Голоднюк Олена Сергіївна

Опубліковано: 23 лютого 2015

Кафедра менеджменту та публічного управління

1369662192 6256486Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Голоднюк, Олена Сергіївна Маркетингові інновації в управлінні конкурентними перевагами підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Олена Сергіївна Голоднюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 490 с.
 2. Голоднюк, Олена Сергіївна Маркетингові інновації в управлінні конкурентними перевагами підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Сергіївна Голоднюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Голоднюк, Олена Ефективність франчайзингу в управлінні конкурентними перевагами підприємств-виробників мінеральних вод / Олена Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 1 : січ.-берез. – С. 122-129.
 2. Голоднюк, О. С. Можливості побудови конкурентних переваг підприємств – виробників мінеральних вод методами маркетингу [Електронний ресурс] / О. С. Голоднюк // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – 2014. – Вип. 1(61). – С.56-62.
 3. Голоднюк, О. С. Формування інноваційної складової маркетингових технологій підприємств-виробників мінеральних вод [Електронний ресурс] / О. С. Голоднюк // Науковий журнал БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2014. –№ 3. – С.407-412.
 4. Голоднюк, О. С. Конкурентні переваги підприємства як результат впровадження інновацій [Електронний ресурс] / О. С. Голоднюк // Теоретичні і практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності. – 2012. – Вип. 1, т. 1. – С.197-201.
 5. Тарнавська, Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств / Наталія Тарнавська, Олена Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 79-92.

 

 

Гаврилюк-Єнсен Людмила Володимирівна

Опубліковано: 10 листопада 2011

havrylyuk-jensen

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан Україно-Нідерландського факультету економіки та менеджменту

Публікації

Статті:

 1. Гаврилюк-Єнсен, Л. Актуальні проблеми становлення та розвитку українського єврооблігаційного корпоративного ринку / Людмила Гаврилюк-Єнсен, Наталія Стрельбіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2.– С. 27-34.
 2. Спільник, І. Складові фаховості у консультаційній діяльності / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 30-33.
 3. Спільник, І. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1.– С. 28-33.
 4. Сохацька, О. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі / О. Сохацька, Л. Гаврилюк-Єнсен // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 217-224.
 5. Гаврилюк-Єнсен, Л. Аналіз факторів формування мікроструктури фондового ринку / Людмила Гаврилюк-Єнсен // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. Зберегти – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 56-59.
 6. Гаврилюк-Єнсен, Л. Аналіз сучасних тенденцій світових ринків капіталу / Л. Гаврилюк-Єнсен // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 237-239.
 7. Гаврилюк-Єнсен, Л. Сучасні консалтингові інструменти як ефективний ресурс в управлінні змінами / Людмила Гаврилюк-Єнсен, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 37-40.
 8. Гаврилюк-Єнсен, Людмила Можна виграти і не вміючи грати : [про найцікавіші спогади канд. екон. наук, декана українсько-нідерландського факультету ТНЕУ] / Людмила Гаврилюк-Єнсен // Тернопіль вечірній. – 2010. – 17листоп. (№ 51). – С. 9.
 9. Гаврилюк, Л. Нові тенденції розвитку зарубіжного фінансового ринку [Електронний ресурс] / Людмила Гаврилюк, Ірина Спільник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 49-53.
 10. Гаврилюк-Єнсен, Л. Проблеми розвитку фондового ринку у перехідній економіці / Людмила Гаврилюк-Єнсен // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. - Вип. 18, ч. 2. - С. 127-131.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гаврилюк-Єнсен, Л. В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності: консп. лекц. / Л. В. Гаврилюк-Єнсен, Н. Є. Стрельбіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 55 с.
 2. Аналіз ділових ситуацій [Текст] : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 352 с.
 3. Гаврилюк-Єнсен, Л. В. Ситуаційна вправа "Мрія, що стала реальністю" [Текст] / Л. В. Гаврилюк-Єнсен // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 280-296.
 4. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 

Гродський Сергій Вікторович

Опубліковано: 23 грудня 2011

grodskyi

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гродський, Сергій Вікторович Міжнародна фрагментація інноваційної активності в Європі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Сергій Вікторович Гродський.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 271 с.
 2. Гродський, Сергій Вікторович Міжнародна фрагментація інноваційної активності в Європі [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Сергій Вікторович Гродський.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гродський, С. Дивергенція регіонів України і розвиток транскордонного співробітництва / Сергій Гродський, Ірина Гладій // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2005.– № 4.– С. 52-56.
 2. Гродський, С. Ідентифікація просторових векторів міжнародного інноваційного співробітництва України /Сергій Гродський // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 2.– С. 84-100.
 3. Гродський, С. Міжнародна регіоналізація інноваційного процесу і формування регіональних інноваційних систем (РІС) / Сергій Гродський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3. – С. 85-91.
 4. Гродський, С. Оцінка сучасного стану та перспективи двостороннього співробітництва України та Туреччини [Електронний ресурс] / Сергій Гродський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – №17. – С. 45-48.
 5. Гродський, С. В. Європейське табло інноваційного розвитку та Україна / С. В. Гродський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 28-31.
 6. Гродський, С. Сучасне торгівельне та інвестиційне співробітництво між Україною та Китаєм / Сергій Гродський // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 202-206.
 7. Кривоус, В. Б. Інноваційний розвиток світової економіки і Україна: посткризові реалії / В. Б. Кривоус, С. В. Гродський // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2012. – Вип. 8. – С. 176-179.
 8. Кривоус, В. Б. Інтеграція країн, що розвиваються, у світовий економічний простір: регіональні наддержавні інституції [Електронний ресурс] / В. Б. Кривоус, С. В. Гродський // Вісник Донецького національного університету. – Донецьк, 2012. – Т. 2. – С. 289-293.
 

Гандзола Наталя Дем’янівна

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Наталя Дем’янівна ГалапупКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галапуп, Н. Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації економічних процесів / Наталія Галапуп, Валентина Топоровська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 118-122.
 2. Сегін, А. Інформаційні моделі руху матеріальних і нематеріальних потоків у банківській діяльності / Андрій Сегін, Наталія Галапуп // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 1. – С. 59-62.
 3. Галапуп, Н. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: особливості функціонування та шляхи вдосконалення / Н. Галапуп, А. Бобанич // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 58-68.
 4. Гандзола, Н. Особливості діяльності Європейського центрального банку в сучасних умовах турбулентності фінансових ринків / Наталія Гандзола, Михайло Бобко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 22-26.
 5. Галапуп, Н. Вплив фінансової кризи на діяльність банківських установ України / Наталія Галапуп, Галина Головач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 360-363.
 6. Галапуп, Н. Д. Теоретичні основи процесу аналізу ризиків / Н. Д. Галапуп // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 114-116.
 7. Гандзола, Н. Кредитний ризик банку: особливості мінімізації на рівні позичальника [Текст] / Наталія Гандзола // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 40-41.
 8. Галапуп, Н. До питання оцінки кредитного ризику [Електронний ресурс] / Н. Галапуп.
 9. Галапуп, Н. Тимчасова адміністрація: особливості впровадження та реалії функціонування в банківських установах України [Електронний ресурс] / Н. Галапуп, Т. Сівчук // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 35-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Гандзола, Н. Д. Розвиток нових кредитних продуктів як необхідна умова підвищення дієвості кредитного впливу на реальний сектор економіки. – С. 144–157.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Банківські операції [Текст] : підручник / за ред. О. В. Дзюблюка ; [Дзюблюк О. В., Чайковський Я. І., Галапуп Н. Д., Малахова О. Л., Пруський О. С., Сороківська З. К.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 696 с.
 2. Галапуп, Н. Д. Операції банків з формування власного капіталу [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 75-92.
 3. Галапуп, Н. Д. Операції банків із залучення коштів [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 93-110.
 4. Галапуп, Н. Д. Операції банків із запозичення коштів [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 111-134.
 5. Галапуп, Н. Д. Операції банків з векселями [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 367-388.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.