Гладій Христина Григорівна

Опубліковано: 13 травня 2014

 glady-h.gКафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисертації:

 1. Гладій, Христина Григорівна Формування стратегії диференціації бренду кондитерських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Христина Григорівна Гладій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 217 с.
 2. Гладій, Христина Григорівна Формування стратегії диференціації бренду кондитерських підприємств [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Христина Григорівна Гладій.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Гладій, Г. М. Позиціювання продукту на основі самоорганізованих карт [Електронний ресурс] / Г.М. Гладій, Х. Г. Гладій // Вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту. – 2011. – Вип. 1(41). – С. 251-256.
 2. Гладій, Х. Г. Аналіз стратегій диференціації продукту підприємств на кондитерському ринку [Електронний ресурс] / Х. Г. Гладій //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 9. – С.44-50.
 3. Гладій, Х. Виокремлення новітніх особливостей поняття бренду за умов формування додаткових конкурентних переваг [Електронний ресурс] / Христина Гладій // Галицький економічний вісник. – 2011. – Вип. 4(33). – С. 137–142.
 4. Гладій, Х. Г. Архітектура сучасної системи брендингу [Електронний ресурс] / Х. Г. Гладій // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецк : ДонНУ, 2012. – Т. 2. – С. 91–94.
 5. Гладій, Г. М. Модель оцінки стратегії запуску нового продукту [Електронний ресурс] / Г. М. Гладій, Х. Г. Гладій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 3(45). – С. 215–222. 
 6. Гладій, Х. Г. Аналіз стратегій диференціації продукту підприємств на кондитерському ринку [Електронний ресурс] / Х. Г. Гладій // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2013. – Вип. 9. – С. 44–50.
 7. Гладій, Х. Г. Формування бренду як інструменту забезпечення конкурентних переваг на hand made ринку [Електронний ресурс] / Х. Г. Гладій // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 8(6). – С. 94–97.
 8. Гладій, Х. Г. Застосування інструментів маркетингових комунікацій на handmade-ринку [Електронний ресурс] / Х. Г. Гладій // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5 – С. 350-354.
 9. Hladiy, Kh. Analysis of Differentiation Strategies that influence Branding [Electronic resource] / Khrystyna Hladiy // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. – Berlin : Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik, 2013. – P. 104–117. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гладій, Х. Г. Стратегії національних брендів кондитерських підприємств [Текст] / Х. Г. Гладій // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 303-319.
 2. Гладій, Х. Г. Модель взаємозв'язку комплексу маркетингу з брендом [Текст] / Х. Г. Гладій // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 320-333.

 

 

Гетьман Ольга Миколаївна

Опубліковано: 19 жовтня 2011

Ольга Миколаївна Гетьман

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гетьман, Ольга Миколаївна Інвестиційні стратегії комерційних банків України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Ольга Миколаївна Гетьман.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 136 с.
 2. Гетьман, Ольга Миколаївна Інвестиційні стратегії комерційних банків України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ольга Миколаївна Гетьман. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гетьман, О. Джерела інвестиційного потенціалу комерційних банків України / О. Гетьман // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 74-79.
 2. Гетьман, О. Економічна характеристика ризиків у процесі банківського інвестування на фондовому ринку / О. Гетьман // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – С. 40-42.
 3. Гетьман, О. Інвестиційна політика комерційного банку як основа стратегічного планування інвестиційних операцій комерційного банку / О. Гетьман // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– 2003.– № 14.– С 87-94.
 4. Гетьман, О. Проблеми розвитку діяльності інвестиційних банків України / Ольга Гетьман // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 141-143.
 5. Гетьман, О. Стратегічний менеджмент як основа успішного функціонування банку на фінансовому ринку / Ольга Гетьман // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 63-65.
 6. Гетьман, О. М.Комерційні банки як суб'єкти інноваційної діяльності / О. М. Гетьман // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 190-195.
 7. Буяк, Л. Вексельне кредитування у низькоефективній економіці [Електронний ресурс] / Л. Буяк, О. Гетьман // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 40-47.
 8. Сас, Б. Теоретичні основи проектного фінансування [Електронний ресурс] / Б. Сас, О. Гетьман // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 17. – С. 229-236.
 9. Васильчишин, О. Лізинг як пріоритетний напрямок економічного зростання України / Олександра Васильчишин, Ольга Гетьман // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 355-359.
 

Гавура Ольга Миколоїівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

olga_havura 2736x3648

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Біловус, Л. Dura Necessitas: дистанційне навчання як інноваційна форма мовної підготовки в тернопільському національному економічному університеті [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Ольга Гавура, Наталія Ліщинська // Проблеми розвитку інформаційного суспільства : міжнар. форум [Київ, 12-15 жовт. 2010 р.].  – К.  : УкрІНТЕІ, 2010. – Ч. І  – С. 188-193.
 2. Papusha, O. Тranslation as adaptation: the winnie-the- pooh stories as children’s and adult reading [Електронний ресурс] / Olga Papusha.
 3. Папуша, О. Теоретичний дискурс дитячої літератури: у пошуках об’єкта [Електронний ресурс] / Папуша Ольга // Вісник Львівського ун-ту. Сер. Філол. – Львів, 2004. – Вип. 33., ч. 2. – С. 172-183.
 4. Папуша, О. Наративна комунікація в дитячому тексті [Електронний ресурс] / О. Папуша // Studia Methodologica: Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 19. – С. 86-96.
 5. Гавура, О. М. Евристичний потенціал структурно-семантичних досліджень соціальної комунікації [Електронний ресурс] / О. М. Гавура // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь : Таврический нац. университет им. В. И. Вернадского, 2009. – № 176. – C. 233-236.
 6. Гавура, О. М. Дитяча література в епоху глобалізації: Гаррі Поттер і проект гомогенізації читача [Електронний ресурс] / О. М. Гавура // Наукові записки Кримського гуманітарного університету. Сер. Гуманітарні науки. – 2008. – № 1. – С. 66-77.
 7. Гавура, О. М. Быть или не быть: украинская детская литература и ее теория [Електронний ресурс] / О. М. Гавура // Acta humanitarica universitatis Saulensis. Mokslo darbai. – T. 5 (2007). Vaikas lietuvių ir pasaulio kultūrose. Sud. Džiuljeta Maskuliūnienė. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008. – С. 171-178.
 8. Гавура, О. Public Data driven social life: новітні виклики інформаційної доби та інформаційна діяльність органів державної влади та місцевого самоуправління в Україні / О. Гавура // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [21-22 берез. 2013 р.].  – К. : НАУ, 2013.
 9. Гавура, О. М. Актуальні завдання підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Тернопільському національному економічному університеті / О. М. Гавура // Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти : Міжнар. наук.-практ. конф. [13-14 листоп. 2012 р.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012.
 10. Гавура, О. М. Використання методу проектів при викладанні документознавчих дисциплін у вищій школі / О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська, О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали IІI Міжнар. наук.-практ. конф. [3 квіт. - 05 квіт. 2013 р.]. – Донецьк : ДНУ, 2013.
 11. Гавура, О. М. Гуманітарні засади курсу «Соціальні комунікації» для спеціалістів та магістрів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Тернопільському національному економічному / О. М. Гавура // Культурологія та соціальні комунікації інноваційні стратегії розвитку : матеріали Міжнар. наук. конф. [22-23 листоп. 2012 р.].  – Харків : ДДАК, 2012. – С. 165-167.
 12. Гавура, О. М. Дитяча книга і дитяче читання / О. М. Гавура // Studia Methodologica. – Тернопіль :  Підручники і посібники, 2012. – Вип. 34. – С. 57-62.
 13. Гавура, О. М. Організація документообігу у банківських установах: сучасний етап / О. М. Гавура, Л. І. Біловус, Т. Т. Вількова, О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – С. 78-81.
 14. Гавура, О. М. Поняття «комунікативної грамотності» державного службовця / О. М. Гавура, Л. І. Біловус, О. І. Конопліцька // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. V Ювіл. Міжнар. конф. молод. учених та студ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 281-283.
 15. Гавура, О. М. Професійні вимоги до інформаційних фахівців / О. М. Гавура, Л. І. Біловус // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : тези доп. I  Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2011. – С. 98-99.
 16. Гавура, О. М. Розвиток комунікаційного середовища туристичного сектору України / О. М. Гавура, М. Залипська // Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення ЄВРО-2012 : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [20 трав. 2011 р.]. – Тернопіль : ТНТУ. – С. 97-100.
 17. Гавура, О. М. Роль комунікацій у проектному менеджменті / О. М. Гавура // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : матеріали ІУ Всеукр. наук.-практ. конф. [16-17 трав. 2013 р.]. – Луцьк, 2013.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гавура, Ольга Соціальні комунікації [Текст] : навч. посіб. / Ольга Гавура. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 252 с. – (Документознавство та інформаційна діяльність).
 2. Українська мова [Текст] : практ. посіб. для абітурієнтів / Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 524 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Гавура, О. М. Ділова українська мова : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» / О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2011. – 198 с.

 4. Ліщинська, Н. М. Українська література : практ. посіб. для студ. коледжу / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, О. Гавура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012.  – 192 с.

 5. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Вількова Т. Т. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. комплекс / Т. Т. Вількова, О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 87 с.
 2. Гавура, О. М. Методичні вказівки до вивчення курсу «Документне забезпечення діяльності організацій (за фаховим спрямуванням)» / уклад. : О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.

 3. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту випускної науково-дослідної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр» у галузі знань 0201 «Культура» із напряму підготовки 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» : навч.-метод. матеріали / уклад. : О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір, 2010. – 164 с.

 4. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») / уклад. : О. М. Гавура, І. Б. Дацків, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.

 5. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.

 6. Ліщинська, Н.  М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с. 

 

Гурневич Борис Михайлович

Опубліковано: 27 січня 2012

gurnevuch

Кафедра правового регулювання економіки та правознавства

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Гурневич, Б. Трансформація економічних, правових і методологічних аспектів інформаційної безпеки / Б. Гурневич, І. Литвин, Р. Пульчак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-1. – С. 144-150.
 2. Гурневич, Б. Аналіз економічних, правових та методологічних проблем інформаційної безпеки / Борис Гурневич, Ігор Литвин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 46-47.
 3. Гурневич, Борис Особливості договору найму (оренди) транспортних засобів без екіпажу / Борис Гурневич // Юридичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 102-104.
 4. Гурневич, Борис Особливості договору найму (оренди) транспортних засобів без екіпажу / Борис Гурневич // Юридичний журнал. - 2013. - № 2. - С. 66-69. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пігач, Я. М. Господарське законодавство [Текст] : Навчальний посібник / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова, Б. М. Гурневич. – Тернопіль : б.в., 2001. – 120 с.
 

Грицюк Ігор Васильович

Опубліковано: 26 липня 2013

грицюк ігор васильович

Кафедра іноземних мов

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Грицюк, І. В. Зіставлення семантики фразеологічних одиниць з соматичним компонентом "частини тіла" / І. В. Грицюк // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 15-16 жовт. 2009 р.] / редкол. : Н. С. Лиса, І. О. Стешин, Т. В. Юрчишин [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 35-37.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Грицюк, І. Довідник з граматики німецької мови [Текст] : Теоретичний матеріал. Граматичні вправи для тренування. Корисні додатки / І. Грицюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 256 с.
 2. Німецька професійна мова: мікро- та макроекономіка [Текст] : Навч. посіб. / У. Бролль, Л. Вовк, І. Грицюк [et al.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 199 с.
 3. Грицюк, І. В. Німецька мова. Репетитор [Текст] : посібник / І. В. Грицюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 192 с.