Грубяк Світлана Володимирівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

grubiak

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бобрівець, Світлана Володимирівна Механізми підвищення ефективності управління газорозподільними підприємствами [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Бобрівець Світлана Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2004. - 190 c.
 2. Бобрівець, Світлана Володимирівна Механізми підвищення ефективності управління газорозподільними підприємствами [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Бобрівець Світлана Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2004. - 16 с.

Публікації

Статті:

 1. Навольська, Н. В. Маркетинговий підхід до формування ефективної системи збуту продукції [Електронний ресурс] / Н. В. Навольська, С. В. Грубяк.
 2. Панасюк, В. М.Обгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 69-76.
 3. Бобрівець, С. Методика визначення вартості послуг газотранспортних компаній / Світлана Бобрівець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 152-154.
 4. Грубяк, С. В. Напрями підвищення ефективності функціонування газотранспортної системи україни в сучасних умовах [Електронний ресурс] / С. В. Грубяк, Н. В. Навольська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 9-16.
 5. Грубяк, С. В. Методичні підходи до аналізу і оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств / С. В. Грубяк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – C. 307-313.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Панасюк, В. М. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Карт- бланш, 2002. – 260 с.
 2. Панасюк, В. М. Податковий облік : організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Астон, 2003. – 304 с.
 

Гончаренко Аліса Іванівна

Опубліковано: 17 лютого 2012

goncharenko-a.-vikladach

Кафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Гончаренко, А. Аналіз функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл у Вінницькій області / Аліса Гончаренко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– Вип.14.– С. 207-210.
 2. Гончаренко, А. І. Роль держави у забезпеченні розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл  / А. І. Гончаренко // Інноваційна економіка.– 2012.– № 6.– С. 320-322.
 3. Гончаренко, А. Методи прогнозування ймовірності банкрутства / Аліса Гончаренко // Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] /редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 173-177.
 4. Гончаренко, А. І. Спортивне спонсорство як альтернативне джерело фінансового забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл / А. І. Гончаренко // Сталий розвиток економіки. -2012. – № 3. - С. 314-317.
 5. Добіжа, Н. В. Актуальні питання впровадження інновацій на підприємстві / Н. В. Добіжа, А. І. Гончаренко // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 35-37.
 6. Погріщук, Б. В. Стратегічний підхід до організації галузевого розвитку агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, А. І. Гончаренко // Агросвіт. – 2013. – № 19. – С. 13-16.
 7. Гончаренко, А. І. Функціонування підприємств переробної промисловості на засадах інноваційної парадигми стратегічного управління / Аліса Іванівна Гончаренко [Електронний ресурс] // Збірник наукових праць ВНАУ. Сер. Економічні науки. – 2013. – № 4 (81). – С. 64-71.
 8. Гончаренко, А. І. Організаційно-економічний механізм розробки та реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії [Електронний ресурс] / Аліса Іванівна Гончаренко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячн. інформ.-аналіт. журн. – 2014. – № 2/1. – С. 26-29.
 9. Гончаренко, А. І. Розвиток дитячо-юнацького спорту: фінансова складова / А. І. Гончаренко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Т. 2. – С. 410-419.
 10. Гончаренко, А. І. Інноваційні пріоритети розвитку плодопереробного підкомплексу України / А. І. Гончаренко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 20 – С. 129-133.
 11. Гончаренко, А. І. Стратегічні передумови формування продовольчого ринку України / А. І. Гончаренко // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : зб. наук. праць : в 2 т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 225-228.
 

Галько Людмила Романівна

Опубліковано: 17 жовтня 2012

galko l r

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галько, Людмила Романівна Забезпечення та підтримка економічної стійкості промислового підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Галько Людмила Романівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 220 с.
 2. Галько, Людмила Романівна Забезпечення та підтримка економічної стійкості промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Галько Людмила Романівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - О., 2010. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Галько, Л. Р. Напрямки відновлення економічної стійкості підприємств швейної промисловості / Л. Р. Галько // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 122-127.
 2. Попович, Л. Особливості використання інтегрального показника для оцінки рівня економічної стійкості підприємства / Людмила Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - Вип. 1. - С. 255-258.
 3. Галько, Л. Проблеми забезпечення економічної стійкості підприємства швейної промисловості в умовах євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Людмила Галько.
 4. Галько, Л. Р. Механізм формування економічної стійкості промислового підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Галько.
 5. Галько, Л. Р. Мотиваційні аспекти створення інтегрованих структур маркетингового типу в системі управління економічною стійкістю підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Галько.
 6. Галько, Л. Р. Порушення економічної стійкості підприємства: причини та шляхи відновлення [Електронний ресурс] / Л. Р. Галько.
 7. Гринчуцький, В. І. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства / В. І. Гринчуцький, Л. Р. Попович // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – № 5. – С. 27-31.
 8. Попович, Л. Р. Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення економічної стійкості підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 9. Попович, Л. Р. Капіталізація в системі управління економічною стійкістю підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 10. Попович, Л. Р. Роль вертикальних маркетингових систем формуванні стійких конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 11. Попович, Л. Р. Роль фінансової складової економічної стійкості підприємства у формуванні його конкурентних переваг [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 12. Попович, Л. Р. Сегментування ринку одягу: галузеві особливості та критерії відбору цільової групи споживачів [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 

Голінач Людмила Іванівна

Опубліковано: 16 січня 2013

shvets l i

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Швець, Людмила Іванівна Облік та аналіз соціальних витрат підприємств машинобудівної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Людмила Іванівна Швець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 284 с.
 2. Швець, Людмила Іванівна Облік та аналіз соціальних витрат підприємств машинобудівної галузі [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Людмила Іванівна Швець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікаці

СТАТТІ:

 1. Швець, Л. І. Науковий підхід викладання обліку у вищих навчальних закладах / Л. І. Швець // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 108-112.
 2. Швець, Л. Соціальний пакет: структура та спосіб запровадження на підприємстві / Людмила Швець, Петро Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5. – С. 217-220.
 3. Швець, Л. Облік витрат на якість як ключовий фактор досягнення конкурентних переваг вітчизняного бізнесу / Людмила Швець // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип.14. – С. 228-232.
 4. Швець, Л. І. Міжнародні норми корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / Л. І. Швець // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4. – С. 131-135.
 5. Швець, Л. Маркетинговий аналіз як спосіб оптимізації виробничої програми підприємства / Людмила Швець, Петро Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Вип. 4. – С. 328-331.
 6. Швець, Л. Концептуальні засади організації соціально орієнтованого обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / Людмила Швець, Ярослав Крупка // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип.13. – С. 246-249.
 7. Швець, Л. І. Витрати соціально відповідальної діяльності бізнесу [Електронний ресурс] / Л. І. Швець // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2 (56). – С. 163-168.
 8. Швець, Л. І. Сутність та особливості аудиту персоналу / Л. І. Швець //Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 68-71.
 9. Голінач, Л. І. Сутність соціального аудиту в процесі утвердження соціальної відповідальності бізнесу / Людмила Іванівна Голінач // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 113-117.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст]: монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.]; за заг. ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Карт-бланш, 2012.– 220 с.– До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Гладій Григорій Михайлович

Опубліковано: 16 вересня 2011

гладій

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Гладій, Г. "Нова економіка": від Е-COMMERCE до M-COMMERCE / Григорій Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 209-214.
 2. Гладій, І. Міжнародна торгівля послугами і регіональні торговельні угоди: динаміка потоків і проблеми регіляторних механізмів / Ірина Гладій, Григорій Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 75-85.
 3. Гладій, І. Специфіка міжнародних економічних криз у ХХ - ХХІ ст. і фрагментація світової економіки / Ірина Гладій, Григорій Гладій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 26-33.
 4. Гладій, Г. Прогнозне макромоделювання як засіб підтримки прийняття рішень під час планування роботи з платежами за комунальні послуги [Електронний ресурс] / Г.М. Гладій, Я.М. Матвійчук, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 301-306.
 5. Гладій, Г. М. Позиціювання продукту на основі самоорганізованих карт [Електронний ресурс] / Г.М. Гладій, Х. Г. Гладій // Вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту. – 2011. – Вип. 1(41). – С. 251-256.
 6. Гладій, Г. М. Модель оцінки стратегії запуску нового продукту [Електронний ресурс] / Г. М. Гладій, Х. Г. Гладій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 3(45). – С. 215–222.
 

Гавришків Ірина Романівна

Опубліковано: 28 жовтня 2011

gavruschkivКафедра фінансів ім. С.І.Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гавришків, Ірина Романівна Облік та контроль доходів і витрат діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) /Ірина Романівна Гавришків.– К.: ДАСОК, 2008.– 21 с.

Статті:

 1. Гавришків, І. Специфіка класифікації доходів і витрат діяльності для побудови їх обліку і контролю на підприємствах санаторно-курортного комплексу [Електронний ресурс] / І. Гавришків // Економіка і регіон. – 2009. - № 1. – С.159-160.
 2. Гавришків, І. Вільні економічні зони : аргументи «за» і «проти» [Електронний ресурс] / І. Гавришків.
 3. Гавришків, І. Особливості визнання групування і формування об’єктів витрат у санаторно-курортній галузі економіки / І. Гавришків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2006. - Вип. 4. – С. 74-83.
 4. Мех, Ярослав Проблеми інформаційного забезпечення управління рекреаційним туризмом у контексті інтеграції України у світовий ринок послуг / Ярослав Мех, Ірина Гавришків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 242-246.
 5. Мех, Я. Регіональні властивості економіки України: їх системне дослідження як передумова виявлення ефективності внутрішніх резервів / Я. Мех, І. Гавришків // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ.– 2003.– Вип. 8.– С.7-15.
 6. Мех, Я. В. Моніторинг в системі виявлення і використання внутрішніх резервів /Я. В. Мех, І. Р. Гавришків //Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу.– Тернопіль: Економічна думка, 2004.– Випуск 13: Ч.1.– С. 19-21.
 7. Гавришків, І. Р. Перспективи розвитку ринку опціонів в Україні [Електронний ресурс] / І. Р. Гавришків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 32-35.
 8. Гавришків, І. Пріоритети забезпечення інвестиційної привабливості Тернопільського регіону / Ірина Гавришків // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 272-275.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Мех, Я. В. Статут незалежного аудиту [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. В. Мех, С. І. Саченко, І. Р. Гавришків. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - 142 с.