Гріщенко Ірина Василівна

Опубліковано: 20 грудня 2016

1455020630 grishenko-iv1Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін ВННІЕ

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Гріщенко, І. В. Методи підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства в умовах забезпечення конкурентоспроможності продукції [Електронний ресурс] / Ірина Василівна Гріщенко, Ольга Євгеніївна Громова // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 1 (14). – С. 14-18.
 2. Грищенко, И. Исторические предусловия формирования инвестиционно-инновационного потенциала предприятий [Электронный ресурс] / Ирина Грищенко, Александр Денисюк // Scientific Letters of International Academic Society of Michal Baludansky. – 2012. – № 1. – С. 64-65.
 3. Грищенко, И.  Влияние факторов и выбор показателей оценки инвестиционно-инновационного потенциала предприятий [Электронный ресурс] / Ірина Грищенко, Олеся Балахонова // Scientific Letters of International Academic Society of Michal Baludansky. –  2013. – № 2. – С. 47-49.
 4. Гріщенко, І. В. Теоретичні підходи формування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств / І. В. Грищенко, Н. В. Тиквій // Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку України. – Харків, 2012. – С. 85-89.
 5. Гріщенко, І. В. Види інвестиційно-інноваційної політики підприємств України / І. В. Гріщенко // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – С. 82-84.
 6. Гріщенко, І. В. Забезпечення стійкого розвитку підприємств малого і середнього бізнесу в Україні / І. В. Гріщенко // Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. – С. 113-116.
 7. Гріщенко, І. В. Вплив чинників та вибір показників оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств / І. В. Гріщенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – С. 188-192.
 

Галай Андрій Олександрович

Опубліковано: 29 вересня 2016

галайКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права, Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галай, Андрій Олександрович Адміністративно-правові засади діяльності громадських об'єднань юридичного спрямування в Україні [Текст] : дис. ... доктора юридичних. наук : 12.00.07 / Андрій Олександрович Галай. - Київ : Національна академія прокуратура України, 2015. - 446 с.
 2. Галай, Андрій Олександрович Адміністративно-правові засади діяльності громадських об'єднань юридичного спрямування в Україні [Текст] : автореферат дис. ... доктора юридичних. наук : 12.00.07 / Андрій Олександрович Галай. - Київ : Національна академія прокуратура України, 2015. - 38 с.
 3. Галай, Андрій Олександрович Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович ; Київський ін-т внутрішніх справ. - К., 2003. – 229.
 4. Галай, Андрій Олександрович Організайіно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2003. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Галай, Андрій Умови взаємодії органів місцевої влади та недержавних організацій у контексті децентралізації влади в Україні / Андрій Галай // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №7. – С. 30-33.
 2. Галай, А. Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти у навчальний процес вищих навчальних закладів України / А. Галай // Право України. – 2009. – №1 : Додаток: Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини. – С. 16-21.
 3. Галай, А. О. Юридична клініка як суб'єкт адміністративних правовідносин / А. О. Галай // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 4. – С. 66-73.
 4. Галай, А. Концепція рівноправності недержавних організацій з державними інститутами у публічному управлінні: питання теорії [Електронний ресурс] / Андрій Галай // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 2 – С. 41-45.
 5. Галай А. Спеціалізація юридичних клінік в Україні: quo vadis? [Електронний ресурс] / А. Галай // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 1. – С. 10–18.
 6. Galai, A. Arten und Tätigkeitsspektrum ukrainischer Menschenrechtsorganisationen / Andrej Galai // Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 02/14.‒ 2014.‒ №2.‒ S. 91-103.
 7. Galai, A. The development of clinical legal education on a global dimension and in some European countries / Andrii Galai // KLINIKA.‒ 2015.‒ №18(22).‒ S. 18-22.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адміністративно-правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломатичних представництв іноземних держав : монографія / О. С. Конопляник, С. К. Гречанюк, В. О. Галай.– К: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016.– 182 с.
 2. Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління / Андрій Олександрович Галай: [Монографія]. — К.: КНТ, 2015. — 408 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навч. посіб. / А. О. Галай, С. Г. Стеценко, С. М. Тимченко, О. Ф. Штанько. – К. : Правова єдність, 2008. – 208 с.
 2. Юридична дидактика [Текст] : посіб. із викл. права та юрид. дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. Крестовська [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. – К. : СПД Юсип'юк В. Д., 2009. – 191 с. 
 3. Human Rights Certification of Regions : analytical review [Електронний ресурс] / compiler А. Galai, O. Martynenko ; editors A. Buschenko, V. Lutkovska. - Kyiv : Ukrainian Helsinki Human Rights Union, 2016. - 33 p.
 4. Правозахисна паспортизація областей : аналітичний огляд [Електронний ресурс] / авт.-уклад. А. О. Галай, О. А. Мартиненко ; за заг. ред. А.Бущенка, В. Лутковської. - К. : Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2016. - 33 с.
 5. Звільнення засуджених від відбування покарання: сутність і зміст, основні проблеми виконання / Андрій Олександрович Галай [Навчальний посібник]. — К.: КНТ, 2015. — 70 с.
 

Грегоращук Юлія Володимирівна

Опубліковано: 20 вересня 2016

1455053870 hrehorashchukКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Грегоращук, Юлія Володимирівна Організація професійної підготовки в старшій школі США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Грегоращук Юлія Володимирівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2013. - 215 с.
 2. Грегоращук, Юлія Володимирівна Організація професійної підготовки в старшій школі США [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Грегоращук Юлія Володимирівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Грегоращук, Ю. В. Програми і курси підготовки учнів та молоді США до вибору майбутньої професії [Електронний ресурс] / Ю. В. Грегоращук // Молодий вчений. — 2015. – № 8 (23), ч. 2.
 2. Грегоращук, Ю. В. Структура системи професійної орієнтації учнів та молоді США й особливості її організації [Електронний ресурс] / Ю. В. Грегоращук // Молодий вчений. – 2015. – №7 (22), ч. 2. – С. 45-49.
 3. Грегоращук, Ю. В. Особливості організації профільного навчання в старших школах США та України / Ю. В. Грегоращук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук праць. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 635. – С. 74-81.
 4. Грегоращук, Ю. В. Форми і методи організації навчання в старшій школі США [Електронний ресурс] / Ю. В. Грегоращук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2010. – № 2. – С.145-151.
 5. Грегоращук, Ю. В. Форми професійної підготовки в старших школах США / Ю. В. Грегоращук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук пр. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 517 – С. 12-21.
 6. Грегоращук, Ю. В. Характеристика поняття профільного навчання та його сутності [Електронний ресурс] / Ю. В. Грегоращук // Вісник Національної академії Державної прикордонної слуби України : електрон. наук. фахове вид. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2. – С. 27-40.
 7. Грегоращук, Ю. В. Структура середньої освіти та особливості організації навчання  в загальноосвітніх школах США [Електронний ресурс] / Ю. В. Грегоращук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 4 (57). – С.75-83.
 8. Грегоращук, Ю. В. Філософсько-методологічні засади профільної освіти в США [Електронний ресурс] / Ю. В. Грегоращук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 3 (56). – С .151-160.
 9. Сива, Ю. В. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів щодо розуміння полікультурної освіти [Електронний ресурс] / Ю. В. Сива // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. Сер. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 121 – С.121-126.
 10. Сива,  Ю. В. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти / Ю. В. Сива // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. – Вип. 9. – С. 40-51.
 11. Hrehorashchuk, Yu. Important role of high school counselor in planning students future career / Yu. Hrehorashchuk // Nauka i studia. Pedagogiczne nauki, psychologia i socjologia, filologiczne nauki – Przemysl: Sp. z o.o “Nauka i studia”, 2013. – № 11 (79) – С. 5-10.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Горенко Ірина Володимирівна

Опубліковано: 20 вересня 2016

1455053814 horenkoКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Горенко, Ірина Володимирівна Пам'ять жанру і наративні функції оповідей рабів у афро-американському художньому дискурсі другої половини XX століття (на матеріалі романів Ішмаеля Ріда "Політ до Канади" та Едварда Джоунза "Знаний світ") [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Горенко Ірина Володимирівна ; ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 171 с.
 2. Горенко, Ірина Володимирівна Пам'ять жанру і наративні функції оповідей рабів у афро-американському художньому дискурсі другої половини XX століття (на матеріалі романів Ішмаеля Ріда "Політ до Канади" та Едварда Джоунза "Знаний світ") [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Горенко Ірина Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Горенко, І. В. Твір Ф. Дуґласса «Оповідь про життя Ф. Дуґласса, американського раба, написана ним самим» та жанрова видозміна оповідей невільників [Електронний ресурс] / І. В. Горенко // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 41. – С. 277-285.
 2. Горенко, І. В. Осмислення жанрової природи оповідей рабів у літературознавчих дослідженнях США ІІ пол. ХХ століття [Електронний ресурс] / І. В. Горенко // Науковий вісник. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 4.12 (96). – С. 47-52.
 3. Горенко, І. В. Історичний досвід рабства у романі Едварда Джоунза «Знаний світ» / І. В. Горенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія : зб. наук. праць. Сер. Філологічна. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – С. 74-75.
 4. Горенко, І. В. Зародження та особливості перших оповідей чорношкірих рабів (кінець  XVII ст. – початок XVIII ст.) [Електронний ресурс] / І. В. Горенко // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 35. – С. 110-113.
 5. Горенко, І. Сюжетно-композиційні особливості оповідей рабів кінця XVIII – першої половини XIX століття [Електронний ресурс] / Ірина Горенко // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : університет «Україна», 2013. – Вип. 27. – С. 241-249.
 6. Horenko, I. Law or Tyranny: Open Debates on the Nature of Genre / Iryna Horenko // Spheres of Culture. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University, 2015. – Vol. X. – P. 28-37.
 

Гуцайлюк Зіновій Володимирович

Опубліковано: 12 грудня 2011

Кафедра обліку у виробничій сфері

gucaylyuk zv

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гуцайлюк, З. Облік виробничих відходів: проблеми методики та організації / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 3. – С. 9-13.
 2. Гуцайлюк, З. Актуальні питання теоретичних засад бухгалтерського обліку по його реформуванню / З. Гуцайлюк // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 98-104.
 3. Гуцайлюк, З. Ще раз про вдосконалення викладання бухгалтерського обліку в контексті Болонського процесу / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С. 31-33.
 4. Гуцайлюк, З. Ще раз про місце і роль управлінського обліку в інформаційній системі господарюючих суб'єктів / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 11. – С . 45-49.
 5. Гуцайлюк, З. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 2. – С. 14-19.
 6. Гуцайлюк, З. Деякі питання реформування системи бухгалтерського обліку: концепція та реалізація / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 10. – С. 11-17.
 7. Гуцайлюк, З. Бухгалтерський облік в Україні : плюси та мінуси запозичення зарубіжного досвіду / З. Гуцайлюк, Є. Воробець, Н. Мачуга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 2. – C. 95-98.
 8. Гуцайлюк, З. Економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – С. 8-13.
 9. Гуцайлюк, З. Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні промисловим виробництвом : рівні формування та напрямки використання [ Електронний ресурс] / З. Гуцайлюк, Р. Мачуга // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. С. 70-74.
 10. Гуцайлюк, З. Перспективи гармонізації законодавства України і держав членів ЄС у сфері обліку і аудиту у сфері цінних паперів / Зеновій Гуцайлюк, Василь Тарас // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 94-100.
 11. Гуцайлюк, З. Системи бухгалтерського обліку: критичний аналіз думок економістів / Зіновій Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 4. – С. 3-11.
 12. Гуцалюк, З. В. Концептуальні засади формування державного фінансового контролю в Україні / З. В. Гуцалюк, Є. В. Воробець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 5-6.
 13. Гуцайлюк, З. Оперативний облік та оперативний економічний аналіз в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Зеновій Гуцайлюк // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 2. – С. 166-170.
 14. Гуцайлюк, З. В. Рецензія на наукову монографію кандидата економічних наук, доцента Озеран Алли Володимирівни на тему "Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств" / З. В. Гуцайлюк, В. А. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 1. – С. 24-25.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуцайлюк, З. В. Облік і контроль у ринковій економіці : елементи концепції [Текст] : монографія / З. В. Гуцайлюк. - Тернопіль : Крок, 2013. - 175 с.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гуцайлюк, З. В. Аудит : теорія, методика, збірник завдань [Текст] : навч. посіб. / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех ; за ред. З. В. Гуцайлюка. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 240 с.
 2. Гуцайлюк, З. В. Аудит (теорія, методика, збірник завдань) [Текст] / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Щирба М. Т. Мех ; З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 190 с.
 3. Бухгалтерський облік : Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінский) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М. Бенько. – Тернопіль : Астон, 2005. – 495 с.
 4. Гуцайлюк, З. В. Методологические проблемы учета эффективности промышленного производства в условиях перестройки хозяйственного механизма [Текст] : учеб. пособ. / З. В. Гуцайлюк. – К. : УМКВО, 1990. – 46 с.
 5. Гуцайлюк, З. В. Учет и контроль показателей эффективности производства в пищевой промышленности [Текст] / З. В. Гуцайлюк. – М. : Агропромиздат, 1985. – 120 с.
 6. Гуцайлюк, З. В. Учет и контроль производственных отходов [Текст] / З. В. Гуцайлюк. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 79 с.
 7. Гуцайлюк, З. В. Учет материальных ресурсов в пищевой промышленности [Текст] / З. В. Гуцайлюк. – К. : Техніка, 1983. – 104 с.
 8. Аудит : теорія, методика, збірник завдань [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех, Н. М. Король, Д. М. Найчук ; за ред. Я. В. Меха. – Бучач : МІФ, 2000. – 240 с.