т. 1. – С. 132-138.
 12. Галущак, В. В. Основні тенденції формування і функціонування нових господарських структур в аграрному секторі / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ, т. 2. – С. 409-412.
 13. Галущак, В. В. Сучасні проблеми становлення та перспективи розвитку страхового ринку України [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 8, т. 1. – С. 99-104.
 14. Галущак, В. В. Перспективи розвитку фінансового ринку України [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2013. – Вип. 9, т. 2. – С. 283-288.
 15. Галущак, В. В. Значення фондового ринку в процесі трансформації та накопичення капіталу [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Економічний простір. – Дніпропетровськ : ПДАБ, 2013. – № 69. – С.156-162.
 16. Галущак, В. В. Фінансова стійкість та фінансова стратегія підприємства як ефективне формування та використання фінансових ресурсів [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. видання. – 2015. – Вип. № 4. - С. 810-813.
 17. Галущак, В. В. Страхування кредитних ризиків [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 105-107.
 18. Галущак, В. Розвиток страхування та перестрахування в умовах трансформаційної економіки [Електронний ресурс] / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 13. – С. 96-98.
 19. Галущак, В. Деякі аспекти управлінського обліку витрат [Електронний ресурс] / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 195-198.
 20. Галущак, В. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу [Електронний ресурс] / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – №11. – С. 36-38.
 21. Галущак, В. В. Особливості функціонування фінансового ринку [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2012. – Вип. 6 (16). – С. 310-313.
 22. Галущак, В. В. Роль ринку позичкового капіталу в процесі трансформації в інвестиційні ресурси / В. В. Галущак // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 233-236.
 

Гріщенко Ірина Василівна

Опубліковано: 20 грудня 2016

1455020630 grishenko-iv1Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін ВННІЕ

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Гріщенко, І. В. Методи підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства в умовах забезпечення конкурентоспроможності продукції [Електронний ресурс] / Ірина Василівна Гріщенко, Ольга Євгеніївна Громова // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 1 (14). – С. 14-18.
 2. Грищенко, И. Исторические предусловия формирования инвестиционно-инновационного потенциала предприятий [Электронный ресурс] / Ирина Грищенко, Александр Денисюк // Scientific Letters of International Academic Society of Michal Baludansky. – 2012. – № 1. – С. 64-65.
 3. Грищенко, И.  Влияние факторов и выбор показателей оценки инвестиционно-инновационного потенциала предприятий [Электронный ресурс] / Ірина Грищенко, Олеся Балахонова // Scientific Letters of International Academic Society of Michal Baludansky. –  2013. – № 2. – С. 47-49.
 4. Гріщенко, І. В. Теоретичні підходи формування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств / І. В. Грищенко, Н. В. Тиквій // Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку України. – Харків, 2012. – С. 85-89.
 5. Гріщенко, І. В. Види інвестиційно-інноваційної політики підприємств України / І. В. Гріщенко // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – С. 82-84.
 6. Гріщенко, І. В. Забезпечення стійкого розвитку підприємств малого і середнього бізнесу в Україні / І. В. Гріщенко // Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. – С. 113-116.
 7. Гріщенко, І. В. Вплив чинників та вибір показників оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств / І. В. Гріщенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – С. 188-192.
 

Гнатів Оксана Богданівна

Опубліковано: 01 березня 2016

1443606732 gnatv-oksana-bogdanvnaКафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Гнатів, Оксана Богданівна Захист права власності в цивільному праві [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гнатів Оксана Богданівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 202 с.
 2. Гнатів, Оксана Богданівна Захист права власності в цивільному праві [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гнатів Оксана Богданівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Гупаловська, О. Б. Відшкодування моральної шкоди – зобов’язально-правовий засіб захисту права власності / О. Б. Гупаловська // Адвокат. – 2010. – № 8. – С. 16-21.
 2. Гупаловська, О. Позов про визнання права власності як речово-правовий засіб захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Гупаловська // Вісник Львівського університету. – Сер. Юридична. – 2010. – Вип. 50. – С. 161-165.
 3. Гупаловська, О. Б. Особливості відновлення майнових прав власника у разі порушення його права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська.
 4. Гупаловська, О. Б. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська.
 5. Гупаловська, О. Б. Реституція як наслідок недійсних правочинів у зобов'язально - правових засобах захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська.
 6. Гупаловська, О. Б. Правові засоби захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – Вип. 3. – С. 98-100.
 7. Гупаловська, О. Б. Негаторний позов як засіб захисту права власності / О. Б. Гупаловська // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – № 1. – С. 255-263.
 8. Гнатів, О. Б. Превентивні способи захисту права власності / О. Б. Гнатів // Європейські перспективи. – 2012. – № 5. – С. 125-130.
 9. Гнатів, О. Б. Захист прав власників у разі завдання шкоди земельній ділянці, житловому будинку чи іншій будівлі у зв’язку із зниженням їх цінності / О. Б. Гнатів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2012. – Вип. 20, ч.1, т. 2. – С. 38-41.
 10. Hnativ, O. B. Protection of owners’ rights under the civil law of Ukraine in conditions of wrongful legal acts that violate property rights / O. B. Hnativ // Gentes & Nationes. – Polska, Bielsko-Biała, 2013. – C. 117-127.
 11. Гнатів, О. Б. Визнання правочинів недійсними як спосіб захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гнатів // Наукові праці МАУП. – 2015. – Вип. 44 (1). – С. 126-129.
 12. Гнатів, О. Б. Юридична значимість вимоги зняття арешту з майна в системі речово-правових позовів [Електронний ресурс] / О. Б. Гнатів // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №  4.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гнатів, О. Б. Складання цивільних процесуальних документів [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 25 с.
 2. Калаур, І. Р. Спадкове право [Текст] : навч.-метод. матеріали / І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 22 с.