Гугул Оксана Ярославівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

gugul

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гугул, Оксана Ярославівна Управління розвитком персоналу на засадах консалтингу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Ярославівна Гугул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 243 с.
 2. Гугул, Оксана Ярославівна Управління розвитком персоналу на засадах консалтингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Ярославівна Гугул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гугул, О. Управління професійною підготовкою персоналу корпорації /О. Гугул //Україна: аспекти праці.– 2010.– № 8.– С. 31-35.
 2. Гугул, О. Я. Консалтинг у системі управління розвитком персоналу /О. Я. Гугул //Формування ринкових відносин в Україні.– 2010.– № 7.– С. 157-163.
 3. Гугул, О. Особливості використання консалтингових послуг у сфері управління розвитком персоналу /О. Гугул //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту – 2010.– №. 15.– С. 70-73.
 4. Гугул, Оксана Формування ефективної системи безперервного навчання персоналу /Оксана Гугул //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – 2008.– № 10.– С. 132-135.
 5. Гугул, О. Сучасний стан та шляхи поліпшення кадрового потенціалу спиртової промисловості регіону / Оксана Гугул // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 150-153.
 6. Брич, В. Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, О. Я. Гугул // Вісник Хмельницького національногоуніверситету . – 2009. – № 5 . – т . 2. – С. 13-16.
 7. Гугул, О. Оптимізація процесу управління розвитком персоналу на підприємствах спиртової галузі [Електронний ресурс] / Оксана Гугул // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 1. – С. 54-62.
 8. Гугул, О. Я. Теоретичні засади управління розвитком персоналу / О. Я. Гугул // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 194-198.
 9. Гугул, О. Вдосконалення управління розвитком персоналу як умова забезпечення ефективної діяльності підприємства / Оксана Гугул // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 55-56.
 10. Гугул, О. Проблеми формування теоретичної моделі управління розвитком персоналу підприємства / Оксана Гугул // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014.– № 3, т. 15.– С. 21-29.
 11. Федірко, М Теоретико-прикладні аспекти розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / Михайло Федірко, Оксана Гугул, Богдан Брич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 7-19.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 2. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 4. Гугул, О. Я. Організація співпраці туроператора з постачальниками та діловими партнерами [Текст] / О. Я. Гугул // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 105-126.
 

Гайда Тарас Юрійович

Опубліковано: 19 березня 2013

taras-yuryovich-gayda

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гайда, Тарас Юрійович Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.04 / Тарас Юрійович Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с.
 2. Гайда, Тарас Юрійович Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тарас Юрійович Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гайда, Т. Ю. Бенчмаркінг та бізнес-аналітика: порівняльний аналіз використання на підприємствах / Т. Ю. Гайда // Інноваційна економіка.– 2012.– № 7.– С. 289-293.
 2. Гайда, Т. Інформаційні основи впровадження бізнес-розвідки на підприємствах / Тарас Гайда // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 77-83.
 3. Гайда, Т. Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств / Тарас Гайда // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 121-131.
 4. Гайда, Ю. І. Економічна оцінка генетико-екологічного потенціалу лісів Тернопільщини / Юрій Іванович Гайда, Мар'яна Богданівна Свинтух, Тарас Юрійович Гайда // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 29-38.
 5. Гайда, Т. Ю. Метод дерева решений в системе информационного обеспечения ВЭД предприятий пищевой промышленности [Электронный ресурс] / Т. Ю. Гайда // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва : Литера, 2014. – № 4 (63). – С. 186-189.
 6. Гайда, Т. Ю. Проблеми вимірювання ефективності систем інформаційного забезпечення підприємств [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гайда // Ефективна економіка. – 2014. – №9. 
 7. Haida, T. Structural Model of Food Enterprise’s Foreign Economic Activities as the Basis of Its Information Support [Electronic resource] / T. Haida // Eastern European Scientific Journal. – Düsseldorf :AurisVerlag, 2014. – P. 61-64.
 8. Гайда, Т. Джерела економічних даних для інформаційно-аналітичних систем підприємства [Електронний ресурс] / Тарас Гайда // Галицький економічний вісник. – Тернопіль :ТНТУ, 2014. – №3, т. 46 – С.61-68.
 9. Гайда,Т. Ю. Вплив діяльності міжнародних компаній українського походження на економіку України [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гайда, М. Є. Лазорко // Ефективна економіка.
 10. Haida, T. Y. Competitor of economic cybernetics and information science department / Taras Y. Haida // Ternopil national economic university; Lvovskaya str, 11.
 11. Haida, T. Economic data sources for enterprise’s information and analytical support systems [Electronic resource] / Taras Haida // Галицький економічний вісник – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Том 46. – № 3. – С. 61-68.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 

Гарбера Ольга Євгенівна

Опубліковано: 24 січня 2013

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гарбера, Ольга Євгенівна Розвиток міжнародного туризму у світовій економічній системі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гарбера Ольга Євгенівна ; Тернопільський. нац. екон. ун-т. - Тернопіль 2012. - 203 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гарбера О. Є. Турпродукт як предмет діяльності туроператора / Ольга Євгенівна Гарбера // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: економічні науки, Черкаси, 2014.
 2. Гарбера О. Є. Концепция территориального бренда в стратегическом развитии современного города/ Ольга Євгенівна Гарбера //Journal of Economy and entrepreneur ship. – Москва, 2013. – №8(37). – С. 156-160.
 3. Гарбера О. Є. Емпіричне дослідження впливу розвитку туристичної дестинації на якість життя резидентів / Ольга Євгенівна Гарбера // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». –  Тернопіль, 2012. – №  18. – С. 123-129.
 4. Гарбера О. Є. Конкурентоспроможність України на світовому туристичному ринку та шляхи її підвищення / Ольга Євгенівна Гарбера // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. –  Донецк: ДонНУ, 2012. – Т.2. – С. 83-87.
 5. Гарбера О. Є. Дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнародного туризму в Україні / Ольга Євгенівна Гарбера // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2011. – №2 (4). – С.111–115.
 6. Гарбера О. Є. Сучасні тенденції розвитку світової готельної індустрії / Ольга Євгенівна Гарбера // Економічний часопис-XXI. – 2010. – № 11-12. – С.37-41.
 7. Гарбера О. Є. Організація туристичної діяльності в системі світового ринку послуг / Ольга Євгенівна Гарбера // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 86–89.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гарбера О. Є. Організація анімаційної діяльності в структурі комплексного туристичного обслуговування / Ольга Євгенівна Гарбера // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення. – кол.мон.–Харків, 2014.
 2. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 3. Гарбера, О. Є. Туристичний продукт як предмет діяльності туроператора [Текст] / О. Є. Гарбера // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 53-104.
 4. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 5. Гарбера, О. Є. Організація анімаційної діяльності в туризмі [Текст] / О. Є. Гарбера // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 278-284.
 

Галіцейська Юлія Миколаївна

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Юлія Миколаївна Галіцейська

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галіцейська, Юлія Михайлівна Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Михайлівна Галіцейська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 249 с.
 2. Галіцейська, Юлія Михайлівна Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Михайлівна Галіцейська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 24 с.

СТАТТІ:

 1. Галіцейська, Ю. Вплив світової економічної глобалізації на присутність іноземного капіталу в банківській системі України [Електронний ресурс] / Ю. Галіцейська.
 2. Галіцейська, Ю. Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи / Юлія Галіцейська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 76-82.
 3. Галіцевська, Ю. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрямки оптимізації / Ю. Галіцевська // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 124-130.
 4. Галіцейська, Ю. Оптимізація роботи банків із залучення депозитів населення в умовах фінансової кризи / Юлія Галіцейська // Банківська справа. – 2009. – № 6. – С. 85-91.
 5. Галіцейська, Ю. Формування ресурсів комерційних банків / Ю. Галіцейська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 161-163.
 6. Малахова, О. Оптимізація діяльності банківських установ щодо організації депозитних операцій / О. Малахова, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 3. – С. 18-30.
 7. Галіцейська, Ю. Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку / Ю. Галіцейська // Банківська справа. – 2012. – № 5. – С. 13-21.
 8. Галіцейська, Ю. Теоретичні основи формування ресурсної політики комерційних банків та її особливості в сучасних економічних умовах / Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 94-101.
 9. Галіцейська, Ю. М. Теоретичні основи та зміст грошово-кредитного регулювання [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 285-290.
 10. Леськів, О. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України / О. Леськів, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 78-88.
 11. Галіцейська, Ю. Перспективи розвитку депозитної політики банків [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2003. – Вип. 8. – С. 38-43.
 12. Галіцейська Ю. Структура ресурсів комерційного банку та методи вирівнювання дисбалансів в процесі їх розміщення [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 75-82.
 13. Галіцейська Ю. М. Перспективи розвитку банківської системи України в умовах світових глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. – Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів, 2008. – Вип. 1(69). – С. 207-214.
 14. Галіцейська, Ю. М. Стан та домінуючі тенденції розвитку світової банківської системи [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 23-27.
 15. Галіцейська, Ю. М. Формування залучених ресурсів банками України [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економіка. – 2013. – № 6, т. 1. – С. 95-100.
 16. Галіцейська, Ю. Особливості прояву карткового ризику в сфері банківської діяльності: міжнародні аспекти та вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська, Оксана Леськів // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/5. – С. 118-122.
 17. Галіцейська, Ю. М. Співробітництво України зі Світовим банком [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. № 8.
 18. Галіцейська, Ю. Перспективи розвитку депозитної політики комерційних банків[Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська.
 19. Дзюблюк, О. В. Проблеми фінансової стійкості в контексті формування ресурсів комерційних банків / О. В. Дзюблюк, Ю. М. Галіцейська // Фінансова політика України: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць І Всеукраїнської Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Том ІІ. – Хмельницький, 2008. – с. 41-43.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Галіцейська, Ю. М. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку та підвищення їх якості. – С. 218–236.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 4. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст]: монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 384 с.
 5. Дзюблюк, О. В. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації банками ресурсної політики [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 208 с.
 6. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 7. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Галіцейська, Ю. М. Міжнародні ринки грошей і капіталів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 219 с.
 2. Галіцейська, Ю. М. Ресурсна політика комерційних банків [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Астон, 2014. – 185 с.
 3. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 

Гуцул Інна Анатоліївна

Опубліковано: 03 листопада 2014

Кафедра податків та фіскальної політики

ГуцулНауковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуцул, Інна Анатоліївна Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Інна Анатоліївна Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 207 с.
 2. Гуцул, Інна Анатоліївна Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна Анатоліївна Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Гуцул, І. А. Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності / І. А. Гуцул // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 67-71.
 2. Гуцул, І. А. Особливості боротьби з митними правопорушеннями в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2012. – № 24 (ІІ). – С. 15-21.
 3. Ткачик, Ф. П. Митні та податкові регулятори зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, І. А. Гуцул // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 24. – С. 132-136.
 4. Гуцул, І. А. Митні режими як засіб регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності / І. А. Гуцул // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 111-119.
 5. Крисоватий, А. Фіскальна ефективність ПДВ із ввезених на митну територію України товарів / Андрій Крисоватий, Інна Гуцул // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 7-9.
 6. Гуцул, І. А. Податкове стимулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації економіки / І. А. Гуцул / Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 150-155.
 7. Гуцул, І. А. Проблемы антидемпингового регулирования в условиях членства Украины во Всемирной организации торговли [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Управління розвитком. – 2013. – № 6 (146). – С. 124-127.
 8. Гуцул. І. А. Сучасний стан та тенденції надходження митних платежів до бюджету України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 181, ч. 3. – С. 84-89.
 9. Гуцул, І. А. Прагматика використання митного інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах участі економіки України в світовому господарстві [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, А. І. Луцик // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/5. – С. 182-185.
 10. Гуцул, І. А. Прагматизм зовнішньоекономічних відносин Великобританії та України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Економіст. – 2014 – № 6. – С. 39-41.
 11. Гуцул, І. А. Диверсифікація векторів підготовки фахівців для митно-податкової сфери [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, А. І. Крисоватий // Економіст. – 2015. – № 7 (345). – С. 19-22.
 12. Гуцул, І. А. Митна політика у фіскальному просторі України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 10. – С. 232-234.
 13. Гуцул, И. А. Особенности классификации товаров как элемента таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности / И. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Налоги и финансовое право. – 2014. – № 3. – С. 312-316.
 14. Гуцул, І. Митна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність / Інна Гуцул // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 67-74.
 15. Гуцул, І. Фіскальні ефекти та цінові наслідки справляння мита / Інна Гуцул // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 2. – С. 108-117.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуцул, І. А.  Зарубіжний досвід оподаткування зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. А. Гуцул // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 353-370.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 6. Гуцул, І. А. Моніторинг фіскального потенціалу бюджетоутворюючих податків в Україні [Текст] / І. А. Гуцул // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 174-188.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Гуцул, І. А. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. А. Гуцул // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 77-100.
 2. Гуцул, І. А. Митна політика зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. А. Гуцул. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 198 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Митний кодекс України : практичні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Л. Василенко, А. Д. Войцещук, І. А. Гуцул [та ін.] ; редкол. : А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Гуменюк Юрій Петрович

Опубліковано: 23 грудня 2011

gumenyk

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дисертації:

 1. Гуменюк, Юрій Петрович Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової економіки [Текст]: дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Юрій Петрович Гуменюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 494 с.
 2. Гуменюк, Юрій Петрович Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юрій Петрович Гуменюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 40 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гуменюк, Ю. П. Пізнавальна та економічна цінність фольклорного туризму України /Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь //Економіка промисловості.– 2006.– № 4.– С. 39-46.
 2. Гуменюк, Ю. П. Ретроспективна рефлексія перспективи України: від експорту металу до торгівлі зерновими / Ю. П. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 24-29.
 3. Гуменюк, Ю. П. Всебічно збалансований розвиток та міжнародна міграція робочої сили: проблеми взаємовпливу / Ю. П. Гуменюк // Економіка промисловості. – 2011. – № 2-3. – С. 295-306.
 4. Гуменюк, Ю. П. Розвиток міжнародного руху робочої сили в індустріальних та постіндустріальних суспільствах [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – №714. –С.479-486.
 5. Гоголь, Г. П. Євразійська трудоміграція: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Г. П. Гоголь, Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 440-445.
 6. Гуменюк, Ю. Стабілізація міжнародної міграції робочої сили: передумови та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. Гуменюк // Ефективність державного управління. – 2011. – Вип. 27. – С. 96-103.
 7. Гуменюк, Ю. П. Людський капітал та вплив його глобального переливу на соціально-економічний розвиток [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк.
 8. Гуменюк, Ю. П. Міжнародний ринок унікальної робочої сили: перспективи мігрантів [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк.
 9. Гуменюк, Ю. П. Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь.
 10. Гуменюк, Ю. Зовнішня гарантія якості освіти у Великобританії [Електронний ресурс] / Юрій Гуменюк.
 11. Гуменюк, Ю. Ринок гастарбайтерів: невизначеність рівня кваліфікації та ринковий механізм / Юрій Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 42-51.
 12. Gumenjuk, J. Positionen der Ukraine im Bereich der internationalen Arbeitsmigration / Jury Gumenjuk // The world economy. Global and country-specific aspects. – Berlin, 2014. – Р. 45-57.
 13. Humeniuk, Y. Labor Migration In the System of Tectonic Shifts of World Economy: Methodological Aspect / Yu. Humeniuk // Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи : сборник доклади. – Академично издателство «Ценов», Свищов,  2013. – Т. 3. – С. 145-154.
 14. Важинський, Ф. А. Суть і класифікація інновацій / Ф. А. Важинський, Ю. П Гуменюк, О. С. Молнар // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – 2002. – Вип. 13. – С. 152-155.
 15. Гоголь, Г. П. Торговельний баланс і зайнятість: проблеми країн Євразії [Електронний ресурс] / Г. П. Гоголь, Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 635. – С. 239-245.
 16. Гуменюк, Ю. П. Активізація туристичного процесу як один із шляхів вирішення проблем регіонального розвитку / Ю. П. Гуменюк //  Вісник ДІТБ. – 2006. – № 10. – С. 118-123.
 17. Гуменюк, Ю. П. Вплив тектонічних зсувів світової економіки на розвиток системи міжнародної трудової міграції / Ю. П. Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 64-75.
 18. Гуменюк, Ю. П. Вплив туризму на економічне зростання в Україні / Ю. П. Гуменюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – Вип. 7. – С. 102-107.
 19. Гуменюк, Ю. П. Глобалізація і рекреація та їх вплив на регіональну економіку / Ю. П. Гуменюк // Наукові записки. – 2004. –  № 7. – С. 126-129.
 20. Гуменюк, Ю. П. Ієрархія потреб в системі міжнародної трудової міграції [Електронний ресурс] / Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 362-372.
 21. Гуменюк, Ю. П. Інституційна рефлексія трансформації міжнародної трудової міграції [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Донецького національного університету. Сер. В : Економіка і право. – 2012. – № 1. – С. 25-31.
 22. Гуменюк, Ю. П. Методологічна рефлексія дослідження системи міжнародної трудової міграції / Ю. П. Гуменюк // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2013. – Т. 2. – С. 73-80.
 23. Гуменюк, Ю. П. Міграція робочої сили й туризм з аспекту міжнародної компенсаторності [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – 2012. – № 37. – С. 123‑128.
 24. Гуменюк, Ю. П. Міжнародна міграція робочої сили: попурі на тему економічного розвитку / Ю. П. Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5-2. – С. 58-68.
 25. Гуменюк, Ю. П. Міжнародний рух факторів виробництва, як рефлексія формування глобальної економічної системи [Електроннй ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2014. – Т. 1. – С. 99-102.
 26. Гуменюк, Ю. П. Мімесис та проміскуітет, як наслідки розвитку міжнародного туризму та механізми їх регулювання / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів. – 2005. – Вип. 6. – С. 627-634.
 27. Гуменюк, Ю. П. Освітньо-науковий потенціал України в аспекті міжнародного руху людського капіталу [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Економіка промисловості. – 2013. – № 4. – С. 174-180.
 28. Гуменюк, Ю. П. Особливості становлення національної рекреаційно-туристичної індустрії / Ю. П. Гуменюк // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк , 2005. – С. 321-331.
 29. Гуменюк, Ю. П. Передумови розвитку туризму в Україні / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 6 (XLIV). – С. 224-228.
 30. Гуменюк, Ю. П. Перспективи і наслідки участі України у процесах глобалізації зайнятості / Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 15 (599). – С. 228-235.
 31. Гуменюк, Ю. П. Польща в системі переревалочно-транзитної трудової міграції: імперативи розвитку [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 3 (46), ч. 2. – С. 56-65.
 32. Гуменюк, Ю. П. Роль інформації у підвищенні конкурентноспроможності рекреаційно-туристичної компанії / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2005. – Вип. 1 (LI). – С. 402-407.
 33. Гуменюк, Ю. П. Роль рекреаційно-туристичної сфери у пізнанні історичного минулого України / Ю. П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2005. – Вип. 17. – С. 59-63.
 34. Гуменюк, Ю. П. Роль та місце туризму в структурі національної економіки України / Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 19. – С. 69-74.
 35. Гуменюк, Ю. П. Рух робочої сили з аспекту змін у демографії євразійської економіки / Ю. П. Гуменюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-1. – С. 407-414.
 36. Гуменюк, Ю. П. Світова прототрудова міграція в доіндустріальних економічних системах: методологічний аспект [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 727. – С. 416-425.
 37. Гуменюк, Ю. П. Стимулювання підприємницької діяльності в Україні / Ю. П. Гуменюк, О. Т. Ридзак // Соціально-екномічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 4. – С. 392-400.
 38. Гуменюк, Ю. П. Теоретико-методологічна рефлексія формування міжнародного ринку праці [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 748. – С. 295-310.
 39. Гуменюк, Ю. П. Теоретичні рефлексії формування міжнародного ринку робочої сили / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 748. – С. 295-310.
 40. Гуменюк, Ю. П. Трудоміграційні проблеми постіндустріальних країн [Електронний ресурс] / Ю. П. Гуменюк //  Економічні інновації: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 52. – С. 50-65.
 41. Гуменюк, Ю. П. Удосконалення управління рекреаційно-туристичним комплексом регіону / Ю. П. Гуменюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 3 (XLVII), ч. І – С. 435-441.
 42. Гуменюк, Ю. П. Чинники динамізації процесу міжнародної міграції робочої сили / Ю. П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 30. – С. 244-252. 
 43. Гуменюк, Ю. Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки / Юрій Гуменюк // Журнал європейської економіки. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 269-278.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуменюк, Ю. П. Інноваційний процес як реалізація освітньо-наукового потенціалу в контексті руху людського капіталу [Текст] / Ю. П. Гуменюк // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 349-367.
 2. Інноваційний маркетинг підприємств [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 432 с.
 3. Гуменюк, Ю. П. Міжнародна трудова міграція : методологічний та організаційний аспекти [Текст] : монографія / Ю. П. Гуменюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 619 с.